Új Szó, 2004. december (57. évfolyam, 277-303. szám)

2004-12-01 / 277. szám, szerda

SZÜLŐFÖLDÜNK dl -i LÉ UI szó Melléklet a magyarlakta régiók életéről 29-32. oldal l i----------------------------------------------1 20 04. december 1., szerda Ára 10 korona (előfizetőknek 9 korona) 57. évfolyam, 277. szám www.ujszo.com Húsz év is elég a nyugdíjspórolásra A második pillérben levő összeg csak nyug­díjkor előtti elhalálozás esetén örökölhető 2. oldal Új voksolást akar a román ellenzék Traian Basescu választási csalással vádolta meg a kormányoldalt 6. oldal Végveszélyben a buszközlekedés? Elképzelhető, hogy februártól úgy járnak majd a buszok, mint a sztrájk alatt 9. oldal Dél-Szlovákia lakossága elöregedett, csökken, ráadásul rövidebb ideig él Demográfiai depresszió Pozsony. Az elkövetkező 20 évben Szlovákia lakossága elöregedik, egyes régiókban egyenesen csökken a lélek- szám. Az ezt követő években pedig még rosszabb lesz a helyzet. E negatív demográfiai mutatók hatványozottan kiütköznek Dél-Szlovákia szinte teljes sávjában. ÚJ SZÓ-INFORMÁCIÓ A lakosság számának járáson­ként! alakulása 2025-ig elnevezésű tanulmányt tegnap ismertetett Bo­ris Vano, az Infostat demográfiai kutatóközpont tudományos mun­katársa. Az előttünk álló 20 évben Pozsony és Kassa vonzáskörzeté­ben számolhatunk növekedéssel, de a két város népességfogyással néz szembe. Ez az urbanizációs hullám a dél-szlovákiai régióban Szene és Kassa-vidék lélekszámát érezhetően emelni fogja. Vano sze­rint ennek dacára a legjelentősebb, 5 és 10 százalék közötti népesség­csökkenés mégis a déli sávban vár­ható, különösen a Komáromi és az Érsekújvári, kisebb mértékben a Lévai és a Nagykürtösi járásban. Ezzel párhuzamosan a felsorolt já­rásokban, továbbá Pozsonyban és Kassán várható a lakosság legdrá­maibb arányú elöregedése - ese­tenként a 65 éven felettiek aránya kétszeresen is meghaladhatja majd a 15 év alattiakét. Az elöregedés te­rén a Rimaszombati, a Tőketerebe- si és a Kassa-vidéki járás lóg ki a sorból; az első kettőben a romák át­lagon felüli gyermekvállalási ked­ve, a kassaiban a nagyvárosból ki­költözők „vérfiatalító” hatása féke­zi a folyamatot. Szakértők szerint a lakosság igazán viharos csökkené­se 2025 után várható. A körzetek demográfiai jellem­zői 1996 és 2003 c. tanulmány arra világít rá, hogy a népességmozgal­mi viselkedésminták milyen regio­nális különbségeket mutatnak. A Nyugat-Európából begyűrűző jel­lemzők, tehát a lakosságszám ter­mészetes fogyása, az elöregedés, az alacsony termékenységi mutató, a kevés házasság és az átlagnál gya­koribb válás döntően Nyugat-Szlo­vákiára és a dél-szlovákiai sávra korlátozódik, ezen belül főleg Po­zsonyra, Párkányra, Komáromra és Érsekújvárra. Riasztó adat, hogy nemtől függetlenül a Komáromtól Tőketerebesig húzódó sávban él­nek a legrövidebb ideig az embe­rek. Egyébként Tőketerebes az ab­szolút sereghajtó, ahol mind a férfi­aknál, mind a nőknél az országos átlagnál 4 évvel rövidebb az átlag­életkor. (shz) Alacsony életszínvonalú települések Pozsony. A hiányos