Új Szó, 2005. november (58. évfolyam, 253-276. szám)

2005-11-12 / 262. szám, szombat

Régió ÚJ SZÓ 2005. NOVEMBER 12. 4 Főleg a vendéglátóiparban és az építőiparban foglalkoztatnak feketemunkásokat meg spekulálni RENDŐRSÉGI NAPLÓ Szántóföldet loptak Perhát (Priechod). Szán­tóföldet loptak a Besztercebá­nyaijárásban található község határából. A nem mindennapi bűntény múlt hét pénteken történt, a tolvajok összesen 132 köbméternyi termőtalajt vittek magukkal. A föld tulaj­donosának 185 ezer koronás kára keletkezett, a rendőrség megkezdte a nyomozást az ügyben. (TASR) Félmillióért ebédelhet Kassa. Tíz percig elég volt őrizeüenül hagynia kocsiját a városban a tulajdonosnak ahhoz, hogy eltűnjenek belő­le az étkezési utalványok. A tolvaj - ha a rendőrség nem akad a nyomára - több mint félmillió koronáért ebédel­het majd. (SITA) A mankóját használta Losonci amási (Tomášo­vo). Mankóval fosztotta ki egy 51 éves férfi a község vasútál­lomásának a pénztárát. Az ille­tő felhajtotta a pénzkiadó he­lyiség ablakát, majd a mankó­jával magához húzta az apró­pénztartót. A férfi az érméket a zoknijába rejtette, a vasúti rendőrség azonban még az előcsarnokban elkapta. Az ille­tőt akár tízezer koronás pénz- büntetésre is ítélhetik. (SITA) Tolvajbandát lepleztek le Kassa. Szervezett tolvaj­bandát leplezett le a rendőrség egy több járást érintő akció so­rán. A hatóságok több épületet is átkutattak, öt személy jelen­leg is rendőrségi őrizetben van. A házkutatások során egy tőketerebesi épületből hét el­lopott luxusautó is előkerült több gépjárműalkatrésszel együtt. A kocsikat az elköve­tők előbb szétszedték, majd újrafestették. A razzia során több lőfegyver és töltény is előkerült, de a rendőrök talál­tak számos kitömött, védett állatot és néhány vadásztrófe­át is. (SITA, TASR) Tippek, javaslatok, észrevételek régióinkkal kapcsolatban regio@ujszo.com Nem éri Kassa. A munkaügyi fel­ügyelőség kassai részlegére alig kilenc hónap leforgása alatt 515 bejelentés érke­zett munkavállalóktól, ami máris húsz százalékkal több, mint a tavalyi év ti­zenkét hónapjában. JUHÁSZ KATALIN Az alkalmazottak legtöbb eset­ben név nélkül tettek panaszt munkáltatóikra a munka törvény- könyv megsértése miatt. Legtöbb esetben a biztonsági előírások fi­gyelmen kívül hagyásával, vala­mint a túlórák elszámolásával kap­csolatban érkeztek bejelentések, ám olyan esetek is előfordultak, amikor az alkalmazott hónapokig nem kapott fizetést, vagy a szerző­désben foglaltakhoz képest telje­sen más, alacsonyabb rendű mun­kát végeztettek vele, kevesebb fize­tésért. „Ezek a munkaadók azzal SZÁSZI ZOLTÁN Fülek. A kilencedik napja utcán élő hat füleki roma családból há­romnak megengedték, hogy ideig­lenesen visszaköltözzön abba a la­kásba, ahonnan kilakoltatták őket. Fülek képviselő-testülete csütörtö­ki ülésén emberiességi szemponto­kat figyelembe véve döntött a Botto utcai lakások egy részének megnyi­tásáról. A kilakoltatottak az épület mellett, az utcán éltek, a 16 család­ból hatnak nem sikerült a kilakolta­tás óta semmilyen lakhatási lehető­séget találnia. Három család szá­mára az épület egyik részét ideigle­nesen újra megnyitották a péntek déli órákban. A város vezetése to­érveltek, hogy az új alkalmazot­taknak végig kell mászniuk a sza­márlétrán, azaz meg kell ismer­kedniük a