Új Szó, 2004. december (57. évfolyam, 277-303. szám)

2004-12-13 / 287. szám, hétfő

8 Magyar Glóbusz ÚJ SZÓ 2004. DECEMBER 13. NÉZŐPONT Kusza párhuzamok GYEPES ARANKA Nem tudom, van-e még valami, amit a múlt heti népszavazás okán nem írtak le, vagy nem mondtak ki. Érvek és ellenérvek ütköznek, vészharangokat kon­gatnak és panaszosan sír az ’’ötágú síp”... Vészharang kongatására semmi ok, de tény, hogy az elutasítás sokakat szíven talált, és a vajda­ságiakon mélyebb sebet ejtett ez a testvéri pofon, mint a nemrég volt magyarverések. Igaz, csat­tantak már ennél keményebb pofonok is magyar tenyértől ma­gyar arcon... Azonos állampol­gársággal rendelkezők közt, ha­táron belül... Az akkori ’’osztók” keljfeljancsi módjára időnként újra a porondra pattannak, és - megteszik, pontosabban megté­tetik, ami tőlük (nem) telik. Hi­deg számítással, zseniális érvek­kel bizonyítva a fehérről, hogy fekete, ha érdekük úgy kívánja. Rájuk illik a Tragédia költője ál­tal árnyaltan megformált figura szállóigévé vált önigazolása: „Nem adhatok mást, csak mi lé­nyegem.” A gond ott kezdődik, hogy a kettős állampolgárság el­leni zseniális érvrendszerük arra a feltételezésre épül, miszerint az ő légyegük a határon túli ma­gyarok zömének is sajátja. Csak úgy föltételezhették, hogy az ő fejükkel gondolkodik a sok szen­vedést megélt vajdasági magyar vagy a romladan hargitai szé­kely. Vakmerő föltételezés volt, hogy a tisztalelkű gyimesi csán­gók - akik még a házuk ajtaját sem zárják kulcsra soha - számí­tásból, jogtalan haszonszerzés szándékával tömegesen szerez­nek majd magyar állampolgár­ságot, hogy ott arathassanak, ahol nem vetettek. És megpró­bálták ezt elhitetni a magyar szavazópolgárokkal. Ami pedig a szomorú az egészben, hogy si­került. De ne higgyük, hogy ez a gyászsiker csupán az egyik fél privilégiuma, joggal osztozhat­nak benne azok a nagy nemzet­ébresztők is, akik életüket és vérüket adnák a magyarságért, de szőkébb környeztükben ne­hezen viselnek el életképes ma­gyart, legfeljebb, ha marionetté formálható. Persze a szélhá­mosok és csalók magyar válto­zata sem ismeretlen, de nem tévesztendők össze a valóban rászorultakkal, akiken köteles­sége segíteni az anyaország­nak, mellesleg azokból a javak­ból, amelyeknek alapját őseink közös erőfeszítéssel hozták lét­re. Egyébként a segítségnek az a természete, hogy kölcsönös. Erre a legtalálóbban Tornaija polgármestere hívta fel a fi­gyelmet, amikor felajánlotta, hogy a város évente vállalja egy rászorult magyarországi nagy­család vagy nyugdíjas ellátását. Nos talán ez a járható út: ha az áldozatvállalás, az együttérzés nem lesznek kikacagott szavak, ha sokféle fogyatékainkkal is vállalni tudjuk egymást. Ja, és a ’’rosszkor, rosszul fel­tett kérdésesei érvelőknek nem árt megfontolni: Vannak kérdések, amelyeket nem lehet elég rosszul és elég rosszkor föltenni ahhoz, hogy kétség férjen a válaszhoz. Ők vajon IGEN-magyarok vagy NEM-magarok? Újabb szójáték: IGEN-magyarok és NEM-magyarok „Járni jár, csak nem jut” HÁROMSZÉK Hajnali négy óra van itt, Csík- mindszenten. Hétfő. Szent Miklós napja. Már pattog a tűz a kályhá­ban, belefáradtam a forgolódásba. Székely mondás jut eszembe: Hát, fiam, járni jár, csak nem jut! Nem tudom elhinni, pedig sokan előre jósolták. Akkor sem tudom el­hinni. Tizenöt év után tegnap este ismételten éreztem a történelem „illatát”. 