Új Szó, 2005. június (58. évfolyam, 126-151. szám)

2005-06-01 / 126. szám, szerda

UT SZÓ MINI kamat a MAXI jelzáloghiteire Az ISTROBANKBAN most maximálisan előnyős hitelkamathoz jut! Call centrum: 0850 111 999 ISTROBANKA ČLEN SKUPINY BAWAG =71 Interjú Marek Mintállal A gólkirályi címnél számomra többet jelent, hogy nem esett ki a Nürnberg 27. oldal Nehezen birkóznak meg a megyék a buszközlekedés finanszírozásával Megy-e a megyei busz? Pozsony. A nyolc megyéből eddig hatban döntöttek a helyközi autóbuszjáratok viteldíjairól, Pozsony és Nagy­szombat egyelőre késlekedik. Gyakorlatilag minden me­gye pénzhiányra panaszkodik, ám a pénzügyi tárca sze­rint megfelelő keretet kaptak az üzemeltetésre. Infor­mációnk szerint ezek a támogatások nem célirányosak, tehát előfordulhat, hogy a szűkös anyagi helyzetben levő megyék másra költötték. ÚJ SZÓ-INFORMÁCIÓ A korábban egységes kedvezmé­nyek közt mára már különbségek vannak. Legutóbb Nyitra megyé­ben döntöttek úgy, hogy a diákok és a tanulók 60 százalékos kedvez­ménye mától csak 50 százalékos, viszont a jegy nemcsak az iskolabu­szokon, hanem valamennyi járaton érvényes. A 70 év feletti nyugdíja­sok ezentúl 25 kilométerenként 5 koronát fizetnek, ami akkor okoz­hat problémát, ha az utas egy má­Főszerkesztőváltás Mától új főszerkesztője van lapunknak, Kocur László meg­bízatása lejárt. Az új főszer­kesztő az Új Szó eddigi szer­kesztője, Molnár Norbert. NAHÁT! Viagra lett a kislány neve Moszkva. Viagrának ke­resztelte kislányát egy orosz házaspár - a szokatlan névvá­lasztásra három magyaráza­tot is adtak. A kékszemű, szöszke Viagra Nyikolajevna a Moszkva környéki Koroljo- voban látta meg a napvilágot. A gépkocsivezető Nyikolaj és a háztartásbeli Anasztászija az eredetiséggel és dallamos hangzással magyarázta a névválasztását. Mindkét szü­lő a VIA Gra együttes rajon­gója, s nem utolsósorban a Viagra nevű készítmény aktí­van közrejátszott a kislány fo­gantatásában. (MTI) sik, ezt a kedvezményt nem ismerő megyébe vált jegyet. Besztercebánya megyében az autóbusz-közlekedési vállalatok a tavalyival azonos összegű támoga­tást, mintegy 160 millió koronát kapnak, tájékoztatta lapunkat Csúsz Péter, a megyei önkormány­zat alelnöke. „A cégek szerint ez az összeg azonban csak októberig lesz elég, ha állításuk beigazolódik, ak­kor az önkormányzat megpróbál újabb forrásokat biztosítani” - mondta az alelnök. A megye koráb­MTI-HÍR Moszkva. Kilenc évi börtönre ítélte Mihail Hodorkovszkij orosz olajmágnást egy moszkvai bíró­ság tegnap, miután bűnösnek mondta ki őt nagystílű üzleti csa­lás és adóelkerülés elkövetésében bűnszövetkezet élén. A Jukosz orosz olajvállalat volt fő tulajdo­nosát és vezetőjét hat vádpontban találták bűnösnek a hét közül. Az ítélethirdetés tizenkét napig tar­tott. Büntetésébe beleszámítják az előzetes letartóztatást, így hét és fél évet kell letöltenie. Üzlettár­sa, Platón Lebegyev szintén kilenc évet kapott. Az ügyészség objek- tívnek és igazságosnak nevezte az ítéletet, amely csak egy évvel ma­radt el az általa kért maximális tíztől. Egyben megerősítette, hogy hamarosan újabb vádakat hoz fel Hodorkovszkij és Lebegyev ellen pénzmosás miatt. Hodorkovszkij megfellebbezi az „ártatlanságának minden bizonyí­téka ellenére” kirótt büntetést, amelyről a Kremlben született döntés, és amely szerinte szégyent ban mérlegelte, hogy csökkenti a közlekedés támogatását, kezdet­ben csak a tavalyi összeg egyhar- madát akarta biztosítani. Őszig te­hát biztosan nem kell járatcsökken­tésre vagy a jegyárak emelésére számítani ebben a megyében. Az önkormányzat jövőre tervezi a köz­lekedési rendszer átalakítását, ügyelnek azonban arra, hogy a fő közlekedési útvonalaktól távolabb eső, déli járásokban se csökkenjen a járatok száma. Nagyszombat megye önkor­mányzatának közlekedési bizottsá­ga tegnap tárgyalt az autóbusz­közlekedés támogatásáról. ,A ked­vezmények finanszírozása tovább­ra sem világos. Mivel ez átruházott állami hatáskörnek számít, az ál­lamnak külön forrást kellene bizto­sítania, erről még tárgyalni aka­runk a közlekedési minisztérium­mal” - mondta lapunknak Bíró hoz az orosz államra. Egyben kö­szönetét mondott azoknak, akik Vlagyimir Putyin elnök környeze­tében azzal érveltek, hogy csak fel­mentő ítélet adhatja vissza a társa­dalom bizalmát a hatalomban. A bíróság több mint 17 milliárd rubel (600 millió dollár) adóhát­ralék kifizetésére is