Új Szó, 2005. április (58. évfolyam, 74-99. szám)

2005-04-13 / 84. szám, szerda

ÚJ SZÓ 2005. ÁPRILIS 13. 32 Szülőföldünk „A vitás kérdésekben mindig igyekeztünk a szlovák pártok számára is elfogadható megoldásokat találni” „Választások előtt természetesek a puhatolózások” Jó partnernek bizonyult az MKP „Elégedett lennék, ha megismételnénk a múlt­kori sikerünket” - mondja Erdélyi Zoltán. LECZO ZOLTÁN Az egyelőre nem tisztázott, hogy a következő megyei választásoknak egyedül vágunk-e neki, vagy más pártokkal kötünk koalíciós szerző­dést. A közeljövőben különböző egyeztető tárgyalások várnak még ránk. Addigra valószínűleg kiala­kítjuk a stratégiánkat. Véleményem szerint, a Smerrel kötött múltbéli megállapodásunknak nem mi vol­tunk az igazi haszonélvezői. A koa­lícióból inkább a másik fél profitált. Jelenleg nem érezzük azt, hogy bennünket más pártok fenyegetné­nek. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, az MKP megyei szinten képes volt az együttműködésre mind a kormánypártokkal, mind az ellenzékben lévőkkel. Tizennyolc képviselővel a legerősebb frakció tagjai vagyunk, ám soha sem akar­tunk erőből politizálni. A vitás kér­désekben mindig igyekeztünk a szlovák pártok számára is elfogad­ható megoldásokat találni. Ez sok lemondással is járt, ám így most nem kell azzal szembenéznünk, hogy egyesek tőlünk akaiják meg­védeni a térséget. Megbízható, sza­vahihető partnerei voltunk a mun­katársainknak, ezért szinte elkép­zelhetetlennek tartom, hogy ők a jövőben ellenünk szövetkezzenek. Természetesen minden párt igyek­szik majd a lehető legtöbb szavaza­tot megszerezni, ám nem hiszem, hogy Kelet-Szlovákiában a válasz­tási szövetségek csupán nemzeti szempontok figyelembevételével köttetnek majd. Maximálisan elé­gedett lennék azzal, ha a következő választásokon megismételnénk a múltkori sikerünket. A legerősebb frakció létrehozására voltunk képe­sek, a régiónkból hat MKP-s politi­kus jutott a közgyűlésbe. Ezzel az eredménnyel most is elégedettek lennénk. Erdélyi Zoltán, az MKP tőketerebesi járási elnöke, a Kassa me­gyei közgyűlés képviselője (A szerző felvétele) VÉLEMÉNY Koalíciós lehetőségek a megyei választásokon Szaniszló Sándor polgár- mester, az MKP Kassa megyei képviselője: Noha az országos szinten megindított magyarellenes tá­madások nem sok jóval kecseg­tetnek, mégis remélem, hogy a helyzet a helyhatósági választá­sokkor sem mérgesedik el. Ismertek a játékszabályok is, amelyeket betartva mi 2003-tól olyan fejlesztési koncepciót dol­goztunk ki, amelynek megvaló­sítása érdekében továbbra is együtt kellene működni mind­azokkal, akik nemcsak szűkös helyi érdekeket képviselnek, ha­nem a megye jövőjéről is gondol­kodnak. Megyei szinten az MKP együttműködését továbbra is el tudom képzelni az ANO-val és az SDKÚ-val, noha az utóbbiak az egyezségeket olykor eléggé sajátosan értelmezték, ami bi­zony a szavazásokkor néha meglepetést okozott. A SMER és az LS-HZD nem sok szelet fújt a vitorlánkba, de nem is igen ár­tott, ami azt jelenti, hogy egy megfelelő koalíciós szerződés esetén akár számolhatnánk is velük. Sajnos a DS-el és a KDH- val nem volt valami jó az együttműködés, ezért ez a jövőt tekintve is kérdéses lenne. Az elnöki posztért versenybe szálló, eddig megnevezett jelöl­tek között nincs olyan, aki szá­momra is elfogadható lenne. Csoltko Jenő magánvállal­kozó, az MKP Kassa megyei képviselője: Véleményem szerint helyi szinten mindenkivel le kell ülni tárgyalni, akik bennünk part­nert látnak és nekünk is társa­ink lehetnek egy olyan együtt- munkálkodásban, ami segíti nemzeti közösségünk fennma­radását és boldogulását. Gyara­podni, fejlődni akarunk, de so­ha sem mások rovására. Ezt a mögöttünk levő több mint há­rom év során is bizonyítottuk és az a koalíció, amelyet az MKP megyei szinten az SDKÚ-val és a Smerrel kötött, működőképes volt, és klubunkhoz csatlakozva az ANO és a független képvise­lők is erősítették törekvésein­ket. Bízom benne, hogy elvtelen és hátrányos koalíciót most sem fo­gunk kötni, hiszen végső soron az MKP a megyénkben önállóan is képes jól szerepelni a választá­sokon. (szaszák) Csoltko Jenő