Új Szó, 2005. július (58. évfolyam, 152-175. szám)

2005-07-01 / 152. szám, péntek

T-L-V-T-N ________ez a________ TE XTIL ES A BÚTOROK TOTÁLIS NYÁRI KIÁRUSÍTÁSA Az OPERATIVA textil-nagykereskedésben. Szenei út, Somorja. A kedvezmény elérheti a 70%-ot Férfi-, női és gyermekruhái!, bőrdzsekik gazdag választéka, és a teljes bútorárukészlet várja az érdeklődőket, s hozzá valódi balkáni fagylalt! Nyitva naponta 8-tól 18-ig, szombaton 8-tól 13 óráig. Győződjön meg róla, hogy nálunk még olcsóbban is lehet. Garantáljuk, hogy visszaadjuk pénzét, ha máshol olcsóbban vásárolja meg ugyanazt a terméket, mint nálunk! SOMORJAI OPERATIVA - olyan minőség és ár, amely után megéri utánajárni! 2005. július 1., péntek Ára műsorújsággal 12 korona (előfizetőknek 11 korona) 58. évfolyam, 152. szám www.ujszo.com Regionális bérkülönbségek Kassa II. városkerülete ugrott az élre a U.S Steelnek köszönhetően 3. oldal Vámbéry nyomában - Teheránig A komáromi Bújna Zoltán kerékpáron eredt az egykori híres Ázsia-kutató nyomába 5. oldal Károly szexből megbukott A brit trónörökös egyest, azaz a leggyengébb „osztályzatot” kapta néhai feleségétől, Dianától 20. oldal Felülbírálhatja a gyógyszerész az orvost, ha a beteg beleegyezik Ősztől újabb változások az egészségügyben Pozsony. Hat egészségügyi törvényt módosítottak teg­nap a képviselők, a változások szeptemberben lépnek életbe, de a reform még mindig nem fejeződött be. Ru­dolf Zajac egészségügyi miniszter továbbra is elégedet­len az egészségbiztosításról szóló jogszabállyal. Szerin­te túl bonyolult, ezért az év végéig vagy egy komoly mó­dosítást, vagy teljesen új jogszabályt készít elő. ÚJ SZÓ-INFORMÁCIÓ A reformtörvények közül csak a mentőszolgálatról szóló maradt érintetlen, a többit jelentősen megváltoztatta a parlament. A miniszternek sikerült elérnie, hogy a gyógyszerész a be­teg beleegyezésével ol­csóbb, generikus készít­ménnyel helyettesítheti az orvos által felírt szert, ha ezt az orvos írásban nem tiltja meg. „Ez kímél­ni fogja a páciens pénztárcáját, s ugyanolyan szintű gyógykezelést tesz lehetővé, mint az eredeti gyógyszer - mondta lapunknak Peter Mihálik, a Szlovák Gyógy­szerészkamara (SLeK) elnöke. ­Ez megkönnyíti azoknak a helyze­teknek a kezelését is, amikor vala­melyik gyógyszer hirtelen eltűnik a piacról. Kiadható lesz másik, azonos hatóanyagú, de csak a be­teg beleegyezésével.” Változik az egészségbiztosítás­ról szóló jogszabály is, szeptem­bertől az önkéntes munkanélküli­ek újra maguk fizetik az egészség­biztosításijárulékot, 575 koronát. Ezzel az állam évente mintegy 1,3 milliárdot takarít meg. Az önkén­tes munkanélküliek ez év január­jáig maguk fizették a biztosítást, az egészségügyi reform azonban ideiglenesen levette vállukról ezt a terhet. Rudolf Zajac már január­ban jelezte, ezt nem tartja megfe­lelőnek, és javasolni fogja, hogy ismét ők fizessék a biztosítást. Kedvező változás, hogy az egyéni vállalkozóknak nem kell fizetniük az egészségbiztosítási járulékot betegség, anyasági szabadság vagy beteg családtag gondozása idején. Több képviselői indítványt is elfogadott a parlament, Bastrnák Tibor (MKP) javaslatára 51 szá­zalékban határozták meg az ál­lam minimális tulajdonrészét a legnagyobb egészségügyi intéz­ményekben. „Egyetértünk azzal, hogy az intézményeknek szüksé­gük van gazdasági befektetőkre. De az új rendszer még sebezhető, nem engedhetjük meg, hogy a legnagyobb intézmények irányí­tása teljesen magánkézbe kerül­jön” - mondta lapunknak Bastr— nák. Az ANO azt szerette volna, hogy a nagy kórházak akár 66 százalékban is magánkézbe ke­rülhessenek. A módosításokat támogatták a HZDS-képviselők is, az egészség- ügyi szolgáltatásokról szólót csak az ő szavazataiknak köszönhető­en fogadta el a parlament, mivel a KDH tartózkodott. Ez a jogsza­bály rendelkezik arról, hogy a gyógykÄelés árát megállapító bi­zottságnak figyelembe kell vennie az állami költségvetés lehetősége­it. „Mi ugyan rossznak tartjuk a jelenlegi rendszert, de a módosí­tásokat megkövetelte a gyakorlat, ezért támogattuk azokat” - mondta lapunknak Milan Urbáni, a HZDS alelnöke. A Smer ellenez­te a módosításokat. „Négy tör­vényt alkotmányellenesnek tar­tunk - beadványainkat elfogadta az alkotmánybíróság is - ezért nem szavazhattunk igennel” - in­dokolta lapunknak pártja állás­pontját Pavol Paška elnök. A 2. oldalon pontokba szedve közöljük az elfogadott módosítá­sokat. (lpj, s, t) Meglepő módon a HZDS is támogatta a