Új Szó, 2005. június (58. évfolyam, 126-151. szám)

2005-06-17 / 140. szám, péntek

4 Régió - hirdetés RENDŐRSÉGI NAPLÓ Kiskorú rablók Eperjes. Négy kiskorú fiú rabolt ki egy 12 éves fiút és egy vele egykorú lányt Eperjesen. Az elkövetők legfiatalabbja nyolc, legidősebb tagja pedig tízéves. A fiúk előbb pénzt kö­veteltek az áldozatoktól, majd lefogták őket, és átkutatták az iskolatáskájukat. A két megtá­madottnak végül sikerült el­menekülnie. Mivel az elköve­tők kiskorúak, nem indul elle­nük rendőrségi eljárás. (SITA) Erőszakos kamaszok Selmecbánya. Egy 11 éves fiút rabolt ki a Selmecbányái 16 éves Štefan K. Az erősza­koskodó egy 14 éves társával közösen az egyik helyi vendég­lő vécéjében támadta meg az áldozatot. Az illető kezéből ki­tépték a pénztárcáját, benne 340 koronával, de a helyszín­ről már nem tudtak elmene­külni. A vendéglő tulajdonosa elkapta a két rablót, és kihívta a rendőrséget. Az áldozat a tá­madás során tíz napon túl gyógyuló sérüléseket szenve­dett. Štefan K. ellen rablás vádjával indult eljárás, a páros fiatalabbik tagja életkorára va­ló tekintettel komolyabb kö­vetkezmények nélkül megúsz­ta az incidenst. (TASR) Ököllel arcul ütötte a rendőrt Kassa. Hivatalos közeg elle­ni támadással vádolják a 26 éves felsőkemencei (Vyšná Kamenica) Peter Š-t. Az illető Kelecsenyborda (Košický Kle- čenov) határában megtáma­dott egy rendőrt, aki át akarta vizsgálni a gépkocsiját. A tá­madó ököllel arcul ütötte a rendőrt. A járőrök kényszerítő eszközök alkalmazásával térí­tették jobb belátásra a férfit, aki könnyebb sérüléseket szenvedett. (SITA) AJÁNLÓ Június 18. (szombat) Bússá - 9.00: a község ön- kormányzata szeretettel vár minden vendéget a Falunap rendezvényeire. 9 órától a falu történelmét feldolgozó kiállí­tás nyílik, utána ünnepi önkor­mányzati ülés lesz, majd a hő­sök emléktáblájának és Zsélyi Aladár emléktáblájának meg­koszorúzása következik, 11 órakor ünnepi szentmise a Szent Demeter-templomban, 14 órától kultúrműsor a helyi csoportok fellépésével, 17 órá­tól sportdélután, futballmér­kőzés és ejtőernyős bemutató váija a látogatókat. Losonc - 9.00: a losonci magyar civil szervezetek juniá- list szerveznek a Kármán Jó­zsef Alapiskolában és a Kisbég utcán. 9 órakor megnyílik a ki­rakodó- és népművészeti vá­sár, 10-től a rappi, vilkei és lo­sonci alapiskolások és óvodá­sok adnak műsort, 12.30-tól Pitypang Táncház lesz, 14 órá­tól a hajdúnánási NANÁ Szín­ház Zengőerdő című előadása váija á nézőket. A vásár ideje alatt gasztronómiai bemutató, vendéglátás, könyvvásár és kézműves foglalkozások vár­ják a nézőket. Veszélyes hulladék megsemmisítésére szolgáló égető építését tevezik Elkészült a Kanyapta-mikrorégió fejlesz Előnyök és veszélyek Tornaija. A képviselő-tes­tületi ülésen a legnagyobb érdeklődés annak a javas­latnak a beterjesztését előzte meg, melynek értel­mében Tornaiján egy ház­tartási, illetve veszélyes hulladék megsemmisítésé­re szolgáló szemétégetőt kívánnak telepíteni. PUSKO GÁBOR Az elképzelések szerint a létesít­ménybe nemcsak a régióban ter­melődött hulladékot kívánják szál­lítani, hanem az egész országban - esetleg külföldön - keletkezett veszélyes anyagokat is. A javasla­tot Rudolf Gízel, a Besztercebá­nyai Megyei Hivatal illetékes szak­osztályának vezetője terjesztette elő. Aprólékosan ecsetelte a léte­sítmény telepítésének előnyeit. Szerinte a tervezett hulladékégető annyira modern, hogy még egy ilyen nincs is az országban. Ezzel szemben a képviselők afelől ér­deklődtek, a rossz gazdasági hely­zetben lévő térségbe miért nem olyan üzemet kívánnak telepíteni, amely munkahelyeket biztosítana az itt élő embereknek. Ugyancsak elhangzott olyan vélemény is, mi­szerint a veszélyes hulladékot ott kellene megsemmisíteni, ahol az keletkezik. Az egyik orvos képvi­selő elmondta, hogy a térség la­kosságának egészségi állapota már így is egyre rosszabb, sok em­ber szorul például dialízisre, akik­nél ez normális körülmények kö­zött nem lenne