Új Szó, 2005. november (58. évfolyam, 253-276. szám)

2005-11-02 / 253. szám, szerda

26 Szülőföldünk ÚJ SZÓ 2005. NOVEMBER 2. Talán sólerakat működhetett a község területén Helységnevek - Szolnocska BOGOLY JÁNOS A Tice és a Latorca között fekvő kisközség nevét eddigi ismerete­ink szerint a 14. század elején em­lítették először okiratokban. A pá­pai tizedszedők jegyzékében sze­repel -1332 és 1337 között - több­féle leírt névváltozatban, ami egy­értelműen az idegen anyanyelvű adószedőknek róható fel: Sonuk, Sonog, Zolnik. A Diplomáciai Le­véltárban 1369-ben Zonuk néven szerepel. Nem egészen száz évvel később, az egri püspökség dézs- majegyzékében Zolnak formában van feltüntetve, de alig néhány év­tizeddel később (1585) ugyanitt már a maihoz közelebb álló Zolnoczka megnevezést találjuk. A község jelenleg is használatos magyar nevét - Szolnocska - az okiratokban, térképeken és ké­sőbb a helységnévtárakban a 18. század második felétől használják, de néha felbukkan a mesterkélt Szolnocska névalak is. Az első Csehszlovák Köztársaság megala­kulása után néhány évig változat­lanul hagyták a község nevét. A szlávosítás 1927-ben történt, ami­kor megkapta a ma is érvényes hi­vatalos szlovák nevét: Solnička. Szolnocska nevének eredete szláv gyökerekre utal. Mivel a Tice partján fekszik, elképzelhető, hogy a középkorban, amikor az utóbbi még folyó volt, valamilyen sóvám vagy sólerakat működhetett a mai község területén, de az is lehetsé­ges, hogy a név eredetét máshol kell kutatni. Igazi szüreti hangulatot teremtett a Rozmaring A Rozmaring néptáncegyüttes 55.születésnapjára Telt ház és sok humor KOZSÁR ZSUZSANNA Abaújszina. A Rozmaring nép­táncegyüttes a múlt hónapban ün­nepelte fennállásának 55. évfor­dulóját. A „tekintélyes kort megért ünnepelt” tiszteletére egész estét betöltő táncos műsort és szüreti bált rendezett az abaújszinai Cse- madok-alapszervezet. Megtelt a kultúrház nagyterme, a hajdani alapító tagoktól kezdve a szepsi vagy kassai jó barátokig eljött mindenki, akinek a Rozma­ring számít. A környék ugyan hemzseg hasonló karakterű nép­táncegyüttesektől és éneklő cso­portoktól, ám az abaújszinai Roz­maring és gyerekekből álló után­pótlása, a Rozmaringsarj két jel­lemző vonásában is eltér a többi műkedvelő együttestől. Az egyik jellemző éppen az együttes tiszteletre méltó kora. Szlovákiában a Rozmaring az egyetlen olyan csoport, mely 55 éve megszakítás nélkül működik, bár sok alapító tag nem él már, mindig akadnak újak, akik a he­lyükbe állnak. A másik pótolha­tatlan jó tulajdonság a helybeliek sajátos humora. Ahogy a meglett korú felnőttek képesek mókázni, azt a mostani műsorban legin­kább a szüreti jeleneten mérhet­tük le, mely hagyományőrző népi játékból, néptáncból és humoros jelenetekből tevődött össze, be­mutatva nemcsak a szüretelők munkáját és mulatságait, hanem a részegség különböző fázisait is. A műsor java részében azon­ban az utánpótlást láthattuk, a 6-15 éves korú lányokat, akik a magyar és szlovák népi hagyo­mányból egyaránt mutattak be jellegzetes dalokat, táncokat. Az ő előadásukat méltóképpen egé­szítette ki a Rozmaring néhány táncos párjának fellépése, vala­mint a jánoki lányok és asszo­nyok népdalai. Lelkes amatőrök sürögtek-fo- rogtak a színpadon szombat este Abaújszinán. Kevés ott a magyar család, kevés a magyar iskolás, de az a maroknyi összetart, és nem asszimilálódik. Ezért zöldellhet változatlan szépségben 55 év után is az abaújszinai Rozmaring. A reményteljes utánpótlás: a Rozmaringsarj (Szűcs Éva felvételei) Vasík János megyei képviselő szerint a vidék fejlődése a folyamatos munkától és az érdekek egyeztetésétől függ Kilátások Kassa megyében „Aki távol marad a választási helyiségektől, az elkövetkező négy évre lemond arról, hogy beleszólhasson sorsának alakításába” (A szerző felvétele) Jócskán benne járunk ab­ban az időszakban, amikor a megyei önkormányzatok­nak meg kell vonniuk négy év mérlegét. A Kassa Megyei Önkormányzatban az MKP színeit képviselő Vasík Já­nos szerint a térség további boldogulása attól függ, hogy