infrastruktúra, a komfort nélküli lakások és a roma lakosság magas aránya alapján Szlovákia 2883 települése kö­zül 454 tartozik az alacsony életszínvonalú kategóriájába - derül ki az Infostat tanulmányából. A Besztercebányai, a Kassai és az Eper­jesi kerület érintett községeiben egyenes összefüggés van a jelentős roma lakosság és az alacsony életszínvonal között. Ami a romák de­mográfiai mutatóit illeti, a nem roma lakossággal egy településen élők átlagéletkora 2,5 évvel, az izoláltan élőké pedig 3 évvel rövi­debb, mint az országos átlag. Országos átlagban 1 termékeny korú nőre 1,2 gyermek jut, a romáknál viszont 3 az átlag, sőt a gettókban élőknél egyenesen 4,6. E tekintetben 2025-re fokozatosan megszű­nik az országos és a roma átlag közötti nagy különbség, addigra a romák aránya a jelenlegi 7% helyett 10% lesz. (só) Több mint háromszáz ember vesztette életét a Fülöp-szigetek keleti részét sújtó trópusi vihar nyomán bekövetkező árvíz és földcsu­szamlások miatt (Reuters-felvétel) NAHÁT! Pulyka helyett vendéget szelt Worcester. A sültpulyka helyett kis híján vendégeit vágta fel egy sértődött házi­gazda az Egyesült Államok­ban. A 24 éves férfi saját kezű­leg szolgálta fel a sültet: kés nélkül darabolta, azaz kezei­vel szaggatta. Egy unokaöccse és annak apja szóvá tette, használna inkább kést. A házi­gazdát magával ragadta a pulykaméreg, de megfogadta a tanácsot, és kést kapott a ke­zébe. Ám azt nem a pulykába döfködte, hanem a két finnyás rokonba. Az unokaöcs a hátá­ba és a mellehúsába kapott döféseket, az apának a jobb ,felső combját”, azaz karját szelte meg kissé a vendéglátó. Mindkét vendég túlélte a va­csorát. A finnyásságra fíny- nyást őrizetbe vették, mint ki­derült, korábban pszichiátriai kezelés alatt állt. (MTI) Találtunk hiányosságokat - állítja a Fair Play Pártpénzek nyomában ÚJ SZÓ-TUDÓSÍTÁS Pozsony. A gazdálkodás szem­pontjából a Magyar Koalíció Pártja a legkiegyensúlyozottabb tömörü­lés Szlovákiában, tájékoztatott a Fair Play Szövetség a pártok zár­számadásainak ellenőrzését köve­tően. Bár az MKP éves jelentése is tartalmaz súlyos hiányosságokat, a többi párthoz viszonyítva működé­séhez megfelelő anyagi hátteret ké­pes felmutatni. Ezzel szemben má­sik két kormánypárt, az ANO és az SDKÚ rendkívüli veszteségeket mutat ki, ha cégekről lenne szó, már rég csődbe mentek volna. A HZDS-nek is túl sok kötelezettsége van, mutatott rá Magdaléna Féniková, a civil szervezettel együttműködő könyvelő. A zár­számadások általában bővebbek az előző évekénél, ám sokszor éppen a lényeg hiányzik. Az MKP nem csatolta például a számlakimuta­táshoz tartozó magyarázatokat, pedig a törvény értelmében ezek nélkül a parlamentnek sem szabad elfogadnia a jelentést. Ezenkívül az MKP nem számolt el alapszerveze- .tei gazdálkodásával, azaz a jelentés nem az egész pártra vonatkozik. Hasonló gyanú a KDH-val kapcso­latban is felmerült, ám míg az MKP hajlandó volt együttműködni a Fair Playjel, addig a kereszténydemok­raták nem válaszoltak a civil akti­visták észrevételeire. „Pozitívan ér­tékelem, hogy az