indokolt. A felve­tett kérdésekre a szakosztályve­zető általános válaszokat adott, majd felajánlotta a testületnek, hogy látogassanak meg egy ha­sonló intézményt Bécsben. Ez a lé­tesítmény azonban - előzetes in­formációink alapján - „csupán” kommunális hulladék megsemmi­sítésére, s nem veszélyes anyagok égetésére szolgál. Az ellenvetések ellenére a je­lenlévő 11 képviselő közül egy el­lenszavazat és egy tartózkodás mellett a testület jóváhagyta a fo­lyamat ötlépcsős előkészítését. Juraj Liška honvédelmi miniszter elégedett a keleti régióval Nagy az érdeklődés a hadsereg iránt KOZSÁR ZSUZSANNA Kassa. Villámgyors sajtótájé­koztatót tartott kassán Juraj Liška honvédelmi miniszter, másfél na­pos keleti tanulmányútja záróak­kordjaként. A miniszter a nagymihályi és tőketerebesi zászlóalj ellenőrzése mellett időt szakított a Šírava víz­tározó meglátogatására is, vala­mint a nagymihályi középiskolá­sokkal való beszélgetésre. Amint elmondta, Kassa és Eperjes megyében a hadsereg iránti érdeklődés a legnagyobb. Ez a tény a nagyfokú munkanél­küliséggel magyarázható. Jelen­leg a hadsereg 85-87 százalékát alkotják a hivatásos katonák, Tőketerebesen akad még néhány katonai szolgálatát töltő fiatal­ember, ám Nagymihályban már nincsenek. Korai lenne azonban megmondani, mikorra éri el a hadsereg a teljes professziona- lizáltságot. Ami a hadsereg felszereltségét illeti, a jövőben nem számolnak tankok vásárlásával, ám új jármű­vekkel, ún. aligátorokkal szerelik fel a sereget, melyekből a követke­ző néhány évben mintegy száz da­rabot készülnek megvenni. A sajtótájékoztatón szóba került a hadsereg által már nem használt épületek bérbe adása és megvétele is. A miniszter elmondása szerint az első körben más minisztériu­mok és azok által irányított szer­vezetek jelentkezhetnek az épület használati jogáért, második fordu­lóban viszont a községek, melyek területén az objektum áll, illetőleg nagyobb kiterjedésű tulajdon ese­tén a megye. Az üresen maradt épületek iránt van érdeklődés, fő­leg a községek körében, ám Juraj Liška pontos adatokkal nem szol­gálhatott. A kassai Műszaki Egyetem és a hadsereg, vagyis a civil és katonai szféra közötti feszült viszonyt kommentálva a miniszter úgy ta­lálta, az egyetemistáknak egy ide­ig még türelmesnek kell lenniük. Az egyetem ingyen kapta meg a repülőakadémiához tartozó ter­meket és segédeszközöket, ezért nem nehezményezhetik, hogy még katonai erők is tartózkodnak ideiglenesen a helyszínen a végle­ges ldköltözés előtt. A védőrétegnek újabb tíz évig kell megóvnia a szobrot az időjárás viszontagságaitól Konzerválták Franciskát KOVÁCS ÁGNES Rozsnyó. Legalább 10 évig ki kell tartania az újrakonzervált Franciska-szobomak, amelyen a munkálatokat szerdán fejezték be. A járókelők csak egy műanyag fóli­át láthattak, amely körülvette a szobrot két héten keresztül. A munkát Pavol Bradovka képzőmű­vész végezte. Ján Šramko, a városi hivatal építésügyi osztályának ve­zetője elmondta, 50 ezer koronát fordíthattak a felújításra, ez az összeg csak egy alaposabb felületi kezelésre volt elég. A tisztításon kí­vül elvégezték a penész és a moha elleni biokémiai tisztítást, a stabili­zálást, valamint bevonatot kapott a szobor, amely megvédi az időjá­rás hatásai ellen. A tisztítást csak oly mértékben végezték, hogy a szobor ne veszítse el patináját. Mi­vel korábban vandálok letörték a szobor talapzatánál álló, egy kol­dust mintázó alak ujjait, azt is pó­tolni kellett. Az emlékmű többféle kőből készült, amelyeknek eltérő a tartóssága. A carrarai márvány a legellenállóbb, ebből Franciska mellszobra készült. Az alatta lévő szoborcsoport anyaga azonban sóskúti kő, amely már kevésbé időtálló, homokkőszerű anyag. A szobrot körülvevő lépcső balkáni márványból készült, amely viasz­réteget is kapott. A karbantartás szempontjából háromhavonta elég újraviaszozni, a szobrot pedig évente kétszer szappanos vízzel le­tisztítani. Ez olcsóbb megoldás, mint bármilyen borítás