Új Szó, 2004. október (57. évfolyam, 227-252. szám)

2004-10-05 / 230. szám, kedd

ÚJ SZÓ 2004. OKTÓBER 5. 4 Régió „Könnyebb a konditeremben, mint koalíciós tanácson” - jelentette ki a miniszterelnök-helyettes, miután 100 kilót nyomott ki fekve a klenóci edzőteremben Jó helyre kerül az EU-támogatás, állítja Csáky Pál Klenóc. A Rimaszombati járás északnyugati részén lévő Klenóc község roma­telepét látogatta meg hét­főn délelőtt Csáky Pál, a kormány kisebbségi ügye­kért felelős alelnöke. SZÁSZI ZOLTÁN Az alig több mint 3200 lakosú Klenóc egyike azoknak a települé­seknek, amelyek sikerrel pályáz­tak az uniós alapoknál, így a hely­ségben lévő 48 kalyibából álló romatalep hamarosan eltűnik, helyén pedig 53 szociális lakás építését kezdik meg 2005 elején. A telepre bevezető út már majd­nem elkészült, az aszfaltozás na­pokon belül megkezdődik. Az út­építés költségei teljes szennyvízhá­lózattal és beton támasztópillérek­kel elérik a 17 millió koronát. Csákyt a helybéli romák kitörő lel­kesedéssel fogadták és arra kérték, próbáljon munkalehetőséget is biztosítani az itt élőknek. A minisz­terelnök-helyettes szerint jó helyre kerül a megpályázott 50 millió ko­ronás támogatás, a továbbiakban pedig még nagyobb odafigyelést igényelnek az itt élők. „Felvilágosí­tó, nevelő munkára is szükség van, ezért már a közeljövőben beindul Klenócon egy oktatási program is, amely segíteni kívánja az itt élő ro­ma közösséget”- mondta Csáky. A miniszterelnök-helyettes eredeti programjában az is szerepelt, hogy közösen a klenóci roma telepen élő, korábban többszörös Európa- bajnokkal, Adam Cibulával tart egy kis testépítő edzést a helyi konditeremben, Adam Cibulát azonban két órán át hiába keresték az egész községben, telefonon sem lehetett utolérni. Egy helybéli köz­ségi rendőr olyan információkhoz jutott, hogy Cibula reggel egy lo­sonci rendszámú autóba ült be és hajtott el lakhelyéről. Csáky Pál ennek ellenére tréningruhába öl­tözve, az újságírók gyűrűjében megmutatta, kiváló kondícióban van. A bemelegítő kézi súlyzózás után először 60 kilóval kezdett, majd fokozatosan növelve a súlyt a százkilós súlyzót gond nélkül több­ször is kinyomta. A súlyzózás után mosolyogva közölte a népes néző­sereggel, a súlyemelés sokkal könnyebb volt, mint néhány koalí­ciós tanács. Csáky egyetemi évei alatt emelt súlyt, egyéni rekordja 126 kiló volt. Alig ért véget az ország egyik legnagyobb rendőrségi akciója, Csáky Pál miniszterelnök-helyettes kis híján karambolozott szol­gálati útján. Meghibásodott a szolgálati BMW: elszakadt az ékszíj, minek következtében a gépkocsi irányíthatatlanná vált, azonban sikerült időben lefékezni. „A balesetre Zólyom mellett került sor, szerencsére senkinek nem esett baja. Kaptunk egy másik autót, és folytattuk az utat” - tájékoztatta lapunkat Martin Urmanic, a mi­niszterelnök-helyettes szóvivője, (dp) (TASR-felvétel) Könnyebb, mint a koalíciós tanácson Megindul a Kanyapta mikrorégió fejlesztési stratégiájának kidolgozása A jövő megalapozása uniós támogatással kezdődhet meg SZASZÁK GYÖRGY Komaróc. Kassa és Rozsnyó kö­zött, a szlovák - magyar határ mellett folyik a Kanyapta-patak, melynek környékén kilenc köz­ség: Nagyida, Komaróc, Szeszta, Reste, Buzita, Alsólánc, Felsőlánc, Hím és Perény alkotja a Kanyapta menti mikrorégiót. E térség a múltban is mezőgazdasági jellegű volt és ezt a sajátosságát mindmá­ig megőrizte, s a jövőbeli elképze­lések kidolgozásakor is kénytele­nek erre alapozva megkeresni a kiindulási pontokat, jóllehet, ezenkívül az idegenforgalomnak, a kézművességnek és teljesen új kezdeményezéseknek is szeretné­nek teret biztosítani. Amint azt Szaniszló Sándor, a Kanyapta Menti Falvak Társulásá­nak elnöke lapunknak elmondta, az alapozó munkákhoz most már ténylegesen hozzáláthatnak, mert sikeresek voltak az építési és ré­giófejlesztési minisztérium régió­fejlesztési alapjához benyújtott pályázataik. Az önrész hozzáadá­sával az említett községek fejlesz­tési terveinek kidolgozásához most már 33,5 ezer euró áll a ren­delkezésükre. A térség SWOT- analízisének