Új szó, 2006. március (59. évfolyam, 50-75. szám)

2006-03-09 / 57. szám, csütörtök

8 Kultúra ÚJ SZÓ 2006. AAÁRC1US 9. www.ujszo.com Március 17-én kezdődik a Győri Tavaszi Fesztivál Gerincét koncertek adják Mayer Judit volt a vendége a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma márciusi Múzeumi Szalonjának Nyolc évtized bölcs derűjével MTl-HÍR Győr. Tavaszi fesztivált rendez­nek március 17-től a Rába-parti vá­rosban. A kéthetes programsorozat gerincét koncertek és kiállítások al­kotják- mondta Csurák Erzsébet, a fesztiváliroda igazgatója. Tájékoz­tatása szerint a legnagyobb attrak­ció a nemzetközi ütős seregszemle lesz március 31-én és április 1-jén. „Az ütős fesztiválon két igazi vi­lágklasszist, az amerikai dobost, Jojo Mayert és az ugyancsak ameri­kai basszusgitárost, Gery Willist hallhatja a közönség” - mondta az igazgató. Hozzátette: rajtuk kívül osztrák, kolumbiai, mexikói, továb­bá dán és magyar együttesek lép­nek fel az eseményen. ELŐZETES Kassa. A Löffler Múzeumban ma 16.30-kor nyílik Teliinger Ist­ván magyarországi festőművész kiállítása Szín-Folt-Vonal címmel. A tárlat a kassai múzeum és a Mis­kolci Galéria Városi Művészeti Múzeum sokéves együttműködé­sének újabb gyümölcseként jött létre. Az 1940-ben született Tel­iinger István grafikusművészként kezdte pályafutását, később fe­dezte fel a színek kifejező erejét, a festészet gazdag eszköztárát és a nonfiguratív alkotásokban rejlő A zenei rendezvények közül ki­emelte még a Győri Leánykar már­cius 21-i koncertjét Szabó Miklós vezényletével, továbbá a Ghymes együttes hangversenyét március 25-én, valamint a közép-európai blues koncertet, amelyen szlovák, lengyel és cseh muzsikusok játsza­nak. Erre az eseményre március 29-én kerül sor. Az irodalom képvi­seletében Pilinszky János verseit Erdélyi György előadóművész szó­laltatja meg március 22-én. A fesz­tivál ideje alatt tárlatok nyílnak a város bemutatótermeiben. Egye­bek között a két világháború közöt­ti rajzművészetből készült váloga­tást, továbbá Csille Márta nemez­iparművész munkáit tárják az ér­deklődők elé. lehetőségeket. „Jelentéseket akar szemléletesen megjeleníteni. Nem utánozni a formákat, hanem önállóan kitalálni. Nem tapaszta­lati, hanem képzelet alkotta képe­ket alkotni, szimbólumokat hono­sítani, képződményeket formálni. Ez a magatartás a kiteljesedő fes­tészetében fokozottan érvénye­sül” - írja róla Dobrík István mű­vészettörténész, a miskolci galé­ria igazgatója. Teliinger István sajátos atmosz- férájú alkotásai április 9-ig tekint­hetőek meg a Löffler Múzeum­ban. (juk) Mayer Judit volt a vendége a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma beszélgetőso­rozata, a Múzeumi Szalon márciusi rendezvényének, amely a hagyományos hely­színen, a pozsonyi Brämer- kúriában zajlott. Jubileumi vendégnek is tekinthetjük a neves műfordítót, szerkesz­tőt, hiszen a Múzeumi Sza­lon éppen egy évvel ezelőtt indult, s ez alatt az idő alatt a hazai kulturális és közélet számos jeles személyiségét faggatta életpályájáról a há­zigazda, Miklósi Péter. MISLAY EDIT A márciusi időpont Mayer Judit kifejezett kérése volt, mert mint bevallotta, a tavasz a kedvenc év­szaka, a telet nagyon nem szereti. Miklósi Péter így jellemezte a mű­fordító-szerkesztőt: „Valamennyi megnyilvánulását egyfajta sajátos derűvel tudja fűszerezni.” Akik személyesen ismerik Mayer Judi- tot, bizonyára megerősítik szava­it. Az a fajta ember ő, akiről már az első találkozáskor is a legna­gyobb bizonyossággal megállapít­hatjuk: jóban van önmagával. Ki­egyensúlyozottság, nyugalom és bölcs derű sugárzik a lényéből. Az est házigazdájának első kér- . dése így arra irányult, kislánynak is ilyen