Új Szó, 2003. október (56. évfolyam, 225-251. szám)

2003-10-24 / 245. szám, péntek

EJ Régió ÚJ SZÓ 2003. OKTÓBER 24. Felborult egy kamion Felsőszeli. Egy ember súlyo­san megsebesült, 12 bikaborjú pedig a helyszínen elpusztult a Taksony és Felsőszeli közötti útvonalon szerdán hajnalban történt közúti baleset során. A tűzoltóság nagyszombati kerü­leti ügyeletén tegnap annyit si­került megtudnunk, hogy az olasz kamion bikaborjakat szállított Lengyelországból Olaszország felé, amikor a Felsőszeli határában lévő ka­nyarban lefutott az úttestről. A gépkocsi kabinja az útmenti diófának ütközött, pótkocsija pedig felborult. A sofőrt a helyszínre érkező tűzoltók sza­badították ki, miután szétvág­ták a vezetőfülkét és elfűré­szelték a diófát. A sebesültet gyorsmentő szállította a galán­tai kórházba. A vágóhídra szánt 63 bikaborjú közül 12 a helyszínen elpusztult, kettőt pedig a sérülései miatt kény­szervágásra kellett szállítani. A többi állatot a felsőszeli szövet­kezet dolgozói traktorokon szállították a faluba ideiglenes elszállásolásra, (gl) Borosüveget vágott a rablóhoz Nagyrőce. Lélekjelenlétének köszönhetően meghiúsította egy élelmiszerbolt kirablását az ott dolgozó 21 éves elárusító­nő. Amikor egy férfi késsel fe­nyegetőzve a pénzt követelte tőle, a hölgy nem ijedt meg, ha­nem az első kezébe akadó tár­gyal - egy borosüveggel - tar­kón ütötte a támadót, aki erre káromkodni kezdett, majd ki­rohant az üzletből. A férfi sze­mélyazonosságát egyelőre nem sikerült kideríteni - tájékoztat­ta lapunkat Marta Mandátová beszetercebányai kerületi rend­őrségi szóvivő, (ú) Száz koronáért akart gyilkolni Rimaszombat. Halállal fenye­gette szüleit a 23 éves rima- szombati Mário M., arra az esetre, ha azok nem lettek vol­na hajlandók száz koronát adni neki. A szülők nagyon megijed­tek, és inkább odaadták a pénzt az alkohol és kábítósze­rek hatása alatt lévő fiuknak. Ezután sikerült rábeszélniük, hogy kezeltesse magát, ám amikor megérkeztek a kórházba, újra rájuk támadt. A rendőrség egyebek mellett rab­lás és erőszak címén indított el­járást a fiatal férfi ellen - tud­tuk meg Marta Mandátová besztercebányai kerületi rend­őrségi szóvivőtől, (ú) Véget ért a családi terror Nyitra. Kettőtől nyolc évig ter­jedő börtönbüntetésre számít­hat az az ötvenéves férfi, aki közel hat éven keresztül terro­rizálta nyolc évvel fiatalabb fe­leségét. Gyakran szidalmazta, verte az asszonyt, s az is meg­esett, hogy elkergette a házból, esetleg gyilkossággal fenyeget­te meg. Az agresszív családfő vizsgálati fogságban vátja a bí­rósági döntést - közölte Miloš Fábry nyitrai kerületi rendőrsé­gi szóvivő, (u) Lógós kisiskolások Somodi. Két szülői pár ellen is eljárást indított a rendőrség a Kassa-vidéki járás falujában, mivel gyerekeik túl sokat lóg­tak az iskolából, s ez ellen nem tettek semmit. Az egyik hato­dik osztályos gyerek az elmúlt két év során összesen 400 órát hiányzott, húga pedig 350-et. A másik család két hasonló ko­rú gyermeke - akik mindketten speciális iskolába jártak - ösz- szesen közel 500 tanóra hiány­zást„gyűjtöttek” össze. (TASR) A határőrség illetékes hivatalai állítólag azt sérelmezik, hogy a múlt heti nagyszelmenci rendezvényről nem kellő módon szereztek tudomást A „Jövő kapuja" Nagy- és Kisszelmencen (Szabó Bernadett felvétele)------------- :—' Viz sgálják, hogy nem történt-e határsértés LECZO ZOLTÁN Nagyszelmenc. Alig néhány napja avatták föl az ung-vidéki község­ben azt a két félbevágott székely­kaput, mely Kisszelmenc és Nagyszelmenc közel hatvan éve tartó