Új Szó, 2005. április (58. évfolyam, 74-99. szám)

2005-04-01 / 74. szám, péntek

2 Közélet ÚJ SZÓ 2005. ÁPRILIS 1. Állásközvetítés és munkaerő-bérbeadás 430 munkaközvetítő cég működik az országban A rendőrségi szakértők vizsgálatai igazolták, hogy Milan Rafael valóban öngyilkosságot követett el Három napig hevert a réten a test ÚJ SZÓ-HÍR Pozsony. Tavaly mintegy 22 ez­ren találtak állást munkaközvetítő cégek segítségével. A többségük - közel 12 ezer ember - Szlovákiá­ban helyezkedett el, több mint 10 ezren külföldön szereztek állást - tájékoztatott Tatiana Matejovičová, a munka-, szociális és családügyi hivatal igazgatóhelyettese. Az or­szágban több mint 430 cég foglal­kozik munkaközvetítéssel, többsé­gük - mintegy 330 vállalat - közve­títői díjat számláz. „A munkaközvetítő csak a mun­kaszerződés aláírása után kérheti el a közvetítői díjat, előre nem kér­het pénzt sem az ügyintézésért, sem az állásajánlatokról való tájé­koztatásért” - állítja Miloslava Jez- ná, a hivatal osztályvezetője. Tör­vény szabályozza a közvetítési díj összegét is: a hat hónapnál rövi- debb ideig tartó munkaviszony ese­ÖSSZEFOGLALÓNK Pozsony. Szükségtelen referen­dumot kiírni az európai uniós al­kotmány ügyében Ivan Gašparovič köztársasági elnök szerint, aki a Pavol Hrušovský házelnökkel és a parlamenti bizottságok elnökeivel tegnap folytatott tegnapi megbe­szélésén a lakosság alaposabb tájé­koztatására hívta fel a figyelmet. A közjogi méltóságok egyetértettek abban, hogy semmi akadálya a kö­zösségi alaptörvény ratifikálásának a parlament májusi ülésén. A tárgyaláson szó esett arról is, a jövőben az államfő aktívabb szere­pet vállal a törvények előkészítésé­ben. A közjogi méltóságok elsődle­ÚJ SZÓ-TUDÓSÍTÁS Pozsony. Az oktatási alkalma­zottak szakszervezete elégedetlen a pedagógusok múlt évi reálbér-nö­vekedésének 0,1%-os mértékével. A nemzetgazdaságban tavaly átlag­ban 2,5%-kal emelkedtek a reálbé­rek, közölte tegnap Ján Gašperan szakszervezeti vezető. A pedagógu­sok havi átlagbére 2004-ben 12 895 korona volt, szemben a nem­zetgazdasági 15 825 koronás havi átlagkeresettel. A szakszervezet jelentősebb reál­bér-növekedésre számított, mivel tavaly mintegy 3800-zal csökkent a pedagógusok száma. Gašperan ál­lítja, a bérköltségekből megspórolt ÚJ SZÓ-HÍR Pozsony. Bár a hivatalos Nár­cisz-nap idén április 8-ára esik, a Rákellenes Liga hagyományos adománygyűjtése már március 20- án megkezdődött. Az Orange és az EuroTel lehetővé tette, hogy a 848- as ületve a 18 400-as telefonszá­mon április 15-ig pénzt gyűjtsünk a rákos betegek megsegítésére, a hívás teljes árát - 30 korona - ma­radéktalanul átutalják a Liga 2629740400/1100 számlájára. A kilencedik alkalommal szervezett tén az ügyfél első fizetése legfel­jebb 20, fél évnél hosszabb munka- viszony esetén 30 százalékát fizeti. Külön kategóriát képeznek azok a cégek, melyek alkalmazottak bér­beadásával foglalkoznak, vagyis a jelentkezőket maguk alkalmazzák, és szerződés alapján „kölcsönad­ják” bizonyos munkák elvégzésére. „Működésüket a munkatörvény­könyv szabályozza, vagyis az álta­luk nyújtott fizetés megegyezésen alapszik” - mondta Jezná. A hivatal a munkavállalók beje­lentései alapján ellenőrzi a munka- közvetítőket, tavaly 100 bejelentés­nek jártak után&is 67 cégnek von­ták be a működési engedélyét. A külföldi állásajánlatok többsége az uniós tagállamokból érkezett, leg­többen Csehországba, Magyaror­szágra