Új Szó, 2004. március (57. évfolyam, 50-76. szám)

2004-03-24 / 70. szám, szerda

4 Régió ÚJ SZÓ 2004. MÁRCIUS 24. RENDŐRSÉGI NAPLÓ Százötven igénylőre számítottak, de csak húszán jöttek el a pénzért (TASR-felvétel) A szepsi városatyák így próbálták volna elejét venni az esetleges fosztogatásoknak Nem kellett a segítség? Szepsi/Torna. Mindössze húsz helyi roma gyűlt ösz- sze tegnap a szepsi önkor­mányzat előtt, ahol rendkí­vüli szociális kölcsönt ké­szült kiosztani a község. ÚJ SZÓ-INFORMÁCIÓ A húsz jelenlévőből csak hár­man szerepeltek az önkormányzat listáján, így végül csak ők kapták meg az 500 koronát. A jelenlévők szerint azért voltak csak ilyen ke­vesen, mert nem tudtak a lehető­ségről, senki nem informálta őket arról, hogy pénzt akarnak nekik kölcsönözni. Az önkormányzat múlt héten pénteken döntött így, miután mintegy 150 család nem kapta meg a szociális segélyt, mert elfelejtettek aláírni egy dokumen­tumot. Az alpolgármester szerint, bár nem kötelességük, mégis segí­teni akarnak a pénz nélkül maradt embereken, hiszen ők is a telepü­lés lakosai. Továbbá így próbálják meg elejét venni az esedeges fosz­togatásoknak. Tornán, ahol a romák egy része szintén nem kapott segélyt, a szo­ciális hivatal munkatársai tegnap íratták alá velük a hiányzó irato­kat, így a jövő héten már megkap­ják az elmaradt segélyt. Itt az ön- kormányzat nem osztott szociális kölcsönt, a megoldást a közmun­kában látják. A póüékot a szigorú szabályok miatt a 300 rászoruló­ból csak 120-nak tudták kifizetni, így a hiányzó 180 ezer koronát a község saját költségvetéséből pó­tolja, de ezt nem tartják hosszú tá­von alkalmazható megoldásnak. Záróra előtt elbújt Martonháza. Ismereüen tettes záróra előtt elbújt a he­lyi kocsmában, majd éjszaka kirabolta azt. A söntésből 2 li­ter alkoholt vitt el, valamint édességet, amivel 3600 koro­na kárt okozott a kocsma tu­lajdonosának. A játékauto­matából is közel 10 ezer koro­nát vett ki. (kov) Régiségeket, porcelánt vitt el Jolsva. Ismeretlen tettes behatolt egy lakadan jolsvai családi házba, ahonnan egy Gorenje típusú tűzhelyet, ágy­neműt, régiségeket, porcelánt és egyéb használati eszközö­ket lopott el. (kov) Családtagjaikat fenyegették meg Besztercebánya. Egy 19 és egy 47 éves személy felett ítélkezett a bíróság. Előbbi késsel megtámadta és életve­szélyesen megfenyegette az apját, bántalmazta testvérét. Utóbbi illuminált állapotban megfenyegette volt feleségét és fiát. Mindkét férfit őrizet­be vették, (ú) Anyjára, majd a rendőrre támadt Selmecbánya. Egyén ill. hivatalos személy elleni tá­madás címén vettek őrizetbe egy nőt, aki késsel fenyeget­te meg 66 éves édesanyját, majd megtámadta a hely­színre érkezett rendőrök csoportjának egyik tagját, akit a kezén sebesített meg. Az esetet a rendőrség még vizsgálja. (TASR) Vízvezetékrendszer és szennyvízcsatorna-hálózat épül, amely több községet is kiszolgál majd Ökológiai beruházások a Kanyapta mentén A 236 tűzeset felénél emiatt csaptak fel a lángok Kezdődik a fűégető szezon JUHÁSZ KATALIN Kassa. A komoly pénzbírság ki­látásba helyezésének ellenére sem szűnik a száraz fű égetésének divatja Kassa környékén. A tűzol­tók az elmúlt hétvégén tíz alka­lommal oltottak „ártatlan” fűége­téssel