Új Szó, 2005. április (58. évfolyam, 74-99. szám)

2005-04-11 / 82. szám, hétfő

24 Panoráma ÚJ SZÓ 2005. ÁPRILIS 11. A szórakoztatóipar egyik óriása új és forradalmi megoldáson dolgozik A Mátrix nem kitaláció? Az új eszköz révén szagokat, ízeket érezhetünk és tárgyakat, embereket érinthetünk majd meg (Képarchívum) NAPTÁR Április 11 EGY GONDOLAT érzéseinket nem szabad szégyellni akkor sem, ha méltatlanra pazaroljuk.” Márai Sándor NÉVNAP Leó és Szaniszló A Leó görög név, oroszlánt je­lent. A Szaniszló a szláv Stanislawból származik, s je­lentése: dicsőséges. Ma Lau­ra, illetve Július nevű ismerő­seinket is köszöntsük! MAI ÉVFORDULÓINK 100 éve született József Attila költő. Csodálatos verseivel a század legjelentősebb lírikusa lett. 105 éve született Kassán Márai Sándor író, az Egy pol­gár vallomásai, A gyertyák csonkig égnek és A kassai pol­gárok című művek Írója. BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT! 55 éves Dallos Gyula lovas­versenyző, a Világ Kupa egy­kori éllovasa. 49 év^p Hernádi Judit (1956) színésznő. 66 éves Sidó Zoltán (1939) szlovákiai tanár és politikus, a Csemadok volt elnöke. NAPI VICC Barátnők beszélgetnek:- Azt mondtad, a férjednek szép nagy szeme van. Én nem vettem észre.- Várj csak néhány percig, mindjárt itt lesz a küldönc a divatszalonból az új kalapom­mal és a számlával! San Diego.Képzeljünk el olyan mozikat és számító- gépes játékokat, amiben át­éljük a szagokat, az ízeket, sőt még érezhetjük is a dol­gokat. Ezt a csábító kilátást jósolja egy szabadalom, ami érzékelési adatokat su­gároz közvetlenül az embe­ri agyba, amin nem más dolgozik, mint a szórakoz­tatóipar óriása, a Sony. ÖSSZEFOGLALÓ A szabadalomban leírt techni­ka semmilyen testi beavatkozást vagy beültetést nem igényel. Az adatátviteli eszköz ultrahang im­pulzusokat lövell a fejre így módo­sítva az agy megcélzott részeinek sémáit, „érzékelési élményeket” hozva létre a mozgó képektől az ízeken át egészen a hangokig. A szabadalom állítása szerint a tech­nika megadja a vakok számára a látás, a halláskárosultak számára a hallás lehetőségét. Míg az agyi implantá- tumok egyre kifinomul­tabbá válnak, az agy ma­nipulálásának úgyneve­zett noninvazív módjai­val szinte senki nem fog­lalkozik. A mágneses sti­muláció néven ismert módszer képes az idegek aktiválására mágneses mezők gyors változta­tásaival, ami áramot indukál az agyszövetben. Mindemellett a mágneses mezőket nem lehet fi­nomra hangolni, azaz az agysej­tek kis csoportjaira összpontosí­tani, ellentétben az ultrahang­gal. Ha a Sony által leírt módszer valóban működik, rengeteg al­kalmazása lehet a kutatásban és a gyógyászatban, még akkor is, ha nem képes a szabadalomban leírt szórakoztatási célokhoz kel­lő részletességű érzékelési él­mény előidézésére. A részletek­ről keveset tudni, a Sony pedig elutasította a New Scientist azon kérését, hogy interjút készíthes­sen a feltalálóval, aki a cég San Diegoi irodájában dolgozik. Mindazonáltal a független szakértők nem hagyták figyel­men kívül az elképzelést. „Meg­vizsgáltam és életképesnek tar­tom” - mondta Niels Birbaumer, a német Tübingen Egyetem tu­dósa, aki úttörő szerepet játszott az agytudományok terén, megal­kotva egy