az emberek mennyire ismerik fel a nagypolitika és a regionális politika érdekei közötti különbséget. LŐRINCZ ADRIÁN A Kassa Megyei Önkormány­zat mintegy négy évvel ezelőtt szokadan „felállásban” kezdte meg működését, amiért többen bírálták is a koalíciós pártokat. Mi volt az értelme ennek a külö­nös partnerségnek? Megyei önkormányzatunk ese­tében az á helyzet állt elő, hogy míg az országos nagypolitika szintjén a SMER erőteljesen bírálja a kormánykoalíció munkáját, Kas­sán szoros együttműködés alakult ki közöttünk. Ennek egyszerű oka van: a megye érdekei azt diktálják, hogy a kormányzó és ellenzéki pártok megtalálják a közös neve­zőt, az összhangot. Csak így tudtuk megoldani a térség jellemző prob­lémáit. Ezek, gondolom, elsősorban az infrastrukturális fejlesztések­kel függtek össze... Csak részben, de mindenképp ez az a terület, ahol az együttmű­ködés fölöttébb hasznosnak bizo­nyult. Megbízatási időszakunk alatt Kassa megyében is sikerült megvalósítanunk az ún. PPP-projektet, melynek lé­nyege, hogy a megye meg­pályáztatta egy összessé­gében közel kétszáz küo- méter hosszú úthálózat felújítását. A versenypá­lyázatból győztesen kikerült társa­ság hozzá is látott a megvalósítás­hoz, a megye pedig néhány év alatt törleszti - megjegyzem: na­gyon kedvező kamatokkal - a be­fektetett összeget. Ha ezeket a munkálatokat állami dotációból kellett volna megvalósítanunk, az nagyon hosszadalmas lett volna. Ön a megyei önkormányzat­ban a Rozsnyói járást képviseli, melyet korábban - talán éppen földrajzi elhelyezkedése miatt - mostohagyermekként kezelt a Kassai kerület vezetése. Mennyi­ben változott ez az elmúlt évek során? Nagyban, hiszen egyenrangú partnere lett az olyan, korábbi nagy vármegyéknek, mint a Sze- pesség, Zemplén vagy Abaúj. Mindamellett a Rozsnyói járás csu­pán Gömör vármegye egy töredé­két foglalja magában, másik része már a Besztercebányai megyei ön- kormányzat hatáskörébe tartozik. Míg korábban a fejlesztési törekvé­sek az Igló-Nagymihály alkotta tengely térségébe irányultak, az utóbbi években sikerült „láttat­nunk” a megye déli járásait is. Ma számos beruházás pontosan ebben a régióban valósul meg. A Rozsnyói járásnál maradva: milyen konkrét eredményeket tudnak felmutatni a térség fej­lesztése terén? A már említett projekt segítségé­vel sikerült felújítanunk a Szilicére vezető szerpentint, mely szalagkor­látot is kapott, Pelsőcön befejező­dött a Kuntapolcára vezető leom­lott közút javításának első szaka­sza, ami 29 millió koronás beruhá­zás volt, de említhetném akár a Gömörhosszúszót átszelő utat is, mely új burkolatot kapott. Közben Rozsnyón is tanúi le­hettünk egy-két változásnak. így igaz; példaként a teljes járás egészségügyi ellátását biztosító Szent Borbála Kórházat említe­ném, amely az évek során a csőd szélére sodródott. A sokat vitatott igazgatócserét követően sikerült közös témákat találnunk, aminek köszönhetően a kórház korábban havi tízmillióra rúgó hiányát sike­rült egymillió alá szorítanunk. Köz­ben olyan kicsi, de lényeges válto­zásokra került sor, mint az apás szülések engedélyeztetése, miáltal egy jelentős jövedelemforrást sike­rült legalizálnunk, vagy hozzáfér­hetővé tettük az olyan kiegészítő egészségügyi szolgáltatásokat, mint a gyógytorna. Ön tölti be a megyei képviselő- testület mellett működő kulturá­lis bizottság elnöki tisztét is. Vár­ható, hogy a korábban a határ menti járások északi részébe irá­nyuló dotációkból jut a déli ré­szeknek is? Úgy vélem, sikeresen vettük ezt az akadályt, aminek Rozsnyó ese­tében egyik tanúbizonysága az, hogy a Járási Népművelődési Köz­pont ma már kiveszi a részét a ma­gyarlakta vidék kulturális prog­ramjainak szervezéséből is. Ennek jó példája az „Édesanyám rózsafá­ja” című dalverseny vagy az az egy­házzenei fesztivál, melynek egyik helyszíne idén egy déli kisközség, Pelsőcardó volt. Megjegyzem: a rozsnyói Kossuth-szobor felállítása a harmadik szektor és a regionális politika képviselőinek közös mun­kája volt, hiszen a megye bocsátot­ta a város rendelkezésére a Bányá­szati Múzeum