Új Szó, 2005. június (58. évfolyam, 126-151. szám)

2005-06-21 / 143. szám, kedd

4 RÉGIÓ RENDŐRSÉGI NAPLÓ Inkább lefizették volna Nagymihály. Vádemelési javaslatot tettek két gyorshaj­táson kapott sofőr ellen, ami­ért megpróbálták lefizetni a rendőröket. A bírság kifizeté­se helyett az ukrán Viktor A. 30 eurót és 220 szlovák koro­nát kínált, a szlovák Ján P. pe­dig összesen kétezer koroná­val próbálta elintézni az ügyet. A megkörnyékezett jár­őrök a dolgot jelentették a Korrupcióellenes Hivatalnál, mely azonnal eljárást indított. A két férfit pénzbírságra vagy hattól hároméves szabadság- vesztésre ítélhetik, (dem) Önts vagy lövök! Herencsvölgy (Hriňová). Zokon vette egy herencsvölgyi férfi, hogy nem kínálták itallal, ezért fegyverrel próbált meg elégtételt venni. Az illető pén­tek este kért egy kis alkoholt egy gulyást főző társaságtól a Breznói járásban fekvő falu­ban. Amikor ezt a gulyásfőzők megtagadták, a férfi haza­ment, majd egy pisztollyal tért vissza és ötször a levegőbe lőtt. Az incidens során senki sem sérült meg. A lövöldözőt vizs­gálati fogságba vették, a férfi ellen eljárás indult illegális fegyverviselés, valamint erő­szakvádjával. (TASR) Megharapta a rendőrt Várgede (Hodejov). Egy méretes faággal támadt rá a rendőrökre a 40 éves Erika K. a Rimaszombati járásban fek­vő község határában. A rendőröknek eredetileg a nő falopással gyanúsított 42 éves férjével akadt dolguk. A harci­as asszony a faággal nem oko­zott komolyabb sérüléseket, később viszont megharapta az egyik férfi kezét. A rendőr könnyebb sérülést szenvedett, Eva K. ellen hatósági személy elleni támadás vádjával indult eljárás. (TASR) Bigámiával vádolják Lukanyénye (Nenince). Néhány éves szabadságvesz­tés fenyegeti a 37 éves luka- nyényei Ján H.-t, aki bigámi­ában élt az utóbbi hónapok­ban. Az illető márciusban összeházasodott egy 31 éves nővel, de korábban nem bon­totta fel előző, két éve kötött házasságát. A férfi a házas­ságkötési procedúra előtt be­mutatott ugyan egy papírt, amely szerint elvált, de eltit­kolta, hogy időközben újra megnősült. A rendőrség egy sikkasztási ügy kivizsgálása folyamán derített fényt a do­logra. (ú) Razzia a kocsmákban Eperjes. Nagyszabású el­lenőrzést tartott az eperjesi vendéglőkben a rendőrség. A vizsgálat során három eset­ben találkoztak italozó fiatal­korúakkal, öt másik fiatalnak szintén az iskolában lett volna a helye az ellenőrzés időpont­jában. A tervek szerint a me­gyében egész nyáron számíta­ni lehet majd hasonló jellegű akciókra, (ű) Támogatták Múdra Rozália jelölését a Kassa-vidéki választókerületben Nyolc MKP-s képviselő Szepsi. Nyolc járási képvi­selőjelöltet és egy póttagot választott a Magyar Koalí­ció Pártja Kassa-vidéki kül­döttgyűlése a következő választási időszakra. KOZSÁR ZSUZSANNA Az V. választókerületnek, azaz a Kassa-vidéki régiónak kb. 111 ezer lakosa van, a magyar nemzeti­ségűek száma 20 ezer körül mo­zog. Ez a térség nyolc jelöltet indít­hat a választásokon, ha nem vál­toznak a viszonyok. Ajelöltek szá­ma ugyanis attól függ, az MKP ko­alícióban indul-e a választásokon. A küldöttgyűlésen 59 párttag vett részt. Egyhangúlag megsza­vazták Múdra Rozália megyei el­nökjelöltségét, megerősítve ezzel a rozsnyói eredményeket. A képviselőjelölteket