kötelezte őket. Az adóhatóság szerint nagy­stílű adóelkerülést valósítottak meg négy általuk ellenőrzött, és egy belső adóparadicsomban be­jegyzett cég útján. Irina Ko- lesznyikova bírónőnek Hodorkov­szkij az utolsó szó jogán azt felel­te, hogy az ítéletet a politikailag befolyásolt bíráskodás emlékmű­vének tartja. A Hodorkovszkij-per 11 hónapja alatt tönkretett Jukosz olajválla­latnál közölték, munkatársaik az ítéletben az igazságszolgáltatás politikai eszközként való alkalma­zásának tragikus példáját látják. A Jukosz egyben bejelentette: a moszkvai döntőbíróságon kerese­tet adott be fő termelő egysége elárverezésének érvénytelenítésé­re és emiatt elszenvedett 324 mil­László megyei képviselő. A közle­kedési tárca szerint ez az ügy nem rájuk tartozik. „A megyék anyagi támogatása a pénzügyminisztéri­um hatásköre” - mondta lapunk­nak Tomáš Šarluška, a közlekedési minisztérium szóvivője. A pénz­ügyi tárca nem utasítja el a tárgy­alást, de szóvivője szerint a közle­kedés a megye hatáskörébe tarto­zik. „Mi úgy látjuk, hogy a megyék ezen feladatok ellátására elég pénzt kaptak” - mondta lapunknak Peter Papánek. Részleges megegyezés született azonban Pozsony és Nagyszombat között, Pozsony megye ugyanis mától meg akarta szüntetni azokat a veszteséges járatait, melyek Nagyszombat megyében is közle­kednek. „Június elsejétől nem szűnik meg egy járat sem, de a vég­leges egyezségre még várni kell” - mondta Bíró. (lpj, shz) liárd rubeles (11,5 milliárd dollá­ros) kárának megtérítésére. Az Egyesült Államok moszkvai nagykövetsége közölte, tanulmá­nyozza a Hodorkovszkij-ítéletet, és megismételte a Jukosz-ügyben emelt kifogásait: helyteleníti a visszamenőleges adószámonké­rést, a számlazárolást, a kétes ár­verezést. Mindez megkérdőjelez­te a jogállamiságot, a bírói függet­lenséget, a szerződések és a tulaj­donjogok tiszteletét, mutatott rá a képviselet, amely szerint a Hodor­kovszkij-per súlyos csorbát ejtett Oroszország nemzetközi tekinté­lyén. Tom Lantos amerikai képviselő a moszkvai bíróság előtt „bábjelle- gűnek” nevezte az ítéletet, és kö­zölte: határozati javaslatot nyújt be az amerikai kongresszusban Oroszország kizárására a Nyolcak csoportjából, amelyben a hét ve­zető ipari hatalommal együtt ka­pott helyet. Orosz emberjogvédők és liberális vezetők szerint az ítélet jelzi: Oroszországban nem létez­het az államtól független, befolyá­sos üzleti struktúra. Tom Lantos amerikai képviselő „bábjellegűnek” nevezte a moszkvai bíróságot Kilenc évre ítélték Hodorkovszkijt Trianon-plakátok bukkantak fel Budapesten, többnyire a Ma­gyarországgal határos államok nagykövetségeinek környékén. A falragaszokon nagy betűkkel olvasható a Trianon felirat, a 85-ös szám és a június 4-e, a békediktátum aláírásának évfordulója. Hírünk a 6. oldalon. (TASR-felvétel) MEGKÉRDEZTÜK Meddig késleltetheti Frone államtitkára leváltását ? Miroslav Kusý politológus: Semeddig. Ha František Tóth tá­vozni akar az ok­tatási tárcától, a miniszternek ezt elő kell terjesz­teni a kormányban. Akarata elle­nére nem tarthatják őt e poszton, így akadályozva Tóth kinevezé­sét kulturális miniszterré. Frone arra hivatkozik, nem érti az ANO kérését, hogy Tóth államtitkári megbízatása ak­kor szűnjön meg, amikor az ál­lamfő kinevezi a kulturális tár­ca élére, hiszen az elnök hatás­köre meghatározni a dátumot. A KDH bosszantani akarja az ANO-t, s ez kitűnő lehetőség. Borsot törnek egymás orra alá, elég gyerekes dolog ez. Már rég nem az elvekről van szó. Bugár Béla MKP-elnök sze­rint a koalíciós válságot lé­nyegében Tóth idézte elő, aki nem élvezi a magyar párt bi­zalmát. Tóth jelentéktelen fígura ah­hoz, hogy ekkora válság oka le­gyen. Az ANO és a KDH konflik­tusa mélyebb, Tóth csak eszköz. Frone így adja vissza az ANO- nak, hogy a liberálisok a törvény- hozásban nem szavaztak neki bi­zalmat. (sza) 9"771335 II Ilii 705038 AKTUÁLIS JEGYBANKI ÁRFOLYAMOK IDŐJÁRÁS ) NÉVNAP USD EUR GBP CZK 100 HUF PLN Felhőátvonulások, eső , X'V. > * \ V V A hőmérséklet 19 és 23 fok között alakul. Ma a Tündéket ▲ 31,511 ▼ 39,022 A 57,323 A 1,283 A 15,380 A 9,483 köszöntsük! ÚJ SZÓ-ELŐFIZETÉS Telefon: 02/59 233 403-405 Várhatóan a hollandok is nemet mondanak A EU-alkotmányról szóló népszavazás az első a tulipánok országának történetében 16. oldal Huszonöt éves a CNN A Ted Turner által alapított csator­na volt az első hírtelevízió 3. oldal

Next

/
Oldalképek
Tartalom