és Angliába mentek dolgoz­ni. Többségük a vendéglátóiparban vagy elektronikai és autógyártó cé­geknél helyezkedett el. (lpj) ges célja ugyanis, hogy az elnök ál­tal visszaadott törvények parla­menti újratárgyalása ne váljon túl­zottan gyakorivá. Gašparovič tegnapi sajtótájékoz­tatóján kitért az elnöki iroda két al­kalmazottjára is, akiknek neve sze­repel a kommunista titkosrendőr­ség ügynöklistáján. Dárius Rusnák és Leopold Moravčík aktáit szemé­lyesen nézi át. Meggyőződése: a Nemzeti Emlékezet Hivatala által közzétett listákon megjelent sze­mélyek ügyét egyénileg kell elbírál­ni. Bár jogszabály nem tiltja, hogy egykori ügynökök köztisztséget vállaljanak, az érintetteknek mérle­gelniük kellene esetleges lemondá­sukat. (tasr, sita) összeget nem a pályán maradók fi­zetésének emelésére fordították: „Tavaly a pedagógusbérek és a já­rulékos költségek kifizetésére 28,9 milliárd koronát szánt az állam. A fenti összegből azonban mintegy 100 milliót nem erre a célra fordí­tottak.” Míg az alap- és középiskolai pe­dagógusok havi jövedelme átlag­ban 1-2%-kal emelkedett, az óvó­nők keresete mintegy 5%-kal csök­kent. A felsőoktatásban szintén csökkentek a reálbérek. A szakszer­vezet elfogadhatónak tartja peda­gógusok bérének július elsejétől tervezett emelését, ha ezzel párhu­zamosan nem kurtítják meg a moz­gó bérekre szánt összeget, (érvé) Nárcisz-nap célja nem csupán a pénzgyűjtés, hanem az együttér­zés kinyilvánítása a daganatos be­tegekkel. A Liga fennállása óta 145 millió koronát fordított a rák elleni küzdelemre. - A lakosság meggyő­ződhetett megbízhatóságunkról és arról, hogy az összegyűjtött pénzt valóban a betegellátásra fordítjuk - mondta Éva Siratská, a Rákelle­nes Liga elnöke. Április 8-án több ezer önkéntes 920 ezer nárciszki­tűzővel ajándékozza meg mind­azokat, akik segíteni kívánják a rá­kos betegeket, (erf) Nyitra. Milan Rafael, a vámosladányi gyilkos a boncolás előzetes ered­ményei alapján vasárnap vagy hétfőn lett öngyil­kos, holttestét szerdán fe­dezték fel Zsember (Lévai járás) közelében. ÚJ SZÓ-INFORMÁCIÓ A március 24-étől körözött férfi holttestét a zsebében talált iratok és a testi jegyek alapján is azono­sították. Rafael múlt csütörtökön megölt egy 47 éves férfit és 20 éves fiát, őket tegnap temették. A két sebesültet, a 39 éves édes­anyát, akit gyomorlövés ért, még körülbelül két hétig fogják ápolni a lévai kórházban, 18 éves lánya a gerincét ért lövés következtében deréktól lefelé megbénult. Rafael azért állt bosszút a családon, mert a lány, akivel egy éve együtt élt, korábban feljelentette őt zsarolá­sért és erőszakoskodásért. Később ugyan visszavonta a vádat, de nem akarta folytatni viszonyát a fogságból szabadult férfival. ÚJ SZÓ-ÖSSZEFOGLALÓ Pozsony. Az árszabályozási hi­vatal (ÚRSO) szerint a jövőben némileg olcsóbban juthatunk hoz­zá a földgázhoz és a villamos energiához, mivel a kormány szerdán végre elfogadta az euró­pai uniós normákkal összhang­ban lévő, a gáz- és árampiac ke­reskedelméhez szükséges játék- szabályokat. A hivatal mindent megtesz ÚJ SZÓ-ÖSSZEFOGLALÓ Pozsony. Arabul beszélő mun­katársakat keres a Szlovák Infor­mációs Szolgálat, a pályázati fel­hívást honlapján is közzétette. „Nincs ebben semmi különös, in­kább azt furcsállom, hogy idáig nem volt szükségük arabszakér­tőkre, nem készültek az arab or­szágokból szivárgó veszélyekre. A SIS eddig tolmácsokkal igyeke­zett lefedni ezt a