Új Szó, 2005. augusztus (58. évfolyam, 203-226. szám)

2005-09-02 / 203. szám, péntek

Különleges akció Az OPERATÍVA textil- és bútor-nagykereskedés, Somorján a Szenei úton a 2005/2006-os iskolaév kezdete alkalmából rendkívüli elővásárt rendez őszi és téli gyermektextilből, -kabátokból és -cipőkből, kedvezmények 15%-ig. Nyitvatartás naponta 18, szombaton 13 óráig. 2005. szeptember 2., péntek Ára műsorújsággal 12 korona (előfizetőknek 11 korona' 58. évfolyam, 203. szám www.ujszo.com Jövőre újabb gázáremelés A Szlovák Gázművek már érzékeli, hogy a drága gáz miatt sokan újra fával tüzelnek 2. oldal A beszlani túszdráma évfordulója Emberek ezrei rótták le kegyeletüket az azóta is élrintetlenül hagyott, kiégett tornateremben 4. oldal Hatvannyolcas bevonulás A Magyar Néphadsereg hajdani hadnagyá­nak visszaemlékezése 9. oldal Rusko helyett Lintnert tekintik koalíciós partnernek Kilőtték az ANO-t Pozsony. Eddigi koalíciós partnerei nemet mondtak az ANO-nak. Ezentúl az ANO-képviselők többségét felso­rakoztató platformmal, vagyis Ľubomír Lintnerék cso­portjával működik együtt a kormánykoalíció. Erről tegnapi tanácskozásán döntött az SDKÚ, az MKP és a KDH elnöke. Víz alá került a város nyolcvan százaléka (SITA/AP-felvétel) Amerika legsúlyosabb természeti csapása, több ezer lehet az áldozatok száma Káosz és fosztogatás New Orleansban ÚJ SZÓ-ÖSSZEFOGLALÓ Az együttműködés alapja to­vábbra is a négypárti koalíciós szerződés marad, és -jelentette ki Dzurinda - a felek nyilatkozatot, kötelezvényt írnak alá arról, hogy az eredeti szerződésben foglalt el­vek, célkitűzések szerint mindent megtesznek a kormányprogram teljesítése érdekében. A minisz­terelnök nem hívja vissza a plat­form mellett álló Rudolf Zajac egészségügyi és František Tóth kulturális minisztert, amint azt Pavol Rusko, az ANO elnöke köve­telte. Lintnerék jelölhetnek sze­mélyt a gazdasági tárca élére; a poszt Rusko menesztésével ürese­dett meg, és ideiglenesen az SDKÚ-s Ivan Miklós pénzügymi­niszter irányítja. Dzurinda közöl­te, alsóbb szinten sem lesznek tisztogatások, bár egyes intézmé­nyeknél, ahol az ANO jelöltjei ma­gas tisztséget töltenek be, történ­het személycsere, ha „alacsony­nak mutatkozik a bizalmi szint”. NAHÁT! Önfényképező tolvajok Buenos Aires. Addig fény- képezgette magát szélesen vi­gyorogva három tolvaj egy lo­pott mobiltelefonnal az argen­tínai Rosarióban, mígnem a ke­zükön kattant a bilincs. A tele­fon úgy volt beprogramozva, hogy az interneten keresztül azonnal elküldött minden fo­tót tulajdonosa honlapjára. Az illető a vidám portrékat bevitte a rendőrségre, ahol szintén „foglalkoznak” fényképezés­sel, a három tolvajról is készí­tettek már korábban jó pár fel­vételt, így nem volt nehéz azonosítani őket. „Ez volt éle­tem legkönnyebb tolvaj fogása” -mondta egy rendőr. (MTI) Bugár Béla, az MKP elnöke el­mondta, a tegnapi tanácskozá­son egyáltalán nem foglalkoztak az egyes tisztségek betöltésével. „Ebben a pillanatban a kisebbsé­gi kormány számára nem a posz­tok kérdése a fontos” - nyilat­kozta, hozzátéve, hogy az erről folytatott hosszas egyeztetés semmi eredményre nem vezet­ne. Pavol Hrušovský, a KDH el­nöke szerint nehezebb lesz a kormányzás, de megtesznek mindent, hogy a parlament a kormány által előterjesztett for­májukban hagyja jóvá a törvény- tervezeteket. Bugár ezzel kap­csolatban megjegyezte: a nehéz reformok idején is 69 vokssal rendelkezett a kormánykoalíció, de például az egészségügyi tör­vényeket is megszavazta 80 kép­viselő. „Most négy képviselővel kevesebb lesz, többet kell majd tárgyalnunk és támogatást ke­resni a függetlenek körében” - véli a magyar párt vezetője. Lintnerék természetesen üd­Miloš Cikovský, a Szlovák Vasúttársaság szóvivője: Az utazási kedvezményre jogosító igazolvány továbbra is kiváltható, de a nappali ta­gozatos hallgatóknak erre már nincs szükségük, mivel a ked­vezményt igénybe vehetik az egyetemek által kiadott csipkártya segítségével. A csipkártyát az egyetemeken elhelyezett terminálokban ak­tiválhatják. A terminál az ál­landó lakhely és az iskola székhelyének megadása alap­ján kijelöli azt a vonalat, mely­re a kártya