Új szó, 2006. március (59. évfolyam, 50-75. szám)

2006-03-15 / 62. szám, szerda

32 Szülőföldünk ÚJ SZÓ 2006. AAÁRC1US 15. www.ujszo.com Ötven évre a komáromi múzeumnak adta bérbe a helyi tájházat nemesócsa önkormányzata. Az épületet pályázati pénzből szeretnék felújítani. Értékes ajándékokkal gyarapodik az intézmény Nemesócsa/Komárom. Jelké­pes egy koronáért ötven év­re a Magyar Kultúra és Du­na Mente Múzeumának adja bérbe a helyi tájházat Ne­mesócsa önkormányzata. V. KRASZNC1CA MELITTA „Az egykor a Fonód család birto­kában lévő nádfedeles paraszthá­zat az ott élő Lídia néni halála után a kilencvenes évek közepén az örö­kösöktől vásárolta meg a község - tájékoztatott Komjáti László pol­gármester. - Mindeddig azonban csupán a legszükségesebb állag- megőrzés folyt, és látogatókat sem tudtunk fogadni. Ezért merült fel az ödet, hogy a múzeum bevonásá­val próbáljuk a lehető legcélszerűb­ben kihasználni a közösség javára. A bérbeadásra már az önkormány­zat is áldását adta, így hamarosan aláírhatjuk a szerződést.” A házban egyébként még jelenleg is a néni berendezési tárgyai, használati eszközei találhatók, amelyek több­sége - a községben összegyűjtött egyéb tárgyakkal együtt - a majda­ni berendezés alapjául szolgál. „Intézményünk olyan vidékekre is ki szeretné terjeszteni kulturális tevékenységét, ahol eddig nem volt hagyománya a múzeumi életnek - mondta Fehér Csaba múzeumigaz­gató. - Ezért is fogadtuk örömmel a nemesócsaiak felajánlását. Most folyik a leltározás, majd a restaurá­lás, konzerválás következik. Magát az épületet pályázati pénzből sze­retnénk felújítani; az önkormány­zattal közösen a kulturális minisz­térium »Obnovme si svoj dom« né­ven kiírt pályázatából próbálunk forrást biztosítani rá.” Bár a nemes- ócsai parasztház kívülről szinte tel­jesen megegyezik a martosi tájház­zal, berendezésükben nagyon kü­lönböznek. „Az ócsai ház berende­(Vas Gyula felvételei) zésén jól tetten érthető az a polgá­rosodási folyamat, amely a Csalló­közben jóval korábban beindult, mint Martoson - fejtegette az igaz­gató. - Ám ez is mindenképpen je­lentős kultúrtörténeti értékkel bír.” A tervek szerint ősszel, de legké­sőbb tavasszal mindenképpen meg szeretnék nyitni a látogatók előtt a tájházat. Komjáti László elárulta azt is, hogy a tájház mellett szabad­téri színpad is épül majd. Az utóbbi időben azonban nem ez volt az egyedüli ajándék, amely a múzeum gyarapodását szolgálja: Ferenczy Anna a múzeumnak aján­dékozta értékes képzőművészeti gyűjteménye egy részét. A művész­nő 46 festményt, zömében szlová­kiai magyar festőművészek alkotá­sát adományozta az intézménynek. A képekből összeállított tárlat már­cius 19-éig látható a múzeum fő­épületében. A művésznő egyik ké­rése ugyanis az volt, hogy a festmé­nyeket évente tegyék hozzáférhető­vé a nyüvánosság számára is. Az adomány összértéke meghaladja az egymillió koronát. Ugyancsak szép gesztusnak szá­mít a békéscsabai könyvkötők egyesületének felajánlása, misze­rint ingyen újrakötik a múzeum történeti könyvtárának 60 kötetét. „Az egyesület néhány tagja nemré­giben nálunk járt, és nagy hatást tett rájuk történelmi könyvtárunk - mondta Fehér Csaba. - Nem sokkal később felajánlották, hogy a ma­gyar kultúrtörténeti szempontból legértékesebb kiadványokat in­gyen átkötik.” A szobákban még jelenleg is az utolsó lakó, Fonód Lídia berendezési tár­gyai, használati eszközei találhatók i Í < < A község magyarországi testvérvárosa is képviseltette magát a borkóstolón A