az alap­szervezetek javasolták, jelöltségü­ket az MKP kerületi tanácsa fogja jóváhagyni. A szavazatok szerinti sorrendben Kassa-vidék a követ­kező jelölteket állítja: Szaniszló Sándor, Zachariaš István, Csóltkó Jenő, Zborai Imre, Iván László, Mohňánsky József, Bartók László, Szabó Katalin, póttagként Bacsó István. A jelölés az előírások sze­rint folyt le, Duray Miklós és Köte­les László parlamenti képviselő je­lenlétében. Iván László szerint az MKP to­vábbra is a régiófejlesztésre, iskola- ügyre és egészségügyre helyezi a legnagyobb hangsúlyt. Fontos az infrastruktúra szempontjából fel­zárkóztatni a határ menti térsége­ket is, és ki kell használni a határon túli együttműködés adta lehetősé­geket. „Az MKP-ban - mezőgazda- sági nyelven szólva - végigcsinál­tuk a vetést, ezért rossz lenne, ha nem mi arathatnánk” - mondta la­punknak Iván László. - Ezért pár­tunknak továbbra is tisztességesen kell politizálnia, hogy a választók ne csalódjanak benne, és a többi párt is elfogadja. Megfelelő kvalitá­sú jelölteket kell állítani, és a kam­pányra minőségileg felkészülni.” A jelen időszakban Kassa me­gye 57 képviselőjéből tizennyol­cán képviselik a Magyar Koalíció Pártját. A párt abban reményke­dik, hasonlóan jó eredményt ér­nek el az új választásokon is. Személyes állásinterjúkra is behívhatják az érdeklődőket a cégek képviselői Uniós állások börzéje Kassán JUHÁSZ KATALIN Kassa. Kétnapos állásbörze kezdődik holnap a kassai Techni­ka Házában. A Központi Szociális Hivatal EURES nevű munkaköz­vetítő hálózata által szervezett ak­ció célja, hogy a munkáltatók és munkavállalók egymásra találja­nak, ne csak országos, hanem nemzetközi szinten is. Összesen 24 cég képviselői állít­ják fel információs sátraikat, leg­többen Nagy-Britanniából, Szlové­niából és Csehországból. A brit munkáltatók elsősorban éttermi kisegítőket, repülőtéri alkalma­zottakat és beteggondozókat ke­resnek, egy ír cég pedig biztonsági őröket alkalmazna. Mindkét or­szágban alapfeltétel az angol nyelvtudás. Szlovéniában kamion­sofőrökre van szükség, Csehor­szágba az autóiparban elhelyez­kedni vágyókat várják. Jelen lesz a Kenyhecen működő amerikai Mo- lex cég, valamint a kassai U.S. Steel acélkonszern is, ahová szin­tén új alkalmazottakat keresnek. Katarína Belickától, a hivatal szóvivőjétől megtudtuk, a márci­usban Nyitrán szervezett hasonló állásbörze jelentős sikerrel zárult: 11 uniós ország munkaadói össze­sen 1428 munkahelyet kínáltak a helyszínen megforduló 5250 ér­deklődőnek, akik közül 749 fő tu­dott elhelyezkedni. A kassai börze holnap 10-től 17 óráig, csütörtökön pedig 9-től 12 óráig tart, délután pedig az egyes cégek képviselői beszélgetnek a potenciális alkalmazottakkal. A szervezők arra kérik az érdek­lődőket, vigyenek magukkal több példányban angol nyelvű struktu­rált szakmai önéletrajzot, két ajánlást, az útlevél fénymásolatát, valamint a szakképzettséget iga­zoló dokumentumokat. Bővebb információ a www.eu- res.sk internetes honlapon talál­ható, ahol az aktuális európai uni­ós állásajánlatokat is rendszere­sen közzéteszik. A honlapon je­lenleg 2785 munkahelyet kínál­nak, egy keresőprogram segítsé­gével pedig konkrét országok, il­letve szakterületek szerint is tájé­kozódni lehet a lehetőségekről. Regionálisnak indult, nemzetközivé nőtt az apátújfalui borverseny Sok jelentkező, még több jó bor A verseny abszolút győztese egy csehországi, boršicei borász, Alojz Tománek által készített 2000-es évjáratú Chardonnay lett (Szekeres Éva felvétele) SZÁSZI ZOLTÁN Apátújfalu. 