szégyenletes megosztottsá­gának állít emléket, s a „Jövő ka­puja” máris a támadások kereszt­tüzébe került. Lapunk nem hivata­los forrásból úgy értesült, hogy a határőrség illetékes hivatalai állí­tólag azt sérelmezik, hogy hozzá­juk az ünnepséggel kapcsolatos in­formációk nem a kellő formában jutottak el, illetve azt is vizsgálják, hogy a kapuavatón nem történt-e határsértés. A hétvégi rendezvényen ugyanis a kisszelmenci (ukrajnai) oldalon tartózkodókhoz a szlovákiai szer­vezők egy mikrofont dobtak át, hogy a rendezvény résztvevői ott is hallhassák az elhangzottakat. Tóth Lajos, Nagyszelmenc polgármeste­re lapunknak elmondta, hogy sze­rinte mindössze a hivatalos szer­vek közötti kommunikációs zavar­ról lehet szó, hiszen a rendezvény előtt a szervezők minden érintett hivataltól beszerezték a szükséges engedélyeket. A községi hivatalhoz ezidáig semmilyen hivatalos pa­nasz nem érkezett az ünnepséggel kapcsolatban, s a falu önkormány­zata ezért az utólagosan fölmerült problémákkal nem is foglalkozott. A polgármester a felállított székelykapuk ledöntését, azaz az emlékmű megsemmisítését egyéb­ként elképzelhetetlennek tartja. AJÁNLÓ KONFERENCIA AZ IPOLY-HIDAKRÓL Ipolynyék. Nemzetközi konferenci­át szervez holnap az Ipoly Eurorégió a szlovák-magyar határfojyón épí­tendő hidakról, amelyek hiánya hát­ráltatja az egymással határos régiók kapcsolattartását. A 10 órakor kez­dődő tanácskozás Hajós Bence elő­adásával kezdődik, utána Lukács Zsolt, az SZK Építésügyi és régiófej­lesztési Minisztériumának államtit­kára, majd Gyöngyössy Kálmán, a magyarországi Nemzeti Területfej­lesztési Hivatal főosztályvezetője vázolja a magyarországi elképzelé­seket. A konferencia előadói között főosztályvezetői szinten képviselteti magát mind a szlovák, mind a ma­gyar belügyminisztérium. Az állami szektor véleményét a vidék civil szerveződései, a Vidék Parlamentje, az Ipoly Unió, a Neogradiensis Euro­régió és az önkormányzatok képvi­selői egészítik ki. A konferencián zá­rónyilatkozat elfogadását is tervezik a szervezők, (szász) NÉVADÓ A SZENTPÉTERI ISKOLÁBAN Szentpéter. A helyi magyar tannyel­vű alapiskola holnap ünnepélyes ke­retek között felveszi az egykori szentpéteri, majd emigrációba kény­szerült költő, Kossányi József nevét. A program 15 órakor a diákok ünne­pi műsorával kezdődik a művelődési házban, majd 17 órakor az iskolá­ban felavatják Kossányi József em­léktábláját. (vkm) KONCERTEK AZ AT HOME CALLERYBEN Somotjai. A Nemzetközi Kortárs Zenei Társaság (ISCM) szlovák szekciója és az At Home Gallery ren­dezésében kétnapos minifesztivál kezdődik ma a zsinagógában: ma 19 órától Bach zenéje és az általa ihle­tett kortárs művek szólalnak meg a Musica Aeterna előadásában, a hol­nap esti koncerttel pedig elsősorban John Cage, a 20. századi modern ze­ne képviselőjének munkássága előtt tisztelegnek a muzsikusok és zene­szerzők. A rendezvény ötletgazdája Daniel Matej, akinek művei szintén felcsendülnek a két nap folyamán: „Különböző projektekben többször dolgoztam már a zsinagógában, amelynek egyfajta misztikus kisu­gárzása és fantasztikus akusztikai adottságai vannak. Ezért jutott eszembe, hogy a kiállítások mellett időnként koncertek helyszíneként is ki kellene használni. Eredetüeg egy 10-12 koncertre szóló projektet ter­veztem, sajnos egyelőre nem sike­rült annyi pénzt szereznünk, hogy ezt megvalósítsuk, így most kedvcsi­nálóként szervezzük ezt a kétnapos fesztivált. Szeretnénk, ha a jövőben havonta lennének üyen koncertek a zsinagógában. A két koncert mottó­ja a régi