1989 decemberében is megcsapott, elkábított, magával ra­gadott. A bőrömön éreztem, hogy része vagyok. Nem én alakítom, de hozzám is tartozik. Akkor felemelt. A tegnap földhöz szegzett. Szeret­ném hallani, hogy nem igaz! Nem ölte meg újra Káin Ábelt! Nem rá­zott le Magyarország magáról, mint leprás a kisujját! De csak a t?z ropog, békésen. 0 biztosan tudja, hogy azért fel fog kelni a nap. Em­beremlékezet óta tudja. Én nem bí­rom elhinni!... Hogyan fogom ezentúl hallgatni a magyar him­nuszt? Mennyivel tud még többet jelenteni? Számomra eddig is tele volt tartalommal, érzéssel, átélés­sel és megéléssel. Hogyan fogok gyermekeim szemébe nézni? Mit kell átadnom nekik? Hogyan fo­gom vinni tovább a vállamon a ro­mániai magyar lét eddig átélt és még át nem élt terheit? Hát a szép­ségeit? Kihívásait? Érzelmekkel te­lítettvoltát? Szebb lesz-e a Hargita ezentúl, és sudárabb-e a fenyő? Hogyan fo­gok a Magyarországról érkező IGEN-magyarokkal és NEM-ma- gyarokkal szembenézni? Székely vagyok-e, vagy magyar? Imádkoz- hatom-e én még a Magyarok Nagy­asszonyához? Mi lesz a csíksomlyói búcsún? Ránk szakad-e ott majd az ég? Tudja-e más is, mit jelentett ta­valy az István, a király a Somlyó ol­dalán? Történelem íródott-e most, vagy csak játszottak egyet velünk a politikusok? Kezdek felébredni. Dereng már a hajnal. Átölelnék minden IGEN- magyart. Kedves ismerősöm biz­tató szavai jutnak eszembe: ha nem halok bele, erősebb leszek tőle... (Molnár Judit) Egyesek nem értik: nem érhetnék be az eseteleges „tartásdíjjal”, miért törekszenek vissza a „családba”? - beregszászi fiatalok az Agora által szervezett szemináriumon (Képarchívum) Kányádi Sándor: Nem kellünk mi testvér,/ sem itten, sem ottan,/ a nem-kellésekbe/ beleszomorodtam Határon túli közérzeti körkép A kudarccal zárult népsza­vazás után higgadtságra, a szélsőséges érzelmi meg­nyilvánulásoktól való tar­tózkodásra szólítanak fel a határon túli magyar szerve­zetek és pártok vezetői, ám időbe telik, amíg a Kárpát- medence magyarságában lecseng a csalódottság, a ki- tagadottság keserű hangja. ÖSSZEFOGLAL Kupeckedés a nagyapákkal Magyarországnak már sokféle miniszterelnöke volt, de ilyen ku- pecgondolkodású, mint a jelenlegi, még soha. Gyurcsány Ferenc olyan berijás szemüveg-csillogtatással és mereven előretekintve csak úgy ki­jelentette, hogy „nem a nagyapá­inkra kell gondolnunk, hanem a jö­vőre”. Tetszik érteni, ezzel azt üzente a nemzet szerencsésebb fe­lének, akik a sors folytán ma az anyaországban élnek: hagyjuk a trianoni igazságtalanságot, azt, hogy a történelem a magyar nép egy részét Magyarország határain kívül rekesztette, na meg azt, hogy a sors kisebbségi sorba lökött több miihó magyart, nézzük csak azt, hogy mi miként élhetünk jobban. S hogy a kupecség - majdnem azt ír­tam, lócsiszárság - még jobban ér­zékelhető legyen, még azt is kiszá­mította: mennyibe kerül majd az