kezdődő, majd az erős szél miatt elszabadult tüzeket. Nem­csak Szlovákia, hanem Mágyaror- szág területén is közbe kellett avatkozniuk, a lángok ugyanis egy esetben átterjedtek a határ túloldalára, Tornyosnémetibe. „Pénteken tartottunk tűzvédelmi előadást a környékbeli erdők tulaj­donosai és bérlői számára, ahol is­mét felsoroltuk a tavaszi hónapok­ban elengedhetetíen feladatokat, például azt, hogy járőröket kell al­kalmazniuk a főégetés megakadá­lyozásának céljából” - mondta Jozef Bodnár alezredes, járási tűz­oltóparancsnok, hozzátéve, hogy a hétvégi kirándulók szalonnasüté­seit is az erdők tulajdonosainak kell szabályozniuk, tűzrakásra alkal­mas, biztonságos helyek kijelölésé­vel. A hó elolvadását követően a kassai tűzoltók munkája immár évek óta megszaporodik, a hétvégi házak tulajdonosai ugyanis üyen- kor látogatnak ki először a nyaraló­övezetekbe, és többnyire nekiáll- nak „rendet csinálni”. A száraz fű égetésén rajtakapott magánszemé­lyek a törvény értelmében tízezer, a jogi személyek pedig akár félmillió koronára is büntethetők. A Kassa-vidéki járási tűzoltó- és mentőtestületnél ráadásul kevés az oltáshoz szükséges technikai eszköz, ha egyszerre több helyről riasztják őket, problémát okoz a munka összehangolása. A száraz fű égetése a tűzoltók szerint nem­zeti sporttá kezd válni, erről árul­kodik az az adat is, mely szerint tavaly a 236 tűzeset mintegy felé­nél fűégetés miatt csaptak fel a lángok a járásban. Holnap Tornaijára látogat Rudolf Schuster Elnöki vizit és tanítónap PUSKO GÁBOR Tornaija. Holnap délután a gömöri városba látogat Rudolf Schuster államfő. Látogatásával a köztársasági elnök egy tavalyi meghívásnak tesz eleget - tudtuk meg'Dubovszky Lászlótól, Tornai­ja polgármesterétől. Amint a pol­gármester elmondta, tavaly a ma­gyarországi Putnokon megrende­zésre kerülő Gömör-Expo termék- kiállításon és -vásáron Rudolf Schuster és Mádl Ferenc volt a díszvendég. Ekkor, ületve a két el­nök hanvai látogatását követő be­szélgetésen hívta meg az államfő­ket a polgármester. A köztársasági elnök az előze­tes tervek szerint 16.45-kor érke­zik Tornaijára, ahol részt vesz a helyi művelődési központban megrendezésre kerülő tanítónapi ünnepségen. A rendezvényen a polgármester díjakat ad át azok­nak a pedagógusoknak, akiket sa­ját intézményük erre jelölt. A díja­zottak nemcsak a város kezelése alatt álló oktatási intézmények pedagógusai közül kerülnek ki, hanem a Tornaiján működő kö­zépiskolák is jelölhettek soraikból tanárokat, nevelőket. Ugyancsak ezen a rendezvényen kerül át­adásra az Év pedagógusa díj is, melyet először tavaly ítéltek oda. Az idei pedagógusnapi ünnepség érdekessége, hogy a polgármester néhány kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákot is meg kíván jutal­mazni. Mint mondta, tanárként tudja, annak megállapítására, hogy ki a jó pedagógus, legjobb fokmérő a tanulók teljesítménye és az ő visszajelzéseik. A rendezvényt követően foga­dásra és szakmai megbeszélésre kerül sor Rudolf Schuster köztár­sasági elnök, valamint a helyi képviselők és a Tornaija térségé­ben tevékenykedő cégek vezetői­nek részvételével. A civil szervezetek, egyházak képviselőit is várják Pályázati útmutató személyes