Új Szó, 2005. április (58. évfolyam, 74-99. szám)

2005-04-09 / 81. szám, szombat

4 Régió RENDŐRSÉGI NAPLÓ Leleményes csempészek Pálóc. Mintegy 750 karton cigarettát kobozott el a rend­őrség az ukrán határ közelé­ben. A rendőrök ukrán kollé­gáiktól kaptak értesítést az il­legális küldeményről, amely az Ung folyón keresztül érke­zett egy csónakban az éj leple alatt. Az úszóalkalmatosság gazdátlanul úszott lefelé a fo­lyón, majd Pálóc közelében megfeneklett. A rendőrség a helyszínen várt, hogy őrizetbe vehesse a csempészeket, de az éjszaka folyamán senki nem közelítette meg az árut. Négy órai eredménytelen várakozás után a csempészárut lefoglal­ta, majd a határőröknek to­vábbította. (TASR) Szerencsésen megúszta Rimaszombat. A rendőrség keresi azt a három ismeretlent, akik megtámadtak egy 18 éves runyai illetőségű férfit, majd egy közeli erdő szélére vitték, és azt követelték tőle, adja oda mobiltelefonját. Az áldozatnak végül sikerült elmenekülnie és telefonon segítséget kérni a rendőrségtől, mire a támadók kereket oldottak. A károsult könnyebb sérüléseket szenve­dett, valamint a tettesek gép­kocsijában hagyta a táskáját és iratait. (TASR) Megcsonkított holttestet találtak Eperjes. Megcsonkított holttestet találtak a Sekčov la­kótelep közelében egy csator­nában. A halott férfi személy- azonossága ismeretien, a fején és a kezén rágásnyomokat ta­láltak a rendőrök. Az orvos szakértők véleménye szerint a haláleset két-három hónappal előbb történhetett. (SITA) Feltehetően öngyilkos lett Losonc. A rendőrség egy 17 éves lány halálának körülmé­nyeit vizsgálja, aki valószínű­leg öngyilkosságot követett el. A szakértők nem találtak erő­szakra utaló jeleket. A halált feltehetőleg gyógyszer-túlada­golás okozta. (SITA) AJÁNLÓ Április 9. (Szombat) Rimaszombat - 18.00: fennállásának tizedik évfor­dulóján nagyszabású gála­műsorra várja az érdeklődő­ket az Új Gömör Néptánc­együttes a Városi Művelődési Központ színháztermében. A műsorban fellép a Kis Göndör gyermek néptáncegyüttes, kí­sér a Dűvő zenekar. Belépti díj 80, Csemadok tagoknak 70, nyugdíjasoknak és diá­koknak 40 korona. Jegyel­adás a helyszínen, (szász) Április 12. (kedd) Nagykapos - 10.00: a vá­rosi hivatal nagytermében a budapesti Adaptatio-M Kft. A határ menti együttműködés új pályázati lehetőségei cím­mel tart szemináriumot a ma­gyar-szlovák Interreg IIIA programról. A rendezvény há­zigazdája az Otthon Nonpro­fit Szervezet, (leczo) Negyedév alatt megduplázódott az érdeklődők száma Egyre többen váltják ki a magyar igazolványt Rimaszombat. Az elmúlt negyedév alatt megkétsze­reződött a magyar igazol­ványt és a járulékos igazol­ványokat igénylők száma. SZÁSZI ZOLTÁN Komoly pénzbírság szabható ki az illegális fémhulladék átvételéért A Szövetség a Közös Célokért irodák megváltozott anyagi hát­térrel, csökkentett támogatás mellett működnek ugyan, de a ri­maszombati példa azt bizonyítja, van érdeklődés. Molnár Zsuzsa, a kirendeltség dolgozója szerint tavaly alig két­száz diák- és pedagógusigazol­ványt tartottak nyilván ebben a régióban, most azonban már több mint négyszáz ilyen járulékos iga­zolványról van tudomása. Elmon­dása szerint a Kárpátalján élő ma­gyarok 98 százaléka a magyar igazolványt az első két évben ki­váltotta, a szlovákiai magyarok­nak alig fele mondhatja el magá­ról, hogy a kedvezményekre feljo­Leleplezték a felvásárlókat is Az új járőrkocsit sikerült rendkívül kedvező áron megvásárolni (Szabó Bernadett felvétele) LECZO ZOLTÁN Királyhelmec. A városi rendőr­ség elfogta azt a háromfős