vállalatnál végzett vala­mennyi munkakörrel. Egy mene­dzseri állásra jelentkező viszont nyilván nem fizikai munka iránt érdeklődik, főleg akkor, ha szakké­pesítése alapján alkalmas az ere­deti álláshirdetésben szereplő szel­lemi munkára” - mondta a munka­ügyi felügyelőség képviselője, Kamil Lipták. Ennél is riasztóbb az a tény, hogy egyre több munkálta­tó igyekszik feketén alkalmazni a munkavállalókat, azaz szeremé megtakarítani a biztosítással kap­csolatos, illetve egyéb költségeket. Az ellenőrök január óta össze­sen 1450 céghez kopogtattak be, mintegy hatezer alkalmazott szer­ződését vizsgálták át, és 189 eset­ben bizonyosodott be, hogy a mun­káltató feketén foglalkoztatta al­kalmazottait. , A legszomorúbb az, hogy az alkalmazottak sokszor nem is tudnak erről, azt hiszik, minden rendben van. Más esetek­vábbra sem köt semmilyen szerző­dést a korábban önkényesen lakást foglalókkal, csak addig lakhatnak az épületben, amíg nem találnak más lehetőséget. „Minimális szol­gáltatást fognak kapni, a lakhatás pedig, hangsúlyozom, továbbra is minden jogcím nélküli, csupán az együttérzés vezérelte a képviselő­ket, amikor az épület részleges megnyitásáról döntöttek. A város­ban működő roma szervezetek képviselőivel korrekt kapcsolatban vagyok, amikor a kiköltöztetésről döntöttünk, a hivatal eljárását a la­kásfoglalókkal szemben indokolt­nak és elfogadhatónak tartották. Sajnos megint beigazolódott, né- hányan romaellenesnek próbálják ben a munkaadó kertelés nélkül közli, csak zsebbe tud fizetni, mert egyébként nem érné meg neki fog­lalkoztatni az illetőt” - tette hozzá Lipták. A különböző törvénysérté­sekért idén eddig 130 esetben szabtak ki pénzbírságot, összesen mintegy kétmillió korona érték­ben. A legtöbb feketemunkást fel­szolgálóként, konyhai kisegítő­ként, illetve építkezéseken alkal­mazták. Valamennyi regionális kiren­deltségen külön ember foglalkozik az illegális munkavállalások felde­rítésével, a központilag koordinált, nagyszabású ellenőrzések mellett szúrópróbaszerűen is. „A legfélre- esőbb falvakba is eljutunk, sőt oda is visszatérünk, ahol nemrég már jártunk. Ha ismételten találunk fe­ketén foglalkoztatott egyéneket, már nem csupán ötezer koronás bírságra számíthatnak a munkálta­tók, hanem akár egymillió koroná­val is szegényebbek lehetnek. Azaz nem éri meg spekulálni” - figyel­meztet a hivatal illetékese. beállítani az önkormányzatot, pe­dig nem erről van szó. A város min­dig érzékenyen kezelte a lakbérhát­ralékkal küzdők problémáit, de van egy bizonyos határ, amelyen túl nem lehet tovább terhelni a vá­ros költségvetését, sem visszaélni a testület türelmével. A két, korábban szükséglakás­ként szolgáló épületből mára egy teljesen lakhatatlanná vált, a felújí­tása legalább félmillióba fog kerül­ni. Amikor viszont feljelentést tet­tünk a rongálások miatt, egyszerű­en csak szabálysértési ügyként ke­zelték, behajthatatlan követelések­kel. A város kára pedig több millió­ra rúg” - mondta el lapunknak Agócs József, Fülek polgármestere. Közülük néhányan újra a régi házban lakhatnak (Szekeres Éva felvétele) Három kilakoltatott család ideiglenesen visszaköltözhet a házba Mégis lesz tető a fejük fölött A csatornázási tervek a parcellatulajdonosok túlzott igényei miatt nem haladnak előre Keveslik az ötven koronát egy négyzetméterért