és az új zene találkozása le­hetne. John Cage muzsikája ugyan nem új a szó szoros értelmében, hi­szen a művész már meghalt, ám mu­zsikája fordulatot jelentett a 20. szá­zad zenéjében, és radikális újításai miatt sok zenehallgató ma is nehe­zen fogadja be. Cage zenéje abban is különleges, hogy nem csupán hang­szerekre tomponálódott, hanem a térre is, amelyben felhangzik. Hol­nap tehát maga a zsinagóga is a ze­nemű részévé válik.” (me) SKODÁK DUNASZERDAHELY ÉS BAZIN KÖZÖTT Pozsony. A legalacsonyabb fogyasz­tásért fog versenyezni holnap 10 és 16 óra között ötven Škoda a Ba- zin-Dunaszerdahely távon. Nagy­szombatot érintésével átlagban 60 kilométeres óránkénti sebességgel haladnak majd az első Economy Run résztvevői. Mivel a versenyzőknek nem lesz semmilyen külön engedé­lyük, a szervezők arra kérik a többi autóst, hogy legyenek rájuk tekintet­tel. A túrán amatőrök és újságírók vesznek részt - tájékoztatott a szer­vező Škoda Auto Slovakia. (SITA) TÖRTÉNELMI KONFERENCIA GALÁNTÁN Galánta. 1848-as országgyűlési vá­lasztások Pozsony vármegyében címmel holnap konferenciát tarta­nak a reneszánsz kastélyban. A Páz­mány Péter Tudományos Társaság, a Pro Patria Honismereti Szövetség, a Csemadok Galántai Területi Választ­mánya és a helyi önkormányzat ren­dezte tudományos fórumon 9 óra­kor Kovács László helytörténész, a somorjai magyar gimnázium igaz­gatója megnyitja a Pozsony várme­gye 1848/49-es emlékhelyei címmel kiállítást, áttekintve a forradalom és szabadságharc legfontosabb pozso­nyi eseményeit. Pálmány Béla, a Ma­gyar Országgyűlés levéltárának igazgatója a Pozsonyban tartott 1848/49. évi népképviseleti ország- gyűlésről ad elő, Bukovszky László történész pedig a 155 esztendővel ezelőtti Pozsony vármegyei válasz­tások történetét mutatja be. Ress Imre, a Magyar Htdományos Akadé­mia munkatársa azt elemzi, miként léptek fel az Országgyűlésen a vár­megye többségében szlovákok lakta Hegyentúli járásának képviselői. Deák Ferenc és Pozsony címmel Ka­tona Tamás ismert történész ad elő. A konferenciát vita zárja, majd a résztvevők a galántai köztemetőben megkoszorúzzák Sebestény László negyvennyolcas országgyűlési kép­viselő sírját. A rendezvény támoga­tói a magyarországi Nemzeti Kultu­rális Örökség Minisztériuma és az Illyés Közalapítvány, (kor) EMLÉKEZÉS A KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAIRA Szentpéter. A református templom építésének 200. évfordulója alkal­mából vasárnap ünnepséget rendez­nek a községben, amelyen a kom­munizmus áldozatairól is megemlé­keznek. A 15 órakor kezdődő öku­menikus istentiszteletet Fazekas László református püspökhelyettes és Burián László ebedi esperesplébá­nos tartja. Ünnepi beszédet mond Duray Miklós, az MKP ügyvezető al- elnöke, valamint Surján László, a FIDESZ-MPSZ országgyűlései kép­viselője, majd Petheő Attüa törté­nész történelmi visszatekintése hangzik el. Az ünnepség a kommu­nizmus áldozatainak emlékére állí­tott kopjafa felavatásával és megko­szorúzásával zárul. Közreműködik Stugel Tibor versénekes, (vkm) NEMEZKIÁLLÍTÁS ROZSNYÓN Rozsnyó. A juhszőr, vagyis a szű- kebb értelemben vett gyapjú a legso­koldalúbban felhasználható állat­szőr. Ezt látszott igazolni Dienes Mária és Baumgartner Zsolt kazinc­barcikai házaspár nemezkiállítása a Rozsnyói Bányászati Múzeum kép­zőművészeti kiállítótermében. Nemcsak nagyméretű, kirgizmintás szőnyegek láthatók a kiállításon, de tarisznya, süveg, mellény, nemez­csizma, hanem például A kiskakas gyémánt félkrajcárja című mese il­lusztrációja is megvalósítható