társasá­got, amely Királyhelmec utcáiról csatornafedeleket lopott, majd azo­kat a fémhulladék-gyűjtőben érté­kesítette. Tipcsák Géza parancsnok elmondta, ilyen bűncselekmények elkövetőit a múltban már többször sikerült elfogniuk, ám most először tudták két helyi hulladékfelvásárló­ra rábizonyítani, hogy valóban át­vették a lopásból származó tárgya­kat. A rendőrök két különböző te­lephelyen találták meg a csatorna- fedeleket, és azokat a bizonylato­kat, amelyek igazolják, hogy a fel­vásárlók fizettek a tolvajoknak. Királyhelmecen a „vasgyűjtők” az elmúlt években rengeteg kárt okoztak. A város utcáiról nemcsak a csatornafedeleket és az útjelző táblákat lopták el, hanem az új köztemető lélekharangját és a be­járati kapuját is elvitték. A polgár- mester és a rendőrparancsnok a helyi fémhulladék-felvásárlókat több alkalommal levélben kérte ar­ra, hogy ne vegyék át az ilyen bűn- cselekményekből származó tár­gyakat, ellenkező esetben ugyanis komoly szankciókra számíthatnak. Bár eddig egyetlen felvásárlót sem sikerült tetten érni, az mindenki számára nyilvánvaló volt, hogy ha nem lenne kereslet, akkor a tolva­jok sem tudnák zsákmányukat ér­tékesíteni. Tipcsák Géza azt is el­mondta, az elkövetők az okozott kár nagyságától függő pénzbírsá­got kapnak, ám a felvásárlók ko­molyabb büntetésre számíthatnak. A jelenleg hatályos törvények sze­rint ilyen esetben akár 200 ezer ko­ronás bírság is kiróható. Királyhel­mecen a városi rendőrségen hama­rosan bevezetik a napi 24 órás szolgálatot, ugyanis a testület lét­száma két fővel növekszik. A meg­hirdetett munkahelyek betöltésére kilencen jelentkeztek, közülük egy szakbizottság választja ki a legal­kalmasabbakat. A rendőrök mun­káját mostantól új járőrkocsi is se­gíti. A régi jármű cseréje már elke­rülhetetlenné vált, ugyanis az autó több mint félmillió kilométert fu­tott, és nagyon rossz műszaki álla­potban volt. ÚJ SZŐ 2005. ÁPRILIS S Egyetemi konzultációs központ kialakítása a cél Még lehet jelentkezni a gimnáziumba PUSKO GÁBOR Tornaija. Április 6-ig jelentkez­hettek a tornaijai gimnáziumban azok a diákok, akik ebben az intéz­ményben szeretnék folytatni ta­nulmányaikat. „A jelzett időpontig kellett az igazgatóknak jelezniük a fenntartó szerv felé, hány jelentke­zési lap érkezett. Ha azonban az ezt követő napokban kapunk je­lentkezési lapot, azt még termé­szetesen elfogadjuk” - tájékozta­tott Galo Pál Vilmos, az iskola igaz­gatója. Tornaiján a négyéves kép­zés mellett magyar nyelven nyolc­éves képzés is folyik, ahol az ide­gen nyelvek oktatására helyezik a fő hangsúlyt. A szlovák osztályba 29 jelentkező van, közülük 14 diák jelölte meg elsőnek a tornaijai in­tézményt. Ez azt jelenti, hogy ők először itt felvételiznek, s csak ak­kor mennek másik iskolába, ha a felvételin nem felelnének meg. „A négyéves magyar osztályba szin­tén 29 jelentkezőnk van, közülük 20 tette első helyre a mi iskolán­kat. Az eddigi tapasztalatok alap­ján azonban el kell hogy mondjam: azok a diákok, akik második helyre tették a tornaijai gimnáziumot vagy bármelyik más iskolát, való színűleg nem nálunk, illetve nem másodikként megjelölt intézmén> ben kötnek ki, mivel rendszerin mindenkit felvesznek oda, ahov először jelentkezik” - mondta a igazgató. A nyolcéves magyar os2 tályba eddig tizennégyen jeleni keztek. A felvételikre június elejéi kerül sor, a négyéves képzésre felvételi május 2-án és 5-én lesz. i jelentkezők elsősorban a helyi is kólák tanulói közül kerültek ki, d a korábbi évekhez képest szé; számmal jelentkeztek gyerekek gömörfalvai (Harkács