Új Szó, 2005. november (58. évfolyam, 253-276. szám)

2005-11-30 / 276. szám, szerda

26 Szülőföldünk ÚJ SZÓ 2005. NOVEMBER 30. POSTA Harmincéves a Galántai Fotóklub A hetvenes évek elején tizennégy fotós végezte el a hároméves fotós­képzést. Többen galántaiak vol­tunk. Valahogy nem tudtunk bele­nyugodni, hogy nincs tovább. Nem lesznek már rendszeres havi talál­kozóink. Hazai és külföldi tapasztalatok alapján eldöntöttük, hogy megpró­báljuk megszervezni a Galántai Fo­tóklubot. Éliás Tibor és Szvátek Pé­ter barátommal megszólítottuk a fotósokat, akik nagy örömmel fo­gadták a kezdeményezésünket. Mi hárman lettünk a szervezőbizott­ság, kidolgoztuk az alapszabály ja­vaslatát, amelyet 1975. október 12- én az alakuló ülés jóváhagyott, és kilenc taggal megalakult a kultúr- ház mellett a Galántai Fotóklub. A kezdeti nehézségek után, amelyek főképp tapasztalatlanságból adód­tak, megkezdődött a klubélet. Az elején nem is sejtettük, hova sikerül majd eljutnunk. Egyre több elisme­résben részesültünk. Hazai sikere­inket több külföldi is követte. Na­gyon jó kapcsolatot sikerült kialakí­tani a fenntartóval, a Galántai Vá­rosi Kultúrotthonnal is, amit ké­sőbb Városi Művelődési Központ­nak neveztek át. Kezdeményeztük egy galéria kialakítását, amit hoz­zájárulásunkkal sikerült is megva­lósítani. 1978-tól 1992-ig számos rangos fotókiállítást rendeztünk, de tűvatásos művészek is büszkén állítottak ki itt. Tárlataink híre gyorsan elteijedt, és pozsonyi, nyitrai, dunaszerdahelyi, majd bol­gár, burgenlandi, német, magyar, orosz és lengyel, valamint cseh ba­rátaink fotói kerültek a falra Galán- tán. A Szlovák Fotószövetség tagja­inak fényképei több éven keresztül a nyugat-szlovákiai kerületben csak Galántán mutatták be. A Pozsonyi Népművelési Intézet vezérigazgatójának díját is meg­kaptuk, négy tagunk a Fotószövet­ség Mestere cím tulajdonosa, ket­ten még a PNI plakettjét is elnyer­tük, több osztrák és magyar kitün­tetést is magunkénak mondha­tunk. De a színes diázásban is kez­deményezők voltunk, most pedig a digitális fotózással is ott vagyunk a legjobbak között. Harmincéves kitartó munka áll mögöttünk. Több mint negyven fo­tós volt a csapatban. Heten sajnos már nem fognak velünk ünnepelni, de emlékük mindnyájunk szívében ott van. 2005. december 1-jén 18 órakor megnyitjuk jubüeumi kiállításun­kat a Galántai Reneszánsz Kastély­ban. Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt. A fotózás iránt érdeklődők fi­gyelmébe ajánlom a www.foto- klubgalanta.sk web oldalt. Keppert József, a Galántai Fotóklub elnöke Negyven fotós volt a csapatban (Képarchívum) Adalék a rozsnyói Oscar-díjashoz... Miután alig röpke két hónap alatt három - teijedelmében egyre gyarapodó - írás foglalkozott az Üzlet a korzón című film rendező­jével, nem tudok ellenállni a meg­szólalás kísértésének. Történt ugyanis, hogy a film rendezője a szülőházam melletti sarokházban lakott, melynek falára került mos­tanság az emléktábla. Itt jegyzem meg, hogy ez a ház - ellentétben Kovács Ágnes állításával - az egy­kori patinás Alexy-ház volt, majd Fuksz Gyuláné (Tököly Gábor nagyapjának testvére) tulajdonába került, s tudtommal sosem volt a Kádár családé. Hogy ők a ház me­lyik lakásegységében éltek, sajnos nem tudom. Kádár Jánost ugyanis jól ismer­tem, nem ifjúságunk idejéből, ami­kor szomszédok voltunk, de az 1950-es évek közepétől egészen emigrálásukig, s - nem is egyszer - kezemben is tarthattam ama ara­nyozott kis szobrocskát. A sors úgy hozta, hogy mikor már mint textilmémök a pozsonyi cérnagyárban dolgoztam, egyik kolléganőm, a losonci származású Sacher Judit hosszan tartó, de há­zassággal végződő liezonja volt Já­nossal. Judit volt az, aki