Új Szó, 2004. március (57. évfolyam, 50-76. szám)

2004-03-03 / 52. szám, szerda

ÚJ SZÓ 2004. MÁRCIUS 3. VÉLEMÉNY ÉS HÁTTÉR 7- Szerencsére nem vagyok frontérzékeny, én a januári áremelések óta állandóan pocsékul érzem magam... (Lehoczki István rajza) Akadnak, akik csak az erdélyi magyarokért aggódnak, a kárpátaljaiakért nem Egység és megosztottság TALLÓZÓ SZABADSÁG A labda a kormányzó Ro­mán Szociáldemokrata Párt (PSD) térfelén van, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség a jövendő együttműködési megállapodás sorsát illetően azt várja, hogy a kormánypárt lépjen a kolozsvári egyetemi magyar karok és az aradi em­lékmű ügyében. A kolozsvári napüap megszólaltatta Bor­bély Lászlót, az RMDSZ parla­menti képviselőjét, a kormány­zati kapcsolattartásért felelős ügyvezető alelnököt azzal kap­csolatban, hogy az RMDSZ és a PSD között tárgyalások foly­nak az esetleges új együtt­működési megállapodás meg­kötéséről. „Várjuk, hogy lépje­nek az általunk legfontosabb­nak tartott két kérdésben” - mondta, utalva a Babes-Bolyai Tudományegyetemen (BBTE) létrehozandó magyar karok és az aradi emlékmű még mindig függőben levő sorsára. „Úgy tűnik, megvan a politikai aka­rat a kormányhatározat meg­hozatalára a két kart illetően” - mondta a romániai magyar po­litikus. ZIUA Mind a magyar, mind a ro­mán hatóságok kerülik a Bayer Zsolt-ügy tisztázását. A liberá­lis értékeket valló lap fényké­pes összeállításban foglalko­zott a szombaton hajnalban a borsi román határállomáson feltartóztatott magyar újságíró esetével. Igaz, a lap tévedésből Lovas István fényképét közölte. A Ziua azt emelte ki, hogy sem a bukaresti, sem a budapesti hatóságok nem igyekeznek fényt deríteni az újságíró kitil­tásának okaira. A lap szerint mind a román, mind a magyar külügyi szóvivő kerülte a hoz­zá intézett kérdések megvála­szolását. Emlékeztetett arra, hogy Cosmin Dobran külügyi szóvivő azt ígérte: hétfőn nyil­vánosságra hozzák a belépési tilalom indokait. Ennek elle­nére a román hatóságok sem­miféle állásfoglalást vagy nyi­latkozatot nem tettek közzé az üggyel kapcsolatban. „A ma­gyar fél is hasonló álláspontra helyezkedett, és nem nyilatko­zott. Tóth Tamás, a magyar külügyminisztérium szóvivője a román sajtó kimondott kéré­se ellenére sem volt hajlandó nyilatkozni” - áll a Ziuában. Radikális változás állt be ja­nuártól a kárpátaljai ma­gyarság életében. A státusi­rodák üzemeltetése ugyanis a Kárpátaljai Magyar Kultu­rális Szövetség kezéből az Ukrán Szociáldemokrata Párt fiókszervezeteként lét­rejött Ukrajnai Magyar De­mokrata Szövetség irányítá­sa alá került. KASZÁS PÉTER Hogy a budapesti kormány dön­tését mi motiválta, máig nem tud­ni. Racionális ok biztosan nem. Hi­szen a KMKSZ vezette irodák működtetése sikertelennek igazán nem volt mondható: több mint 60 ezer magyarigazolványt osztottak ki az alig 160-180 ezres kárpátaljai magyar közösség körében. (Vagyis, míg a Felvidéken 10 magyar közül csupán egy rendelkezik az ok­mánnyal, Kárpátalján ugyanez az arány 3:1.) Egyesek úgy vélik, az ügy hátterében elsősorban a tavaly má­jusi Máért-gyűlés, illetve a KMKSZ ottani fellépése áll: a Kovács Mik­lós vezette szervezet ugyanis nem írta alá a státustörvény módosítá­sáról szóló nyilatkozatot. Felmerül a kérdés: miért nem hallunk min­derről? Vajon azok a politikusok, újságírók, közéleti szereplők, akik naponta adnak hangot nyugtalan­ságuknak a romániai és a vajdasá­gi magyarság egységes érdekkép­viseletének megbontásáért, miért nem aggódnak hasonlóan a kárpá­taljai magyarság egységéért? A vá­lasz egyszerű: azért, mert a Kár­pátaljai Magyar Kulturális Szövet­ség - szemben a vezető romániai és vajdasági magyar politikai tömörülésekkel - nemzeti-konzer­vatív szellemiségű szervezet. Te­hát, míg a Markó Béla vezette ro­mániai, illetve a Kasza József irá­nyította vajdasági magyar párto­kat jobbról, a KMKSZ által alkotott „egységes” kárpátaljai magyar ér­dekképviseletet baloldalról igye­keznek „megosztani”. (Idézőjel és idézőjel: az „egység” és a „megosz­tás” fogalmának használata a kom­munista diktatúrából ered, ahol a másként gondolkodók elnyomásá­ra használtak őket. Ma demokrá­cia van. Melyben a „baloldali” Uk­rajnai Magyar Demokrata Szövet­ség létrejötte éppen annyira de­mokratikus, mint a „jobboldali” Székely Nemzeti Tanácsé.) Egy­szóval, tetten érhető a politikai vé­leményformálók elfogultsága. Hi­szen mint a KMKSZ esete rávilágít, aggodalmuk oka valójában nem a határon túli magyar közösségek politikai megosztottsága, hanem a nemzeti-konzervatív érzelmű szer­veződések megjelenése a politikai közéletben - elsősorban Romániá­ban. De minden kétséget kizáróan ugyanez a félelem jelenik meg a mátyusföldi tisztségviselők, pol­gármesterek, iskolaigazgatók, il­letve a Szövetség a Közös Célokért szervezet nemrég Nagyfödémesen tartott találkozójával kapcsolatban is. Hogy egy kétségbeesettség és csalódottság közepette létrejött ci­vil fórum mennyire lehet kovásza a felvidéki magyarság érdekképvise­letének, még nem tudni. Azt azon­ban, hogy az ott elhangzottakat és a zárónyüatkozat megfogalmazá­sát mennyire a nemzetért való ten­ni akarás szülte, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a résztvevők kö­zött ott találjuk Duray Miklóst is, akinek - ha emlékezetünk nem csal - a magyarságért való elv­szerű kiállást sohasem kellett iga­zán tanítani. Ma sem kell. S külö­nösen nehezen fogadható el ez az „oktatói” tevékenység olyan véle­ményformálók részéről, akik egyetlen alkalommal sem emelték fel szavukat - hely hiányában csak egy egészen rövidke felsorolás kö­vetkezik - több százezer hektár föld nevesíthetetlensége, a felvidé­ki magyar katolikus püspökség/se- gédpüspökség kérdése, vagy ép­pen a szlovákiai magyar kisebbség Európában szinte egyedülállóan gyér nyelvhasználati jogai miatt. A szerző magyarországi mun­katársunk Mennyire lehet kovásza a felvidéki magyarság érdekképviseletének? VISSZHANG Hivatástudat és alázat kell Körülbelül egy évvel ezelőtt (2003. február 20-án) az Új Szó kö­zölte azt az írásomat, amelyben az egészségügyi változásokat boncol­gattam. A lap szerkesztője a „bom­ba a reformcsomagban” szöveg­részt emelte ki címként. Sajnos, igaza lett. A komáromi kórházban azóta zajló eseményeket leginkább egy sakkjátszmához lehetne hason­lítani azzal a szomorú különbség­gel, hogy ebben a ledöntött és le­cserélt bábuk érző emberek, akiknek többsége évtizedeken ke­resztül gyógyította a betegeket. A hasonlat nem csak irodalmi, hiszen a közgazdász igazgatónő (akinek a megbízatást megelőzően semmi­lyen tapasztalata nem volt az egészségügyet illetően) kitűnő sak­kozó hírében áll, akárcsak az ót rendcsinálással megbízó Fehér Miklós, aki a megyei önkormány­zat alelnökeként a kórházi dolgo­zók és a városi vezetők megkérde­zése nélkül döntött arról, hogy eb­be a funkcióba saját bizalmasát ja­vasolja. Az események hátterében szakmai hozzáértőként mindvégig ott áll dr. Sebők Zoltán is, aki a me­gyei önkormányzat egészségügyi bizottságának alelnöke. Befolyása jogilag ugyan indokolható, minden egyéb szempontból viszont kifogá­solható. Nem szerencsés ugyanis, hogyha a kórházban folyó esemé­nyeket a városban működő, tehát konkurensnek tekinthető, egész­ségügyi intézmény tulajdonosa-ve- zetője tartja a kezében. Egyáltalán nem valószínűtlen az a feltételezés, hogy a játszma célja egyebek kö­zött az, hogy az igazgatónő jól pri­vatizálható formára faragja meg és át a kórházat. Tizenkét évvel ezelőtt a körzeti orvosok, fogorvo­sok, gyógyszerészek, majd a szak­orvosok lehetőséget kaptak arra, hogy addigi munkahelyükön vál­lalkozóként folytassák munkáju­kat. Anélkül, hogy irigyelnénk őket, le kell szögeznünk: rögös ugyan az útjuk, de nem jártak rosszul. Ugyanakkor viszont érthe­tetlen, hogy a legalább olyan fontos munkát végző kórházi alkalmazot­tak miért nem kapják meg ugyan­azt az esélyt, amellyel kollégáik már egy tucat éve élhetnek. Esély helyett viszont bőven van részük megaláztatásból, elbocsátásokból, arrogáns technokraták packázásai- ból és reménytelenségből. Az igaz­ságtalan helyzet nem a kórháziak érdektelenségének és tehetetlensé­gének a következménye, hanem az egészségügyben folyó átalakítás­nak az egyik fő hiányossága. A probléma az összes szlovákiai, elsősorban vidéki kórházra vonat­kozik és az, hogy a „bomba” először a komáromiban robbant, csupán kétes elsőséget jelent. Mivel a reformok kevésbé érzékenyek az emberi (ha úgy tetszik, szociális) szempontokkal kapcsolatban, az egészségügyből is kiszorul az e- gyüttérzés, hivatástudat és az alá­zat. Ha ezek hiányoznak, és csupán a kétségtelenül fontos gazdasági mutatók érvényesülnek, olyan vak­vágányra jutunk, amelyen előbb- utóbb hátramenetbe kell kapcsol­nunk, hogy a kisiklást elkerüljük. Az egészségügy a városunkban is megosztott, úgy tűnik, képtelen a belső korrekciókra. A betegek érde­ke viszont egységes és jogos: átte­kinthető és emberközpontú kórhá­zi ellátást kell kikövetelniük válasz­tott képviselőiktől. Dr. Benyó Zoltán, a komáro­mi kórház belgyógyásza KOMMENTÁR Pénz helyett meglepetés GÁGYORALÍZ Néhány napon belül megkezdik az állami támogatások kifi­zetését azoknak a szántóföldön gazdálkodóknak, akik ezt február 10-ig kérvényezték. Sajnos, voltak olyan termelők - információink szerint nem kevesen -, akik a kérvények kitöl­tésekor és leadásakor csak felületesen olvasták el a forma- nyomtatvány hátoldalát. Azt az apró betűs, az uniós támoga- ’ tási előírásokat tartalmazó kitételt, mely szerint csak azok a gazdálkodók jogosultak támogatásra a mostani 2,3 milliárd koronás keretből, akik rendezték esetleges korábbi tartozá­saikat az állammal, azaz esetünkben az intervenciós agrár­ügynökséggel vagy az időközben megszüntetett, átszervezett agráralapokkal szemben. Bár a támogatás folyósítása még el sem kezdődött, a kiszi­várgott hírek rémisztőek: állítólag lesznek olyan termelők, akik mindössze néhány száz koronás tartozás miatt kapnak majd elutasító választ. Alighanem meglepődnek azok a gaz­dálkodók is, akik elvétették a sorrendet: előbb ott állták ki a sort, ahol a dotációs kérvényeket lehetett intézni, s vesztükre csak néhány órával, esetleg nappal később törlesztették tény­legesen korábbi tartozásukat. Az EU-ban az összes bevétel fele az agráriumba irányul. A pénzeket azonban nem dobják a gazdálkodók után. Még azokat sem, amelyekhez a ter­melők alanyi jogon juthatnak hozzá, nem pedig bonyolult­nak vélt projektek alapján. Brüsszel azonban a rendet meg­követeli, a mindössze 159 koronás tartozást is rendezetlen számlának tekinti. A szlovákiai agráriumban megkezdődött tehát a rendteremtés. Gazdáink már napokon belül saját bőrükön is megtapasztalják azt a szigort, amelyet a többi ágazatban csak május elsejétől követelnek meg. Csak az a kár, hogy ilyen elementáris hibák miatt fosztják meg magukat attól a lehetőségtől, hogy támoga­tásban részesüljenek. Pedig nekik most valóban égetően szük­ségük volna a hektáronkénti 1700-1800 koronára, hogy idejé­ben elvessék a tavasziakat, megalapozzák a már az uniós pia­con értékesítendő termést. Se háború, se béke MALINAK ISTVÁN Két ellentétes folyamat zajlik jelenleg Irakban, az egyik látvá­nyosan, a másik a kulisszák mögött. Látványosan folytatódnak az öngyilkos merényletek és gerillaakciók, most már nemcsak az amerikai és brit, hanem minden külföldi katonaság és az ezekkel kollaboráló irakiak ellen is. Ez utóbbi bizonyítja, hogy a merényletek mögött nemcsak a vallási fanatizmust és idegengyűlöletet kell keresni, hanem aktuálpolitikai célokat is: a másik, a háttérben zajló folyamat befolyásolását. Erről a folyamatról a nyilvánosság keveset tud, szinte lehetetlen eligazodni az egymásnak ellentmondó nyilatkozatok áradatában. Az utóbbi hetek egyik legfonto­sabb változása az ENSZ szerepének amerikai megítélésével függ össze. Világossá vált, hogy a háborút el lehetett indítani és meg lehetett nyerni az ENSZ nélkül, de a békét a világ- szervezet mellőzésével az USA nem tudja megteremteni. Washingtonnak csöppet sem fűlik a foga ahhoz, hogy na­gyobb szerepet adjon az ENSZ-nek, mégis erre kényszerül, nemcsak a szövetségesek nyomása miatt, hanem azért is, mert ezt akarják az iraki lakosság 65 százalékát kitevő síiták vallási vezetői. Mi több, Ali asz-Szisztáni nagyajatolláh egye­nesen azt követeli, hogy ENSZ-határozat mondja ki az iraki választások időpontját. Ez volt ugyanis az egyik lényeges üt­közőpont az amerikai-síita vitában. A nagyajatolláh csak az­után hagyott fel a mielőbbi választások megtartásának kö­vetelésével, hogy nem egészen két hete Kofi Annan ENSZ- főtitkár saját szakértőinek jelentése alapján közölte: június 30-ig, a hatalomátadás amerikaiak által kitűzött időpontjáig lehetetlen a választások megrendezése. Körvonalazódik az egyetértés abban, hogy az évvége vagy a jövő év eleje jöhet számításba. Ettől még az amerikaiak számos kompetenciát átruháznak júniusban az iraki civil közigazgatásra, csak még azt nem tudni pontosan, hogy kire. Az ideiglenes kormány­zótanács számos iraki erő számára azért elfogadhatatlan, mert az amerikaiak ültették a nyakukba. Ami addig reálisan megvalósítható: valószínűleg ezt a kormányzótanácsot fog­ják más iraki erőkkel kibővíteni, hogy aztán ENSZ-segédlet- tel megszervezhesse a választásokat. A legpozitívabb fejle­mény, hogy hétfőn a kormányzótanács elfogadta az ideigle­nes alkotmány tervezetét, a dokumentumot amerikai részről Paul Bremer ma írja alá, s ma fogják részleteiben is ismertet­ni a nyilvánossággal. Bennfentesek előzetesen nagyon pozití­van értékelték, mondván: sikerült egyensúlyt teremteni az iszlám hagyományok és a demokrácia alapelvei között. Mindebből nyilvánvaló: az amerikaiak hosszabb távra be­rendezkedhetnek Irakban. A háttérmunkában, a rendezési folyamatban pozitív eredmények születtek, de ezekre nem veszélytelenek a gerillaakciók. Az már látszik, hogy a ha­gyományos rendfenntartás eszközeivel nem szavatolható a béke és nyugalom, Washington pedig a novemberi elnökvá­lasztásig nem kockáztat meg egy nagyobb hadműveletet a gerillák ellen. Azt pedig senki sem tudja, mi lesz az elnökvá­lasztás után, mert megjósolhatatlan, hogy jövőre ki lesz a Fehér Ház lakója.

Next

/
Oldalképek
Tartalom