magánvállalko­zó, az MKP Kassa megyei kép­viselője (Képarchívum) Nem könnyű, de lehet politikai partnereket találni PUSKO GÁBOR Csolti Lajos, a Besztercebányai Megyei Önkormányzat képvise­lője: Bár elhangzottak már olyan né­zetek is, hogy a mi megyénkben is várható egy széles MKP elleni összefogás, én egyelőre semmi­lyen ellenérzést nem tapasztal­tam. Mi egy ideje a megyei köz­gyűlés szintjén együttműködünk a HZDS-szel, s azt kell monda­nom, a dolog működik. Igaz, nem volt egyszerű megegyezni és az együttműködést szabályozó felté­telek meghatározása sem volt könnyű, mégis úgy gondolom, le­het politikai partnereket találni. Természetesen a szélsőséges né­zeteket valló pártok és egyének szóba sem jöhetnek. El kell azt is mondanom, hogy a megyei köz­gyűlés talaján az emberek közötti kapcsolatokban sem tapasztalok ellenérzéseket a magyarokkal szemben. Tehát összegzés képpen azt mondhatom, hogy megyei szinten egyelőre nincs semmi jele annak, hogy a pártok egy MKP el­lenes tömbbe kívánnának tömö­rülni, és nem tapasztalható az a magatartás sem a mi képviselő­inkkel szemben, mint az tapasz­talható Nyitra megyében. Persze azt is látni kell, hogy bár nem a mi képviselői klubunk a legnagyobb, nélkülünk nem lehet a megyét érintő komoly döntéseket meg­hozni, s ezt politikai partnereink is tiszteletben tartják. Ettől műkö­dik a dolog. Boros Zoltán, a Besztercebá­nyai Megyei Önkormányzat kép­viselője: Olyan összefogás vagy szervez­kedés egyelőre nem látható, mint Nyitra megyében. Mivel azonban én realista vagyok, ezért úgy vé­lem, hogy az egyes politikai pártok csúcsvezetői nem elégedettek azokkal az eredményekkel, ame­lyeket 2001-ben elértek a megyei választások során, s azért hogy be­folyásukat növeljék, mindent el fognak követni. Ez egyébként nor­mális viselkedés. Úgy látom azon­ban, széles MKP-ellenes koalíció nem valószínű, hogy létrejön. In­kább számítok olyan koalíciókra, melyeknek három-négy párt lesz a tagja. Látni kell, hogy a mi me­gyénkben a Smer és a HZDS elég széles támogatottsággal rendelke­zik. Másrészt egyelőre úgy tűnik, a HZDS részéről nincsenek ellene a velünk folytatott további együtt­működésnek, ugyanakkor garancia sincs arra, hogy számolnak velünk. Elmondhatom, hogy már most folynak különféle megbeszélések, egyeztetések, ám ezeket egyelőre nem részletezném. Mindez a politi­ka része, választások előtt a külön­féle puhatolózások természetesek. A gyakorlat azt mutatja, hogy a mi megyénkben minden politikai erő­vel együtt lehet működni, leszámít­va természetesen a különféle szél­sőségeket. Mészáros Gyula, az MKP Besz­tercebányai Megyei Tanácsának tagja: Az igazság az, hogy a 2002-es önkormányzati választások során Tornaiján tizenegy „szlovák” párt összefogott az MKP ellen, ám ez az összefogás különösebb sikert nem hozott a számukra. Most, ha me­gyei szinten egy ilyen koalíció ki­alakul, az véleményem szerint fel­sőbb utasításra fog történni, s nem a megyén belüli valós igényeket fogja tükrözni. Ugyanakkor a pakli­ban benne van az- is, hogy egy szé­les bázisú koalíciókötési kísérlet so­rán összemarakodnak, és így az MKP játszhatja el a nevető harma­dik szerepét. Másrészt, ha létrejön egy MKP-ellenes koalíció, ez Besz­tercebánya megye déli járásaiban nem számíthat valami átütő siker­re. Kivétel ezalól a Nagyrőcei járás, ahol - amennyiben nem változik a megyei választásokig hátralévő hó­napokban valami - könnyen elkép­zelhető, hogy az MKP-nak egy kép­viselője sem lesz. Úgy látom, me­gyei szinten minden standard poli­tikai párttal lehet tárgyalni, a meg­állapodásokat azonban minden fél­nek be is kell tartania. ( ( i < ( ( < < < A megyei elnöki funkcióra jelöltek közül csak Zdenko Trebula neve biztos „Nem zárjuk ki a tárgyalásokat a megyében jelentősnek számító pártokkal” Keleten a kilátások még ködösek Egyelőre nincs döntés JUHÁSZ KATALIN Kassa. A parlamenti pártok re­gionális központjainak többségé­ben azt a választ kaptuk, hogy a megyei önkormányzati választá­sokkal kapcsolatban egyelőre ko­rainak tartják a tervezgetést. Konkrét nevek szinte sehol nem hangzottak még el, ám többen esélyt látnak a jelenlegi