elkészítéséhez falun­ként 5-6 szakembert kapcsoltak be a munkába, de a civil szerveze­tekkel, magánvállalkozókkal is egyeztetnek a jövőkép, vagyis a régió alap fejlesztési programjá­nak meghatározását illetően. Az elnök kiemelte, megnyugtató szá­mukra, hogy a tervek elkészítésé­ben a Szlovák Környezetvédelmi Ügynökség kassai irodájának hat­hatós segítségére is számíthatnak. Elképzeléseik kibontakoztatásá­hoz tőlük is kaptak 130 ezer koro- nányi támogatást, mint ahogy a U.S. Steel is 1800 eurós támoga­tással segíti a térség fejlesztési alapprogramjának kidolgozását. Szaniszló Sándor annak a re­ményének is hangot adott, hogy pályázat révén azt a 70 millió ko­rona támogatást is megkapják, ami a mikrorégió ivóvízhálózata második szakaszának építéséhez szükséges. Abban reménykednek, 2005 tavaszán a gerincvezetéket a 253 méter tengerszint feletti ma­gasságig, tehát a Buzita melletti domb tetejéig kiépíthetik, ahol aztán felépül a kétszer 250 köb­méter víz befogadására képes víztározó, melyből a környék fal­vaiban kiépített vízvezeték-háló­zatokba öneséssel jut el az ivóvíz - jelentős költségeket megtaka­rítva ezáltal. Az év hátralévő időszakában több színvonalas rendezvény lesz még Tornaiján Folynak már az előkészületek PUSKO GÁBOR Tornaija. Folynak az előkészü­letei az Tornaijai Városnapoknak. A kulturális - társadalmi ese­ményt hagyományosan október első hétvégéjén rendezik a gömöri városban annak tiszteleté­re, hogy a település 1990. október 1-én kapta vissza hivatalosan ere­deti nevét. Mint ismeretes, Tornaija az egyetlen olyan dél­szlovákiai település az 1948-ban a szlovák nemzeti mozgalom jeles személyiségeiről elkeresztelt vá­rosok és falvak közül, melynek si­került elérnie, hogy visszakaphas­sa az első köztársaság idején hasz­nált szlovák nevét, melyet az ere­deti magyar névből alkottak. így lett Safárikovóból ismét Tornal’a. A nevezett eseményt 1995 óta minden évben megrendezik Tor­naiján, az idén azonban a meg­szokott időponthoz képest egy héttel később kerül rá sor. Mint arról Dubovszky László polgár­mester tájékoztatott, az időpont módosítására azért volt szükség, mivel a közelmúltban került meg­rendezésre a nemzetiségi feszti­vál, s nemcsak a két időpont volt egymáshoz túl közel, de az egyes események körüli ügyintézésre is bizonyos időt kell szánni. A pol­gármester elmondta, az idén kissé szerényebb keretek között zajlik majd az esemény, mint azt koráb­ban már megszokhatták a polgá­rok. Most elsősorban a helyi em­bereknek, a helyi közösségnek kí­vánnak különféle eseményeket szervezni. „Az ünnepi önkor­mányzati ülésen kerül kiosztásra öt kategóriában a polgármester díja, az eseményre természetesen meghívjuk a város díszpolgárait is, köztük Miklós László miniszter urat, Ujváry Zoltán professzor urat vagy Darvas Iván színművész urat” - mondta Dubovszky László. Ezt az eseményt ünnepi műsor kö­veti majd. Pénteken egyébként a város főterén felállított színpadon mutatkoznak be a helyi iskolák és civil szervezetek művészeti cso­portjai. Szombaton labdarúgótor­nán mérik össze tudásukat a helyi öregfiúk és a meghívott hazai és magyarországi települések csapa­tai. A két nap során kerül megren­dezésre a hagyományos őszi vásár is. Egyébként az idei évet a város önkormányzata a kultúra és a tu­rizmus évének nyilvánította. En­nek megfelelően már eddig is számtalan rendezvényre került sor Tornaiján, s az elkövetkező he­tekben további rendezvények vár­ják az érdeklődőket. Október vé­gén rendezik meg a II. Hagyomá­nyok Napját, ezt a hazai magyar könyvkiadók tudományos és tu­dománynépszerűsítő könyveiből rendezett kiállítás követi, majd november 6-án, a Magyar Tudo­mány Ünnepe alkalmából több hazai és magyarországi szakem­ber és intézmény közreműködésé­vel kerül sor egy fórumra. Ha valakit minden program érdekekel, naponta ki kell mozdulnia otthonról Van igény a cseh kultúrára JUHÁSZ KATALIN Kassa. „Ha egy szervezőiroda a cseh kultúra népszerűsítésére ren­dez fesztivált Kassán, azt a Cseh Köztársaság helyi főkonzulátusa, illetve a szlovákiai csehek