KOZSÁR ZSUZSANNA Kanyapta mente. A Kanyapta Menti Falvak Társulásának csator­názási tervei a telektulajdonosok igényessége miatt nem haladnak előre a kívánt ütemben. A magán- tulajdonban lévő földterületek tu­lajdonosai ugyanis vérszemet kap­tak a Kia körüli bonyodalmaktól, és keveslik az ötvenkoronás négyzet­méterenkénti árat. Főleg Szepsi és Makranc katasz­terében vannak rendezetlen tulaj­donjogú földterületek, melyek megvásárlásáról még tárgyalni kell. „Ahol a község a tulajdonos, ott már megvannak az adásvételi szerződések - tudtuk meg a társu­lás elnökétől, Szaniszló Sándortól. - A magánterületek tulajdonosai azonban nemcsak emelt árat kér­nek, hanem azt is szeretnék, ha az egész földterületet megvásárol­nánk, nemcsak a parcellának azt a részét, amelyre a csatornázás miatt szükség van.” A közös csatornázási projektben részt vevő községek polgármesterei a sürgető idő és az illetékek jövő évi emelkedése miatt úgy döntöttek, hetente jelentést tesznek az adásvételi szerződések állapotáról, az adásvételt pedig a hónap végéig kell nyélbe ütniük az egyes tulajdonosokkal. A döntés érintette a jelen nem lévő makranci polgármestert, Mária Lackovát is, akitől eddig semmilyen informáci­ót nem kapott a kistérségi telepü­lésszövetség az adásvételi szerző­dések állásáról. A megadott földek megvásárlása után kerülhet sor az ismeretlen tu­lajdonban lévő parcellák megszer­zésére, melyeket a Szlovák Föld­alaptól kell igényelnie a társulás­nak. A Vízgazdálkodási Vállalathoz intézett kérvény már elkészült, a közbeszerzési versenypályázatra öt vállalat jelentkezett. A társulás sze­remé elérni, hogy az építkezés még ebben az évben megkezdődjön. 840 ezer korona felhasználásáról döntöttek Hét pályázatot támogattak PUSKO GÁBOR Besztercebánya. A besztercebá­nyai székhelyű Ekopolis Alapítvány újabb hét pályázatot támogatott a környezetvédelmi program őszi fordulóján belül. A megítélt támo­gatások összege 840 ezer korona - tájékoztatott a nevezett alapítvány kedden közreadott sajtóközle­ményében. Erre a fordulóra egyéb­ként összesen 19 tervezet érkezett, s ezek megvalósítására mintegy 3 millió koronát igényeltek a pályá­zók. A mostani támogatott pályáza­tok az Ekopolis munkatársai sze­rint nemcsak azért fontosak, mert jelentősen hozzájárulnak egy-egy térség környezetvédelméhez, de modellértékűk miatt is figyelmet érdemelnek. Egyébként a most zárult pályá­zati forduló az Ekopolis Alapítvány tizennégy éve folyó környezetvé­delmi programjának ötvenedik fel­hívása volt. Műit arról Ľudovít Sluka programmenedzser tájékoz­tatott, az előző fordulókhoz képest megnőtt az érdeklődés a környe­zetvédelmi programok megvalósí­tása iránt. Ez abban is lemérhető, hogy egyre több intézmény nyújtja be tervezetét, s ezek között sok újonnan alakult is van. Jelentős minőségi javulásról is beszámoltak az alapítvány munkatársai, a ki­dolgozott pályázatok aktuális kör­nyezetvédelmi problémákkal fog­lalkoznak, ugyanakkor több szer­vezet a megoldások olyan módjait kínálta, melyek modellként szol­gálhatnak mások számára is. A tá­mogatottak között van egyébként a Slatinka Polgári Társulás, mely azt szeremé elérni, hogy a Beszterce­bányai Megyei Önkormányzat ér­tékelje át azt az elképzelést, misze­rint a Slatinka folyócskán egy víztá­rozót építenének. Programjukkal arra