Új Szó, 2003. október (56. évfolyam, 225-251. szám)

2003-10-01 / 225. szám, szerda

2003. október 1., szerda www.ujszo.com Ára 9,50 korona (előfizetőknek 8,50 korona) 56. évfolyam, 225. szám „Nincs minden rendben, mint ahogy Mikuláš Dzurinda miniszterelnök állítja" - nyilatkozta lapunknak Bugár Béla, az MKP elnöke Aggasztó a koalíció helyzete Hárman próbáltak gyógyírt találni a koalíció bajaira (ČTK-felvétel) Pozsony. A jövő évi költségve­tés tervezetéről, az államfő ál­tal visszaadott törvényekről és a kormánykoalícióban ki­alakult helyzetről tárgyalt tegnap reggel Rudolf Schus­ter államfő, Pavol Hrušovský házelnök és Mikuláš Dzu­rinda miniszterelnök. Az ál­lamfő délután fogadta Bugár Bélát, az MKP elnökét is. ÚJ SZÓ-TUDÓSlTÁS Az államfő szerint nem megfelelő a nyugdíjreform tervezete. A kor­mány nem készített elő kompenzáci­ós programot a szociálisan nehéz helyzetbe kerülő rétegek megsegíté­sére, és Schuster szerint a jövő évi költségvetés kidolgozásakor a Szlo­vákiai Városok és Falvak Társulásá­nak véleményét sem vették kellő­képpen figyelembe. Az államfőt ha­tározottan nyugtalanítja, hogy a ter­vekkel ellentétben a jövő évi költség- vetés a nemzeti össztermék 2 száza­léka helyett csak 1,8 százalékot szán a hadsereg fejlesztésére. Mikuláš Dzurinda miniszterelnök arra kérte az államfőt, hogy a költségvetés vi­tája előtt fogadja Ivan Mikloš pénz­ügyminisztert és Ľudovít Kaníkot, a szociális tárca vezetőjét. A közjogi méltóságok megvitatták a parla­mentben kialakult helyzetet, miután egyre inkább kérdéses, hogy a koalí­ció számolhat-e az Új Polgári Szö­vetségből (ANO) kivált független képviselők, valamint Ivan Simko volt védelmi miniszter szavazatával. „Ugyanúgy igyekszünk majd meg­szerezni a voksokat, mint bármely más parlamentben a világon. Tár­gyalni fogunk, megpróbáljuk meg­győzni a képviselőket, ha kell, kü- lön-külön is beszélünk a honatyák­kal” -jelentette ki a kormányfő, aki felhívta a figyelmet: Lengyelország­ban sikeres a kisebbségi kormány, és a cseh kabinetnek is több törvényt kellett már úgy elfogadtatnia, hogy a kormánykoalíciónak nem volt elég szavazata. Mikuláš Dzurinda szerint egyébként a költségvetés megszava­zásakor számítanak a független kép­viselők voksaira is. Újságírói felve­tésre válaszolva Pavol Hrušovský, a Kereszténydemokrata Mozgalom (KDH) elnöke kijelentette: pártja nem tárgyalt, és nem is tárgyal a je­lenlegi koalícióval szembeni alter­natíváról egyetlen ellenzéki politikai erővel sem. „A kormányban és a par­lamentben kialakult helyzet miatt minden felelős politikus kénytelen azon gondolkodni, mit tehetünk ab­ban az esetben, ha a koalíció nem lenne képes teljesíteni a kormány- programot. A KDH egyszerűen a ki­alakult helyzetre keresi a megol­dást” - mondta Hrušovský. Komolynak ítéli meg a koalíción belüli helyzetet Bugár Béla és Ru­dolf Schuster. A Magyar Koalíció Pártja elnöke tegnap tájékoztató jellegű látogatást tett az államfő­nél. Bugár lapunknak elmondta: az elnök aggodalommal figyeli az ese­ményeket, hiszen bármelyik pilla­natban kisebbségivé alakulhat a kormány. Az MKP elnöke példa­ként a leendő parlamenti alelnök megválasztását hozta föl. Az ANO frakcióját már hárman elhagyták kettőjük leváltására maga Ľubomír Lintner is szavazott, így nehezen el­képzelhető, hogy ők támogatnák Lintnert, s ez komoly konfliktusok­hoz vezethet. Emellett több olyan törvény van, amelyhez 76 szavazat kell, s amint az elsőt nem tudja el­fogadni a parlament, kisebbségi kormányzásról beszélhetünk. Bu­gár szerint bár néhány törvény elfo­gadásánál tárgyalnak az ellenzéki pártokkal is, főleg a Jozef Tkáč-féle Népi Unióval, nem lehet ilyen ad hoc koalíciókra támaszkodni. .Azoknak a pártoknak kell tárgyal­niuk a függeden képviselőkkel és biztosítaniuk a parlamenti többsé­get, amelyekből távozott néhány honatya, s a helyzet okozói. Tehát az ANO-nak és az SDKÚ-nak kell lép­nie. Nincs minden rendben, mint