Új Szó, 2005. január (58. évfolyam, 1-24. szám)

2005-01-03 / 1. szám, hétfő

Akár 500 ezer áldozat is lehet A dél-ázsiai pusztító cunami nyomán egész falvak tűntek el a térségben 4. oldal Lassabb lesz a növekedés Szlovákiában a bérek 3,1, a nyugdí­jak 3,2 százalékkal emelkedhetnek 7. oldal Bíróságokat zárnak be Szlovákiában 2. oldal Petárda okozta a pusztítást 20. oldal Nem feledkeztek meg a karácsonyi délkelet-ázsiai természeti katasztrófáról a szilveszteri ünnepségeken sem Visszafogottan fogadta a világ 2005-öt Párizs/Berlin/Róma/New York. Világszerte a szokottnál visszafogottabban köszöntötték az új évet, az ázsiai ter­mészeti katasztrófa áldozatai iránti kegyeletből. A meg­szokott szilveszteri-újévi külsőségek persze azért az idén sem maradtak el. ÚJ SZÓ-ÖSSZEFOGLALÓ A délkelet-ázsiai tragédia Euró- pa-szerte meghatározta a szilvesz­ter hangulatát. Párizsban fekete szalagokkal díszítették fel a Champs Elysées-t a földrengés és a cunami áldozatainak emlékére. A hatalmas, színes 2012-es nem azt jelentette, hogy a franciák eltévesz­tették az évszámot, hanem azt, hogy hét év múlva Párizs szeremé megrendezni a nyári olimpiai játé­kokat. Különösen látványos volt az új­évköszöntő Berlinben. Fényárban úszott a győzelmi oszlop és a bran­denburgi kapu. A szervezők leg­alább egy-másfélmilliónyi embert vártak, ám nem voltak többen 800 ezernél. A szokottnál jóval kevesebb volt viszont a magántűzijáték. A kan­cellár ugyanis arra kérte a némete­ket, hogy azt a pénzt, amelyet más­kor erre költenek, most inkább ajánlják fel az ázsiai katasztrófa túlélőinek megsegítésére. Gerhard Schröder újévi üzeneté­ben túlnyomórészt a német áldoza­tokat is nagy számban követelő ázsiai árhullám következményeiről beszélt. Az egész nyugati világ kö­telessége, hogy támogassa a rászo­rultakat és az újjáépítést. Szerinte minden egyes német falu találjon magának egy ázsiai falvat, amely­nek segít. Minden egyes német is­kola diákjai találjanak egy-egy ázsi­ai iskolát, hogy felkarolják tanulóit. A szokásosnál visszafogottabb, mégis fényes szilveszterük volt az olaszoknak. Assisi városából a fe­rences szerzetesek azt kérték a pol­gároktól, hogy a dél-ázsiai tragédia iránti kegyeletből ne petárdázza- nak. Az olaszok eddig már több tíz­millió eurót ajánlottak fel a föld­rengés sújtotta országoknak, de az óévbúcsúztató petárdáról nem mondtak le. A becslések szerint 55 millió da­rab, kisebb-nagyobb petárda rob­bant szilveszter éjszaka Itáliában, vagyis a gyerekektől a nagymamá­kig minden olasz robbantott egyet. A legtöbben persze Nápoly városá­ban, ahol nemcsak petárdák repül­tek, hanem szokás szerint az elmúlt esztendő összes szemete, régi bú­tor, törött tányér is repült ki az ab­lakokon az utcára, hogy a régi ócs­kaságoktól megszabadulva kez­dődjék az új esztendő. New Yorkban a távozó amerikai külügyminiszter, a polgármester és valóságos konfettiözön köszöntötte 2005-öt. A Times Square-en egy- millióan tolongtak. Sok városban a Dél-Ázsia iránti szolidaritásból azonban elmaradt az utcai ünnep­lés és a tűzijáték is. Az erre szánt pénzt a földrengés sújtotta orszá­goknak ajánlották fel. (m, o-o, i) Újévi pápai ima a cunami áldozataiért Róma. Az Indiai-óceán térségét sújtó árhullám áldozatainak em­léke állt II. János Pál pápa szombaton elmondott újévi imájának kö­zéppontjában. „E katasztrófa áldozataiért és az áldozatokhoz közel állókért elmondott imáimban megemlékezem a világ minden ré­szén kimutatott együttérzésről is” - mondta a katolikus egyházfő a római Szent Péter téren összegyűlt több ezer hívő előtt elhangzott hagyományos újévi üdvözletében. A pápa előzőleg a magánkápol­nájában megtartott éjféli misét szintén a szökőár halálos áldozatai­nak szentelte. A 84 éves egyházfő idén köszöntötte huszonhetedik alkalommal pápaként az újévet. (MTI) NAHÁT! Szállodai nővér másnaposságra New Orleans. Az amerikai nagyváros egyik szállodájá­ban másnaposságot kezelő nővér szolgáltatásait lehetett igénybe venni. Sara Baker ápolónőnek természetesen a legforgalmasabb napja újév