Új Szó, 2005. június (58. évfolyam, 126-151. szám)

2005-06-30 / 151. szám, csütörtök

4 Régió ÚJ SZÓ 2005. JÚNIUS 30. RENDŐRSÉGI NAPLÓ Főbe lőtte magát Bodolló. Egy férfi holttes­tére találtak a Kassa-vidéki község határában, egy föld­úton leállított §eat márkájú autóban. A rendőrség egy névtelen telefonhívás után érkezett a helyszínre. A holt­testet Ján O. 47 éves péderi lakosként azonosították. A helyszínelés során kiderült, a gépkocsi ajtaját belülről zárták be, a halott a sofőr­ülésen helyezkedett el, bal és jobb halántékán lőtt seb volt. Mellette rövid csövű légpuska feküdt. A Kassa-vi­déki Járási Rendőrkapitány­ság nyomozást indított az ügyben, (kzs) Azt mondta, levizeli Kassa. Őrizetbe vette a rendőrség Kassa egyik hír­hedt polgárát, a reáltudomá­nyok generalisszimuszát, Alexander Járayt. Az illető ellen rendzavarás és hivata­los közeg elleni támadás vádjával indítottak eljárást. Járay egy röplapban tudatta a kassai polgárokkal, hogy mivel az állam tudatosan fél­revezeti a tanulókat, levizeli az Alkotmánybíróság épüle­tét. Az Elkövető tettét rész­ben magyarázza, hogy az is­kolákban tanított tananyag nagyban eltér a saját, megle­hetősen egyedi matematika- és fizikafelfogásától. A tettes megérkezte után nem vizelte le az Alkotmánybíróság épü­letét, ugyanakkor egy üveg­be készített, eddig azonosí- tatlan folyadékkal meglo­csolta az épület virágait és falát. A rendőrök őrizetbe vették a férfit, és mivel az il­lető ellenállást tanúsított, hi­vatalos közeg elleni támadás miatt is vádat emeltek elle­ne. A folyadékot jelenleg szakértők vizsgálják, Járay pedig valószínűleg pszichi­átriai kivizsgáláson esik majd át. (SITA) Kínozta az anyját és a nagyanyját Nagykürtös. A rendőrség 44 éves anyja és 66 éves nagyanyja kínzásával gyanú­sít egy mindössze 16 éves nagykürtösi fiút. A fiú több­ször is rátámadt a két nőre, néhányszor az is előfordult, hogy egy késsel könnyebb sérüléseket okozott nekik. Az elkövető több alkalommal egy égő gyertyával a kezé­ben fenyegette meg a két asszonyt azzal, hogy fel­gyújtja a házat. (SITA) Kedden látták utoljára Topore (Toporec). Egy el­tűnt kisfiút keres a rendőr­ség a Késmárki és az Ólublói járásban. A 14 éves Šimon kedden délben indult kirán­dulni két másik gyerekkel és egy cseh pappal. Egyórányi gyalogút után az Ólublói já­rásban fekvő Nagyhársas (Veľký Lipnik) határában a fiú bejelentette, hogy nem megy tovább, társai pedig folytatták útjukat. Šimon az­óta rtem hallatott magáról, keresésébe pedig a környező községek lakosai is bekap­csolódtak. (SITA) Csaknem kétmillió koronát fordítanak felzárkóztató programok támogatására Újabb pályázatok Szerződésmódosítást javasolt a polgármester Magasabb osztalékot Besztercebánya. A beszter­cebányai székhelyű Ekopolis Alapítvány újabb pályázatokat támogatott, melyek a romák integráci­óját kívánják elősegíteni. PUSKO GÁBOR A 32 beérkezett pályázat közül, amelyek igénylése összesen meg­haladta a 4 millió koronát, a bírá­ló-bizottság huszonegyet fogadott el, köztük egy rimaszombati szer­vezet tervezetét is. Az ebben a for­dulóban odaítélt összeg 1,75 millió korona. KOVÁCS ÁGNES Jablonca. Ha nincs pénz, az is baj, ha van, az is. Főleg, ha azt az utolsó pillanatban adják, amikor már egyáltalán nem számolnak ve­le. Ez a gondja a Jablonca Polgári Társulásnak, amely július 3-án ren­dezi meg a kézműves és iparművé­szeti fesztivált Jablobcán. Hirtelen kiderült, a Kassa Megyei Önkor­mányzattól 110 ezer koronát nyer­tek el, de ezt csak kilenc nappal a rendezvény