345 bormintát kóstolt végig a szakmai zsűri az elmúlt hétvégén az Apátújfalu­ban megrendezett nemzetközi borverseny értékelése során. A Középső-Ipoly menti községben komoly hagyományai vannak a szőlőművelésnek és a borkészí­tésnek, a rendszerváltás előtt év­tizedekig itt működött a szőlé­szeti és borászati kutatóintézet és mintagazdaság, ennek helyén ma a Vitis cég folytatja a borászat jó hagyományait, amely társren­dezője volt a mostani borver­senynek. Apátújfalun eredetileg regionális versenyt hirdettek meg a község száz évvel ezelőtti egyesítésének emlékünnepségei részeként. Az érdeklődés azon­ban olyan nagy lett, hogy végül 360 borász jelentkezett és 345 beküldött bormintát értékeltek a zsűritagok. A verseny abszolút győztese egy csehországi, bor­šicei borász, Alojz Tománek által készített 2000-es évjáratú Char­donnay lett 95,75 ponttal, de a fehérborok kategóriájában is csehországi borász, a rešovi Mi­roslav Martinásek 2000-ben ké­szített zöldveltelínije vitte el a pálmát. A vörösborok kategóriá­jában a szakolcai Víno Masaryk cég nemesített Nyitra fantázia- nevű szőlőből készített bora ka­pott nagydíjat. A tokaji jellegű bo­rok versenyében a kistoronyai Ga- laffuit and Co cég hatputtonyos, 1993-as évjáratú aszúja lett a győztes. Jámbor László, Apátújfalu polgármestere elmondása szerint maga is meglepődött a nagy ér­deklődés láttán. „Az idén ünnepel­jük századik évfordulóját Apátújfa­lu egyesítésének, ebből az alkalom­ból regionális borversenyt akar­tunk rendezni. A meghirdetés után, mivel sok jó borász él a környéken, aki komoly kapcsola­tokkal rendelkezik határon innen és túl, hatalmas érdeklődés alakult ki a borverseny iránt. Ausztriából, Csehországból, Magyarország kö­zépső részéről és Szlovákia nagy részéről érkeztek borminták a.ver- senyre. Nem vallottak szégyent a régió borászai sem. Aranyérmes ér­tékelést kaptak a Movino borai, de számos magánvállalkozó is előkelő helyezést ért el Ipolynyékről és más környező településről is. A he­lyi Vitis cég, a vendéglátó által ké­szített borok is sikeresen szerepel­tek. A borversenyt idén először rendeztük meg, a jó visszajelzés arra kötelez bennünket, hogy az első évfolyamot folytatás kövesse. A község egyesítésének 100. évfor­dulója alkalmából rendezett ün­nepségek kicsúcsosodása idén au­gusztus 20-án lesz, amikor jó bo­rokkal is várjuk az érdeklődőket” - mondta Jámbor László. ÚJ SZÓ 2005. JÚNIUS 21. Tizenkét csapat indult a civilvédelmi vetélkedőn Kezelni a válsághelyzetet PUSKO GÁBOR Nagyrőce. A Civilvédelmi Szö­vetség Nagyrőcei Járási Szervezete, együttműködve a válsághelyzete­ket kezelő szakosztállyal Nagyrő- cén rendezte meg az Iljú civilvédel­misek versenyének járási fordulóját - tudtuk meg Bán István mér­nöktől, a vetélkedőt szervező intéz­mény munkatársától. Az esemény­re 12 csapat nevezett be. Az egyes csapatokat két lány és két fiú alkot­ta. A verseny az idén egy 1400 mé­teres pályán zajlott, melynek telje­sítése során hat