területet, de szüksége van saját emberekre, akik nemcsak beszélnek arabul, hanem a kultúrát is ismerik” - mondta lapunknak Köteles Lász­ló, a SIS-t felügyelő bizottság alel- nöke. A parlamenti testület nem kifogásolja, hogy a SIS ilyen mó­don keres beosztottakat. „Az ame­Miloš Fábry, a Nyitrai Kerületi Rendőrparancsnokság szóvivője elmondta, a gyilkos holtteste mel­lett talált 9 mm kaliberű pisztolyt még vizsgálják a ballisztikai szak­értők, de valószínűsíthető, hogy azért, hogy 2006 januárjától tör­vényileg is garantálva legyen e két piac liberalizálása, amelynek ré­vén 2007 második felétől kezdve a háztartások is szabadon eldönt­hetik, melyik szolgáltatótól veszik meg a földgázt és a villanyt - mondta tegnap Ján Klepáč, az ÚRSO alelnöke. Ebből következik, hogy a háztartások még további két évig az árszabályozási hivatal által megszabott áron juthatnak hozzá e két szolgáltatáshoz. Ján rikai CIA is folyamatosan toboroz embereket az interneten, sőt már az egyetemeken megszólítja az al­kalmasnak tűnő személyeket. Minden biztonsági szolgálat igyekszik megszerezni a legjobb szakértőket, akik megfelelő ké­pességekkel és adottságokkal bír­nak” - tette hozzá Köteles. Aki a SIS-hez szegődik, arról ál­talában környezete nem tudja, hol dolgozik, a munka bizonyos érte­lemben titkosnak számít, nem ve­rik nagy dobra, ki dolgozik az ügynökségnél. Arabul viszont nem sokan beszélnek nálunk, az egyetemi szak elvégzése alapján is könnyen beazonosíthatóak len­nének a potenciális alkalmazot­tak, főleg hogy csak szlovák ál­lampolgárt, az államnyelvet jól bí­ezzel a fegyverrel lőtt áldozataira és végzett saját magával is. Az egy­értelmű válaszra két-három hétig is várni kell még, és csak azután je­lenthető ki, hogy valóban a gyilkos fegyvert találták meg a réten. Kér­désünkre, tudja-e a rendőrség, hol bujkált Rafael csütörtöktől vasár­napig, azt a választ kaptuk, hogy konkrét információkkal nem ren­delkeztek. Mintegy tíz lakossági bejelentést kaptak, ezek alapján azt feltételezték, hogy Léva irányá­ban menekült. Mercedesét még a gyilkosság napján megtalálták Zsember határában, de máshol, mint később a holttestet, és nem is feltételezték, hogy Rafael a közel­ben lehet. Keresésében több mint kétszáz rendőr vett részt. Mivel megtalálták a holttestét, ezért a rendőrség a kétszeres gyilkosság és gyilkossági kísérlet miatt indí­Klepáč szerint az energiaszolgál­tató szabad kiválasztása nemcsak az árakat nyomhatja le, hanem a szolgáltatások színvonalát is emelheti, igaz, ez a folyamat még néhány évet igénybe vesz. Egyéb­ként a 2005. január 1-jétől hatá­lyos új energetikai törvény értel­mében a cégek már most választ­hatnak szolgáltatót, legalábbis papíron, mivel egyelőre a földgáz terén csak a Szlovák Gázmüvekre (SPP) szorítkozhatnak, (t, s) ró, feddhetetlen, fizikailag és pszichikailag egyaránt rátermett személyt alkalmazhat a SIS. „Nem titkos ügynök, hanem szak­értő lesz az illető, nem kell a le­leplezéstől tartania. Csupán arról van szó, hogy bizalmas anyagokat fordít, elemez” - szögezte le Köte­les László. A SIS néhány hónapja ügynö­köket, újkori „James Bondokat” is toborzott az interneten. A www.sis.gov.sk oldalon közzé­tett pályázati felhívásra több szá­zan jelentkeztek. „Örülünk a rendkívüli érdeklődésnek, ter­mészetesen a SIS speciális tevé­kenységére való tekintettel a kér­vények elbírálása hosszú időt vesz igénybe” - olvasható a hiva­talos