eszközt, amivel az em­berek agyhullámaik segítségével irányíthatnak eszközöket. A sza­badalmi kérvény két, az eszköz életképességét alátámasztó tu­dományos tanulmányra tartal­maz utalásokat. Az egyik Galvani klasszikus 18. századi kísérleteit tükrözi vissza, melyeket békalábakon végzett el, bizonyítva, hogy az elektromos­ság idegi impulzusokat vált ki. Richard Mihran, a Colorado Egyetem kutatójának tanulmá­nya bizonyítja, hogy bizonyos ultrahangos impulzusok képesek befolyásolni egy békaláb idegei­nek ingerlékenységét. A szerző a New Scientist megkereséséig nem tudott a szabadalomról, azonban aggályait fejezte ki a módszer hosszú távú biztonságos alkalmazásával kapcsolatban. A Sony először 2000-ben nyúj­totta be kérelmét az ultrahangos módszer szabadalmaztatására, amit 2003 márciusában engedé­lyeztek. Azóta a cég hosszabbítá­sok sorát iktatta, a legutóbbit 2004 decemberében. Elizabeth Boukis, a Sony szóvivője el­mondta, munkájuk elméleti. „Nem végeztünk el egyetlen kí­sérletet sem” - mondta. „Ez a bi­zonyos szabadalom egy előrete­kintő találmány, ami azon az ih­leten alapul, hogy egy nap ez le­het az az irányvonal, ami felé a technika elvisz minket.” (sg) Ha a módszer működne, a gyógyászat is óriási hasznát venné Kétezer évente következik be egy-egy ilyen katasztrófa - az idő csaknem lejárt Szupervulkán-kitörés fenyeget SG.HU Melbourne. Miközben az indo­nézok már a második súlyos föld­rengésből próbálnak magukhoz térni, egy ausztrál szakértő arra figyelmeztet, hogy a térségnek szembe kell néznie egy szuper­vulkán-kitörés eshetősé­gével is, ami mellett eltör­pülnek az elmúlt 3 hónap katasztrófái. Ray Cas, a Monash Földrajztudomá­nyi Egyetem professzora szerint a világ legnagyobb szupervulkánja a Lake Tóba, ami az elmúlt időszak két hatalmas rengésének helyszínéül szolgáló indonéz Szumátra szige­tén fekszik. Cas az ausztrál médi­ának tett nyilatkozatában el­mondta, a Tóba egy törésvonalon található, ami végigfut Szumátra közepén, pontosan ott, ahol több szeizmológus szerint egy harma­dik földrengés is kialakulhat a ko­rábbi 9,0 és 8,7 erősségű rengé­sek után. Ezek a Szumátra nyuga­ti partjai mentén futó törésvona­laknál alakultak ki, a kitörést elő­mozdító szeizmológiai nyomást gyakorolva a területre. A Tóba utoljára 73 000 évvel ezelőtt tört ki, olyan erővel, hogy az esemény az egész világ éghaj­latát megváltoztatta. „A kitörés 1000 köbkilométer hamut és kő­zettörmeléket lökött ki a légkör­be. A finom hamu nagy része blokkolta a napsugárzást, vissza­taszítva a Földet a jégkorszakba” - mondta Cas. A tudósok szerint a szupervulkánok rejtik magukban a legnagyobb veszélyt a Földre nézve, ennél nagyobb fenyegetést csupán egy aszteroida becsapó­dásjelentene. „Minden bizonnyal ki fog törni egy szupervulkán” - vélekedett a professzor. „Ez bekö­vetkezhet 50 éven belül, de akár több ezer év múlva is, azonban előbb-utóbb megtörténik.” Szupervulkánok nem csupán Indonéziában találhatók, vannak Olaszországban, Dél-Ameriká- ban, az Egyesült Államokban és Új-Zélandon, ahol a Mount Taupo elvileg szintén készen áll egy újabb kitörésre. „2000 évente kö­vetkezik be egy-egy nagy kitörés, és ez utoljára megközelítőleg 2000 évvel ezelőtt történt