ne­mezből. Készíthetők belőle három- dimenziós tárgyak is vagy akár játé­kok, amelyek Mirr-murrt, Brumit és Fülest mintázzák. Akiállítás novem­ber 4-ig látható a Bányászok tere 25 szám alatt, (kov) KRÚDY GYULÁRA EMLÉKEZNEK Szécsénykovácsi. A nógrádi gyöke­rekkel bíró, 125 ével ezelőtt szüle­tett nagy romantikusra, Krúdy Gyu­lára emlékeznek vasárnap a nagy­kürtösi járásbeli faluban. A helyi ön- kormányzat, a Palóc Társaság és a Csemadok alapszervezete szervezé­sében megrendezett emlékünnep­ség Krúdy dédszüleinek Szécsény- kovácsiban lévő sírjánál kezdődik, majd egy emlékező ünnepi akadé­mián Urbán Aladár, a Palóc társaság elnöke, Filip József, Szécsényko­vácsi polgármestere köszöntik az emlékezőket. Ünnepi akadémia is lesz: Praznovszky Mihály irodalom- történész a Krúdyak szécsényko­vácsi gyökereiről, kollégája, Fráter Zoltán pedig Krúdy vüágáról ad elő. Díszvendégként Krúdy Anna mond­ja el emlékeit az íróról. Zórád Ernő Krúdy műveihez készített illusztrá­cióiból képzőművészeti kiállítás nyí­lik. A125. évforduló alkalmából em­léktáblát avatnak Szécsényková- csiban a magyar irodalom nagy el­beszélőjének. (szász) NAGYVÁRADI SZÍNHÁZ VENDÉGJÁTÉKA Ipolynyék/Lukanénye. Az ipoly- varbói Palóc Társaság meghívására a jövő héten hétfőn Ipolynyéken, kedden pedig Lukanényén vendég­szerepei a nagyváradi Szigligeti Színház. Előadásukban Varga Gá­bor Tábornokok című drámáját lát­hatja a közönség, mindkét alkalom­mal este 18 órai kezdéssel. A törté­nelmi dráma az 1848/49-es forra­dalom és szabadságharc témájából merít, a darab rendezője és díszlet- tervezője Meleg Vilmos társulatve­zető. (szász) HAGYOMÁNYOK NAPJA TORNAIJÁN Tornaija. A Tornaijai Kulturális Ant­ropológiai Műhely és Tornaija ön- kormányzata a helyi művelődési házban szombaton immár ötödször rendezi meg a Hagyományok Nap­ját. Pusto Gábor főszervező el­mondta, a rendezvény elsősorban a fiatalabb nemzedéket szeretné meg­ismertetni a város és környéke ha­gyományaival. A műsor 14 két óra­kor a kézműves foglalkozással kez­dődik, majd 15 órakor gálaműsorral folytatódik. Öt órától táncház lesz, amelyen egyebek mellett közremű­ködik a rimaszombati Új Gömör táncegyüttes, a rozsnyói Búzavirág táncegyüttes, a berzétei és körösi Berkő népdalkor, a feledi Boglárka táncegyüttes a Medvehidegkúti Ha­gyományőrző Együttes, a tornaijai nyugdíjasklub asszonykórusa, Far­kas Elemér sajógömöri cigányprí­más, Cselényi József népdalénekes Lőkösházáról. Az ifjú hagyományőr­zőket Pusto Márton és Varga Vince képviselik Tornaijáról. A zenét a táncházhoz az ismert kassai Csám- borgó szolgáltatja, (doró) BODOLLÓN A GÖMÖRI FALFRESKÓKRÓL Bodolló. A Szepsi Városi Könyvtár bodollói részlegén ma 17 órakor Szabó Ottó festőművész Szakrális művészet címmel az egyházi és a monumentális művészet múltjáról és jelenéről ad elő, különös tekintet­tel az eddig méltatlanul mellőzött gömöri falfreskókra és a középkori festészet kifejezésmódjára, (kov) 11. NAGYKAPOSI VÁSÁR Nagykapos. A hét végén háromna­pos vásárt rendeznek az Ung-vidék központjában. A11. Nagykaposi Vá­sáron 317 sátorban kínálják porté­káikat az ország minden részéből érkezett árusok. A nagy hagyomá­nyokkal rendelkező Simon- és Júda-napi vásárt rendszerint októ­ber utolsó hétvégéjén tartják, de az idén - a halottak napja miatt - egy héttel korábbi időpontban kerül megrendezésre. A szervezők a bel­város négy utcáját, ahol a vásározók sátrai állnak majd, péntektől vasár­napig lezárják a forgalom elől. A vá­rosháza előtt szabadtéri színpadot állítanak fel, ahol többek között ének- és