reggele, valamint az esztendő első napjának délelőttje volt. Miután megkérdezte a macs- kajajos vendégtől, hogy pon­tosan mit ivott és evett össze­vissza, villámgyorsan megvá­lasztotta számára a megfelelő kúrát. A gyömbéres teától a hagyományos, fejfájást csilla­pító gyógyszereken át a für­dősókig minden volt a „tarso­lyában”. A másnaposságot el­mulasztószolgáltatásra a szo­bákban elhelyezett kis pros­pektus hívta fel a vendégek fi­gyelmét. (MTI) Nyitrán a rendőrség nem létező bomba keresésével „köszöntötte” az új esztendőt Szilveszteri zuhanás a hatodik emeletről ÚJ SZÓ-ÖSSZEFOGLALÓ Pozsony. Zuhanás a hatodikról - még ez is „beleférd’ az idei szil- veszterezésbe Szlovákiában. A fő­városban, valamint Besztercebá­nyán és Kassán is sokan búcsúz­tatták az óévet az utcán. Pozsonyligetfalun egy 16 éves lány barátja lakásának ablakából esett ki január elsején hajnali fél kettőkor. Életveszélyes állapotban szállították kótházba. Az eset kö­rülményeit vizsgálják, egy azon­ban már most biztosnak tűnik: az alkoholnak nagy szerepe volt. Nyitrán a rendőrség speciális alakulata az egyik mobilszolgálta­tó márkaboltjában „szilvesztere­zett”: ismeretlen rémhírterjesztő ugyanis röviddel éjfél előtt beje­lentette, bomba van az épületben. Valószínűleg nem szívesen fog emlékezni 2004 utolsó napjára az az 52 éves hölgy, akit ismeretlen férfi a nyílt utcán rabolt ki - kész­pénzt és más értéktárgyakat zsák­mányolva tőle. A pozsonyi Malomvölgy egyik szórakozóhelyén két becsípett vendég vívott ökölharcot - be kel­lett őket szállítani a rendőrőrsre. Csetepatéból másutt sem lehetett hiány, mert például a pozsonyi egyetemi gyermekkórház sebé­szetén tizenéveseket műtötték szétvágott kézzel, bevert orral és hastáji zúzódásokkal. (s, t) Ikrek is születtek január elsején Kassa/Nagyszombat. Éjfél után egy másodperccel jött a világ­ra 2005 első szlovákiai újszülöttje a kassai Pasteur Kórházban. A 2,92 kilogrammos és 47 centiméteres Sára Nedzbalová édesanyjá­val, a szalánchutai (Slanská Huta, Kassa-környéki járás) 22 éves Renátával együtt egészséges. Az első ikerpár az új év hetedik órá­jában született meg a nagyszombati egyetemi kórházban. A Felső­szilről (Brestovany) származó édesanya két egészséges fiúgyer­meknek (Patrik Ondrišnak és Nikolasnak) adott életet. (TASR) MEGKÉRDEZTÜK Francia pompa a párizsi Champs Elysées-n (ČTK/AP-fotó) Mit vár a 2005-ös évtől? Bugár Béla, a Magyar Koalíció Pártja elnöke: Sajnos, azt kell mondanom, hogy a kormánykoalíció nem fog sta­bilizálódni, a partnerek közötti problémák nem oldódnak meg, s az elmúlt, nehéz esztendőhöz hasonlóan 2005 is a függeúenek- kel, valamint a Vladimír Mečiar HZDS-elnökkel való egyezkedés jegyében fog telni. Pártunk szempontjából remélem, sikerül jól felkészülni a megyei választá­sokra, és igyekezni fogunk orvo­solni a nyitrai gondokat. Az MKP idén is szorgalmazni fogja a ki­sebbségünk számára fontos tör­vények elfogadását, ám őszintén szólva - partnereink eddigi vi­szonyulására visszagondolva - borúlátó vagyok. Mindenesetre megteszünk minden tőlünk tel­hetőt. Továbbá bízom benne, az ország gazdasági helyzete to­vább fog javulni, s a polgárok is megérzik a reformok kedvező hatását. Várom, hogy a magyar kormány mindent elkövet a magyar-magyar viszony rende­zése érdekében, és felhagynak végre a „rólunk - nélkülünk” elv alkalmazásával. Mi volt az előző év legna­gyobb tanulsága, s mely hibá­kat igyekeznek idén elkerülni? Sok van, ám a hibák kiküszö­bölése nem csak rajtunk múlik. Például konszenzust csak úgy tu­dunk elérni, ha a többi partner - beleértve a kormányfőt is - erre fog törekedni. Az új esztendőben jobban oda kellene figyelnünk egymásra, és nem mindiga rosz- szat kellene keresnünk, (sza) AKTUÁLIS JEGYBANKI ÁRFOLYAMOK IDŐJÁRÁS NÉVNAP ÚJ SZÓ-ELŐFIZETÉS 1IIII1 Ilii II IIIÍI USD EUR GBP CZK 100 HUF PLN Jobbára borult ég Ma a Genovévák és Telefon: 9n77133( 70501 4 ii inn 28,496 38,796 54,747 1,271 15,787 9,518 A hőmérséklet -2 és +2 fok között alakul. Benjáminok ünnepelnek. 02/59 23 34 11

Next

/
Oldalképek
Tartalom