meg” - mondta Cas. Egy ilyen katasztró­fa több százezrek, akár milliók életét követelheti, emellett pedig súlyos kihatásai lehetnek az ég­hajlatra, az időjárásra és az élel­miszertermelés életképességére. „Az a legnagyobb gond, hogy a potenciális veszélyt jelentő vulká­nok megfigyelése nem olyan mér­tékben zajlik, mint kellene” - tet­te hozzá Cas. Hosszabbítást kaptak A marsjárók új küldetése Houston. A NASA 18 hónappal meghosszabbította a már több mint egy éve a Marson dolgozó Spirit és Opportunity küldetését. Az ameri­kai marsjárók az elmúlt 14 hónap során kiválóan működtek, és egy sor szenzációs felfedezést tettek, el­sősorban a Marson korábban jelen levő folyékony vízre vonatkozó bi­zonyítékok gyűjtésével. A küldetés 2006 szeptemberéig történő meg­hosszabbításával a NASA ki szeret­né használni a tervezettnél jobb ál­lapotban maradt eszközökben rejlő lehetőségeket. Az Opportunity je­lenleg egy olyan vidék felé halad, ahol a kutatók a Mars. történetének különböző időszakaiból származó kőzetekre számítanak. Az Oppor­tunity egy jóval göröngyösebb fel­színen halad, jelenleg egy magaslat teteje felé tartó emelkedőn. A nap­elemtábláin eddig lerakodott por nagy részétől megszabadulva, illet­ve a megjavult jobb első kerekével a Spitit új erőre kapott, (net) A veszélyes vulkánok megfigyelése nem megfelelő mértékű Tízből hat belga orvos támogatja az eutanáziát Csecsemők kegyes halála NÉPSZABADSÁG Brüsszel. Az egyéves koruk előtt meghalt belga csecsemők 57 száza­lékát az orvosok segítik a kegyes halálba, a szülők beleegyezésével - derül ki egy most nyilvánosságra hozott, tabudöntögető tanulmány­ból. Ez csak a flamand országrész gyakorlatára terjed ki, de egész Belgiumra vetítve mintegy 250, menthetetlenül beteg babáról le­het szó évente, azaz nagyjából minden ötszázadik élve született­ről. Több mint a felük a terhesség 37. hete előtt született, egyharma- duk eleve súlyos elváltozással. Bel­giumban - ahol a katolikus lakos­ság zöme is igen haladó gondolko­dású - az orvosok nyolcvan száza­léka szerint szakmai kötelességük közé tartozik, hogy adott esetben „a halál előidézésével előzzék meg a haszontalan szenvedéseket”. Tíz­ből hat belga orvos támogatja az eutanázia törvényesítését. Az ügyvédnőt felhúzott szoknyával találták Büntetés a börtönszexért MTI-PANORÁMA Seattle. Szeretkezés miatt két évig nem gyakorolhatja hivatását egy ügyvédnő az Egyesült Álla­mokban. A szeretkezés persze nem a férjével és otthon, hanem a börtönben történt, a védencével, egy háromszoros gyilkossal. Az aktuson börtönőrök érték tetten a párt a börtön beszélőjében: az ak­kor 43 éves - és férjezett - ügy­védnőt felhúzott szoknyával, szo­rosan mögötte álló 26 éves véden­cét pedig letolt gatyával, miköz­ben egyáltalán nem beszélgettek. Az ügyvédnőre Washington ál­lam legfelső bírósága két eszten­dőt szabott ki, ezen túlmenően pedig elrendelte az ügyvédnő majdani pszichológiai vizsgálatát, mielőtt újból ügyvédkedni kezde­ne. A hölgy börtönszexpartnere egyébként egy barátjával közösen agyonverte cimborája húgát és szüleit 18 éves korában. A megunt feleségek földet kaptak exférjüktől Százszor akart nősülni MTI-HÍR Delhi. Elhunyt mielőtt elérte vol­na életcélját az