ahogy Dzurinda miniszterelnök ál­lítja” - mondta lapunknak Bugár. Szerinte ugyanis a szociális törvé­nyek és a költségvetés megtárgyalá­sa esetében nem számíthatnak egyetíen ellenzéki képviselőre sem. „A koalíció szétesése szintén nem megoldás, programunkat végre kell hajtani” - véli az MKP elnöke. A kor­mánykoalíció helyzetéről az 5. olda­lon is olvashatnak, (rudas, mert) Pittner levele, Mojžišról nem tárgyaltak Pozsony. Ladislav Pittner, a Szlovák Információs Szolgálat igazgató­ja levélben kért bocsánatot Rudolf Schuster államfőtől és Pavol Hrušovskýtól, a parlament elnökétől, amiért a Nemzetbiztonsági Hi­vatal vezetőjéről nem tájékoztattá őket ugyanúgy, mint Mikuláš Dzurinda kormányfőt. A titkosszolgálat vezetője ezzel beismerte, hogy a két közjogi méltóságnak szóban sem számolt be arról az anyagról, amelyet a kormányfőnek küldött Ján Mojžišsal kapcsolat­ban. A kabinet tegnap nem foglalkozott Mojžiš leváltásával, (rúd, s) A kereszténydemokrata miniszterek tegnap meghiúsították a szavazást a kormányban Nemcsak politikusok, hivatalnokok, hanem polgárok is a rendőrséghez fordulhatnának Holnap újra az európai alkotmányról Januártól vizsgálnák a vagyonosokat ÚJ SZÓ-TUDÓSÍTÁS Pozsony. A Kereszténydemokrata Mozgalom (KDH) kiegészítő ja­vaslatai miatt a kormány tegnap megszakította az európai alkotmá­nyos szerződés tervezetéhez kap­csolódó álláspontjáról kezdett vi­tát. „A KDH szeretné elérni, hogy az alkotmányos szerződés elősza­va említse meg Istent mint az eu­rópai értékek forrását. A legfonto­Pozsony. Mától 6080 korona a hiva­talosan megszabott havi bruttó mi­nimálbér, az órabér pedig nem csök­kenhet 35 korona alá. Az emelés mintegy 10 százalékkal növeli a munkaadók névleges kiadásait, va­lós értékben azonban csak mintegy 3 százalékos növekedést jelent. „Mi­vel azonban a szociális biztosításról nemrég elfogadott törvény értelmé­ben 2004. január 1-jétől az alkalma­zottak után fizetett társadalombiz­tosítási járulék 3 százalékkal csök­ken, a minimálbér-emelés nem ter­heli a munkaadókat” - mondta Miroslav Beblavý, a munka-, szociá­lis és családügyi minisztérium ál­lamtitkára. Ennél magasabb emelést nem mert megengedni a kormány, mivel tart munkanélküliség-növelő hatásától. A minimálbér eddig 5570 korona volt, az órabérnek pedig 32 sabb javaslatunk azonban az, hogy a dokumentumból maradjon ki az alapvető jogok európai char­tája, azaz a szerződés teljes máso­dik fejezete” - sorolta pártja köve­teléseit Vladimír Palkó belügymi­niszter. Szeretnék elérni azt is, hogy az Európai Uniónak ne le­gyen állandó, választott elnöke. Javaslataikat az ülésen részt vevő többi miniszter elutasította, vi­szont az álláspont teljes szövegé­koronánál magasabbnak kellett len­nie. A kabinet elfogadta a szociális segítségről szóló törvény módosítá­sát is, mely csökkenti a segély össze­gét a súlyos egészségkárosodottak­ról gondoskodó nyugdíjasok eseté­ben: 6000, illetve 8000 korona he­lyett csak 2000, illetve 2500 korona jár majd havonta. Bevezeti a szemé­ről már nem szavazott a kabinet, mivel az ülésen csak 10 kormány­tag vett rész, így azt a három ke­reszténydemokrata miniszter el­utasító szavazata esetén nem tud­ták volna elfogadni. A szombaton kezdődő kormányközi konferenci­ára azonban hivatalosan elfoga­dott állásponttal szeretne utazni a szlovák küldöttség, ezért az alkot­mányos szerződésről holnap újra tárgyal a kabinet. (1. p. j.) lyes szerepvállalás intézményét a fo­gyatékkal élők esetében: azok a gondozottak, akiknek havi jövedel­me magasabb 5500 koronánál, 448 koronát személyesen fizetnek az őt gondozónak, s az az államtól ennyi­vel csökkentett összegű, egy gondo­zott esetében havi 6052 korona se­gélyt kap. (lpj) ÚJ SZÓ-ÖSSZEFOGLALÓ Pozsony. Január 1-jétől léphet élet­be a vagyon eredetéről szóló tör­vény, melyet a kormány tegnap ha­gyottjóvá. A jogszabály szerint bárki - nemcsak politikusok, hivatalno­kok, hanem egyszerű polgárok is - a rendőrséghez fordulhatnának, és kezdeményezhetnék a gyanús ere­detű vagyon ellenőrzését. „Legfon­tosabb célunk megakadályozni a jogtalan vagyonszerzést, de a tör­vény rendelkezései vonatkoznak a jogszabály hatályba lépése előtt szerzett vagyonra is” - mondta Dániel Lipšic igazságügyi miniszter. Ha a feljelentés átmenne az első szű­rőn, azaz a rendőrség megalapo­zottnak találná a gyanút, következ­ne a második szűrő: az ügyész. A törvényesség őre először kérdőre TASR-HÍR Eperjes. Újra életfogytig tartó fegy­házbüntetésre ítélte Alojz K.