Új Szó, 2005. október (58. évfolyam, 227-252. szám)

2005-10-26 / 248. szám, szerda

4 Régió ÚJ SZÓ 2005. OKTÓBER 26. A pácini polgármester a cigándi útelágazásnál fölállított bódéban sztrájkol (Szabó Bernadett felvételei) A Pácin és Nagykövesd közötti határátkelő lezárására nem került sor Éhségsztrájkba kezdett a pácini polgármester Ma ismét találkoznak a polgármesterek Tornaija ismét sikertelenül pályázott RENDŐRSÉGI NAPLÓ Fát lopott az erdőből Deregnyő. Ismeretlen tol­vajok nagy mennyiségű fát loptak a Nagymihályi járás­ban található község határá­ból. A közeli, állami tulaj­donban levő erdőkből össze­sen 46 tölgyet és juharfát vágtak ki az elmúlt napok­ban, a 120 köbméternyi fa­anyag értékét 250 ezer koro­nára becsülik. (SITA) Kifosztottak egy hajléktalant Kassa. Három támadó megvert és kifosztott egy 25 éves hajléktalant a városban. Az elkövetők egy erdős terüle­ten lepték meg a férfit, össze­rugdosták, majd elvették hor­dozható magnóját és száz ko­ronáját. Rablás vádjával in­dult eljárás két pálóci (Pav- lovce nad Uhnom) férfi ellen is, akik júliusban három ke­rékpárost támadtak meg. Az erőszakoskodók két keréken távoztak az áldozatok mobil- telefonjával. (SITA) Gumicsere közben rabolták ki Kassa. Gumicsere közben rabolták ki egy 50 éves kassai férfi autóját. A károsult Mi­tsubishi Pajero típusú terepjá­rója hétfőn este egy mellékut­cában robbant le. A férfi miu­tán befejezte a kerékcserét, meglepődve tapasztalta, hogy nyitva hagyott kocsijá­ból eltűnt a kézitáskája, ben­ne, egy legálisan tartott revol­verrel és hatezer koronával. A rendőrség nyomozást indított az ügyben. (SITA) Megtámadta a rendőröket Szinnye. Kapatos fiatal tá­madt rá a szinnyei rendőrök­re egy városi vendéglő előtt hétfő este. A randalírozó 19 éves fiút sem az étterem sze­mélyzete, sem a kihívott rendőrök sem tudták jobb be­látásra téríteni, az illető előbb szidalmazni kezdte a két egyenruhást, majd meg­támadta őket. A fiú az eljárás során szabadlábon védekez­het. (SITA) Erőszakkal vitték kocsikázni Felsővízköz (Svidník). Zsarolás és személyi szabad­ság korlátozása vádjával in­dult eljárás négy férfi ellen, akik akarata ellenére kocsikáz­ni vittek egy 40 éves tapoly- lucskai férfit, és halálosan megfenyegették. Az áldozat hatezer koronát ígért, ha elen­gedik, de nem fizetett, mire a társaság ismét megfenyegette, majd a zsarolók elhajtottak a helyszínről. (SITA) Az ajtóban hagyták a kulcsot Lopér (Podbrezová). Ti­zenöt perc alatt rabolt ki egy családi házat egy élelmes tol­vaj. Az illető az ajtóban ha­gyott kulccsal nyitotta ki a la­kás ajtaját, majd százezer ko­rona készpénzzel és 38 aranyékszerrel távozott. A ház tulajdonosának a kára meghaladja a 150 ezer. koro­nát. (SITA) Pácin. Éhségsztrájkba kez­dett Barati Attila, Pácin pol­gármestere, mert a jövő évi magyarországi költségve­tésben nem különítettek el elegendő pénzt a Vásár­helyi-Terv által érintett bod­rogközi települések infrast­ruktúrájának fejlesztésére. LECZO ZOLTÁN Barati Attila lapunknak elmond­ta, a 2004/67-es törvény értelmé­ben a következő években a Tisza- völgyben összesen 11 vésztározó épül majd fel, a munkálatok össz­költsége mintegy 130 milliárd fo­rint. Ebből az összegből az árapasz­tó-tározó rendszer építésére 50 milliárd forintot, a nagyvízi meder rendezésére 15 milliárdot, a vidék- fejlesztésre és a tájgazdálkodásra 30 milliárdot, valamint az érintett 55 település infrastruktúrájának fejlesztésre 35 milliárd forintot kel­lene fordítani. Jelenleg két víztáro­zó épül: a cigándi és a tiszaroffi. Bár a környező hét település inf­rastrukturális fejlesztési igénye meghaladja a 7 milliárd forintot, a SZÁSZI ZOLTÁN Besztercebánya. A vártnál na­gyobb adóbevételeknek köszönhe­tően 78 314 millió koronával mó­dosította idei költségvetését Besz­tercebánya megye. A többlet a me­gye területén bejelentett gépjár­műadókból és az ingatlaneladá- sokból származik, az önkormány­zat 31. rendes ülésén ennek újrael­osztása volt a fő programpont. Az ülésen a megválasztott 49 