Új Szó, 2005. január (58. évfolyam, 1-24. szám)

2005-01-22 / 17. szám, szombat

4 RÉGIÓ A Vécsey-kastély körüli ingatlan ésszerű hasznosítására tervek már vannak, ám az ehhez szüksé­ges pénz hiányzik (Szabó Bernadett felvétele) A költségvetés több mint felét az oktatási intézmények működtetése emészti föl Bodrogszerdahely tervei UJ SZÓ 2005. JANUAR 2 Ruha- és cipőadománnyal érkeztek a leszármazottal A Hámos család visszakéri egykori kúriáját RENDŐRSÉGI NAPLÓ Gyereket támadtak meg Kassa. Egy tizenegy éves fi­út fosztottak ki fényes nappal a városban egy újságosbódé mögött. A gyerek iskolába menet állt meg a bódé előtt, ahol hárman támadtak rá. A három ismeretlen férfi a bódé mögé kényszerítette a fiút, ahol felszólították őt, hogy adja át nekik mobiltelefonját. Amikor az áldozat ezt elutasí­totta, egyikük megütötte, má­sikuk hasba rúgta, a harma­dik pedig a fiú kabátzsebéből kivette a telefont. Az áldozat nem szenvedett komolyabb sérülést, ám ezer korona kára keletkezett, (ú) Erőszakoskodtak a családtagjaikkal Rimaszombat/Nagykür- tös. Családon belüli erőszak miatt vették őrizetbe a klenóci (Klenovec) Peter D.-t. A 35 éves férfi tavaly nyár óta rendszeresen bántalmazta 33 éves feleségét és 61 éves édes­apját, akit később halálosan meg is fenyegetett. Ugyan­ezen okok miatt helyezték előzetes letartóztatásba a 23 éves nagykürtösi Marek B.-t - tudtuk meg Mária Faltániová besztercebányai kerületi rendőrségi szóvivőtől. A férfi 48 éves édesanyját és 24 esz­tendős nővérét fenyegette meg halálosan. Az illetőt a múltban már állatkínzással is gyanúsították, (ú) Kifosztották Sőreg templomát Sőreg (Šurice). Ismeretlen tört be a losonci járásbeli tele­pülés római katolikus templo­mába a kedd 18 óra és tegnap 13 óra közti időszakban. A tol­vaj kilenc gyertyatartót, két darab sárgaréz kelyhet és egy meghatározatlan fémből ké­szült kelyhet vitt magával. Tet­tével az egyháznak és a rozs- nyói püspökségnek 54 ezer ko­ronás veszteséget okozott, (ú) Gázpalack robbant fel Csütörtökhely (Spišský Štvrtok). Gázpalack robbant fel csütörtökön a lőcsei járás­beli község egyik családi házá­nak konyhájában - tájékozta­tott Magdaléna Fečová eperje­si kerületi rendőrségi szóvivő. A detonáció következtében hárman súlyosan megsérül­tek: egy 81 éves férfit válságos állapotban szállítottak kór­házba, 78 éves felesége har­madfokú égési sérüléseket szenvedett, egy 71 éves asz- szonynak pedig az arca, a nya­ka és a' mellkasa égett meg. A ház 37 éves tulajdonosának a tűzesetből 50 ezer korona ká­ra keletkezett, (ú) AJÁNLÓ Január 22.(szombat) Pelsőc - 15.00: Gyógyító horoszkóp címmel tart elő­adást Simon József diplomás asztrológus a helyi kultúrház- ban. Az érdeklődők megis­merkedhetnek az asztrológia történetével, az asztrológiai értelmezési szabályokkal, va­lamint az asztrogyógyítással és diagnosztikával, (kov) Bodrogszerdahely. A Bod- rog-parti településen idén is folytatni kívánják azokat a munkálatokat, amelyeket még az elmúlt évben kezd­tek el, és új beruházások megvalósítását is tervezik. LECZO ZOLTÁN Bodrogköz legnagyobb lélek­számú községe évi 30 millió koro­nából gazdálkodik, ám ennek az első hallásra nagynak tűnő ösz- szegnek több mint a felét a helyi oktatási intézmények működési költségei emésztik föl. Gecse Fe­renc polgármester elmondta, a ta­valy elkezdett iskolafelújítást re­mélhetőleg .idén már befejezik. Ezután a nyugdíjasotthont, majd SZÁSZI ZOLTÁN Hanva. A Gömör-kishonti Mú­zeum Egyesület kiadásában ne­gyedévenként