a 85 éves indiai fér­fi, aki százszor szeretett volna meg­nősülni. Az Orissa tartományban élő férfival agyvérzés végzett, s el­hunytét 91-ik hitvese, valamint számtalan volt felesége gyászolja. A férfi szépszámú házasságát huma­nitárius megfontolásokkal magya­rázta. Véleménye szerint Indiában túlontúl sok magányos nő él, akik az igazságosnak nem nevezhető hagyományok szellemében másod­rendű állampolgároknak számíta­nak. Ezeknek a nőknek a házasság lehet az egyetlen esélye, hogy meg­találják a helyüket az életben. A fér­fi igy kizárólag a legszegényebb családok lányait volt hajlandó fele­ségül venni. Mivel a férfi tehetős földbirtokos volt, váláskor mindig gondoskodott megunt feleségeiről, akik közül mindegyik kapott egy- egy földdarabot. Úgy tűnik, a macedóniai Skopjéban sem hiányozhatnak az izgal­mas fehérneműbemutatók (Reuters-felvétel) www.ujszo.com E-mail: redakda@ujszo.com Lapigazgató: Slezákné Kovács Edit (59233401, fax: 59233338) Főszerkesztő: Kocur László (59233421) Főszerkesztő-helyettes: Sidó H. Zoltán (59233425) Kiadásvezetők: Madi Géza, Holop Zsolt (59233440) Rovatvezetők: Szentgáli Anikó - politika (59233439), Molnár Iván mb. - gazdaság (5923*3424), Hizsnyai Zoltán - kultúra (59233449), Urbán Gabriella - téma (59233444), J. Mészáros Károly - sport (59233431), Horváth Erika - Nagyszünet, Iskola utca (59233427). A regionális híradás vezető szerkesztői: Klein Melinda (59233426) - Közép- és Kelet-Szlovákia, Korpás Árpád (59233436) - Nyugat-Szlovákia. A szerkesztőbizottság elnöke: Szigeti László. Szerkesztőség: Námestie SNP 30, 814 64 Bratislava 1. Fax: 59233469 Fiókszerkesztőségek: Királyhelmec, Nagykapos : 0907/773835, Kassa: 055/6002225,0905/780884, Rozsnyó: 0907/587258, Rimaszombat: 0907/773 833, Komárom: 0905/840423, Dunaszerdahely: 031/5511323, Érsekújvár: 0905/840419, Nyitra: 037/6522543, Galánta: 0907/773834, Ki­adja a Petit Press Rt., Nám. SNP 30,81101 Bratislava. Az igazgatótanács elnöke: Alexej Fulmek, tel.: 59233101, fax: 59233119. Az igazgatótanács tagjai: Slezákné Kovács Edit, tel.: 59233401, fax: 59233338, Roman Schlarmann, tel.: 037/6551155, Ľubica Tomková, tel.: 055/6002204. Marketing: 59233278, lapterjesztés, laprendelés: 59233403-405, fax: 59233339 Hirdetési osztály: 59233228,59233235,59233200,59233240, fax: 59233295 E-mail: reklama@ujszo.com , Kassa: B. Némcovej 32,055/6709548,6002210, fax: 055/6002229. Nyomja a PETIT PRESS, Bratislava.Teijeszti: a Szlovák Posta Rt., PONS Rt., D. A. CZVEDLER Kft. Belföldi megrendelések: min­den postahivatalban, postai kézbesítőnél, a Petit Press terjesztési osztályán és a PONS Rt.-ben. Külföldi megrendelések: PONS a. s. vývoz tlače, Záhradnická 151,820 05 Bratislava. Index: 48271. Engedélyszám: 5/2 Minden szerzői jog fenntartva. Az írások, fotók és grafikonok teijesztése, beleértve azok elektronikus formáját, __ csak a kiadó írásos jóváhagyásával lehetséges. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. A lapok eladott példányszámát ellenőrző ABC SR tagja, az ellenőrzés eredménye a www.sme.sk honlapon található. Lapunk a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériumának támogatásával jelenik meg. otaí<ui!*<sns m

Next

/
Oldalképek
Tartalom