melletti területet, melyen a szobor ma áll. Érdekes­ségként jegyzem meg csupán, hogy a megyei képviselő-testületben kis kivétellel szinte senki nem érezte úgy, hogy a szobor helyreállítása bárkinek is sértené az érdekeit vagy önérzetét. Ha jól értesültem, komoly ter­veik vannak a magyar nyelvű kö­zépiskolai oktatás terén is. Rozsnyón már korábban megfo­galmazódott az igény egy magyar tanítási nyelvű szakközépiskola lét­rehozására, ami a középszintű ok­tatás egy hiányzó láncszemét pó­tolná. A városban két magyar tan­nyelvű alapiskola, egy gimnázium és egészségügyi szakközépiskola is működik, de szükség volna egy olyan intézményre, amely a szak­mát tanulni vágyók igényeit elégí­tene ki, elsősorban a szolgáltatási szférában. Ha minden jól megy, re­mélem, rövidesen megnyitja kapuit a leányiskola, valamint a művészi fafaragó- és kovácsképzést is ellátó szakközépiskola. Tekintettel arra, hogy Rozsnyó a Gótikus út kiindulópontja, si­került érdemi lépéseket tenniük az állandó pénzhiánnyal küzdő műemlékvédelem terén is? Igen, hiszen a rozsnyói evangéli­kus egyház az oltár rekonstrukció­jára, a református gyülekezet pedig a templom felújítására kapott tá­mogatást - csakúgy, mint a kört- vélyesi hitközség. Fontosnak tar­tom, hogy a Bányászati Múzeum képtárának hátsó részében jelenleg egy restaurátorműhely építése fo­lyik, hiszen a helyben található, négy-ötszáz éves műkincsek hely­reállítását jobb helyben megoldani. Ez persze vonatkozik minden helyi jellegű problémára, hiszen a fel­sőbb közigazgatási egység nem csupán a támogatások elosztásáról szól, hanem arról, hogy megőriz­zük önállóságunkat. Ez egy hónappal a megyei vá­lasztások előtt akár üzenetként is felfogható. így igaz; a vidék lakosságának tudatosítania kell, ha távol marad a választási helyiségektől, az elkö­vetkező négy évre lemond arról, hogy beleszólhasson sorsának ala­kításába. A felsőbb közigazgatási egység nem csak a támo­gatások elosztásáról szól. Komaróc és környéke kivívta a gólyás községek társulása képviselőinek elismerését Hatodszor tartott konferenciát az ESCO társulás ÚJ SZÓ-ÉRTESÜLÉS Komaróc. A gólyás községek társulásának 21 tagú delegációját látta vendégül októberben Koma­róc, melynek címerében szintén szerepel a hosszú lábú madár. Az ESCO társulás megalakításának kezdeményezése Lettországból ér­kezett öt évvel ezelőtt jelentkezhe­tett a felhívásra bármely olyan eu­rópai község, melynek címerében szerepel a gólya. Az akkori kilenc érdeklődőből öt község nevében ír­ták alá az együttműködési szerző­dést, azóta már hét település alkot­ja a gólyás falvak szövetségét. Az évente konferenciát tartó társulás idei helyszíne Komaróc és környéke volt. Két nap alatt nemcsak a társulás hivatalos ügyeit vitatták meg a jelenlévők, hanem a környékbeli ne­vezetességeket is megis­merték. Szepsi és Kassa mellett ellátogattak a Jászói-barlangba, és át­ruccantak a határon túlra is, Göncre, Boldogkőre és Abaújszántóra. Szaniszló Sándor komaróci pol­gármester, az idei konferencia fő­szervezője szerint osztatlan sikert aratott a Jászói-barlang, a nagyidai Ilosvai néptáncegyüttes péntek esti műsora, valamint az abaújszántói cipóban tálalt babgulyás. A társulás községei közös rajzki­állítást is szerveztek, részint gó­lya-témában, részint pedig „váro­som, falum gyerekszemmel” té­májában. Hat gólyás községből mintegy hetven mű érkezett, me­lyek egy napra a szepsi Bódva Ho­tel termében voltak láthatók, és a német partner jóvoltából nemcsak a németországi tárlaton, hanem a társulás vadonatúj honlapján is fellelhetők lesznek. A két nap programjában csak az ukrán partnerek vízumkényszere okozott némi fennakadást. Mivel Ukrajna még nem tagja az Európai Uniónak, a közös akciókra való pá­lyázás is nehézségekbe ütközik. Ennek ellenére 2006-ban két újabb „gólyás” összejövetel is várható. A konferenciát Litvániában fogják megtartani, de a komaróciak meg­hívást kaptak a németországi „szalmafesztiválra” is. (kozs) A községek mindegyi­kének címerében szere­pel a hosszú lábú madár.

Next

/
Oldalképek
Tartalom