előtt tudták meg. A megye ugyanis csak a múlt héten ülésezett és döntött a támogatások odaítéléséről. A társulás már egyál­talán nem számított a támogatásra, amely célirányos, ezért nehéz dol­guk lesz a szervezőknek, hogy a fel­tételeknek megfeleljenek. Most már biztos, hogy olyan műsor­számok is szerepelnek majd a prog­ramban, amelyek a kiküldött meg­hívókon nincsenek feltüntetve. A társulás négy év óta szervezi ezt a fesztivált, amely kettős célt szolgál. Elsősorban a faluban lévő katolikus templom megmentését, amelynek érdekében közadakozást hirdettek, és a fesztiválokon belül jótékonysági koncerteket szervez­tek. Mivel a templom rendbe hozá­sára tavaly uniós támogatásból si­került elegendő pénzt nyernie a községi hivatalnak, a cél most már a templom oltárképének és beren­dezésének felújítása. A fesztivál másik, nem kevésbé fontos célja a gömöri és uniós tagságunk óta a magyarországi kézművesek támo­gatása azzal, hogy a kézműves és iparművészeti vásár során alkal­JUHÁSZ KATALIN Kassa. Japán vállalkozók néz­tek szét a még nem létező peresi ipari parkban. A kassai városkerü­let, amely nemrég a Mojsej házas­párnak köszönhetően került be a köztudatba, szakértők szerint ide­ális lenne ipari park létesí­tésére, elsősorban remek földrajzi fekvése miatt. A főpolgármester a tör­ténelmi városháza ritka alkalmakkor használt dísztermében fogadta harminc japán cég képviselőit, akik előzőleg a már működő kenyheci ipari parkban is jártak. Zdenko Trebula nemcsak Peres jutányos árú telkeit kínálta fel a potenciális befektetőknek, ha­nem a kassai egyetemek és kö­A romák integrációját segíteni kívánó programot az Ekopolis a PDCS nevű szervezettel közösen hirdette meg. Célja elősegíteni, hogy a kisebbségben élő emberek is bekapcsolódjanak közös pályá­zatok kidolgozásába és lebonyolí­tásába. Szeretnék egyúttal elérni, hogy ezek a csoportok részt vegye­nek az őket érintő kérdések megol­dásában, megőrizzék és ápolják sa­ját kultúrájukat. További fontos küldetése a felzárkóztató prog­ramnak, hogy fejlessze a gyerekek tehetségét, illetve hogy felkészítse a romákat - gyerekeket és szülei­ket egyaránt - az iskoláskorra, az iskolalátogatásra. mat kapjanak termékeik értékesíté­sére. Az eredeti program szerint a fesztiválon fellép az idén 25 éves rozsnyói Búzavirág, valamint a Haviar néptáncegyüttes, lesz igazi vásári komédia Gál Tamás és Kováts Marcell előadásában, akik Petőfi Sándor A helység kalapácsa zépiskolák kapacitásait is, ame­lyek szerinte rugalmasan alkal­mazkodni tudnának a felmerülő igényekhez. Korompán már működik egy Panasonic-üzem, amely a magas munkanélküliséggel küzdő régió egyik legnagyobb munkáltatója. Szlovákiai befektetésük jó döntés­nek bizonyult, legalábbis a válla­lat jelen lévő képviselője szerint, aki szívesen megosztotta tapasz­talatait kollégáival. Ugyancsak a részletek iránt érdeklődők kedvé­ért vett részt a találkozón a külföl­Ahogy arról az Ekopolis Alapít­vány munkatársai tájékoztattak, a most benyújtott tervezetek nagyon széles skálán mozognak: folklór­csoportok alapításától és működte­tésétől kezdve a hagyományos kéz­műves mesterségek ápolásán vagy a szabadidő hasznos eltöltésén ke­resztül a számítógépes ismeretek megszerzéséig, kábítószer-ellenes programok megvalósításáig vagy óvodák alapításáig mindent fel­ölelnek. A pályázatot kiíró alapít­vány a jövőben is támogatni kíván hasonló kezdeményezéseket, munkatársai pedig szívesen nyúj­tanak szakmai segítséget minden érdeklődő intézménynek. című hőskölteményét