nyugodt volt-e? Mayer Ju­dit elmondta, gyerekként ritkán kapott ki, ami azt jelzi, hogy nem volt „nyugtalan gyerek”. „Elég szi­gorúak voltak hozzám a szüleim, sokat köszönhetek nekik”, tette hozzá. Édesapja erdélyi származá­sú, ő azonban 1923. július 14-én már beleszületett a „pressburger valóságba”. Mayer Juditról az is közismert, hogy szülővárosa tör­ténelmének avatott ismerője, „két lábon járó bédekkernek” is neve­zik, és általa a Múzeumi Szalon közönsége egy rövid, képzeletbeli sétát is tehetett a hajdani Pozsony utcáin, és megtudhattuk, milyen volt az élet a városban a két világ­háború közötti időszakban. Arról is mesélt, hogy az akkori három nemzetiségű városban „egy házon belül az emberek igyekeztek ösz- szeférni”, és teljesen természetes volt, hogy ha a Kiskárpátok Turis­taegyesület tagjai beszélgettek egymással, akkor egy-egy mondat magyarul kezdődött és németül fejeződött be, vagy fordítva. Az esten szó esett a közéletről, az ak­kor működő pártokról, is. „Po­zsonynak ma már csak a kövei ré­giek, a lakossága teljesen kicseré­lődött. Ezt a várost úgy, ahogy van, én mégis szeretem, mert a gyermekkorom, ifjúságom színhe­lye” - mondta a műfordító-szer­kesztő, akinek élete jellegzetesen közép-európai, hiszen úgy volt hat különböző ország polgára, hogy közben alig tette ki a lábát Po­zsonyból. Mesélt a munkaszolgá­latról, majd a hontalanságban telt évekről, amikor alkalmi munkák­ból tartotta fenn magát, arról, mennyi erőfeszítésükbe került, hogy a saját lakásukból ne rakják ki őket az utcára csak azért, mert nem megfelelő a nemzetiségük. Szlovákiai magyarnak lenni fe­lelősség vagy léthelyzet? - kér­dezte vendégétől Miklósi. „Is-is” - válaszolta Mayer Judit, s a már említett derűs bölcsességével hoz­zátette: „Meg kell bocsátanunk azoknak is, akik reszlovakizáltak, mert akkoriban a »daráló« jól mű­ködött, és a gerincet sokfélekép­pen meg lehet törni”. Felidézte a Szlovák Mezőgaz­dasági Könyvkiadó magyar szer­kesztőségében töltött éveit: a ki­adónak 1954-től 1966-ig volt a szerkesztője, és azért is számít fontos állomásnak az életében, Mayer Judit által a Múze­umi Szalon közönsége egy rövid, képzeletbeli sétát is tehetett a hajdani Pozsony utcáin. mert ott kezdett el fordítással fog­lalkozni. Fordítói pályája kapcsán szóba került Karel Čapek is: Ma­yer Judit ugyanis az általa fordí­tott művek közül a híres cseh író A szenvedelmes kertész című köte­tét tartja a legkedvesebbnek. Čapek íróként, emberként egy­aránt közel áll a szívéhez. A jó for­dító Mayer Judit szerint az, aki­nek van egyfajta áttekintése, álta­lános műveltsége, aki nagyon jól ismeri az anyanyelvét, és majd­nem olyan jól a nyelvet, amelyből fordít. És egy jó tanács a tapasz­talt műfordítótól a kezdő pálya­társaknak: mielőtt elkezdenek fordítani, egyáltalán ne olvassa­nak fordításelmélettel foglalkozó irodalmat... Mayer Judit elárulta továbbá, hogy a szerkesztői munkában is legalább annyi öröme telt, mint a műfordításban. Mindkettőből ki­vette a részét, hiszen 1969-től a Madách Könyvkiadó vezető szer­kesztője volt 1986-os nyugdíjba vonulásáig. Műfordítóként és szerkesztőként szerzett tapaszta­latait később Jakab István tanár ösztönzésére nyelvművelőként is kamatoztatta, két évtizeden ke­resztül hallhatták őt a hallgatók a Csehszlovák, majd a Szlovák Rá­dió magyar adásának Anyanyel­vűnk című műsorában. Tevékeny életét egy tucat rangos díj és ki­tüntetés fémjelzi. Miklósi Péter azon kérdésére, egyedül élve soha nem érezte-e magányosnak magát, „nem”-mel válaszolt. „Mindent meg lehet szokni” - tette hozzá azzal a már említett sajátos derűvel. Miskolci alkotó tárlata a Löffler Múzeumban Képződményeket formál Először