szeretnék felhívni a közvéle­mény figyelmét, hogy a vízfogyasz­tók számára ez az eljárás a legdrá­gább, s környezetvédelmi szem­pontból a legrosszabb megoldás. A berdárkai Alter Nativa az észak- gömöri faluban most már évek óta egy „fenntartható falu” létrehozá­sán munkálkodik. Hasonló kezde­ményezésről van szó, mint amüyet a miskolci Ökológiai Központ a Fenntartható Fejlődésért intézet valósított meg a magyarországi Gö- mörszőlősön. A támogatott intéz­mények között van a kassai székhe­lyű A Föld Barátai (Priatelia Zeme) intézmény is, mely az elnyert támo­gatást arra szeremé fordítani, hogy visszaszorítsa az utóbbi hónapok­ban elindult veszélyeshulladék- égetők építését szorgalmazó lendü­letet. Programjuk keretén belül a lakosság tájékoztatása mellett szakmai és jogi segítséget is nyújta­ni kívánnak a veszélyeztetett térsé­geknek. A szervezet által nyújtott szakmai segítségnek is köszönhető, hogy néhány hónappal ezelőtt Tornaija önkormányzata is elutasí­totta egy üyen létesítmény építését a város határában. A központ teljes felú jítása 2 millió koronába kerül A nagycsaládosokat szolgálja majd LECZO ZOLTÁN Nagytárkány/Kistárkány. A hó­nap végéig befejeződik a tetőszer- kezet felújítása és a nyílászárók cse­réje azon az épületen, melyben a tervek szerint a Nagycsaládosok Egyesületének helyi központja mű­ködik majd. Buzogány Katalin, a társulás elnöke elmondta, az ingat­lant - még 2003-ban - a római ka­tolikus egyháztól vették bérbe, a felújítás költségeit pedig 500 ezer koronás pályázati támogatásból fe­dezték. A munkálatokat azonban csak kicsit megkésve kezdhették el, mert az elnyert pénzösszeget, ame­lyet áprilisban kellett volna meg­kapniuk, csak idén augusztusban utalták át a számlájukra. Régebben több helyre: a Szlovák Kormányhi­vatalhoz és az Illyés Közalapítvány­hoz is sikeresen pályáztak, így több kisebb-nagyobb javítást is elvégez­hettek. Az ingatlan teljes felújítása mintegy 2 millió koronába kerül, ezért jelenleg is egy újabb pályáza­tot dolgoznak ki. Ha megkapják a kért támogatást, jövőre az épület belső tereit renoválhatják. Elképze­léseik szerint ez az épület leheme az egyesület székháza, melyben irodahelyiségeket, közösségi ter­meket és könyvtárt is kialakítanak majd. A nagycsaládosok részére szeremének nyári táborokat szer­vezni, valamint számítástechnikai, illetve nyelvtanfolyamokat indíta­ni. A Nagycsaládosok Egyesülete Kistárkányban még 1999-ben öt környékbeli család összefogásával alakult. Mára a szervezet 97 bod­rogközi és Ung-vidéki nagycsaládot tömörít, összesen több mint 500 taggal. Az elnöknő elmondása sze­rint rendszeresen szerveznek kü­lönböző kulturális rendezvényeket, szabadidős tevékenységeket, kirán­dulásokat, és adományok, szeretet- csomagok szétosztásával próbál­nak meg segíteni a rászorulóknak. Az adományok zöme Ausztriából és Magyarországról érkezik hozzá­juk, főleg a KamiUiánus Szerzetes- rend támogatja őket. A nyár folya­mán a szőlőskei mezőgazdasági szakközépiskola adott otthont a Nagycsaládosok Egyesülete által szervezett nemzetközi iíjúsági tá­bornak, melyen 32 szlovákiai, ma­gyarországi és erdélyi fiatal vehe­tett részt. Most a tetőszerkezet felújítása zajlik, ha újabb támogatást kapnak, jövőre az épület belső tereit renoválják (Szabó Bernadett felvétele)

Next

/
Oldalképek
Tartalom