dolgozták fel. Lukanényéből a népszerű cite- razenekart hívták, a napot pedig színházi előadás zárja a tornagör­gői Csillagvirág színjátszó csoport előadásában. Előtte megnyitják Jozef Peniaško Elfelejtett vármegye című honismereti kiállítását. di beruházásokat Szlovákiába csalogató SARIO állami ügynök­ség szakértője, valamint néhány bank munkatársai. A vasmű közelében fekvő pere­si telek 190 hektáros, a repülőtér közelsége és a villamosjáratok megléte a főpolgármester szerint komoly előnynek számít, a köz­művesítés várható költségei szin­tén alacsonyak. Egy francia cég már élénken érdeklődik hathek­tárnyi telek iránt, és ha sikerül megkötni a szerződést, 700 em­bernek adnának munkát szerelő­üzemükben. A park érdekében lobbizók remélik, hogy az első befektető idecsalja a többit, a ja­pán küldöttséggel folytatott elő- tárgyalások eredményét azonban az ügy érdekében egyelőre titok­ban tartják. szeretnének LECZO ZOLTÁN Királyhelmec. Módosítani kí­vánja a város a távhőszolgáltató vállalattal kötött szerződését, mert a jelenleginél nagyobb arányban szeretne a megtermelt nyereségből részesedni. A Dalkia Kft. 1997-ben alakult, a tulajdonjogok 80 százaléka egy francia cégé, 20 százaléka pedig a városé lett. A szerződő felek akkor abban állapodtak meg, hogy a ke­letkező haszonból is ilyen arány­ban részesednek majd. A Dalkia 38 millió korona értékű berende­zést vett bérbe a településtől, és évente mintegy 400-800 ezer ko­rona nyereséget termel. 1997-ig a távhőszolgáltatást Királyhelme- cen a városi lakásgazdálkodási vállalat végezte, ebből a tevékeny­ségből származóan mintegy 8,3 millió korona adósságot halmo­zott fel. Az 1998 és 2003 közötti időszakban a Dalkia által megter­melt 1,9 millió korona nyereséget nem osztották szét, ugyanis a la­kásgazdálkodási vállalat folyama­tosan tartozott a távhőszolgál- tatónak, az pedig a gázművek felé nem tudott eleget tenni fizetési kötelezettségének. A múlt évben a város kénytelen volt banki hitelt fölvenni a tartozás kiegyenlítésé­re, nehogy Királyhelmecen kikap­csolják a lakossági gázt. Mára a helyzet rendeződött, a lakásgaz­dálkodási vállalatnak nincs tarto­zása, és a távhőszolgáltató a 2004-ben megtermelt haszonból napokon belül kifizeti a városnak SZÁSZI ZOLTÁN Besztercebánya/Nagykürtös. Július elsejétől már Nagykürtö­sön, a körzeti hivatal épületében találhatják meg az érdeklődők a besztercebányai Környezetvédel­mi Ügynökség környezetvédelmi tanácsadói és információs köz­pontját, amelynek munkatársa Hrubík Béla, aki május eleje óta tölti be ezt a posztot. Az országos hálózatként műkö­dő információs központokat a szak­minisztérium alakította meg, a környzetvédelmi ügynökségek há­lózatára építve, a régióban élők tá­mogatásával. A központok felada­ta, hogy első kapcsolatteremtő pontként tanáccsal és információ­val szolgáljanak környezetvédelmi kérdések és problémák megoldásá­hoz az önkormányzatok, a civil szféra és a magánvállalkozók felé. Információkat az uniós csatlakozá­si alapok környezetvédelmi aktivi­tásokat támogató pályázatairól fognak nyújtani, szaktanácsadást pedig a pályázatokat megvalósító önkormányzatok, polgári szerve­ződések és magánvállalkozók kér­hetnek a központokban. Milan Tončík, a Szlovák Kör­nyezetvédelmi Ügynökség besz­tercebányai vezérigazgatója kü­lönlegesen fontosnak tartja, hogy az ország déli részén is hozzájut­hassanak az érdekeltek a környe­zetvédelmi problémák megoldá­sához szükséges információkhoz. Országos szinten kilenc ilyen köz­pontot alakítottak