anyaországinak egy határon kívül rekedt magyar. Mármint szerin­te.... Meglehet, hogy a nagy pénz­gyűjtésben nem tudott belepillan­tani történelmi nagyjaink munkái­ba, hát idemásolom Széchenyi Ist­ván 1835-ben elhangzott mondá­sát: ”A nemzetiség magas céljáról a becsületes ember csak a halálban mondhat le: itt a lélek kényszerítés alá nem jöhet, hogy önmagát meg­tagadhatja. Nálam legalább ember­nek, bárminő koronát viseljen is a fején, lelkemre hatása nem volt, so­hasem lesz. Bezárhat, fejemet vé­tetheti, de lelkemet le nem alázhat­ja, azt, hogy magyar lenni meg­szűnjek, nem teheti, s nyelvemet Is­tentől vettem, és csak Istennek adom a halálban.” (Román Győző - Erdélyi Napló) Nem kértünk egyebet, mint „visszahonosítási” Hát akkor most nem kellünk a magyaroknak? - kérdezi tőlem egy vörösmarti magyar ember, aki egész életét becsületes munkával töltötte, és a politikát nagy ívben kerülte. Nem érdekelte, mert „piszkosnak“ tartotta, de erre a szavazásra odafigyelt. Remélte, hogy megéri még azt, hogy Ma­gyarország lerója azt az adóssá­got, amivel az ő ősei is hozzájárul­tak felépítéséhez. Akár a gesztus szintjén is. Csalódott, mint több millióan szerte a világban, ahol magyarok élnek. Vasárnap este több magyar ál­lampolgár barátom felhívott, hogy elnézést kérjen az eredmé­nyért... Nincs bennem harag, in­kább csalódás, és ezek után nem azt fogom érezni, amit eddig, ha leírom, hogy „anyaország“. Leg­alábbis egy darabig. Nem kértünk egyebet, mint „visszahonosítási”. Megtagadták tőlünk. Az ilyen mondatokat vasárnap este az egyik szocialista politikus „érzel­mi csöpögésnek“ bélyegezte. Mi, horvátországi magyarok már bizonyítottunk szülőföld-szeretet- ből az elmúlt évtizedben. Elmene­kültünk itthonról, de az első adan­dó alkalommal visszatértünk, és itthon boldogulunk. Mások vállal­ták az itthoni megpróbáltatásokat (a háborús években), de ők is kitar­tottak. Szó sincs a részünkről átte- lepedésről. Ezért érthetetlen szá­momra, hogy a MESZ elnöke azt ál­lította a magyarországi fórumokon - tört magyarsággal -, hogy tíz szá­zalékunk a magyar útlevél birtoká­ban elhagyná otthonát! Ismerve magyarságunk lelkületét, sérülé­sek nélkül ezt nem tudná megten­ni, és odaát sem jobb, sem tága­sabb. Számunkra csak az odafigye­lés jele lett volna az „igen“. A kár­pátaljai és a vajdasági magyarok számára megkönnyítette volna a mozgást, és egyfajta biztonságot adott volna a magyarverések ide­jén. (Andócsi János - Új Magyar Képes Újság) Testvéri?) megyei kapcsolatok A Hargita megyei tanács csaló­dottan vette tudomásul, hogy ma­gyarországi testvérmegyéihez in­tézett korábbi kérése nem talált meghallgatásra. A megyei önkor­mányzat nyílt levélben fordul is­mételten Bács-Kiskun, Békés, Bor- sod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagy- kun-Szolnok, Pest, Somogy, Sza­bolcs-Szatmár-Bereg és Zala me­gyék közgyűléseihez: „Mi, határon túli magyarok - fogalmaznak a Hargita megyeiek - elveszítettünk egy illúziót, azt, hogy saját magunkon kívül vala­kire is számíthatnánk.” A megye elöljárói az elkövetkező hetek, hónapok tennivalói között emlí­tik a testvérmegyei kapcsolatok