János egyik pozsonyi látogatása alkalmá­val - mint a két rozsnyóit - össze­hozott, minket. Mikor János meg­hallotta családnevemet, rögvest folytatta kérdés formájában: „Kál­mán?” Unokabátyámat hívták így, akivel gyermekkorukban játszótár­sak voltak. Aztán tisztázódtak a személyek, s így kerültem szemé­lyes kapcsolatba Jánossal, s mikor már házastársak voltak, prágai la­kásuk gyakori vendége is lettem. Első kézből tudtam hát filmjeiről, azok születéséről és arról is, hogy anyósa - Klári néni, a disztingvált dáma - mit mondott az „Üzlet” be­mutatója után: „Lehet, hogy fogsz még jobb filmet csinálni, de szeb­bet aligha...” Ez ajóslat sajnos nem vált be. Itthon, nem túl nagy siker­rel Amanda címen filmre vitte még Züahy Lajos Valamit visz a víz című regényét, s Amerikában tudtom­mal két filmet is forgatott, de sajnos egyik sem hozta meg a várva várt vüágsikert. A vég ott kint szomorú. Elsőnek János ment el, majd Judit, aki súlyos vesebajban szenvedett, s végül Klári néni aggkori elmegyen­geségben. Most még pár szót magáról a tábláról. Helye a ház sarkán nem túl szerencsés, szülte alig látni, s jó­magam is keresgéltem, míg megta­láltam most, mikor otthon jártam. Szerintem pedig a család nevét ere­deti alakjában, tehát Kádárnak kel­lett volna írni. A cseh nyelv ugyanis nem bír el két hosszú magánhang­zót egymás után, s így módosult Kadarra. Kovács Ágnes első írásá­ban a „Kadar János” teljes anakro­nizmus. Jánosnak volt egy jogász testvére is itt, Pozsonyban, aki bi­zony a Kádár változatot használta, dr. Kádár István néven volt ismert. Varga József, Pozsony A tervezet pártolói szerint ha megnyílna az üzem, a Bodrogközben többszáz új munkahely létesülne Repülőtér és ipari zóna létesülne „A kövesdiföldeket nem a Kft., hanem a német vállalkozó Szlováki­ában bejegyzett cége vásárolja fel” - állítja Fiilöp Zoltán (Szabó Bernadett felvétele) A Bodrogközben hónapok óta közbeszéd tárgya egy bizonyos német vállalat ré­gióban tervezett beruházá­sa. Az ügy kapcsán külön­böző találgatások és felté­telezések is szárnyra kap­tak. Lapunk ezért az egyik legilletékesebb személlyel, Fülöp Zoltán vállalkozó­val, a Husk Kft. tagjával készített interjút. LECZO ZOLTÁN Elmondaná, hogy pontosan milyen beruházást készítenek elő Kis- és Nagykövesden? A befektető német vállalkozó el­képzelései szerint a két község ha­tárában egy magánrepülőtér és egy ipari zóna épülne fel. Ehhez 50, il­letve 120 hektárnyi földterületet kell felvásárolni. A beruházás mint­egy 300 embert érint, ugyanis az itt található parcelláknak kb. ennyi tu­lajdonosa van. A német vállalkozó - akinek egyébként Csehország­ban, Magyarországon és Kínában is vannak érdekeltségei - eredetileg csak magánrepülőteret szeretett volna itt építem. Én azonban azt szerettem volna, hogy ezzel a beru­házással együtt valamüyen üzem is létesüljön a régiónkban. Az első fá­zisban így a befektető a saját szere­lőcsarnokát építteti fel, amelyet fo­kozatosan tovább szeretne bővíte­ni. Később remélhetőleg újabb be­ruházók is érkeznek majd. Kezdet­ben az üzem 300-350 ember szá­mára nyújtana munkalehetőséget, a későbbiekben azonban akár 2500-3000 munkahely is létre jö­het itt. Hogyan került kapcsolatba az említett német befektetővel? Ez sem titok. Magyarországon van egy nagyon jó barátom, a Hu­nor Hotel egyik tulajdonosa. Mivel közös vállalkozásaink vannak, ve­le elég gyakran találkozom. A né­met vállalkozóval az ő szállodájá­ban ismerkedtem meg. Az illető Magyarországon szeretett volna repülőteret építeni, ám ennek kü­lönböző akadályai voltak. így ve­tődött fel, hogy a tervezett beru­házást Szlovákiában valósítsuk meg. Mivel tudom, milyen nehéz helyzetben van ez a régió, én már