érvényes. A ked­vözölték a döntést, amely szerin­tük garantálja a kormánykoalí­ció stabilitását és további műkö­dését. A „hivatalos” ANO szerint to­vábbra is minden a koalíció és Lintnerék előre megírt közös for­gatókönyve szerint alakul. Magda Krasulová, az ANO szóvivője úgy nyilatkozott: abszurd, hogy a pár­ton belüli valós támogatottságot nélkülöző néhány képviselő há­rom tárcát oszthat el egymás kö­zött. Az ANO vezetése a kialakult helyzettel érdemben a jövő héten kíván foglalkozni - mondta a szó­vivő. A független Szabad Fórum és az ellenzék egy része viszont máris azt követeli Dzurindától, kormányának kérjen bizalmi sza­vazást a parlamentben. Ivan Gašparovič államfő sze­rint az a legfontosabb kérdés, hogy a kormánynak van-e elég tá­mogatója a parlamentben. Grigorij Mesežnikov politikai elemző szerint a három koalíciós partner megoldása nem szokvá­nyos, de az sem, hogy egy kor­mányerő képviselőinek többsége a pártvezetés ellen fordul. Mi­roslav Kusý politológus úgy gon­dolja, példa nélküli helyzet áll elő, mert „független” miniszterei lesznek a kormánynak. vezmény érvényes a lakhely és a legközelebbi vasútállomás közti vonalra is. A kedvez­mény igénybe vehető az iskola és a hallgató átmeneti lakhe­lye közti vonalon is. Hogyan lehet majd hasz­nálni a kártyát? Minden vas­útállomáson lesz leolvasó­berendezés? A jegyet ugyanúgy kell megvásárolni mint a régi iga­zolvánnyal, a csipkártya érvé­nyességét a vasútállomás­okon és a kalauznál lévő be­rendezés segítségével ellen­őrizzük. (Ipj) ÖSSZEFOGLALÓ Washington/New Orleans. Több ezer ember is életét veszt­hette a Katrina hurrikán pusztítá­sa és az azt követő áradás követ­keztében New Orleansban. A víz alatt álló várost teljesen kiürítik, több tízezer embert kell kitelepí­teni. George Bush amerikai elnök szerint a térséget „Amerika törté­netének egyik legsúlyosabb ter­mészeti csapása érte”. A hurrikán által megtépázott város java része az átszakadt gá­tak miatt víz alatt áll, sokan napo­kat töltöttek házaik tetején meg­mentőikre várva. Az utcákon ott­hontalanná vált emberek ezrei kószálnak, akiket nem csak az ár, az ivóvíz és az élelemhiány, ha­nem a bomló emberi és állati ál­dozatok jelentette fertőzésve­szély, illetve a gyárakból, benzin­kutakból kimosott olaj és vegyi anyagok is fenyegetnek. Tegnap felfüggesztették a ka­tasztrófa túlélőinek elszállítását New Orleansból, miután az evaku­álásban részt vevő egyik katonai helikoptert lövés érte a Superdome sportcsarnoknál, ahol sok ezer túl­élő gyűlt össze, és vár az elszállí­tásra egyre romló körülmények kö­zött. A „dzsessz városában” kaoti­kus állapotok lettek úrrá, a rendőr­ség elsősorban a fosztogatásokat és más törvénytelenségeket igyek­szik megfékezni. Tízezer további nemzeti gárdistát küld az amerikai védelmi minisztérium a hurrikán sújtotta államokba a már ott lévő 11 ezer kiegészítésére - jelentették be tegnap. Az új kontingens ma in­dul a katasztrófaövezetbe, ahol a törvényes rend helyreállítása és az áldozatok megsegítése lesz a fel­adatuk. Az amerikai bányaügyi ható­ság adatai szerint a hurrikán az ország olaj- és benzintermelésé­nek mintegy negyedét szakította meg. A Mexikói-öböl térségében a termelés 95 százaléka leállt. A parti őrség szerint 20 olajfúró sziget elsüllyedt vagy elsodró­dott a helyéről. Nyolc finomító leállt. Az amerikai elnök elren­delte, hogy a stratégiai tartalé­kokból pótolják a kiesett meny- nyiséget. George Bush amerikai elnök ma a térségbe utazik. Az amerikai társadalom megmozdult az áldo­zatok és károsultak érdekében: országszerte felajánlásokat tesz­nek, hogy befogadják a hajlékta­lanul maradt embereket. Holly­woodban színészek és zenészek szerveznek árverést, s a befolyó összeget az amerikai vöröske­resztnek utalják át. (origo, mti) MEGKÉRDEZTÜK Hogyan kap az egyetemista vasúti kedvezményt? AKTUÁLIS JEGYBANKI ÁRFOLYAMOK IDŐJÁRÁS NÉVNAP ÚJ SZÓ-ELŐFIZETÉS mm ií USD EUR GBP CZK 100 HUF PLN Derült, napos idő z, Jt Ma a Rebekákat Telefon: 31,792 38,826 56,788 1,313 15,864 9,592 A hőmérséklet 25 és 29 fok között alakul. és Donnákat köszöntsük! 02/59 233 403-405

Next

/
Oldalképek
Tartalom