egyesüle­te bevonásával, vagy legalábbis tudtával kellene szerveznie” - véli Gábriel Horal, a közel egy hónapon át tartó Cseh Kultúra Napjai főszer­vezője. A Forsa iroda vezetője arra a szerényebb kínálattal jelentkező, Cseh Napok című fesztiválra cél­zott, amely ma kezdődik, és kisebb- nagyobb megszakításokkal novem­ber közepéig tart. A Forsa iroda a fent említett két intézmény mellett a pozsonyi székhelyű Cseh Köz­ponttól is tanácsot, illetve segítsé­get kért, kínálatukban pedig hu­szonhárom könnyű- és komolyze­nei koncert, színházi előadás, tárlat és irodalmi rendezvény szerepel, emellett egy húsz nagyjátékfilmből álló cseh filmszemlét is összeállítot­tak. A kassaiak igazi programözön- re számíthatnak, aki valamennyi rendezvényen szeretne részt ven­ni, október 27-ig szinte minden nap ki kell mozdulnia otthonról. Vítezslav Pivonka cseh főkonzul szerint Kassán fokozott érdeklő­dés mutatkozik nyugati szomszé­daink kultúrája iránt, talán azért, mert a földrajzi távolság miatt rit­kán látható a városban cseh színi­előadás, vagy nagyobb szabású koncert. „Már 1994-ben megszü­letett a rendezvény ötlete, mert hiába nevezik a legfelsőbb politi­kai körök átlagon felülinek a két ország kapcsolatát, ha a kultúra területén ez nem mutatkozik meg. Tapasztalatból mondhatom, nálunk is ugyanolyan szeretettel és kíváncsisággal fogadják a szlo­vákiai művészeket, az igény mindkét oldalról megvan”- állítja a főkonzul. Az idei fesztivál kü­lönlegessége, hogy az említett filmszemle mellett még egy önál­ló blokk szerepel kínálatukban: Ostrava napjai. Október 7-16 kö­zött olyan ismert ostravai művé­szek igyekeznek öregbíteni váro­suk hírnevét, mint Jaromír Nohavica, a Janácek Szimfonikus zenekar vagy az ostravai bábszín­ház. A szervezők szerint a legna­gyobb érdeklődésre a Prágai Nem­zeti Színház Fösvény-előadása számíthat. A Cseh Kulturális Na­pok keretében leplezik le Masaryk és Stefánik közös mellszobrát is. „...az élet, a szeretet átölel” - énekelték együtt ipolysági és zsérei kórustagok Az ipolysági énekkarnak már lemeze van FORGÁCS MIKLÓS Ipolyság. Az 1997-ben alakult kórusnak a város, alapítványok és magánszemélyek anyagi támoga­tásával idén sikerült kiadni első CD-lemezét. A 43 perces hangfel­vétel hét év munkájának méltó összefoglalása. A lemez bemutató­ja adott alkalmat az ünneplésre, hogy barátokat, kollégákat, segí­tőket és persze a nagyközönséget meghívva visszatekintsen a kórus az elmúlt évekre és nosztalgiázva örüljön a jelennek. Egyházi és vilá­gi, reneszánsz és XX. századi szer­zemények, népdalfeldolgozások és megzenésített versek jól meg­férnek egymás mellett a reperto­árban. A kórus 2001-ben a galántai Kodály Napokon arany­koszorús minősítést kapott. Fel­lépnek falunapokon, városi ün­nepségeken, fesztiválokon és min­den évben megtartják hagyo­mánnyá vált adventi koncertjüket Ipolyságon. Zselízi, versegyházi, törökbálinti, zsérei kórusokkal tart fenn baráti kapcsolatot. Ta­vasszal az Ipolyságiak vendéges­kedtek a Zoboralja zsérei női kar CD-bemutatóján, nemrég pedig a zséreiek jöttek Ipolyságra. A zoboraljai kórus szuggesztíven énekli a zömében egyházi ihletésű repertoárt. Horváth Géza, a zselízi Franz Schubert Vegyes Kar vezető­je szerint hamis múzsáktól hem­zsegő korunkban az amatőrmoz­galmat és azon belül is az énekka­rokat tartja az ízlés, az értékmeg­óvás szinte egyetlen letéteménye­sének. Nem olyan produkciókra van szükség, amelyek feltétel nél­kül mennek a közönség után, de olyanokra, melyek nevelik a kö­zönséget. Értelmet kell adni a Ko­dály által megzenésített soroknak. „Szép szavú múzsa, ugye tudod, érzed, Szerte e földön öröm a te lé­ted.” Horváth Géza a CD-t gyönyö­rűséges, zenetörténeti és esztétikai szempontból is példaszerűen ösz- szeállított zenei anyagnak tartja. Az énekkar egyébként felveszi a Musica Aurea Énekegyüttes nevet. A latin szókapcsolat annyit jelent: arany muzsika. Mindenki a saját fantáziájára hagyatkozva próbál­hatja megfejtem ezt a szóképet. Az aranykoszorús minősítésű énekkar (A szerző felvétele)

Next

/
Oldalképek
Tartalom