a kezdet kezdetén örömmel fo­gadtam a javaslatát. Miért pont Kövesdet szemel­ték ki erre a célra? Mivel Királyhelmecen élek, és a képviselő-testületnek is tagja va­gyok, így eredetileg azt szerettem volna, ha ez a beruházás itt valósul meg. Ám amikor megvizsgáltuk a helyi lehetőségeket, sajnos kide­rült, nálunk nincs erre a célra meg­felelő terület. A befektető elképze­lései szerint ennek a beruházásnak mindenképpen a Bodrogközben kellene létrejönnie, ezért a környe­ző településeken is tájékozódtunk. Ekkor találtunk rá arra a bizonyos Kis- és Nagykövesd határában talál­ható területre, amely megfelelőnek tűnt számunkra. Egyébként a né­met befektetőnek az az érdeke, hogy az itteni üzem a sátoraljaújhe­lyi telephelyéhez minél közelebb legyen. Gondolom, az sem elhanyago­landó szempont, hogy Magyar- ország ezen részén valószínűleg hamarabb épül majd meg az au­tópálya, mint Szlovákiában. A határ közelsége is fontos szem­pont volt, és az sem mellékes, hogy az ottani úthálózat fejlettebb, mint a miénk. Hogyan fogadták az érintett önkormányzatok a megkeresé­süket? Mindkét polgármester nagy örömmel üdvözölte, és rövid időn belül rendkívüli önkormányzati ülést hívtak össze az ügyben. Rög­tön a támogatásukról biztosítottak minket, ám hamarosan kiderült, egyik községnek sincs területrende­zési terve. A német vállalkozó ez­után mindkét település tervezeté­nek elkészítéséhez anyagüag is hoz­zájárult. Véleményem szerint ez mutathatja, hogy ő valóban komo­lyan gondolja az itteni beruházást. Miért nem kapott nagyobb nyilvánosságot eddig ez az ügy a helyi és az országos sajtóban? Mert úgy gondoltuk, a dolgot nem kell addig nagy dobra verni, amíg nem biztos, hogy a terv meg­valósítható. Időközben az összes érintett minisztériumnál és ható­ságnál tájékozódtunk, majd elké­szíttettünk egy megvalósíthatósá­gi tanulmányt. A nyilvánosság elé csak ezután szerettünk volna ki­lépni. Egyébként a helyieket is megkérdeztük, hogy akaiják-e ezt a beruházást. Elmondhatom, az ügyben érintettek döntő többsége a kezdetektől támogatta az elkép­zelést. A tulajdonosok mintegy 95 százaléka szinte azonnal bele­egyezett a földjei eladásába, a ma­radék 5 százalék számára pedig a helyi önkormányzatok biztosítot­tak csereföldet. Ön a Husk Kft. egyik tagja. Mi konkrétan ennek a társulásnak a szerepe a kövesdi beruházás­ban? Mivel a német váltakozónak a vi­lág több országában vannak érde­keltségei, az szinte elképzelhetet­len, hogy ennek a szlovákiai beru­házásnak az ügyeit egyedül intéz­ze. A kft.-vei mi arra vállalkoztunk, hogy képviseljük, illetve hogy az it­teni ügyek intézésében segítsük. A társulás tagjai: Huszág Lajos, ma­gyarországi vállalkozó, Németh Ist­ván, a helyi régiófejlesztési ügy­nökség képviselője, Pásztor István, a Magyar Koalíció Pártjának parla­menti képviselője és jómagam va­gyunk. Ám azt hangsúlyozni kell, hogy a földeket nem a kft. vásárolja fel, hanem a német vállalkozó Szlo­vákiában hivatalosan bejegyzett cége. így azt hiszem, hogy minden­féle ún. „telekspekuláció” lehetősé­ge kizárható. Ez a cég milyen áron veszi meg a földeket? A földeket a bonitásuk értékén vásárolják fel, ez egyébként a né­met vállalkozó határozott kérése volt. A nagykövesdi úrbéres társa­ság tulajdonában lévő földterület hektárjáért 3,70 koronát kínáltak, Kiskövesden pedig minden gazda megkaphatja a neki járó összeget aszerint, hogy a földje mekkora ér­téket képvisel. Ha jól emlékszem, az ár 1,90-től 5,80-ig teljed négy­zetméterenként. Lehet, hogy a kül­ső szemlélő számára ez az ár ala­csonynak tűnik, ám a közművesí­téshez jó néhány millió koronára lesz szükség, és egyéb fejlesztése­ket is eszközölni kell majd. Meg­jegyzem, hogy a régióban