képvise­lőből 39-en vettek részt, az MKP15 tagú frakciója teljes létszámban je­len volt. A tekintélyes többletbevé­telből öt fontos megyei fennható­ságé ágazat számára osztottak el támogatást. A közlekedési ágazat 20,2 milliót a megye felügyele­tében lévő közúthálózat javítására fordíthat, a kulturális intézmények 3,3 milliót kaptak, a művelődés és oktatás 28 446 milliót, a szociális szféra 13 milliót, a megyei válasz­tásúén erre a célra mindössze 1,7 milliárdot különítettek el. A 2004/67-es törvény azt is kimond­ja, hogy a tározók építésének meg­kezdése nem előzheti meg az inf­rastruktúra fejlesztését. 2005 szep­tember 15-én a cigánd-tiszakarádi tározó kialakításának munkálatait a hivatalos szervek azonban úgy kezdték meg, hogy a környező tele­„Nem alkudozni akarok a kor­mánnyal, mindössze azt sze­retném elérni, hogy tartsák be a Magyar Parlament által ho­zott törvényeket” - mondja Barati Attila tásokra 1,665 milliót különítettek el, beruházási kiadásokra 10,9 mil­liót rezerváltak, a megyei elnöki jogkörbe tartozó díjak költségeire pedig 800 ezer koronát. A meg­emelt költségvetésből tekintélyes összeg a megye négy déli járásá­nak oktatási és szociális intézmé­nyeibe érkezik még az év végéig. Kiemelten foglalkoznak az oktatá­si és szociális intézmények adós­ságcsökkentésével, lehetőség nyí­lik számos balesetveszélyes ingat­lan javítására és felújítására, az is­kolák és szociális intézmények ve­zetői pedig ebből az összegből tör­leszthetnek ingatlanadót, szolgál­tatókkal és beszállítókkal szembe­ni adósságokat, eszközöket és anyagot vásárolhatnak. A megyének a jó gazdálkodás eredményeként sikerült minden ágazatban tartalékalapot is létre­hoznia. A pénzügyi bizottság alel- nöke, Tinta János szerint az idei év pülések - Cigánd, Riese, Nagyroz- vágy és Pácin - egyikében sem volt semmilyen ezzel összefüggő inf­rastruktúra-fejlesztés. A települé­seken meg kellene oldani a belterü­leti vízrendezést, szükség volna a csatornahálózat kiépítésére, illetve a Cigánd-Pácin, valamint a Nagy- rozvágy-Pácin közötti útszakasz átépítésére is. Barati Attila hangsú­lyozta, nem alkudozni akar a kor­mánnyal, az éhségsztrájk megkez­désével mindössze azt szeretné el­érni, hogy az említett települések megkapják jogos jussukat, illetve hogy a magyar kormány tartsa be a Parlament által hozott törvényt. Barati Attila régebben úgy nyi­latkozott, ha kell, tiltakozásul akár a Nagykövesd-Pácin közötti határ­átkelőt is lezáija, ám erre végül nem került ser. A polgármester a község határában, a cigándi útel­ágazásnál felállított bódéban sztrájkol, ásványvízen és napi egy szem vitamintablettán kívül mást nem fogyaszt. Reméli, tiltakozó ak­ciója hamar véget ér, ám ha nem születik számára elfogadható meg­oldás az ügyben, a végsőkig kitart. Barati Attila egyébként 1993-ban már tizenhárom napos éhségsztráj­kot folytatott a helyi határátkelő megnyitásáért. pluszbevételeinek elosztásakor a lehető legtöbb pénzt sikerült kihar­colni a megye déli járásaiban lévő intézmények tehermentesítésére és a műszaki problémák mihamarab­bi megoldására. A megyegyűlés végén a jelenlévő képviselők élesen bírálták Müan Murgaš, a Smer megyeielnök-je- löltjének azon sajtóban megjelent vádjait, melyek szerint Beszterce-- bánya megye képviselői hárommil- liárd korona értékű vagyont her­dáltak el. A képviselők közül a HZDS-ĽS képviselői azt fontolgat­ják, hogy feljelentést tesznek az el­nökjelölt ellen becsületsértés jogcí­mén. A képviselő-testület egyhan­gúlag - tehát a Smer jelenlévő me­gyei képviselőit is beszámítva - tá­mogatta Milan Marčok jelenlegi megyei elnök nyilatkozatát, amely­ben Murgaš vádjait alaptalannak és az egész képviselő-testületre nézve sértőnek minősítetfe. PUSKO GÁBOR Sajógömör/Tornalja. Mivel a Sajó Menti Mikrorégió múlt heti sajógömöri ülésén a testület hatá­rozatképtelen volt, ma ismét ta­lálkoznak a nevezett kistérségi társulásba tömörülő települések polgármesterei. Zsíros Gábor, a társulás egyik alelnöke elmondta, az egyik legégetőbb napirendi pont a