-t az Eperjesi Kerületi Bíróság. A férfi, akit csak Lojzo Čistič néven ismert az alvilág, még a bírósági határozat felolvasása közben is agresszíven vi­selkedett, rátámadt őreire, akiknek le kellett teperniük a földre, majd ki kellett vezetniük a tárgyalóterem­vonná a tulajdonost, kikérné a kü­lönböző hatóságok véleményét, csak ezután fordulhatna bírósághoz. Az ügyész a bíró előtt felsorakoztat­ná érveit, és ha azok alapján valószí­nűsíthető, hogy a vitatott vagyon nem legális eredetű, a tulajdonos­nak kell iratokkal, szerződésekkel és egyéb bizonyítékokkal alátámaszta­nia, hogy törvényesen szerezte tulaj­donát. Közben az ügyész javaslatára a bíróság elrendelheti, hogy a tulaj­donos a vitatott vagyon értékének megfelelő értékű pénzbiztosítékot utaljon át az állam számlájára. A biztosíték alsó értéke nem lehet ke­vesebb a vagyon értékének felénél, a felső határa nem haladhatja meg a vagyon teljes értékét. A biztosítékot öt éven belül vissza lehetne igényel­ni: a tulajdonosnak ennyi ideje len­ne hiteles okmánnyal alátámaszta­ből. Négy társát 12-től 24 évig terje­dő szabadságvesztésre ítélték. A ke­rületi instancia májusban hozta meg első döntését - mely alig különbö­zött a mostanitól -, de a Legfelsőbb Bíróság néhány szakmai hibát talált benne, így újra le kellett folytatni a tárgyalást. Alojz K. és társai 1997- ben három személyt öltek meg. Két további gyilkosságot nem sikerült rájuk bizonyítani. nia vagyona legális eredetét. Ellen­kező esetben öt év után a biztosíték az államra száll. Ha valaki örökölt valamit, viszont kiderül, hogy örök­sége nem legális eredetű, azt is elko­bozhatják. A vagyon eredetét pol­gárjogi eljárás keretében vizsgálnák, azaz ha a bíróság kimondja a vagyon törvénytelen eredetét, a tulajdonost nem ítélik el, csak elkobozzák va­gyonát. Viszont ha az eljárás során fény derülne valamilyen bűncselek­ményre, büntetőeljárást lehet kez­deményezni. Az igazságügyi minisz­ter nem tart a visszaélésektől, mert a vitatott vagyonnak el kell érnie a mindenkori minimálbér kétszázszo­rosát, ami jelenleg körülbelül egy- mülió korona. Lipšic visszautasította az ügyészség alkotmányossági kifo­gásait, szerinte a törvénytervezet nem alkotmányellenes, (sz-a, 1-p-j) Összevesztek egy nő miatt Italozás után gyilkosság Perbete. Gyilkossággal végződött egy hétfő esti italozás, melyben hat férfi és egy nő vett részt a komáromi járásbeli községben. A vendégként érkezett négy férfi a hölgy miatt ösz- szeveszett a házigazdákkal, majd tá­voztak, de hamarosan vasrudakkal tértek vissza. Először összeverték, majd késekkel támadtak a helyiek­re, akik közül az idősebb halálos szúrást kapott. A négy támadó elő­zetes letartóztatásban van. (SITA) A januártól változó szociális juttatások jelenleg január elsejétől (havi juttatás koronában) súlyosan egészségkárosodott gondozása 6000 6000* két súlyosan egészségkárosodott személy gondozása 8000 8000* a fogyatékkal élők higiéniai, ruházkodási kiadásaira 200 300 a diétás étkezéssel járó költségekre 983 300-1000** * nyugdíjasoknak 2000, illetve 2500 korona **a betegség mértékének függvényében 300, 500 vagy 1000 korona Mától 6080 koronára emelkedik a hivatalosan megszabott havi bruttó minimálbér Kevesebb pénz a fogyatékkal élőknek ÚJ SZÓ-TUDÓSÍTÁS Lojzo Čistič élete végéig rács mögött marad Rátámadt az őrökre a tárgyalóteremben

Next

/
Oldalképek
Tartalom