felülvizsgálatát azokkal a me­gyékkel, ahol a nem szavazatok voltak többségben. „Azok, akik nyilvánosan biztattak a nemre, akik velünk riogatták a közössé­get, akiknek szavai nyomán nincstelen, hazátlan, jöttment in­gyenélőknek tűnhetünk fel, nem számíthatnak arra, hogy alkalo­madtán testvérként, szívesen lá­tott vendégként kezeljük őket“ - olvasható a testvérmegyékhez in­tézett nyílt levélben. A Hargita megyei önkormány­zat ugyanakkor megköszöni az igen szavazóknak, hogy erőfeszí­tésük enyhíti a kudarc keserűsé­gét. (Magyar Rádió) Ennyi és nem több Az anyaországiak úgy tesznek, mintha a határon túli nemzettár­saik leprásak lennének. Pedig igencsak tévednek: még az ado­mányt sem szívesen fogadják el, szeretnének megélni a saját lá­bukon. A kettős állampolgárság beve­zetése inkább csak egy jelképes gesztus lett volna, amely erősíti a magyarság összetartozását. Ez pedig ebből a szempontból igen­csak értékes, hiszen akinek nincs igazán hazája, otthona, akinek kisebbségi lét adatott meg, an­nak különösen fontos, hogy tá­masza legyen. Ha a szavazás po­zitívan dől el, a határon túli ma­gyar emberben tudatosodott vol­na, hogy igenis tartozik valaho­vá. Hát ennyi és nem több. Szó sincs arról, hogy bárki elől elen­nénk a kenyeret... (Hidi Endre, Kárpáti Igaz Szó) Mentőöv helyett virgács A magyar választók az első összeurópai Mikulás-napra men­tőöv helyett virgácsot hajítottak a parton szakadt magyaroknak A mai Magyarországon - ilyen vagy olyan oknál fogva - nincs kétmillió magyar, aki fontosabb­nak tartja a nemzetet, mint saját egyéni (mégoly kisszerű) boldo­gulását. Ezt meg kell hallanunk, meg kell értenünk, és ennek tuda­tában kell cselekednünk. Könyör­gések és fellengzős, nagy szavak mellőzésével. Csak a valóságban gyökerező, konkrét kérdésekkel foglalkozó, szívós napi munkának (és politikának) van értelme. Ál­szent patrónusok helyett érdek- egyeztetésen alapuló szövetsége­seket kell keresni és találni. Egyenként, minél többet. Csak csüggedni nem szabad: több is veszett Mohácsnál. A vir­gáccsal legalább tüzet lehet gyúj­tani, hogy melegedjünk. És köz­ben integessünk vidáman a rossz­kedvű tomposoknak: Jó szelet, Magyarország! Nekünk még sok dolgunk van, de egyszer majd ta­lálkozunk. (Purrger Tibor, V. Magyar Szó) Fekete szalagot tűztek a nemzeti zászlóra Fekete zászlós néma tüntetéssel tiltakoztak Csíkszeredában a kettős állampolgárságról szóló népszavazás eredménye miatt a település lakói. A több mint száz néma tüntető a Milleniumi- templom és a Szent Kereszt-templom közötti téren gyűlt össze, és elénekelték a székely himnuszt. Gyergyószentmiklóson is fekete szalagot tűztek a római katolikus templomban levő millenniumi nemzeti zászlóra, és először történt meg 1990 után, hogy ünnepi szentmisén nem hangzott el a magyar Himnusz. A népszavazás után különös tartalmat kapott a sepsiszentgyörgyi Szent József- plébániatemplomban eredetileg hálaadás szándékával tartott tar­tott szentmise. A nemrég avatott Szent István -szobor körül össze­gyűltek a kettős állampolgárság támogatására gyújtottak gyer­tyát. (MTI Kárpáti Krónika)

Next

/
Oldalképek
Tartalom