tánccsoportok, szólisták, modern és klasszikus zenét játszó együttesek is fellépnek, (leczo) KONFERENCIA A ZSIDÓSÁGRÓL KOMÁROMBAN Komárom. A helyi zsidó hitközség szervezésében mától vasárnapig konferencia zajlik a városban a ma­gyar iskolák tanárai részére a zsidó­ság és a holokauszt oktatásának té­makörében. Előadások hangzanak el többek között a vallás szimbólu­mairól, a vészkorszakról és annak előzményeiről, de szó lesz a holo- kauszt-emlékórák megtartásának módszeréről is. Vasárnap az Amiről a kövek mesélnek címmel barango­lásra vátják a részvevőket a zsidó te­metőbe. (vkm) DOMBORMŰ JIMMY HENDRIXNEK Somotja. Az Immortal Polgári Tár­sulás ma 17.30 órakor a somotjai Emlékparkban leleplezi Jimmy Hendrix domborművét, majd este 20 órakor a művelődési házban Be­atrice koncert lesz. (ú) A SZENCI MAGYAR ÓVODA JUBILEUMA ÉS NÉVADÓJA Szene. Az ötven évvel ezelőtt alapí­tott helyi magyar óvoda jubileumi és névadó ünnepségét tartják holnap. A nevelési intézmény Szenei Molnár Albert református prédikátor, zsol­tárfordító, író és költő nevét veszi fel. A római katolikus templomban az évforduló és a névadó alkalmából 13 órától ökumenikus istentisztele­tet tartanak, majd az ünnep 14.30- tól művelődési házban jubileumi műsorral folytatódik, (kor) ELŐADÁS A LOSONCI GIMNÁZIUM MÚLTJÁRÓL Losonc. A helyi Phoenix Lutetia Pol­gári Társulás a „Mi Losoncunk” című helytörténeti elődássorozat kereté­ben a losonci Magyar Kulturális Köz­pontban ma 17.30 órai kezdettel Vá­gás István (Szeged), a losonci gim­názium volt diákja, a legendás hírű Scherer Lajos tanár unokája tart elő­adást a losonci gimnázium két világ­háború közötti időszakáról. Az elő­adásra kerül sor. (ú) A MŰVÉSZET FORMANYELVÉRÖL SZEPSIBEN Szepsi. A Rovás Polgári Társulás és a helyi művelődési központ szerve­zésében Vidám anatómia címmel Lukács Zsolt tart előadást szomba­ton 16.30 órakor a szepsi Rovás Vá­rosi Galériában, A művészet forma­nyelvéről szóló előadássorozat ötö­dik részeként. A rendezvény közös szervezésében valósul meg. (kov) II. ANDRÁSSY-NAP ROZSNYÓN Rozsnyó. A nemesi család tisztele­tére holnap II. Andrássy-napot ren­dez a Gömöri Ifjúsági Társaság. Az ünnepségsorozat 10 órakor ökume­nikus istentisztelettel kezdődik a rozsnyói református templomban, amelyen Huráček Alena és Molnár Árpád református lelkészek, Mat’o Miroslav evangélikus lelkész és Vojta Richárd katolikus káplán szol­gálnak. Délután 15 órától a Méry Ratio Könyvkiadó legújabb kiadvá­nyai közül két gömöri vonatkozásút mutatnak be a Csemadok székházá­ban: György Tibor Krasznahorka és Betlér, valamint Tököly Gábor Kas­télyok, kúriák, udvarházak Gömör- ben című kötetét. A zékházban 17.30 órától diákcsapatok és ifjúsági szervezetek műveltségi vetélkedője lesz az Andrássyakról, majd 20.30 órakor megkoszorúzzák Andrássy Franciska grófné mellszobrát a Bá­nyászok terén. Az estet a ZBK együt­tes összeállítása zárja, (kov) NYOLCVANÉVES KERTÉSZETI ISKOLA ÉBERHARDON Éberhard. Alapítása 80. évfordulója alkalmából a helyi kastélyban ma 14 órakor ünnepi akadémiát rendez az Éberhardi Összevont Kertészeti Kö­zépiskola. (kor) GÚG ÉVFORDULÓS ÜNNEPE Szimő. A Szimő és Andód között ta­lálható Gúg település első írásos fel­jegyzésének 1113. évfordulójára emlékeznek vasárnap a környék la­kosai. A ma Szimő részét képező Gúg Bób János szímői polgármester szerint Szimő egykori helyén van. Az itt található kápolnában 10 óra­kor szentmise lesz, majd egy régi pincehelyiségben a falu múltját idé­ző kiállítás nyílik, (száz)

Next

/
Oldalképek
Tartalom