konzultációval SZASZÁK GYÖRGY Szeszta. A kilenc falu - Reste, Buzita, Alsó- és Felsőlánc, Hím, Perény, Komaróc, Szeszta és Nagyida - érdekei védésére és fej­lesztésére létrehozott Kanyapta menti Falvak Társulása évzáró ér­tekezletet tartott, melyre ezúttal nemcsak a polgármestereket, ha­nem minden érintett község kép­viselő-testületének tagjait is meg­hívták. A szesztai kultúrházban megtartott tanácskozáson Sza- niszló Sándor, a településszövet­ség elnöke értékelte a múlt évi tö­rekvések eredményeit. Kassa. Három környezetvédő szervezet fogott össze egy ötszáz hektáros erdőterület megmentése érdekében. A kivágásra ítélt fák többsége a civüek szerint pótolha­tatlan kincs. A SOSNA, a VLK erdő­védő egyesület, valamint a Föld Ba­rátai tiltakoznak a külvárosi ma­gánépítkezéseket ösztönző önkor­mányzati akcióterv ellen. Szerintük a családi házak tulaj­donosain kívül mindenki rosszul járna a városi képviselők által ki­dolgozott terv megvalósítása ese­Megállapították, hogy sikeres évet tudhatnak maguk mögött, ugyanis megnyerték a pályázatot a 27 kilométer hosszúságú gerinc­vezeték lefektetéséhez; ezzel elér­hetik, hogy végre itt a Kanyapta- patak mentén levő falvakba is el­juthat az egészségügyi normák­nak megfelelő ivóvíz. 15 millió korona beruházással az építkezés első szakaszát már sikerült befejezniük. A második szakasz építésére kiírt versenypályázatot a tőketerebesi INICO cég nyerte meg. Nekik kell majd Komaróctól Perényig lefektetni a gerincveze­ték további szakaszát. Amint azt tén. „A Girbes és Misla környéki száz hektáros erdőterület van a leg­nagyobb veszélyben, itt ugyanis már az urbanisztikai hatástanul­mány kidolgozásánál tartanak, anélkül, hogy a mi véleményünket kikérték volna. Az Európa-szerte ritkaságszámba menő, százhar­minc éves fák és védett növények értéke számításaink szerint eléri a 800 millió koronát, ráadásul mint­egy ötven védett madárfaj is él az erdőkben. Tudjuk, hogy sürgősen pénz kell a városkasszába, de ezt a megoldást mégsem tartjuk szeren­csésnek” - állítja Stefan Szabó, a Szaniszló Sándor elmondta, 140 millió korona anyagi ráfordítással azt akarják elérni, hogy a vízveze­ték-hálózat minden olyan parcel­lához elérjen, ahol lakott terület található. Jó ütemben haladnak a belső vízvezetékrendszerek tech­nikai dokumentációjának elkészí­tésével is. Pár napon belül már en­gedélyeztetésre elő tudják terjesz­teni. Az EU-s pénzalap environ- mentális kiírásának első futamát ugyan már nem érik el, de bíznak benne, hogy a másodikban sikere­sek lesznek. Eredményeik között számolhat­tak be arról is, hogy a régiófejlesz­SOSNA egyesület vezetője. A szó­ban forgó száz hektáron a tervek szerint az első időszakban 346 „környezetbarát” ház épülne, a ci­vilek szerint azonban ez a lépés a természeti egyensúly megbontásá­val járna, és a négyzetméterenként 250 koronás bevételnél jóval na­gyobb kár keletkezne. Ráadásul az eset precedenst teremthetne, így más városszéli erdők is veszélybe kerülnének. A környezetvédők azt javasolják a város vezetésének, er­dők helyett kihasználatlan mező- gazdasági területeket bocsásson áruba. tési minisztérium által kiírt pályá­zatnak köszönhetően elkészítet­ték a településszövetséghez tarto­zó