MKP írásban és személyesen is felvette velünk a kapcsolatot, és intézkedéseket fo­ganatosított a hiányosságok kikü­szöbölésére. Például elkönyveltek egy kétmilliós tételt, mindenféle magyarázat nélkül, s érdeklődé­sünkre készségesen pontosított: a Penta pénzügyi csoporttal történt peren kívüli megegyezésből szár­mazik a pénz” - tette hozzá Zuzana Wienk, a Fair Play vezetője. A KDH- hoz hasonlóan az SDKÚ és a Smer sem volt hajlandó kommunikálni a szervezettel. További részletek a 3. oldalon, (sza) Kilengtek a csillárok Tegnap este rengett a föld Rimaszombat/Kassa. Tegnap este előbb rimaszombati, majd kassai olvasóink telefonáltak szerkesztőségünkbe, hogy 18 óra 20 perc táján földrengést észlel­tek a városban, főként a maga­sabb lakótelepi házak felsőbb emeletein. A csillárok enyhén megmozdultak, a bútorok re­csegtek, néhány pillanatig enyhe remegés volt érezhető. Károkról vagy személyi sérü­lésről nem érkezett hír, az olva­sók inkább némi ijedtségről szá­moltak be. A szeizmológiai intézet lap­zártánkig nem tudott pontos adatokat közölni. A földmozgás epicentruma a lengyelországi Zakopane közelében lehetett és elérhette a Richter-skála szerinti 4,5-ös fokozatot. Erős földmoz­gást éreztek a Magas- és az Ala- csony-Tátrában, Poprádon és Ár­vában is. (szász, ú) MEGKÉRDEZTÜK Van költségvetési keret a környezetvédelmi alapra? Miklós László környezetvédel­mi miniszter: A java, egymil- liárd korona már megvan a jövő évi költségvetés­ben. A minisztériumon belül 270 milliót egyébként is erre a célra szántunk, 500 milliót az ISPA- program társfinanszírozására el­különített, idén megtakarított pénzből merítünk, 230 milliót pedig ugyancsak a környezetvé­delmi tárca forrásaiból biztosí­tunk. A hiányzó 380milliót a Ko­alíciós Tanács megállapodása alapján az egyes tárcáktól csip­pentik le, azaz már nemcsak az MKP keresi a megoldást, hanem az összes kormánypárt beszáll. A Magas-Tátra megsegítésé­re is futja a jövő évi büdzséből? Igen, de konkrétumokat ko­rai mondani. Az összes tárca ad valamennyit, ezenkívül a struk­turális és a szolidaritási alapból is számíthatunk segítségre. Mi a véleménye arról, hogy a független képviselők a „Tát­ra javára” lemondtak a régiójukbeli közutak, sport- csarnokok megépíttetéséről? Nem akarom bagatellizálni, hogy ilyesmik helyet inkább a Tátra újjáépítését támogatnák, én is őszintén támogatom. De az felháborító, hogy a függeüenek eredetileg milyen elképesztő öt­letekkel álltak elő! Az ilyenfajta követeléseket elvből elutasítom! Ahogyan kitaláltak maguknak egy-egy sportcsarnokot, ugyan­úgy én is követelhetnék 150 mil­liót egy Bős alatti árvízvédelmi gátra. A Tátrára elkülönített pénzek felhasználását kormány- bizottság ellenőrzi. (sza) AKTUÁLIS JEGYBANKI ÁRFOLYAMOK IDŐJÁRÁS /»vy NÉVNAP ÚJ SZÓ-ELŐFIZETÉS 11(111 lllllll 4 9 lllllll USD EUR GBP CZK 100 HUF PLN Változékony idő Ma Elza nevű Telefon: 771335 70503 Q lllllll 29,579 39,273 56,156 1,267 15,938 9,317 A hőmérséklet 3 és 7 fok között alakul. ismerőseinket köszöntsük! 02/59 23 34 11

Next

/
Oldalképek
Tartalom