Új Szó, 2003. június (56. évfolyam, 125-149. szám)

2003-06-23 / 143. szám, hétfő

Kultúra ÚJ SZÓ 2003. JÚNIUS 23. SZÍNHÁZ POZSONY NEMZETI SZÍNHÁZ: Hamupipőke 19 MOZI POZSONY MLADOSŤ: A kísérlet (német) 15.15,17.30, 20 TATRA: Álomcsapda (amerikai) 18,20.30 AU PARK - PALACE: Halálosabb iramban (ame­rikai) 15.40, 17.50, 20, 22.10 Mátrix - Újratöltve (amerikai) 15.10, 16.10, 18, 19, 20.50, 21.50 A dzsungel könyve 2. (amerikai) 15.15 Álomcsapda (amerikai) 17, 19.40, 22.20 Jégkorszak (amerikai) 15.30, 17.20 Hogyan veszítsünk el egy pasit 10 nap alatt (amerikai) 19.10, 21.40 Szakítópróba (amerikai) 15.50, 17.50, 19.50, 21.50 A mag (amerikai) 15.15,18.15 Ballistic: Robbanásig feltöltve (amerikai­német) 21.15 Londoni csapás (amerikai) 14.10, 16.30, 18.50, 21.10 Tökös csaj (amerikai) 14.45, 17.05, 19.15 Álmomban már láttalak (amerikai) 14.55,17.20, 19.45, 22.05 Baromi jó (cseh) 15.30, 20 An­gyalbőr (francia) 17.40, 22.15 Monty Python: Brian élete (angol) 14.10, 16.20 Ken Park (amerikai) 18.30, 20.35 PÓLUS - STER CEN­TURY: Álomcsapda (amerikai) 17.20, 20, 22.35 Halálosabb iramban (amerikai) 14,16.10,18.20, 20.30, 22.40 Mátrix - Újratöltve (ameri­kai) 14.10,16,17,18.50 19.55, 21.40 A kísérlet (német) 21.25 Szakí­tópróba (amerikai) 15.15, 17.15, 19.20 Londoni csapás (amerikai) 14.55, 17.25, 19.50, 22.15 Álmomban már láttalak (amerikai) 15.30, 17.50, 20.05, 22.25 Ballistic: Robbanásig feltöltve (amerikai-német) 20.25,22.30 Félix és Rose (francia) 18.35 KASSA TATRA: Beszélj hozzá (spanyol) 17, 19 CAPITOL: Álomcsapda (amerikai) 15.45, 18, 20.15 USMEV: Halálosabb iramban (ameri­kai) 16, 18, 20 DÉL-SZLOVÁKIA ÉRSEKÚJVÁR - MIER: Kilenc királynő (amerikai-argentin) 19 GYŐR PLAZA: Álomcsapda (amerikai-kanadai) 15.15, 20.30 Halálosabb iramban (amerikai) 13.15^ 15.30,17.45, 20 Ki nevel a végén? (ame­rikai) 18,20.15 Mátrix-Újratöltve (amerikai) 14.30,17.30,20.30 A sötétség leple (amerikai) 18, 20 Több a sokknál (amerikai-holland) 15.30, 20 Tökös csaj (amerikai) 20.15 Tulipános Fanfan (francia) 13.15, 15.30, 17.45, 20 Az utolsó éjjel (amerikai) 18 Veszett vad (amerikai) 14,16,18, 20 X-Men 2 (amerikai) 15.15,17.45 AZ MKKI HÍREI Szobor és objekt Pozsony. Csütörtökön nyitják a VIII. Szobor és objekt című kiállí­tást. A 8. alkalommal megrende­zésre kerülő, Pozsony város utcáin, terein és galériáiban több helyszí­nen zajló rendezvény egyik rend­szeres társrendezője a Magyar Köztársaság Kulturális Intézete. Magyarországról három kiváló szobrászművész alkotásai szere­pelnek az idei tárlaton: Jovánovics György, Haraszty István és Galgóczy György művei a Zichy- palotában, a Z-Galériában kerül­nek bemutatásra. Megnyitó időpontja és helyszíne: Június 26., 19.00, Zichy-palota A Pátria a VII. Szepsi Városi Napokon Szepsi. Szerdán 19.30-kor a kassai Pátria Művészeti Társulás lép fel a római katolikus parókián. A június 27-től 29-ig tartó VII. Szepsi Városi Napok társrendezője a MKKI. Nyári hangverseny Pozsony. Nyári hangversenyt tar­tanak szombaton 19.30-tól a Szlo­vák Rádió épületében. Közreműkö­dik a budapesti Tóth Aladár Zene­iskola fuvola- és gitárzenekara. Helyszín: Szlovák Rádió, Pozsony, Mýtna 1. Drámapedagógiai foglalkozásról a Katedrában Közelebb egymáshoz LAPAJANLÓ A Katedra júniusi számának Magán- galériájában Vajkai Miklós író osztja meg gondolatait Leonardo da Vinci Keresztelő Szent János című alkotá­sáról. Németh Margit, a Katedra Alapítvány elnöke megjelenésének 10. évfordulója kapcsán köszönti a szlovákiai magyar pedagógusok és szülők lapját. Ä folyóirat Közelebb egymáshoz címmel beszélgetést kö­zöl Pék Lászlóval, a Szlovákiai Ma­gyar Pedagógusok Szövetségének elnökével. Az új iskola címmel olvas­ható František Tóth oktatási állam­titkár a hazai közoktatás-fejlesztés stratégiájáról szóló, a rozsnyói kilen­cedik országos pedagógustalálkozó alkalmával elhangzott előadásának néhány részlete. Hajdan volt alma materére emlékezik Kovács