elkészítése, amelynek ugyanakkor építészeti­leg is alkalmazkodnia kell a kör­nyezethez és a műemlékhez. Erre azonban nincs pénze az önkor­mányzatnak. Tavaly a fagy és csa­padék ellen, nem éppen esztéti­kus, műanyag fóliából készült téli borítást kapott, ez volt a legol­csóbb megoldás. A kivitelező sze­rint, ha megfelelően karbantartják 'és rendszeresen tisztítják a szob­rot, nincs szükség borításra még télen sem. Az átadáson a munkála­tokat végző művész és a város ille­tékesei mellett a műemlékvédetem képviselői is jelen voltak. Horvay János alkotását 21 pályázat közül választották ki 1905- ben. A szobrot 1973-ban szétszedték, 20 éven át a krasznahorkai Mauzóleum előtt állt, majd 1993-ban ismét visszakerült az eredeti helyére. (Szabó Ottó felvétele) Hetvenmillió korona állami támogatás KOZSÁR ZSUZSANNA Nagyida. A Kanyapta Menti Fal­vak Társulása ismertette a mikroré- gió gazdasági és szociális fejlődésé­nek programját a Nagyidai Községi Hivatalban. A dokumentum, mely a jövőbeli pályázatok fontos része, a társulás településeinek és a hoz­zájuk csatlakozott három település­nek a részletes felmérését és céljait tartalmazza. A program kidolgozásának célja az volt, hogy megteremtsék a mikrorégióban a gazdasági előrelé­pés feltételeit ésez által a lakosság életkörülményeinek javulását. Az első, legfontosabb tényező a kitű­zött cél eléréséhez a vidék revitali- zációja, a negatív környezeti hatá­sok felszámolása. Ennek szerves ré­szét képezi az enviromentális inf­rastruktúra kiépítése, az ivóvízellátás, csatornázás és a szennyvíztisztítás problémájának megoldása. A tanulmány első egysége foglalkozik a hulladékgaz­dálkodási struktúrák kiépí­tésével és alternatív energiaforrá­sok esetleges kihasználásával is. A második alcsoportba tartozik a mikrorégió kulturális és turisztikai vonzerejének növelése, valamint a szociális szolgáltatások javítása, az egészségügyre, oktatásra és közle­kedésre kiterjedően. A tanulmány harmadik részét a munkanélküli­ség csökkentése, a vállalkozói kör­nyezet kialakítása, a mezőgazda­ság újraélesztése képezi. A doku­mentum külön egységét alkotja a határon túli együttműködés fejlesz­tése a gazdaság, kultúra, társadal­mi élet, turizmus területén. A tanulmány a Kassai Megyei Önkormányzat és a Szlovák Kör­nyezetvédelmi Ügynökség segítsé­gével készült. A nyilvános számító- gépes prezentáción a környezetvé­delmi ügynökség munkatársai mu­tatták be a program fő részeit a Kanyapta Menti Falvak Társulása tagjainak és a partnerszervezetek képviselőinek. Szaniszló Sándor, a társulás elnöke azt is közölte a hall­gatósággal, hogy a komplex fejlesz­tési program megvalósítására 70 millió korona állami támogatás áll rendelkezésre. Rozália Múdra, a megyei önkormányzat hivatalveze­tője szerint a jövőben nagyobb hangsúlyt kell fektetni a határon túli együttműködés különböző for­máira, mivel a mikrorégió hátrány­ként felfogott határközelisége az Európai Unióban előnnyé válik, és egyre növekszik az esély a közös pályázatok pozitív elbírálására is. A cél megteremteni a mikrorégióban a gazda­sági előrelépés feltételeit. MerkurvBroker HĽADÁ Predajcov a Regionálnych vedúcich na predaj, leasing a poisťovanie nových automobilov všetkých značiek s cenami od 5 do 20 % nižšími ako katalógovými. Výhodu majú maďarsky hovoriaci občania s kontaktmi do Maďarska. Merkúry Broker, s.r.o. Letná 40, 040 01 Košice Tel.: 055 / 729 5874,5 Ing. Róbert Richtárik: 0905 611 904 kosice@merkurybroker.sk , www.merkury.icd.sk BP-5-11290 Svétk), které lécL. Biostimul (Liečivé polarizačné svetlo) hľadáme predajcov originálneho liečebného prístroja pre domácu aj pre profesionálnu terapiu. Výhodu majú maďarsky hovoriaci občania s kontaktmi v Maďarsku. Vynikajúce provízne podmienky a možnosť budovania si vlastnej štruktúry. Najlacnejšia biolampa na trhu. Ing. Róbert Richtárik Letná 40, 040 01 Košice Tel.: 055/729 5874,5, mobil: 0905 611 904 www. biotherapy. cz BP-5-11292

Next

/
Oldalképek
Tartalom