háztartási hulladékkezelés kérdésének megoldása. A határozathozat-képtelen találko­zón azonban, melyen egyébként jelen volt a Tornaija tulajdonában lé­vő Városi Szolgáltatások Kft. ügyvezetője, Barczi Tibor is, megegyeztek ar­ról, hogy a cég végrehaj­tója a mai ülésen írásban kidolgo­zott ajánlatot ismertet a polgár- mesterekkel. A térség falvaiból ugyanis a szemetet nem ez a vál­lalat szállítja el. Barczi Tibor kér­désünkre elmondta, hogy elkép­zeléseit írásos ajánlat formájában terjeszti a szerdai tornaijai ta­nácskozás résztvevői elé. Arról is tájékoztatott, hogy az egyik kon­kurens vállalat a napokban 10 százalékos áremelést eszközölt, ezzel szemben a Városi Szolgálta­KOZSÁR ZSUZSANNA Komaróc. Nemcsak Szepsiben, hanem Komarócon is tervezik egy vállalkozói ház megépítését. Ahogy Szaniszló Sándor pol­gármester lapunknak elmondta, a környéken lenne érdeklődés egy vállalkozói ház iránt, mivel a ré­gió régóta együttműködik az Abaúj Területfejlesztési Önkor­mányzati Szövetséggel, és van igény a magyar-szlovák vegyes­vállalatok létrehozása iránt. An­nak ellenére, hogy mindkét szom­szédos ország az Európai Unió tagja, a törvényekben és előírá­sokban sok az eltérés, így a vállal­kozói ház profüjában elsősorban jogi tanácsadás szerepel majd. A tágas épületben 13 vállalkozó kaphat majd helyet, és az irodá­kon kívül egy 40 férőhelyes konfe­renciaterem is a rendelkezésükre fog állni. A nyertes Phare-pályázat az ob­jektum létrehozásának három szakaszát különbözteti meg: a technikai dokumentáció elkészí­tését, az építkezés megvalósítását tások Kft. 20 százalékkal alacso­nyabb árat tud kínálni a települé­sek önkormányzatainak. „Ezt egyelőre égy hozzávetőleg 10 ki­lométer sugarú körben tudjuk megvalósítani. Ha lesz elég ér­deklődő, várhatóan jut pénz fej­lesztésre is, ami az ügyfelek köré­nek kiszélesítését hozhatja” - tá­jékoztatott Barczi Tibor, aki azt is elmondta, hogy a város által a Reciklációs Alaphoz benyújtott pályázatot a napokban utasítot­ták el. Ez a döntés egyebek mel­lett azért is érdekes, mert a város tulajdonában lévő szeméttelep - pont amiatt, hogy a hulladék el­különített gyűjtéséhez és kezelé­séhez nem rendelkeznek a megfe­lelő eszközökkel és anyagiakkal, a műanyag PET-flakonokat pedig nem tudják zsugorítani vagy le­darálni - idő előtt meg fog telni, pedig ez a lerakat harminc kilo­méteres körzetben az egyetlen minden előírásnak megfelelő te­lephely. és a belső berendezés kivitelezé­sét. Mindhárom lépéssel jövő ősz­re el kell készülni a pályázati fel­tételek alapján. „Két sikeres Phare-projekt után nem hiszem, hogy ne birkóznánk meg ezzel is - közölte Szaniszló Sándor. - De alaposan oda kell figyelni, hogy egy napot se veszítsünk el. Egy vállalkozói ház megépítése azért nem olyan egyszerű, mint amikor a saját házát építgeti az ember.” Komaróc polgármestere szerint nagyon ügyes, képzett szakembe­rekből álló munkacsapat jött létre a régióban az elmúlt években. En­nek köszönhetően elkészült a Kanyapta Menti Falvak Társulásá­nak fejlesztési terve, jelenleg pe­dig a szennyvízcsatornázáson is dolgoznak. A folyamatos fejlesz­tést azért is fontosnak tartják, mert a Kassa közelében lévő Ko- marócról könnyűszerrel el lehet jutni a szomszédos nagyvároson kívül a kenyheci és szepsi ipari parkba is. Az infrastruktúra kor­szerűsítésével Komaróc és kör­nyéke egyre vonzóbbá válhat a vállalkozók számára. A tegnapi drograzzia során nyolc gyanúsítottat állított elő a besztercebányai rendőrség. Egy nőt és hét férfit vettek őrizetbe kábítószer-birtoklás és kábítószer-kereskedelem vádjával. Ket­ten közülük autóval próbáltak megszökni, de miután összeüt­köztek egy rendőrautóval, őket is sikerült letartóztatni. (Ján Krošlák felvétele) jövő évi magyarorszagi költsegve­Év végéig 78 millió koronát osztanak szét az intézmények között Módosították a megyei költségvetést A város tulajdonában lé­vő szeméttelep idő előtt meg fog telni. Irodák, konferenciaterem, jogi tanácsadó központ Vállalkozói ház épül

Next

/
Oldalképek
Tartalom