megjelenő Gömör- ország című folyóirat alapításá­nak ötödik évfordulóján ma Hanván találkoznak a régió legje­lentősebb civil szervezeteinek és intézményeinek képviselői. Az elmúlt fél évtizedben a ma­gának határokon innen és túl is komoly rangot és elismerést kiví­vott folyóirat több mint 250 szer­ző tudományos, helytörténeti, regionalisztikai témájú munkáját mutatta kétezer oldalt meghaladó terjedelemben. A mostani tanács­kozáson az elmúlt időszak tapasz­talatait feldolgozva a lap további irányvonalát szeretnék nagyvona­később a helyi óvoda épületét is tatarozni szeretnék. A község út­jainak felújítását csak azután akarták volna elvégezni, miután befejeződtek a csatornahálózat építésének munkálatai. Az egész Dél-Zemplén kanalizációjára ki­dolgozott projekt szerint azonban Bodrogszerdahelyen leghama­rabb 2007-ben vagy még később kezdődnek csak meg a munkák. Ám az utak javítása nem várhat tovább. Főleg a temető előtti út, valamint az iskolához vezető Kertalja utca van nagyon rossz ál­lapotban. Az egészségügyi köz­pont előtt pedig parkolót fognak kialakítani. Ezekre a beruházá­sokra mintegy 1,5 millió koronát tud a község fordítani. Az óvodafelújításra, az öregek otthonának tatarozására már pá­lyázatok útján próbálnak meg lakban meghatározni. A múzeum­egyesület több más, a régióban aktívan működő polgári társulás­sal és szakmai műhellyel szorosan együttműködve olyan, a civil szer­vezetek képviselőiből álló társasá­got kíván megalakítani, amely még erőteljesebben lenne képes fellépni az egész gömör-kishonti régió érdekeinek képviseletében. Hanván a Gömör-kishonti Múze­um Egyesület mellett a Simonyi Alapítvány, a Rimaszombat és Vi­déke Polgári Társulás, továbbá a Református Keresztyén Egyház Tu­dományos Gyűjteményei, valamint a régióban működő egyes célala­pok képviselőt is elvárják. B. Ko­vács István, a Gömörország főszer­kesztője elmondta: a régióban má­ra már félezer stabil olvasót siker­pénzt szerezni, illetve különböző állami támogatásokat is igénybe kívánnak venni. Elvégzendő fel­adat és megoldásra váró gond itt is akad épp elég, így a pénzhiány miatt kénytelenek lesznek bizo­nyos munkálatok elvégzését ké­sőbbi időpontra halasztani. Nem­régiben egy illegális szemétlerakó felszámolásával mintegy másfél hektáros szabad földterületet ala­kítottak ki a településen. Ha en­nek tulajdoni viszonyai rendeződ­nek, az ingatlan hasznosítására tervezetet dolgoznak ki. A Vécsey- kastély tatarozása, a panzió építé­se, illetve az objektum agro- turisztikai célokra való kihaszná­lása évek óta a megoldandó fel­adatok között szerepel, ám tőke­erős beruházó nélkül a tervek megvalósítása szinte elképzelhe­tetlen. ként könyveli el a lap kiadója, az el­adott példányok száma szinte ne­gyedévenként növekszik. „A félév­tizedes munka eredményei önma­gukért beszélnek. A lapot már számontartják határon innen és túl is, szerzőink a régiókról alkotott írásaikban az értékmentés mellett számtalan eddig nem ismert infor­mációt tártak a nagyközönség elé. A mostani tapasztalatcserén egy már korábban felvetődött ötletről is eszmét cserélnek majd a résztve­vők. Gömörország mint lap már lé­tezik, s mi ezt a virtuális országot még közelebb szeretnénk vinni az itt élőkhöz. Még erősebben és haté­konyabban kívánjuk ennek a tér­ségnek és az itt élőknek az érdekeit szolgálni és érvényesíteni” - nyilat­kozta B. Kovács István. PUSKO GÁBOR Tornaija. Nagyobb mennyisé­gű ruhaneműt és lábbelit adomá­nyozott a gömöri városnak az egykori