versenyszámban - céllövés légpuskából, tűzvédelem és tűzoltás, vegyvédelmi feladatok teljesítése és elsősegély, valamint topográfia - kellett a verseny­zőknek összemérniük tudásukat és rátermettségüket. Az idei verse­nyen a nagyrőcei gimnázium és a szirki alapiskola tanulói szereztek jogot arra, hogy a járást képviseljék az őszi kerületi fordulón. A járás déli részének iskoláit képviselő csa­patok kísérői elmondták: bíznak ■» benne, hogy csapataik jövőre még jobb eredményeket fognak elérni. Utolsó eligazítás (Bán István felvétele) Az utóbbi időben javult a város közbiztonsága Segédrendőrök segítenek LECZO ZOLTÁN Királyhelmec. A Bodrogköz központjában egy ideje negyven­négy, az ösztönző program kereté­ben alkalmazott személy is segíti a városi rendőrség munkáját. Tip- csák Géza parancsnok tájékoztatá­sa szerint, a „segédrendőrök” az es­te 10 és reggel 5 óra közötti idő­szakban teljesítenek szolgálatot. Egyesek a város tulajdonában lévő ingatlanok őrzésével vannak meg­bízva, mások a közterületek bizton­ságára ügyelnek. A segédrendőrök ha bűncselekményt észlelnek - az érvényben lévő törvények szerint - nem intézkedhetnek, az ő felada­tuk mindössze az, hogy mobiltele­fonjukon haladéktalanul értesítsék a szolgálatot teljesítő városi rend­őröket. Királyhelmecen nemrégi­ben vezették be a 24 órás járőrszol­gálatot, mivel a testület létszáma három alkalmazottal bővült. A je­lentkezőket 17 pályázó közül szak­mai bizottság választotta ki. Az új alkalmazottaknak hamarosan Po­zsonyban egy három hónapos szak­mai felkészítésen is részt kell még venniük. Tipcsák Géza úgy ítélte meg, a város közbiztonsága az el­múlt időszakban javult, ugyanis be­törés vagy komolyabb bűncselek­mény hónapok óta nem történt Ki­rályhelmecen. Természetesen ki­sebb kihágások előfordulnak, egy- egy időszakra más és más típusú rendbontások jellemzőek. Újabban főleg a randalírozó, vandál fiatalok által elkövetett esetek száma szapo­rodott meg. Az iskolaév végének közeledtével egyre több az unatko­zó, céltalanul lődörgő és sajnos nem egy esetben ittas diák a közte­rületeken. Ők elsősorban a lakosok nyugalmát zavarják, szemetelnek, illetve a közvagyont rongálják. A csatornafedelek és közlekedési táb­lák lopása azonban csökkent, talán annak is köszönhetően, hogy a vá­rosi rendőrségnek nemrégiben nemcsak a tolvajokat, de az egyik felvásárlót is sikerült lelepleznie. Királyhelmecen a tavasz folyamán mintegy 7400 tő viíágot ültettek ki a közterületekre. Az idén már ezek közül is jóval kevesebbet tulajdoní­tottak el, mint az elmúlt években, valamint a temetőkben szintén csökkent a viráglopások és a sírron­gálások száma. Tipcsák Géza sze­rint jó befektetésnek bizonyult egy rendőrkutya megvásárlása, ugyan­is hatékonyan alkalmazzák a min­dennapi munkában, sőt több alka­lommal a garázda személyek meg­fékezésénél és a verekedőkkel szembeni intézkedésnél is jó hasz­nát vették. Kassa. A Kelet-szlovákiai Múzeumban tegnaptól újra látható a kas­sai aranykincs. A kiállítóterem megújult, a tervezők korhű zenével és illusztrációkkal igyekeztek megteremteni a megfelelő hangula­tot. Egy interaktív térkép segítségével közelebbről is megszemlélhe- tők az érmék. A kincset 1935-ban találták. (TASR-felvétel)

Next

/
Oldalképek
Tartalom