dolgozták fel tévéfilmben Drezda pusztulását Tüzes infernó MTl-PANORÁAAA A hetekig tartó beharangozás nem volt hiábavaló Németország­ban: müliók nézték meg a német ZDF közszolgálati televízióban a Drezda című, 10 millió euróból ké­szült háromórás, kétrészes eposzt, valószínűleg minden idők legdrá­gább német televíziós filmalkotá­sát. A film középpontjában a ba­rokk Drezda sokak szerint teljesen értelmeden lebombázása áll: a há­ború végén, 1945. február 13-án és 14-én az angolszász szövetsége­sek több hullámban szórták bom­báikat a városra, a lángtengerben a szerényebb becslések szerint 35 ezer ember vesztette életét, égett meg, fulladt meg. Erről a történetről most készült először játékfilm Németország­ban. A Drezda az elmúlt évek tö­rekvésébe illeszkedik: Németor­szágban úgy érzik, hatvan évvel a világégés után már lehet beszélni arról, hogy a németek között nem csak tettesek, de áldozatok is vol­tak, nem csak orosz, lengyel, de német bánat és fájdalom is létezik. A Drezdát elkészítő Teamworx produkciós cég már készül követ­kező vállalkozására: a szovjet had­sereg elől menekülő németek mil­lióinak történetét akarják felfűzni egy kelet-poroszországi grófnő és egy francia hadifogoly közötti sze­relem szálára. A Drezda című fűmet is átszövi egy regényes, melodramatikus, sok részletében alig hihető szerel­mi háromszögtörténet. Egy kórhá­zi ápolónő, orvoscsalád satja - az apa kórházigazgató, morfiummal üzletel, hogy családját kimenekít­hesse Svájcba - beleszeret egy, a gépének lelövése után a kórház­ban megbújó angol püótába, noha eljegyzésére készül a kórház egyik vezető orvosával. Az eljegyzésre a bombázás estéjén kerül sor, de azt elrontja a német egyenruhában felbukkanó angol pilóta. A család még aznap éjszaka elutazna Svájc­ba, de megkezdődik a bombázás, a tüzes infernó, Drezda pusztulá­sa, a család a városban reked. A film egyensúlyoz a giccs és a művészet, a szerelmi románc és a történelmi tények, ideológia és valóság között, hogy senkinek az érzéseit ne sértse meg, mindenütt jól eladható legyen, még Nagy- Britanniában is, ahonnan a bom­bázók jöttek - vélik egyes német lapok. A pusztulást aprólékosan, a leg­újabb technika segítségével re­konstruáló film főszereplője Feli­citas Woll. Teliinger István nem utánozni akarja a formákat, hanem önállóan ki­találni (Képarchívum) Miklósi Péter és Mayer Judit (Somogyi Tibor felvétele) Szlovákiát Martin Hollý, Elő Havetta és Dušan Hanák egy-egy alkotása képviseli Dániában A V4-es országok betiltott filmjeinek szemléje (Képarchívum) ÚJ SZÓ-HÍR Koppenhága/Aarhus. AV4-es országok betiltott filmjeinek szemléjét tartják ebben a hónap­ban Dániában. Előbb, március Kj­étől 23-áig Koppenhágában, majd március 24-étől 30-áig Aar- husban. A szemlén három legen­dás filmklasszikussal részt vesz Szlovákia is. Bemutatják Martin Hollý Ballada a hét akasztottról cí­mű, 1968-ban forgatott alkotását, valamint levetítik Elő Havetta Me­zei lüiomok című, 1972-ben ké­szült mozgóképét is. Koppenhágá­ban a szemle nyitófilmjeként tűz­ték műsorra Dušan Hanák Szeret­lek, szeress! című, 1980-as moz­góképét. A filmnek magyar sze­replője is van, Csákányi Eszter, aki egy kalauznőt alakít e lepusztult helyszíneken játszódó, fanyar sze­relmi történetében. Hanák 1980- ban dobozba került, és vetítésre csak jóval később engedélyezett opusát Václav Macek fümtörté- nész kíséri el és mutatja be a dán közönségnek. A szemle részeként szakmai tanácskozást is tartanak, melyen természetesen a V4-es or­szágokban betiltott filmekről lesz szó. Szlovák résztvevője Václav Macek lesz. (tébé) Dušan Hanák filmjének hősei a társadalom perifériáján élő kisemberek

Next

/
Oldalképek
Tartalom