tornaijai birtokos, Hámos Ottó unokája, Hámos Árpád és annak felesége. A Bécsben élő le­származottak - a család egy má­sik ága Amerikában él - 2003- ban kezdték az egykori birtok visszaigénylése körüli ügyinté­zést. Ekkortól rendszeresen felke­resik a városházát, vagy telefo­non érdeklődnek a város helyzete felől. Hámos Ottó a két háború közötti időszakban egyik megha­tározó egyénisége volt a térség­nek. Tekintélyét egyebek mellett a birtokán létrehozott mintagaz­daságnak is köszönheti, ahol olyan új eljárásokat alkalmaztak, Komaróc. A Kanyapta Menti Községek Társulása községeinek (Szeszta, Komaróc, Buzita, Reste, Alsólánc, Perény, Hím és Felsőlánc) polgármesterei, továbbá két szom­szédos település, Csécs és Makranc képviselői csütörtökön Komarócon azért találkoztak, hogy a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet, a Bod­rog és Hernád Vízügyi Igazgatóság, továbbá a Szlovák Környezetvédel­mi Ügynökség kassai kirendeltsége illetékeseivel, valamint a U. S. Steel környezetvédelmi szakelőadóival megvitassák a mikrorégió legalap­vetőbb vízgazdálkodási és környe­zetvédelmi kérdéseit. Szaniszló Sándor, a Kanyapta Menti Községek Társulásának el­nöke elmondta, a Phare Ecosoc fejlesztési alapjából 23 ezer eurót nyertek a tíz község fejlesztési ter­vének kidolgozására. Ebben - a helyi adottságokat figyelembe vé­ve - a három évre szóló prioritáso­kat úgy akarják meghatározni, amelyeknek hatása a régióba működő korabeli parasztgazdi Ságokban is kimutatható. A H. mos-kastélyt, a gazdasági épüli teket és a birtokot a második v lágháború után elkobozták tőiül Az utódok elsősorban a kastél iránt érdeklődnek, melyben ji lenleg kollégium működik. „Szinte havonta beszélünk teli fonón vagy személyesen, s meg! pően jól informáltak az itteni tö ténésekről. Most - a visszaigén; léssel kapcsolatos ügyintézés me lett - egyéb dolgokat is intéztei de erről egyelőre nem beszélfn tek” - mondta el érdeklődésünk) Dubovszky László polgármeste A mostani adományt a képviseli testület mellett működő szociál bizottság jövő heti ülésén fogja e osztani a rászorulók között. hogy azok egymásra épüljene! erősítve a mikrorégió komplex fe lesztését. Közölte, a szakmai t: nácskozást azért tartja fontosnál mert az a legalapvetőbb felada hogy a térség ökológiai egyensi lyát visszaállítsák. Az évtizedei kel ezelőtti lecsapolások és folyi szabályozások következtébe ugyanis ma már gondot okoz vízdeficit, arról nem is beszélv hogy a kutak vize is ihatatlanr vált. Feltétlenül megoldást kell t; lálni a vízhiány pótlására, mii ahogy mezőgazdasági szempon ból az alvíz kihasználását is racii nalizálni kell. A tanácskozáson Béres Lászl ügyvezető igazgatóval az élen M; gyarországról az Abaúji Területfe lesztési Önkormányzatok Szövets* gének küldöttsége is jelen vol Megtudtuk, velük együtt a R nyapta Menti Községek Társulá: egy európai uniós pályázaton II ezer eurót nyert a kassai vasm működésével kapcsolatos körny zeti hatások felmérésére. Ott, messzebb és egy kicsit lejjebb. Talán az életszínvonalat mi tatták Mikuláš Dzurinda kormányfőnek, aki az Eperjesi kerüle ben tett látogatása során tegnap a kisszebeni (Sabinov) járásbe Lipanyban a Team Industries Kft. gyártócsarnokát is felkeresi (TASR-felvéte Hanvai találkozó a Gömörország folyóirat alapításának ötödik évfordulóján Fél évtized tapasztalatait értékelik Ülésezett a Kanyapta Menti Községek Társulása Környezetvédelem és kistérségi fejlesztés SZASZÁK GYÖRGY

Next

/
Oldalképek
Tartalom