törvény- módosítások javát. Egy jászberényi csomagolóüzemben fedezték fel a szennyezett szállítmányt Aflatoxinos szlovákiai fűszerpaprika ÖSSZEFOGLALÓ NAHÁT! Kutyákat támasztottak fel Pittsburg. Amerikai kuta­tóknak olyan kutyákat sikerült újraéleszteni, amelyek több órán át a klinikai halál állapo­tában voltak. A pittsburgi Rea­nimációs Kutatóközpontban az állatok ereiből eltávolított vér helyére jeges sós oldatot juttattak. A kutyák halottnak számítottak, hiszen nem léle­geztek, nem volt szívműkö­désük, leállt agyi aktivitásuk is. Három órával a klinikai ha­lál beállta után az állatok erei­be visszajuttatták vérüket, majd elektrosokk segítségével újraélesztették őket, és száz- százalékos oxigént lélegeztet­tek velük. (MTI) Budapest/Pozsony. Aflatoxin- nal szennyezett szlovák fűszerpap­rikát foglaltak le a magyar szakha­tóságok. A magyar Földművelés- ügyi és Vidékfejlesztési Minisztéri­um (FVM) jelentése szerint Kras- nyánszky János jászberé­nyi Fűszerpaprika-őrlő és -csomagoló üzemébe má­jus derekán 1000 kg fű­szerpaprika-őrlemény ér­kezett Szlovákiából. Eb­ben a magyar szakhatósá­gok a határértéknél (5 mikro- gramm/kg) lényegesen több, 19,4 mikrogramm/kg-nyi Aflatoxin Bi­et találtak. Az esetről a magyar szakhatóságok értesítették Szlová­kiát, és június 14-én a Gyors Riasz­tási Rendszeren (RAS) keresztül a többi EU-tagállamot. A sajtóhír szerint a szállítmányt zárolták és visszaküldték Szlovákiába, ahol a szakhatóságok a szállító telephe­lyén intézkedtek az ott található, illetve a visszaszállított fűszerpap­rika-őrlemény további sorsáról. A dél-szlovákiai fűszerpaprika­termelőket értesüléseink szerint meglepte a sajtóhír. Annál is in­kább, mert a hírben emlegetett tár­saságról - bizonyos Foproduct Svolról - legalábbis a nagyterme­lők eddig nem is hallottak. Elmon­dásuk szerint amióta Magyaror­szágon kipattant a neves fűszer­paprika-gyártókat is rossz fénybe állító botrány, azóta déli szomszé­dainkhoz alig lehet valamilyen paprikát exportálni, holott koráb­ban jelentős tételeket adtak el ezen a piacon. Lapunknak annyit árul­tak el, hogy az európai, így a ma­gyar piacot is jelenleg a spanyol fű- szerpaprika árasztotta el. Ráadá­sul rendkívül olcsó, kilóját 65-75 koronáért kínálják, miközben a ha­zai paprika kitermelési költsége 100-110 koronára tehető. Lapzártánkig a szlovák szakha­tóságok nem adtak ki állásfogla­lást az FVM által tegnap nyilvá­nosságra hozott üggyel kapcsolat­ban. (mti, -gyor) A határérték közéi négyszerese volt a paprikaőrleményben. Szédítő ebéd. 7395 méteres magasságban, egy hőlégballon alján fogyasztotta el ebédjét két vállalkozó szellemű angol férfi, ami­vel megdöntötték a „legmagasabban elköltött ebéd” világrekord­ját. (SITA/AP-felvétel) MEGKÉRDEZTÜK • • On szerint mi okozta a mostani erdőtüzeket? Jozef Minďáš, az Erdészeti Kutatóintézet igazgatója: A vizsgálat még nem zárult le. Aíkár véletlenül keletkezett, akár szándékos gyújtogatásról volt szó, az utóbbi hetek időjá­rása következtében rendkívül nagy a tűzveszély, a lángok gyorsan terjednek. Nehéz idő­szak következik, az erdőtüzek bármikor megismétlődhetnek. A katasztrófa sújtotta Magas- Tátrát még egy komoly veszély fenyegeti: a szú. A kidőlt rön­kökben gyorsan szaporodik, és a megmaradt fákat is elpusztít­hatja. Amikor elkezdték eltávolíta­ni a farönköket a tátrai utak mellett, mintegy 30 méteres sávban, a környezetvédők til­takoztak, mondván: hagyni kell és az erdő önmagától meg­újul. A törvény szerint azon­ban az utakat meg kell tisztíta­ni, mert erdőtűz esetén a rön­kök nehezítik az oltást. A mos­tani események fényében ön kinek ad igazat? Megkell teremteni a feltételét, hogyha kigyullad az erdő, akkor elsősorban az emberek életét, va­gyonukat és az állami tulajdont is meg tudjuk óvni. Ha elhanya­goljuk az óvintézkedéseket, megnő a kockázat, hogy tűz ese­tén óriási terület megy tönkre. Gondoljunk csak a Szlovák Para­dicsomot pusztító nagy tűzre: nem lehetett jól hozzáférni, és hatalmas károk keletkeztek. Va­gyis a tűzoltótechnika számára az utakat mindenképp hozzáfér­hetővé kell tenni, (sza) AKTUÁLIS JEGYBANKI ÁRFOLYAMOK IDŐJÁRÁS Á NÉVNAP ÚJ SZÓ-ELŐFIZETÉS Ilii 1 9 "771335 III 7050 III 52 26 limn USD EUR GBP T ▼ ▼ 31,739 38,323 56,998 CZK T 1,275 100 HUF ▼ 15,498 PLN ▲ 9,481 Felhős ég, sokfelé eső ' ^ \ \ \ A hőmérséklet 22 és 26 fok között alakul. Ma Tihamér és Annamária napja van. Telefon: 02/59 233 403-405

Next

/
Oldalképek
Tartalom