Új Szó, 2004. április (57. évfolyam, 77-100. szám)

2004-04-01 / 77. szám, csütörtök

ÉPORFIX Meghívjuk Önöket a CONECO 2004 kiállításra, amely 2004. III. 30. és IV. 3. között lesz a pozsonyi Incheba területén. Ml a C pavilon 113-as standján várjuk kedves látogatóinkat. PORFIX - pórobetón, a. s. www.porfix.sk 4. aprila 384/79 porobetin@.porfix.sk 972 43 Zemianske Kostöíany tel.: 046/ 5193 330 Slovenská republika fax: 046/ 5193 510 2004. április 1., csütörtök Ára 9,50 korona (előfizetőknek 8,50 korona) 57. évfolyam, 77. szám www.ujszo.com Vigyázat, április 1-je! Ma van a bolondok és az ugratás napja 3. oldal Iskola utca Tudásfejlesztés tegnap és ma 12-13. oldal Túl drága lenne a pozsonyi metró Az új villamosvonal rákapcsolható lesz a vasúthálózatra 15. oldal Mérsékelni igyekeznek Pozsony és az ország többi része közti különbséget Óriási a keleti leszakadás Pozsony. A pénzügyminisztérium elképzelései szerint már csak a leginkább elmaradott kerületekbe tartó kül­földi beruházásokat kell támogatni. Pozsony viszont már európai uniós szinten termel. ÚJ SZÓ-ÖSSZEFOGLALÓ Az állam már csak olyan stratégi­ai fontosságú beruházásokat támo­gasson, amelyek az országos ádag- nál magasabb munkanélküliséggel rendelkező térségekben teleped­nek le - olvasható a pénzügymi­nisztérium dokumentumában, a- mely a Pozsony és a döntően déli és keleti kerületek közötti fejlettség­beli különbségeket hivatott mérsé­kelni. A tárcaközi egyeztetésre bo­csátott tervezet a Nyitrai, a Beszter­cebányai, a Kassai és az Eperjesi ke­rület felkarolásával számol. A töb­bi, viszonylagos fejlettségnek ör­vendő körzetben csupán a csúcs- technológiát képviselő, vagy 500 millió eurónál nagyobb beruházás esetében nyújtana segédkezet. Szlovákián belül olyan számot­tevők a regionális különbségek, hogy arra már a külföld is felfi­gyelt. Az osztrák Die Presse tegnap például arról írt, hogy Pozsony és vonzáskörzete az országba áramló működőtőke több mint 60 százalé­kát kötötte le, s az összes többi ke­rület a fennmaradó alig 40 százalé­kon osztozik. Ez az aránytalanság megmutatkozik mind a munkanél­küliség, mind a fizetések terén: míg Tavalyi átlagbérek Pozsony 18 877 Nagyszombat 13 360 Nyitra 12 147 Trencsén 12 735 Zsolna 12 600 Besztercebánya 12 264 Kassa 14138 Eperjes 11 385 Országos átlag 14 315 a fővárosban 5% alatti az állástala­nok aránya, addig számos kedve­zőtlen fekvésű járásban e mutató 25% feletti. A Die Presse szerint a pozsonyi .jóléti gyűrűt” ki kell ter­jeszteni kelet felé, ahol jószerével csak két komoly külföldi munka­adó van: a kassai U.S. Steel és a poprádi Whirlpool. Az Európai Unió statisztikai hi­vatala, az Eurostat 2002-es adatai szerint Szlovákia az egy főre jutó bruttó hazai össztermék vásárló­erő-paritáson számolt kategóriájá­ban - ha az Európai Unió átlagát 100-nak vesszük - csupán 45-ön van. E lemaradás dacára a pozso­nyi régió már 2001-ben meghalad­ta az uniós átlagot. A főváros a má­jusban belépő 10 ország régiói kö­zött a 2. helyen áll, csupán Prága előzi meg. Az országon belül feszü­lő különbségekre jó példa, hogy a kelet-szlovákiai térség a belépők régiói között a 10 legfejletlenebb egyike. A számok nyelvén kifejez­ve, ha az unió átlaga 100, akkor a pozsonyi körzet teljesítménye a vizsgált időszakban 102, Kelet- Szlovákiáé pedig 34 volt. (t, shz) Mégsem jön hozzánk a Toyota és a Mazda Pozsony. A japán Toyota és a Mazda autógyártó tegnap beje­lentette, nem telepszik le Szlovákiában. Ezzel cáfolták Ján Bajáneknek, a SARIO állami beruházás-támogató ügynökség ve­zetőjének azt a múlt heti bejelentését, amely szerint a Toyota ko­molyan fontolgatja szlovákiai alkatrészgyártó telephely létesíté­sét, a Mazda pedig a közép-európai régióban keres helyet. A hír azért kellemetlen, mert a Toyota ideális esetben Besztercebánya és Zólyom térségében, a Mazda pedig Kelet-Szlovákiában telepe­dett volna le. (TASR) Örömtáncot járnak a gyilkosok. Az iraki Failúdzsában tegnap is­meretlen támadók két gépkocsi négy külföldi utasát megkínoz­ták, a testeket feldarabolták és elégették. Hírünk a 6. oldalon. (TASR/AP-felvétel) NAHÁT! Viagrát osztott a választóknak Rio de Janeiro. Lemondott mandátumáról Brazíliában egy parlamenti képviselő, mi­után bebizonyosodott, hogy választási gyűlésén Viagrát és más gyógyszereket osztoga­tott. Egyébként a választási bí­róság döntött úgy, hogy