ki, a nagy­kürtösi részleg a rimaszombati ügynökség kirendeltségeként mű­ködik. Tončík szerint Besztercebá­nya megye déli részén még min­dig nagyon sok rejtett lehetőség van arra, hogy a térség fejleszté­járó 119 ezer koronás osztalékot is. Az eddig ki nem fizetett jutalék sem tűnt el, egy közös bankszám­lán letétben van. Nagy Dezső pol­gármester elmondta, nemcsak ő, de egyes önkormányzati képvise­lők is úgy gondolják, a Dalkia nye­reségéből nagyobb arányban kel­lene részesednie a városnak. Aje- lenleg érvényben lévő szerződést Királyhelmecre nézve többen előnytelennek tartják. A polgár- mester ugyanakkor azt is hangsú­lyozta., nem a távhőszolgáltatás minőségével vagy a vagyonkeze­lés módjával elégedetlen. Bár a vállalat árai nem a legolcsóbbak a régióban, de nem is a legmaga­sabbak. Egyszerűen csak azt sze­retné elérni, hogy a város a jelen­leginél nagyobb bevételhez jusson ebből az üzleti tevékenységből. Szaniszló János, a Dalkia Kft. igazgatója elmondta, megérti a képviselők és a polgármester ál­láspontját, így a tárgyalások elől nem zárkózik el, ám a nyereség­ből való részesedés arányát nem ő hivatott eldönteni. Ha a város­tól konkrét, írásos módosító ja­vaslat érkezik, azzal mindenképp foglalkoznak, a döntést viszont a cég felsőbb szervei hozzák majd meg. Szaniszló János lapunkat ugyanakkor úgy tájékoztatta, a francia cég Szlovákia más váro­saiban is végez távhőszolgálta­tást, és Breznóban, Poprádon, Verebélyen, valamint Pozsony több kerületében is húszszázalé­kos részesedést fizet a települé­seknek. séhez uniós támogatást pályázza­nak meg. Ennek érdekében alakí­tották ki a nagykürtösi központot. Az ügynökségek és információs központok dolgozói közalkalma­zottak, a munkahelyre felvett sze­mély kiválasztásakor nem volt szükség pályázatot kiírni, csak egy beszélgetésen kellett részt vennie az érdeklődőknek. Erre a beszélgetésre Rimaszombatban került sor, az itteni körzeti hivatal elöljárójának, Boros Zoltánnak a javaslatára döntött a vezérigazga­tó a nagykürtösi központ kialakí­tásáról és az ottani munkatárs személyéről. „A törvény szerint nem kellett pályázatot hirdetni a betöltendő munkahelyekre. Adott esetben, tehát Nagykürtösön az történt, hogy a helyi szervek ajánlottak ál­taluk elfogadható személyeket, én ennek alapján választottam ki Hrubík Bélát. A rimaszombati munkahely akkor betöltetlen ma­radt, a jelen lévő személyek közül ugyanis senki nem felelt meg az elvárásaimnak. Tudomásom sze­rint Hrubík úrnak jók a kapcsola­tai a régióban, Ipolynyéken alpol­gármester, és információim sze­rint részt vett az Ipoly Unió olyan projektjeinek kidolgozásában és lebonyolításában, amelyek .uniós támogatást is kaptak. Hrubík Béla mostanáig otthon dolgozott, júli­us elsejétől azonban a Nagy­kürtösi Körzeti Hivatal épületé­ben lesz az irodája” - nyilatkozta Milan Tončík. Lapunk információi szerint Hru­bík Béla emellett az MKP nagykür­tösi járási elnöke, a Csemadok Te­rületi Választmányának tagja, a Szövetség a Közös Célokért külső munkatársa és a Kürtös című havi­lap főszerkesztője is egyben. A társulás az utolsó pillanatban kapott támogatást, amellyel el kell számolni Meglepődtek a szervezők Felújítják a berendezést és az oltárképet (Szabó Ottó felvétele) Peres városrész a kassaiak szerint ideális hely az új ipari park számára Terepszemlén a japánok A repülőtér közelsége és a villamosjáratok meg­léte előnynek számít. Környezetvédelmi tanácsadó iroda nyílik Nagykürtösön Találkoztak az érdekek

Next

/
Oldalképek
Tartalom