honlapon. Abból az is kide­tott eljárást a bizonyítékok birtoká­ban megszünteti. Nem indul vizs­gálat annak kiderítésére sem, hibá­zott-e az ügyész vagy a bíróság, amikor elrendelte Rafael kienge­dését a vizsgálati fogságból. Fábry szerint, miután Eva K. visszavonta a vádat, nem is cselekedhettek másként. Bár az áldozatok ismerő­sei közöl a történtek után többen is elmondták, hogy Rafael évek óta rettegésben tartotta a családot, rendszeresen verte Évát és az any­ját, előző barátnőjével is kegyetle­nül bánt, a gyilkosság előtt ezekről a rendőrségnek nem volt tudomá­sa. „Ha tudtuk volna, hivatalból vádat emelünk. Rafaelnek ugyan volt dolga a rendőrséggel, csalás és zsarolás gyanúja miatt indult elle­ne eljárás, de bizonyítékok híján ezt is megszüntették” - mondta Fábry. (vm) 1,29 milliárdot kérnek Még egy Ducký-váltó Pozsony. A Szlovák Gázművek elismerte, hogy egy, a brit Virgin- szigeteken bejegyzett társaság 1 milliárd cseh koronára (kb. 1,29 milliárd szlovák korona) szóló váltó kifizetését követeli a társaságtól. Ez is az ún. Ducký-váltók sorába tarto­zik, amelyeket a gázművek meg­gyilkolt vezérigazgatójáról, a bian­kó váltókat sorozatban aláíró Ján Duckýról neveztek el. Még egy vál­tó lehet forgalomban. (TASR) rül, a titkosszolgálatnak infor­matikusokra, elektrotechnikai szakértőkre és matematikusokra is szüksége van. Ezenkívül örül­nének néhány ügyes, fizikailag rátermett fiatalembernek; elég a középiskolai végzettség, vala­mint a tényleges katonai szolgá­lat letöltése. Ajelölt több, a szak­mai, emberi és pszichikai alkal­masságot és megbízhatóságot mérő teszten, vizsgálaton esik át. Néhány személyt esetleg még a nemzetbiztonsági hivatal is átvi­lágít. A legsürgősebben angol­szlovák fordítókra, legalább há­rom világnyelvet bíró szakembe­rekre, az arabszakértőkön kívül törökül is beszélő személyekre van szüksége a szlovák titkos- szolgálatnak. (sza) Nem kell népszavazás az uniós alkotmányról Gašparovič az ŠtB-sekrol Nem béremelésre fordították az erre szánt pénzt Elégedetlen szakszervezet Április 8-án ismét adakozunk a rákos betegek javára Az együttérzés napja A kutya jelzett, valami nincs rendben Zsember. A holttestet megtaláló vadász, a 29 éves Ľubomír Mihá- lik egyelőre nem kapott jutalmat. A rendőrök nem is szóltak neki er­ről a lehetőségről, annak ellenére, hogy a hivatalos nyilatkozatok alapján fontolgatják a pénz kifizetését. „Én nem várok jutalmat, de ha egyszer ezt ígérték, akkor állhatnák a szavukat.” - mondta lapunk­nak a vadász, aki kutyája sétáltatása közben vette észre a fűben fekvő holttestet. „Először azt hittem, részeg vagy alszik, de a kokkerspániel rögtön jelezte, hogy valami nincs rendben. Fél óráig járkáltam körü­lötte, kiabáltam, hátha felébred, de nem reagált. Ekkor jutott eszem­be, hogy akár a körözött gyilkos is lehet, elindultam a faluba, az úton megállítottam egy kocsit, és a sofőrtől elkértem a mobilját, hogy hív­jam a rendőrséget. Amikor kijöttek, felvették az adataimat, csak any- nyit kérdeztek, hozzányúltam-e, azóta nem hívtak.” (vm) Szabadon választhat majd a fogyasztó az energiaszolgáltatók közül Két év múlva olcsóbb lehet a földgáz Leginkább angol-szlovák fordítókra, legalább három világnyelvet bíró szakemberekre van szüksége a SIS-nek Arabszakértőket toboroz a titkosszolgálat (Monika Matová felvétele) Zsember határában találták meg Milan Rafael holttestét

Next

/
Oldalképek
Tartalom