találha­tó földterületek iránt minimális a kereslet, és ez természetesen az árakra is hatással van. Ha mindenben igyekeztek a le­hető legkorrektebbül eljárni, ak­kor mi okozhatott egyáltalán problémát? Megmondom őszintén, én sem értem az egészet. Egyszer csak egyes személyek - valószínűleg külső befolyásra - azt mondták, hogy mégsem kívánják eladni a földjeiket, és a cserébe sem egyez­nek bele. Az okok elemzésébe nem szeretnék belemélyedni, hisz való­színűleg mindenki pontosan tudja, hogy mit miért csinál... Jelenleg hogy áll a befektetés ügye? A kiskövesdiekkel valószínűleg belátható időn belül sikerül egyezséget kötnünk. Nagykö­vesden a 118 társtulajdonos közül hárman még nem írták alá a szer­ződést. Az egyikükkel valószínű­leg sikerül megegyeznünk, a má­sik azonban irreálisan magas árat kér a földjéért. A harmadik pedig olyan biztosítékokat szeretne kapni a beruházás megvalósításá­nak ügyében, amelyek számomra értelmezhetetlennek tűnnek. Az egész földterület mekkora hányada van ennek a három sze­mélynek a tulajdonában? Elenyésző része: az 50 hektárnyi földterületből összesen olyan 1,2 hektár. Ön szerint a jelenlegi helyzet­ben van még esély a megegye­zésre? Azt hiszem, végül győzni fog a józan ész, és ezekkel az emberekkel meg fogunk állapodni. A német vállalkozó az ügyet mindenki meg­elégedésére szeretné lezárni. Re­mélem, erre van még esély. A vitás tulajdonjogi kérdéseket az idén rendezni kell, mert akkor a jövő ta­vasszal már megindulhatnak az építési munkálatok is. A falu nevének eredetét nem is szükséges magyarázni, hiszen a történelmi Tokaj-hegyaljai borvidékhez tartozik Történelmi helységnevek - Szőlőske BOGOLY JÁNOS A Bodrog jobb partján, közvetle­nül a Zempléni-szigethegység lábá­nál fekvő község nevének első ok- iratos említése 1273-ból ismert, amikor „Zeuleus” alakba jegyezték le egy hatban. Bár a későbbi írott formák változatosak, mai (és bizo­nyára a korabeli) kiejtésük azon­ban egységes. Például 1399 - Zewlews, 1416 - Zewles, azaz Sző­lős. A kicsinyítő képzős névalak a 15. század második felében kezd elterjedni, és általánossá válni: 1468 - Zewleske, Zewlewske, 1549 (az egri püspökség dézsmajegyzé- ke)-Zeoleske, 1558 (Zemplén vár­megye közgyűlésének jegyzőköny­vei) - Zeleske. A mai írott forma már lényegében a 17. század végén kialakult, például egy 1700-ra kel- tezet püspökhelyettesi jelentésben már a ma is ismert és később hiva­talos Szőlőske megnevezést olvas­hatjuk. Ettől számítva a név lénye­gében változatlan maradt, bár egy kis bizonytalanság az 1 betűk szá­mát tekintve azért előfordul. Pl. az 1805 és 1806-ból származó térké­peken - Szőllőske, de Nagy Lajos 1812-ben megírt nagy helységnév- tárában már megint Szőlőske, sőt a szlávos kiejtést is következetesen lejegyző szerző még a Szólóska ala­kot is feltünteti. Az első világhábo­rú után, amikor megalakult az első Csehszlovák Köztársaság, és a tria­noni döntés értelmében Szőlőske község is az új állam részévé vált, 1920-ban a Seleška hivatalos nevet kapta, amely csak kiejtési könnyí­tést jelent a szláv anyanyelvűek számára, de a név lényegén nem változtatott. Az utóbbi megnevezés nagyon „makacsnak” bizonyult, mert bár 1948-ban már a Viničky név vált hivatalossá és maradt mind a mai napig, de például az entomológusok hivatkozásaiban még bizony gyakran felbukkan a régebbi Seleška név. A község neve egyértelműen magyar eredetű, amit végig lehet követni a kezde­tektől. Értelmét különösebben nem is szükséges magyarázni, hisz erről ma is tanúskodnak a falu fölötti lej­tőkön a kiterjedt szőlőskertek és a tény, hogy a történelmi Tokaj- hegyaljai borvidékhez tartozik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom