Új Szó, 2003. november (56. évfolyam, 252-274. szám)

2003-11-07 / 256. szám, péntek

9 771335 705052 Me gjelent a novemberi ifi! Benne: Tankcsapda: Élni vagy égni? * Révész Sándor megváltozott * Survivor, a Sziget - Exkluzív * Amerikai pite - Az es­küvő * Szeretik a férfiak az okos nőket? * 50 éves az “Évszázad mérkőzése” * Vicc­uiszo SZLOVÁKIÁI MAGYAR NAPII áíiÖ 1]-S Pravenec 272 , 972 16 PRAVENEC tel: 046 / 5447 916,5447 917 fax: 046 / 5447 430 = [f okná a dvere' 1 □ lovaktual Ideális megoldás az emelkedő hő- és energiaárakra www.slovaktual.sk slovaktual@slovaktual.sk ingyenes telefonszám: I _______________I_______________I D I------­--------------------------------------------------------------------------------1 »1--------­2003. november 7., péntek www.ujszo.com Ára műsorújsággal 11 korona (előfizetőknek 10 korona) 56. évfolyam, 256. szám Szabómihály Gizella nyelvész szerint a jogszabály egyértelműbben fogalmazhatna Engedik is meg nem is az -óvá nélküli neveket Pozsony. Nesze semmi, fogd meg jól! - tömören így jelle­mezhető az 1994. évi 154. számú anyakönyvi törvény. A jogszabály ugyanis a nem szlovák eredetű női vezeték­nevek esetében megengedi is, meg nem is az -óvá végződés nélküli változat használatát. Attól függ, ki hogyan értelme­zi az előírásokat. ÚJ SZÓ-ÉRTESÜLÉS Az anyakönyvi törvény 16. cikkelye lehetővé teszi a szlovákos -óvá nél­küli vezetéknév használatát. Ez alapján a nem szlovák nemzetiségű nők kérhetik, hogy okmányaikban családnevük anyanyelvi formáját tüntessék fel. Jégh Izabella, a pozsonypüspöki képviselő-testület tagja erre hivatkozva kérte, hogy nevét anyanyelvi alakban írják. En­nek ellenére Jéghová maradt. Ami­kor szóvá tette, egy ideig elhagyták a szlovák végződést, az utóbbi idő­ben azonban megint így írják. „Megelégeltem, és elküldtem a sze­mélyi igazolványom fénymásolatát, mert az összes hivatalos okmá­nyomban Jégh szerepel. Erre kikér­ték a kulturális minisztérium véle­ményét, mely az önkormányzatnak adott igazat” - árulta el lapunknak Jégh Izabella. A tárca úgy véli, hogy az 1995. évi 270. számú törvény 3. cikkelye értelmében államnyelven folynak a közjogi szervek tanácsko­zásai, és a hivatalos ügyvitel (anya­könyvek, jegyzőkönyvek) is szlová­kul történik. Ugyanezen jogszabály 2. cikkelye kimondja: az államnyelv kodifikált változatába történő, an­nak szabályszerűségeivel ellentétes mindennemű beavatkozás megen­gedhetetlen. A szlovák nyelv stan­dard változatát egyebek mellett a szlovák helyesírási szabályzat rögzí­ti, és eszerint is kötelező az -óvá használata; művészek és ismert sze­mélyiségek esetében kivételt lehet tenni. Továbbá az anyakönyvi tör­vény 36. paragrafusa leszögezi: a női családnév a szlovák nyelvben a nemre utaló megfelelő végződéssel használatos. Szabómihály Gizella, a Gramma Nyelvi Iroda munkatársa szerint nem történt törvénysértés az által, hogy egy hivatalnok nem volt hajlandó Jégh Izabella nevét a jelenléti íven vagy a neki címzett borítékon -óvá nélkül feltüntetni. A vonatkozó előírásokat ugyanis többféleképpen értelmezhetik. „A vitatott 36. cikkelyt általában úgy magyarázzák, hogy ha a név össze­függő szövegben fordul elő, a szlo­vák helyesírás szabályai szerint kell az -óvá végződés. Legutóbb Bauer Edit nevét is egy interjúban követ­kezetesen ovázták. Ez a ragozás szempontjából indokolt. Kérdéses, hogyan kell eljárni, ha a név nem fo­lyó szövegben, hanem önállóan, például egy névsorban vagy boríté­kon címzettként szerepel” - tette hozzá a nyelvész, aki szerint a tör­vény egyértelműbben fogalmazhat­na. A 36. cikkely ugyanis szlovák nyelvet említ, amit egyesek szlovák nyelvrendszerként, mások szlovák nyelvkömyezetként értelmeznek. Az előbbi szerint borítékon, jelenlé­ti íven használható az -óvá nélküli forma, az utóbbi szerint azonban nem. „Látszik, hogy nem nyelvészek írták a törvényt. Ráférne a módosí­tás, vagy kiadhatnának egy értel­mezési útmutatót. A gyakorlatban a szlovák nyelv kifejezést általában szlovák szövegkörnyezetként értel­mezik, ezért ragaszkodnak az -óvá végződéshez” - szögezte le. (sz. a.) Hogyan használható a keresztnév? Pozsony. Szerencsére a keresztnévvel nincs ilyen gond, az mindig anyanyelvi, illetve az anyakönyvben bejegyzett alakban használható - azaz az Istvánt nem lehet önkényesen Stefanra változtatni. A női vezetéknév magyaros alakja gond nélkül használható azokban a községekben, ahol a magyarok számaránya eléri a 20 százalékot, mert azokra már a kisebbségi nyelvhasználati törvény vonatkozik, (sza) Galánta jelesre vizsgázott a neves CRA Rating Agency Rt. hitelminősítésén Már bátran jöhetnek a befektetők GAÁL LÁSZLÓ Galánta. „A hitelminősítés a vá­rost a megbízható szubjektumok közé sorolta, a beruházóknak és bankoknak nem kell félteniük a hozzánk áramoltatott pénzüket” - mondta tegnap Ľubomír Dubecký, a pozsonyi székhelyű, amerikai tu­lajdonban levő CRA Rating Agency Rt. hitelminősítő igazgatója. A Kö- zép-Európában egyedülálló tevé­kenységi körű ügynökség számára Galánta a 12. város Szlovákiában, amelynek a minősítését elvégezte. A város hosszú távú nemzetközi minősítésének osztályzata Baa-, s ez beruházásra alkalmassá teszi. Hosszú távú helyi osztályzata skA+, ami azt jelenti, hogy a város az átlagosnál jobb feltételekkel rendelkezik, koronában vezetett tartozásait teljes mértékben és idő­ben törleszteni képes. Alexander Mézes polgármester elmondta, azért kérték a nemzetközileg elis­mert minősítést, hogy azzal a kül­földi beruházók és a pénzintézetek előtt igazolhassák, a városban ér­demes befektetni. A minősítés el­sősorban a város 2010-ig szóló fej­lesztési terveinek megvalósításá­hoz nyújthat segítséget, és az ön- kormányzatnak is útmutatóul szol­gál, hogy a jelenlegi 37 millió koro­nás tartozás mellett mennyi továb­bi hitelt vehetnek fel. Mézes elárul­ta, már tárgyalnak egy francia cég­gel, amely a Nagyszombatban épü­lő Citroén-Peugeot autógyár be­szállítója lenne, és Galántán mint­egy ezer embert foglalkoztatna. A francia cég, amelynek nevét a pol­gármester egyelőre nem akarta nyilvánosságra hozni, még nem döntötte el, hogy a szlovákiai ér­deklődők közül Galántát vagy Galgócot válassza-e. Galánta ese­tében sokat nyom a latban a rend­kívül kedvező hitelminősítés. Kér­désünkre válaszolva a polgármes­ter elárulta: ha sikerül megszerez­ni a francia beruházót, a sportsta­dion mögött, a Kolónia felé vezető út mellett zöldmezős beruházás­ként épülhetne fel az ezer főt fog­lalkoztató üzem. Arab Rambo. Szaddám Húszéin mint állig felfegyverzett játék katona. Az iraki fővárosban, Bagdadban már ilyen bábukat is lehet kapni. (Reuters-felvétel) A parlamenti képviselők tegnap jóváhagyták a felsőoktatásról szóló új jogszabályt Tandíjak valószínűleg szeptembertől ÚJ SZÓ-TUDÓSÍTÁS Pozsony. A felsőoktatásról szóló új jogszabály értelmében - melyet a parlamenti képviselők tegnap 77 igen és hét nem szavazattal, vala­mint ötven tartózkodás mellett hagytak jóvá - egyelőre nem vezetik be a tandíjrendszert. Január elsejé­től tehát még nem kell anyagilag hozzájárulniuk a hallgatóknak kép­zési költségeikhez. Tandíjat vélhető­leg csak 2004 szeptemberétől fizet­nének a hallgatók. A költségtérítéses felsőoktatás bevezetéséről külön tárgyal majd a parlament egy későb­bi időpontban, Martin Frone oktatá­si miniszter szerint vélhetőleg még decemberben. Az oktatási tárcának a pénzügyminisztériummal együtt­működve november 30-áig kell ki­dolgoznia a tandíjfizetésre és a szo- ciálisösztöndíj-rendszerre vonatko­zó új koncepciót. A honatyák dönté­se nyomán ezentúl csak egyetemek és főiskolák nyújthatnak felsőfokú tanulmányi lehetőségeket, a jogsza­bály alkotói ezáltal szeretnék elérni, hogy az egyetemekkel szorosan együttműködő kft.-k és egyéb ma­gáncégek a jövőben ne kínálhassa­nak költségtérítéses képzést a leve­lező tagozatos hallgatók számára. A jogi norma egyebek közt arra is kö­telezi az érintett hazai egyetemeket, hogy néhány - az általános orvosi, a fogorvosi, az ápolónői, az állatorvo­si és a műépítészi - tanulmányi szak esetében a képzés tartalmát az uni­ós szabályokhoz igazítsák. A hallga­tók által évente felvehető hitel ösz- szege a jelenlegi kétszeresére növe­kedik, vagyis a jövőben 40 ezer ko­rona lesz a felső határ. További vál­tozást jelent, hogy a kölcsönt már nem havi részletekben, hanem két összegben folyósítják az igénylők­nek. A jogszabály a 2004/2005-ös tanév megkezdésig biztosít időt a ta­nulmányi szakok tanulmányi prog­ramokká minősítéséhez, e nélkül az egyetemek nem vehetnének fel a jö­vő tanévre hallgatókat a nem akkre­ditált tanulmányi szakokra, (érvé) MEGKÉRDEZTÜK Hamerlik Richárdot, az AAKP parlamenti képviselőjét Jövőre nemcsak a járási hivata­lok szűnnek meg, hanem a föld­hivatalok eddigi rendszere is át­alakul. A törvényhozás hogyan döntött az utóbbi ügyében? A jelenlegi járási szakosztályok he­lyett január 1-jétől 44 körzetben működik majd földhivatal. Ami Dél-Szlovákiát illeti, az összes jelen­legi járási székhelyen lesz ilyen álla­mi intézmény, leszámítva Vágsellyét, amely 2004-től e téren Érsekújvárhoz tartozik. Viszont az utólagosan létrehozott körzetekben nem létesül földhivatal, ami ese­tünkben azt jelenti, hogy Párkány az MKP kérése ellenére elesik ettől a szolgáltatástól. Ismét felújították a restitúdó le­hetőségét. Az átszervezések nem nehezítik majd a folyamatot? Az átállás szerintem zökkenő- mentes lesz, hiszen a szakember- gárda nem változik. Ezért a restitúcióban érintettek ügyinté­zésének folyamatossága nem szenved csorbát, (shz) Ausztráliai lottózók Nyertek és meghaltak Sydney. Nagy összeget nyert a lot­tón, majd rövid idő múlva meghalt Ausztráliában két fivér; az életben maradt harmadik testvér emiatt megfogadta, hogy többé nem ját­szik. Gordon Youngot és feleségét néhány napja halálra gázolta egy au­tó, nem sokkal azután, hogy a pár megnyerte a jackpotot. Gordon fi­vérét, Keithet hét évvel ezelőtt cu­korbetegség vitte el röviddel azután, hogy 200 ezer ausztrál dollárt nyert. Az életben maradt Eric ezt intő jel­nek tartva megfogadta, hogy soha nem fog lottózni. „Két testvérem ha­lott, nem szeretném, ha én lennék a következő” - mondta. (MTI) A Voyager-1 űrszonda élettartama messze felülmúlta a tudósok várakozásait - találkozott mind a négy óriásbolygóval Huszonhat év alatt érte el a Naprendszer határát (NASA-fotó) A Naprendszer határán MTI-ÖSSZEFOGLALÓ Washington. Huszonhat évvel fel­bocsátása után a Voyager-1 ameri­kai űrszonda elérte a Naprendszer peremét. Jelenleg 13,5 milliárd ki­lométeres távolságra van - ez a Föld és a Nap közötti távolság kilencven- szerese. A Voyager-1 az első olyan, ember alkotta szerkezet, amely ilyen messze távolodott el boly­gónktól és műszereiről még mindig küld adatokat. Az 1977-ben felbo­csátott űrszonda élettartama mesz- sze felülmúlta a tudósok várakozá­sait: eredetileg csupán öt évre ter­vezték. A szonda azonban még so­káig működhet. A Voyager-1 ener­giaellátása rendben van, s ha sem­milyen műszer nem romlik el, a szonda 2020-ig is szolgáltathat ada­tokat. Rajta kívül egyetlen más em­ber alkotta szerkezet sem találko­zott még a Naprendszernek mind a négy óriásbolygójával. A Voyager-1- et a Voyager-2 után, 1977. szeptem­ber 5-én bocsátották útjára, a Voyager-1 azonban gyorsabban ha­ladhat, így „előrébb” tart nála. Mindkettő elsődleges feladata a Ju­piter és a Szaturnusz, illetve holdja­ik tanulmányozása volt. A két szon­da útja a Szaturnusz után szétvál. A Voyager-1 elindult a Naprendszer pereme felé, míg a Voyager-2 enge­délyt kapott arra, hogy az Uránusz- hoz (1986) és a Neptunuszhoz (1989) is ellátogasson. Nyolcoldalas melléklet Holnap minden a nyugdijakról Jövőre megváltozik a nyug­díjfolyósítás rendszere. Va­jon hogyan érinti az egyes korosztályokat a reform? Mekkora járadékkal szá­molhatnak az érintettek 2007-ig? Mindezt magyará­zattal ellátott táblázatok formájában ismertetjük az Új Szó holnapi, 8 oldalas mellékletében, (ú)

Next

/
Oldalképek
Tartalom