szürkebarát volt a nyerő Pereden ÚJ SZÓ-TUDÓSÍTÁS Pered. Ötödik alaklommal ren­dezte meg a Csemadok peredi alapszervezete a borkóstolót. A megmérettetésre idén nyolcvan ne­vezés érkezett. Ezúttal is telt ház volt a művelő­dési házban, a borkedvelők jól szó­rakoztak. A fehérborok kategóriá­jába 53-an neveztek, míg huszon­heten vörös nedűvel vállalták a megmérettetést. A mátyusföldi nagyközség magyarországi testvá­rosa, Tab is képviseltette magát, s nem is távoztak üres kézzel. Mint­egy 150 szakértő szavazatai alap­ján alakult ki a sorrend. A fehér­borok közül egyértelműen a szür­kebarát vitte a prímet, az első há­rom helyezett ezzel a fajtával kép­viseltette magát. A vágsellyei Szőcs Géza vitte el a pálmát két ha­zai termelő, Bende Nándor és Mozoli Sándor előtt. Negyedi siker született a vörös­borok kategóriájában: Kiss Gyula kékfrankosa bizonyult a legjobb­nak, mögötte a deáki Lackó István (Merlot) és a tabi Réder László (Cabernet-Savignon) végzett. A legelőkelőbb helyen végzett peredi termelők különdíjakat vehettek át. Az ünnepélyes eredményhirdetés után a győztesek 10 liter borral igazolták, hogy saját termékkel in­dultak a versenyen. Ezúttal hajna­lig tartott a jó hangulatú peredi borkóstoló, (sz. z.) A megmérettetésre idén nyolcvan nevezés érkezett (Vankó Sándor felvétele) Nagykéren volt az Imakilenced újabb állomása. A zsúfolásig megtelt templomban Európáért és a ke­resztény magyarságért imádkoztak a hívők, az ide érkező zarándokok, az egyházi és állami személyisé­gek. A felújított templomot Orosch János püspök szentelte meg. (Bálint Magdolna felvétele) i i í « « « A kertészkedők szervezetének egyik célja a borkultúra ápolása Körzeti borkiállítás Nagymegyeren BELUCZ JÁNOS Nagymegyer. A kertészkedők 200 tagot számláló szervezete a jö­vő évben ünnepli megalakulásának 40. évfordulóját. Bár a Csallóköz nem kimondottan bortermelő vi­dék, a szőlő és bor elejétől fogva a szervezet programjában szerepelt, a szüreti bált is beleértve. Koráb­ban a budapesti Kertészeti Egye­tem egy-egy tanára járt itt metszést és borkészítést tanítani. Még a hí­res keszthelyi szőlőnemesítő, dr. Bakonyi Károly, a Cserszegi fűsze­res atyja is járt nálunk. A szervezet minden évben tanulmányi kirán­dulást szervez. Mikulovban és Burgerlandban voltunk, idén Keszthelyre készülünk. Ha egy csa­ládhoz látogató jön, javarészt házi borral tudják kínálni, mégpedig többnyire modern fajtával, jó mi­nőségűvel. Ez a szorgos, kitartó munka eredménye, de az évente sorra kerülő borkóstolóké, -verse­nyeké is. Az eddigi borversenyek 20 pontos értékelési rendszerrel zajlottak. Az értékeléskor ajándé­kot és oklevelet adtunk a díjnyertes nedűk termelőinek. Már négy bor- lovagrendi tag, köztük két kiváló szőlő- és borszakértő van a társasá­gunkban. Az ő unszolásukra átté­rünk a 100 pontos értékelésre és az ennek megfelelő kiállítási formára. Március 17-én, pénteken délután 16 órától gyűjtjük a bormintákat, egy fajtából 3 x 0,7 litert. Másnap, £ 18-án két zsűri, 10 szakértő értéke- li a borokat, elkészítjük a kataló­gust és egy héttel később, március 25-én, 14 órai kezdettel ünnepélye- a sen megnyitjuk a Körzeti Borkiállí­tást. A kóstolópoharakat Nagyme­gyer címere díszíti majd. Rendez­vényünket a Városi Művelődési Központtal közösen szervezzük. A mellékletet szerkeszti: Klein Melinda Levélcím: Szülőföldünk, Námestie SNP 30,814 64 Bratislava 1 Telefon: 02/59 233 426, fax: 02/59 233 469, e-maü: regio@ujszo.com

Next

/
Oldalképek
Tartalom