valamennyi község fejlesztési stratégiai tervét, melyben a prio­ritásokat a helyi igényeknek meg­felelően alakították ki, de arra is ügyeltek, hogy összességében az egész térség életminősége javul­jon. E célkitűzéseik közül itt most a csatornahálózat, valamint egy szennyvíztisztító állomás megépí­tését emeljük ki, ami mind a ki­lenc falu, valamint a hozzájuk csatlakozó további két község, Csécs és Makranc érdekeit is szol­gálni fogja. Michal Kravcík városi képviselő, az akcióterv egyik kidolgozója másképp vélekedik. Szerinte a skandináv mintára készült terv egyszerre oldja meg a lakásgondo­kat és az erdők kihasználtságának növelését, ráadásul összhangban van a kassai erdőkre vonatkozó környezetvédelmi programmal. Ennek kidolgozásában az említett civil szervezetek is részt vettek. Kravcík azt állítja, a város a szóban forgó akcióterv előkészítésekor szintén együttműködésre kérte a környezetvédőket, ám ezek nem él­tek a lehetőséggel. ÚJ SZÓ-ÖSSZEFOGLALÓ Királyhelmec/Rozsnyó. A Pro Patria Polgári Társulás a városi hi­vatal kistermében ma délelőtt 10.00 órakor csoportos konzultáci­ót szervez. A rendezvényre elsősor­ban a régióban működő civil szer­vezetek, egyházak, középiskolák és Csemadok alapszervezetek képvi­selőit váiják. A találkozón az érdek­lődőknek bemutatják a Magyar Köztársaság Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztériuma (GYISM) által kiírt pályázati programokat, illetve előadást tartanak az Észak-ma­gyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda munkatársai is. Kalapos Árpád, a rendezvény egyik szervezője elmondta, hogy a GYISM által most meghirdetett programban civil szervezetek, egy­házak és diákönkormányzatok szá­mára nyújtható - maximum 1,5 millió forintos - működési támoga­tás. A határon túli szervezetek eb­ből az alapból kulturális rendezvé­nyek, ifjúsági táborok és fesztiválok szervezéséhez is kaphatnak anyagi segítséget. Az érdeklődők a pályá­zati űrlapokat és az ehhez tartozó útmutatót a minisztérium honlap­ján - www.gyism.hu - találhatják meg. A támogatási programról bő­vebb felvüágosítást a Pro Patria királyhelmeci irodájában, a Kos­suth utca 99-es szám alatt, vagy a 0905/426 620-as telefonszámon, illetve a propatria@stonline.sk e- mail címen kapható. Március 26-án, pénteken 14 órától a Gömöri Ifjúsági Társaság szervez csoportos konzultációt Rozsnyón a városi hivatal tanács­termében, ahol ugyancsak bemu­tatják a Magyar Köztársaság Gyermek-, Ifjúsági és Sportmi­nisztériuma (GYISM) által kiírt pályázati programot. Erről a GYISM miskolci Észak-magyaror­szági Regionális Ifjúsági Szolgál­tató Irodájának munkatársai tartanak előadást. A találkozón lehetőség nyílik arra is, hogy aki már kész pályázatokkal vagy akár pályázati vázlattal érkezik, sze­mélyes megbeszélés során is taná­csot kérhet a szakemberektől. Délután 4 órától Gyurovszky László építésügyi és régiófejlesz­tési miniszterrel is találkozhatnak az érdeklődők, aki az Európai Unió Strukturális Alapjaiból me­ríthető támogatásokat ismerteti. A kivágásra ítélt fák többsége a civilek szerint pótolhatatlan kincs, az ott élő védett madarak is elpusztulnának A képviselők nem látják a háztól az erdőt? JUHÁSZ KATALIN

Next

/
Oldalképek
Tartalom