koalíciók további működésére. A megyei el­nöki funkcióért harcba szálló jelöl­tek közül egyelőre csak Zdenko Trebulá neve biztos. Kassa jelenle­gi főpolgármestere a SMER jelölt­je, és a közelmúltban lépett át az SDA-ból Robert Fico pártjába. A pártelnök szerint egyáltalán nem volt korai lépés nyilvánosságra hozni a jelölt nevét. „Épp ellenke­zőleg, szerintem hiba lenne, ha a polgárok a választások előtt egy hónappal tudnák meg, ki is ajelölt - mondta Robert Fico. A SMER Kassa megyében nem zárja ki a Magyar Koalíció Pártjával való együttműködést sem, tekintve, hogy jelenleg is egy koalícióban vannak, és elégedettek az együtt­működéssel. Kassa megyében az előző választások előtt országos kuriózumként közös MKP-SMER- SDKÚ-ANO koalíció alakult. (A választások után az 57 tagú képvi­selő-testületben a magyar párt 18 helyet szerzett meg). A helyzetet némiképp bonyolítja, hogy a Ma­gyar Koalíció Pártja a választások első fordulójára önálló megyei el­nökjelölt állítását tervezi, a SMER viszont azt szeretné, hogy a ma­gyarok is Zdenko Trebulát támo­gassák. Peter Žiga, a SMER kerüle­ti elnöke szerint az MKP megyei szinten más stílusban politizál, mint Nyugat-Szlovákiában, sőt szociális kérdésekben, illetve a munkanélküliség csökkentését célzó igyekezet terén csaknem ugyanazt szeretnék elérni. Mivel a SMER keleten nem tartja olyan ki­élezettnek a szlovák-magyar el­lentéteket, reális esélyt lámák a koalícióra, amely Žiga szerint ma­ximálisan háromtagú lesz. Ez az elejtett információ a szakértők számára nem kis fejtörést okozott, ugyanis eddig sem a HZDS, sem pedig az ANO regionális vezetése nem nyilatkozott a választásokkal kapcsolatban. Az SDKÚ kerületi irodájában annyit sikerült megtudnunk, hogy a párt nem híve az etnikai elven alapuló koalícióknak, és kirekesz­tő taktikát sem fontolgat az MKP ellen. Karol Mitrík kerületi elnök elmondta, regionális szinten a kommunisták kivételével már va­lamennyi fontos párttal tárgyal­tak, és az a titkos vágyuk, hogy a jobboldal egyesüljön a választá­sok előtt. Az SDKÚ megyeelnökjelöltjé- nek neve a párt előválasztásán dőlt el, amelyen hatan is harcba indultak. A megválasztott jelölt­nek felhatalmazása lesz tárgyalni a többi párt képviselőivel a válasz­tási koalícióról. SZASZÁK GYÖRGY A kassai megyegyűlésben az MKP eddig is a legmeghatáro­zóbb párt volt. Az ötvenhét tagú önkormányzatban az MKP-nak tizennyolc képviselője van. Közö­sen a SDKÚ, az ANO, a Smer kép­viselőivel és független képvise­lőkkel alkotjuk a legnagyobb, harminchat tagú többséggel bíró képviselői klubot. Mint ennek a közös képviselői klubnak ez elnöke állíthatom, hogy az említett pártok képviselőivel az együtt­működés eddig zavarta­lan volt, és hogy a nagy- politikában fellelhető esetleges feszültségeket is kezel­ni tudtuk. A három év folyamán bebizonyítottuk, hogy így közö­sen tudtunk a megye érdekében politizálni, és mindamellett Rozsnyótól Királyhelmecig Kassa megye magyarsága számára is fontos dolgokat tudtunk elérni. Készülődve az ez évi megyei vá­lasztásokra - és figyelembe véve az eddigi tapasztalatokat - nem zárjuk ki a tárgyalásokat a megyé­ben jelentősnek számító pártok­kal. (Egyedül a Szlovák Nemzeti Párt nem jöhet szóba.) De egyen­lőre nincs döntés arról, kivel kö­tünk, és kötünk-e egyáltalán koa­líciót. Személyes véleményem, hogy nem szabad belemenni olyan koalícióba, amely bármi­lyen módon korlátozni akarná a kelet-szlovákiai magyarság jogait, és hátráltatna bennünket válasz­tóink érdekében végzett mun­kánkban, kitűzött céljaink eléré­sében. Ami a megyei elnök válasz­tását illeti, véleményem szerint - kiindulva a legutóbbi választás és Egyedül a Szlovák Nem­zeti Párt nem jöhet szo­ba partnerként. ( ( Zacharias István (Képarchívum) az elnökválasztás tapasztalatai­ból - az MKP-nak első körben el­nökjelöltet kellene állítani. De ter­mészetesen a döntés az MKP me­gyei képviseletén fog múlni. ( < < SZÜLŐFÖLDÜNK A mellékletet szerkesztette: Klein Melinda és Korpás Árpád Levélcím: Szülőföldünk, Námestie SNP 30, 814 64 Bratislava 1 Telefon: 02/59 233 426, 02/59 233 436, fax: 02/59 233 469

Next

/
Oldalképek
Tartalom