és Sánkfa] va) iskolából is, ugyanakkor te vábbra is vannak jelentkezők Rozsnyói járásból. „Az iskola épéi leiének átalakítását többé-kevésb befejeztük. Már csak egy klub és kémiai szaktanterem befejezése, il letve felszerelése várat magára. Is kólánkban - a helyi önkormány zattal összefogva - egyetemi vág főiskolai konzultációs központc szeretnénk létrehozni. Az ügyinté zést elkezdtük, bízunk benne hogy hamarosan sikerül tető al; hozni a megállapodást” - tájékoz tatott végezetül Galo Pál Vilmos,. tornaijai gimnázium igazgatója. Mocsárból lett szántóföldek, környezetszennyezés Több és tisztább vizet KOZSÁR ZSUZSANNA Komaróc. A Kanyapta menti mikrorégió számára a mai napig a legégetőbb probléma az ivóvízzel való ellátottság megoldatlansága. Az eredetileg mocsaras táj szántó­földdé tétele, mintegy 4000 hektár­nyi területen és az Ida-patak vizé­nek tárolóba való felfogása a ter­mészetes vízkészlet nagymértékű megcsappanását okozta. Az így megcsapolt Ida-patak nem képes elegendő vízzel ellátni a térséget, így a környező falvak la­kossága és mezőgazdasága nem jut elegendő vízhez. A táj jellegének megváltozása mellett komoly gondokat okoz a csaknem fél évszázada működő kö­zeli vaskohó által és a háztartások­ból kibocsátott tisztítatian vizek okozta szennyezés. A falu közelé­ben 150 hektáron terpeszkedik a vasgyár salaklerakata, mintegy 45 ezer köbméter vasgyártási hulla­dékkal. A környezetvédelmi mi­nisztérium és a kohó új tulajdonosa ugyan tett már lépéseket az áldat­lan állapot megszüntetésére, de a foganatosított intézkedés csak rész­megoldásnak tekinthető. A leraka tot körülbetonozták, és ciklonszeri eljárással szívják a szennyvizei hogy ne a térségbe lúgozódjon ki Ám így a természetes vízkészlet i tovább fogyatkozik. „A mikrorégió fejlesztési terve közé tartozik az egészséges ivóví: bevezetése is. Mivel a Kanyapt; völgyében nincs egészséges vize biztosító vízforrás, a vizet a Karszt ból, a Somodi-forrásból és Torn; környéki kutakból hozzuk majd be vagyis a kassai vízvezetékre kap csolódunk rá” - közölte Szaniszli Sándor, Komaróc polgármestere,; Kanyapta Menti Településtársulá elnöke. - „A vízvezeték kiépítésé hez európai uniós pályázatokol nyert pénzösszegeket használunl fel. Jelenleg 15 millió koronát ru háztunk be. A 2005-2007-es évek ben a kassai vízművekkel megálla podva 130 millió koronára vai szükségünk. Jelenleg a környezet védelmi minisztériumnál tavai nyáron beadott 70 millió koroná pályázatunk elbírálását várjuk hogy folytathassuk a 2003-ban el kezdett munkák kivitelezését” - mondta Szaniszló Sándor. A hegybányai (Štiavnické Bane) Jozef Beneš csaknem az egész élettét csonka kézzel élte le. Egy taposóakna szakította le a karját, de a tragédia után nem keseredett meg „Megedződtem, könnyebben viselem a nehézségeket, mint mások” - vallja a derűs öregúr. Biciklizik, úszik, és a ház körül is minden munkát elvégez. (Ján Krošlák felvétele. (Szekeres Éva felvétele) Ma ennyi igazolványt vehetnek át val, információszolgáltatással és pályázati lehetőségek ismertetésé­vel is foglalkozik, s most folyamat­ban van egy uniós adatbázis feldol­gozása is. Van olyan nap, hogy kö­zel félszáz ügyfél fordul meg az iro­dában külömböző problémákkal” - mondta Molnár Zsuzsa. gosító könyvecske tulajdonosa'. „Örülök annak, hogy ebben a tér­ségben megszaporodott a magyar igazolványt igénylők száma, és egyre többen kiváltják a járulékos igazolványokat is. A kirendeltség munkaközvetítéssel, vállalkozás- fejlesztési projektek kidolgozásé-

Next

/
Oldalképek
Tartalom