Anto­nio Jose De Moraes Souzának át kell adnia mandátumát a 2002-es választáson a körze­tében második helyen végzett politikusnak. Emellett mint­egy 7200 dollárnyi pénzbün­tetésre ítélték őt. A szavazat­vásárlás általános Brazília sze­gény körzeteiben, a politiku­sok élelmiszeradományoktól, a kisebb egészségügyi szolgál­tatásoktól az ingyenes építési munkálatokig semmitől sem riadnak vissza, ám a Viagra- osztást tisztességtelennek ta­lálta a bíróság. (MTI) 9 Az állam 95 koronát kínál négyzetméterenként, a becsüs 350-et állapított meg Kisajátítással fenyegetnek a KIA miatt több ezer földtulajdonost ÚJ SZÓ-ÖSSZEFOGLALÓ Pozsony. Bár a leendő Hyun- dai-KIA autógyárnak még az alap­kövét sem rakták le, már parázs viták folynak a felvásárlandó tel­kek ügyében. Az egyik Zsolna melletti falu, Teplicka nad Váhom képviselői tegnap 1240 aláírást tartalmazó tiltakozó petíciót ad­tak át a kormánynak, melyben a tervezett alacsony telekfelvásárlá­si árat kifogásolták. Ivan Miklós pénzügyminiszter szerint törvé­nyileg behatárolt a teljes állami támogatás felső határa, így ha több pénzt adnának a telkekért, máshonnan kellene elvonni. A gyár felépítéséhez mintegy 270 hektárnyi földterületet ösz- szesen 12 ezer tulajdonostól kel­lene megvásárolni. Bár hivatalo­san még sehol sem jelent meg, a sajtóban egy ideje 95 koronás négyzetméterenkénti árról be­szélnek, azaz az állam legfeljebb ennyit lenne hajlandó fizetni a telkekért. A szám elvileg Pavol Ruskótól származik, de a gazda­sági minisztériumban nem tud­nak erről semmit. Teplicka nad Váhom lakói szakértővel becsül­tették fel parcelláik értékét, s már hivatalos dokumentummal ren­delkeznek arról, hogy telkeik leg­alább 350 koronát érnek négyzet- méterenként. Ha ezért az árért kellene felvásárolnia az államnak az egész területet, a 270 hektá­rért összesen mintegy 945 millió koronát fizetne, míg a 95 koronás árnál csak 256 millióról lenne szó. Rusko szóban már megfenye­gette a telektulajdonosokat, hogy ha túl magas árat kérnek, az ál­lam élni fog kisajátítási jogával, melyet a törvény-stratégiai jelle­gű építkezéseknél, mint az autó­pályák, hidak, s 1999 óta az autó­gyárak is - engedélyez. Lubomír Harach volt gazdasági miniszter szerint utódjának nincs teljesen igaza, hiszen a törvény megalkotásánál még arra gondol­tak, hogy a kisajátítást csak akkor alkalmaznák, ha egy-két kis te­lektulajdonos akarná szabotálni az ilyen befektetéseket, de több ezer eladóval szemben ezt a pa­ragrafust alkalmazni enyhe túl­zás lenne. Bár egyelőre egyetlen négffeetmétert sem adtak el a he­lyiek, Teplicka közelében már megkezdődtek a durva földmun­kák, egy héten belül várható az alapkőletétel. A helyszínt már most őrző-védők vigyázzák, a dél-koreaiak ugyanis ipari kém­kedéstől tartanak. (S, ú) MEGKÉRDEZTÜK Sérti a kampánycsendet a holnapi NATO-ünnepség? Vladimír Pirosík független jogász: Az államfőválasztásról szóló törvény kimondja: a voksolás előtti 48 órában nem szabad a je­lölteket népszerűsíteni, javukra kampányolni. Ennek számít a je­lölt javára folytatott bármilyen tevékenység. Vagyis ha valamelyik jelölt megjelenik a NATO-tagságun- kat ünneplő rendezvényen, ám ott nem kerül szóba a válasz­tás, nem kell attól tartania, hogy a közszereplés miatt a kampánycsend megsértésével fogják vádolni? Ha ott egyetlen szóval sem említik, hogy az illető államfő­jelölt, kizárólag a NATO-ról lesz szó, az nem számít törvénysér­tésnek, még ha az adott sze­mély tisztségéből kifolyólag be­szédet is mond. Természetesen az ünnepségek időzítése elgon­dolkodtató és megkérdőjelez­hető, ám önmagában ez nem minősíthető valamelyik jelölt javára folytatott tevékenység­nek. Azt azonban el kell monda­ni: az államfő-választási tör­vényhézagos és rossz. Miután a Smer felvetette a problémát, Rudolf Schuster közölte: nem vesz részt a ren­dezvényen. Jól döntött? A legjobb az lenne, ha az ál­lamfőjelöltek valóban nem mennének el. Ha részt vesznek az ünnepségen, nem sértik meg a rossz törvényt, viszont távol- maradásuk államférfihoz méltó cselekedet lenne, (sza) AKTUÁLIS JEGYBANKI ÁRFOLYAMOK IDŐJÁRÁS (3. oldal) NÉVNAP ÚJ SZÓ-ELŐFIZETÉS USD EUR GBP CZK 100 HUF PLN t V A á A V Felhőátvonulások Ma Egyed Telefon: 32,800 40,123 60,183 1,220 16,114 8,455 A hőmérséklet 12 és 16 fok között alakul. és Egon névnapja van. 02/59 23 34 11

Next

/
Oldalképek
Tartalom