Magda írónő. A komáromi Jókai Színház­ban gyerekek részvételével különle­ges drámapedagógiai, ún. TIE- foglalkozásokat tartottak a múlt hó­napban. Hogy mit is takar a TIE kife­jezés, megtudhatják a lapból. Jakab István egy újabb szóhasználatbeli problémára hívja fel a figyelmet nyelvművelő írásában. Csáky Károly néprajzkutató és helytörténész is­mét egy kiváló tudós pályáját ismer­teti az Eleink című rovatban, ezúttal a 18. században Selmecbányán tevé­kenykedő Scopoli János Antal olasz származású természettudóst és or­vost mutatja be. Ujlaky István buda­pesti történelemtanár a fakultatív történelem tanításának egy lehetsé­ges modelljével ismerteti meg az ol­vasókat. Töredékek a betűk mögötti végtelenről címmel Laczkóné Erdé­lyi Margit egyetemi docens lebilin­cselő írását olvashatják. A lap az ál­landó rovatok mellett közöl pályáza­ti felhívásokat is, ezenkívül tartal­mazza a Simonyi Zsigmond Helyes­írási Verseny országos döntője he­lyezettjeinek névsorát, a Katedra­versenyek eredménylistáját, vala­mint a szlovákiai magyar tájak nép­rajzát bemutató posztersorozat so­ron következő darabját is. (érvé) Solténszky Tibor dramaturg, a zsűri elnöke szerint végre magukra találtak a felnőtt színjátszó csoportok is Jó volt az idei Jókai Napok Komárom. A hét végén - pontosabban pénteken, az esti órákban, valamint a szombati nap folyamán - folytatódott a 40. Jókai Na­pok versenyprogramja. Erős kezdet után erősnek bizo­nyult a végjáték is, hiszen a finisben szóhoz jutók jelen­tősen befolyásolták a feszti­vál díjainak sorsát. LAKATOS KRISZTINA Láthattuk a Nyitrai Egyetemisták Kínjátszó Körét, azaz a NYEKK-et: a csapat Bereményi Géza és Cseh Ta­más Frontátvonulás című albumára építve idézte meg a hetvenes évek végének fílingjét, s hozott igazán egyéni színfoltot a fesztiválra. A lé­vai Bárka Színpad új, néhány hó­napja működő csapatként jelentke­zett a Jókai Napokon, Goldoni A hazug című vígjátékát mutatta be - ígéretes kezdetként. A nánai szín­játszók Moliere-előadása, A képzelt beteg már fesztiválsikerekkel a há­ta mögött érkezett Komáromba, hi­szen - egyebek között - fődíjas lett a falusi színjátszó csoportok tavaly ősszel Szepsiben és Buzitán meg­rendezett szemléjén is. A siker a Jó­kai Napokon sem maradt el, meg­érdemelten: a nánaiaktól a verseny legszínházszerűbb, legkomplexebb produkcióját láthattuk. A verseny­ben induló előadások sorát a komá­romi Selye János Gimnázium GIMISZ-ének örömrevüje, a Padlás című musical zárta. Tegnap délelőtt azután az eredmé­nyeket is megtudhattuk. Solténsz­ky Tibor dramaturg Budapestről, aki a zsűri elnökének tisztét töltöt­te be, zárszavában néhány általá­nos érvényű jó tanácsot is megfo­galmazott. Mint mondta, továbbra is a darabválasztás, a darab értő, szakmai szempontú olvasása bizo­nyul a legnagyobb gondnak, de megemlítette az alulpróbált, az alulvilágított előadások problémá­ját, továbbá az élő zene mint szín­padi eszköz hiányát is. A legfonto­sabbnak azonban azt tartotta ki­emelni: jó színvonalú előadások szerepeltek a szemlén, s ami még nagyobb öröm - végre magukra ta­láltak a felnőtt színjátszó csopor­tok is. A 40. JÓKAI NAPOK DÍJAZOTTJAI Fődíj És? Színház (Órsújfalu) - a Ha­mar egy asszonyt című egyfelvo- násos bemutatásáért Nívódíj Nánai Színjátszó Csoport - Moliere A képzelt beteg című vígjátékának bemutatásáért Apropó Diákszínpad (Fülek) - az Átkozott gyötrelem című ballada-összeállítás bemutatá­sáért A CSEMADOK OT nívódíja Kármán József Színház (Lo­sonc) - A nagy nő és Az ibolya című egyfelvonásosok színpadra állításáért A zsűri különdíja Nyitrai Egyetemisták Kínjátszó Köre - A Frontátvonulás című darab bemutatásáért Csémy Éva díja a legkreatí­vabb előadásért A Kassai Gimnázium Színjátszó Társulata - A Szegény Dzsoni és Árnika című mese színpadi fel­dolgozásáért Ferenczy Anna-díj Matuska Tamás (Nánai Színját­szó Csoport) - Argan megfor­málásáért A legjobb női alakítás díja Csák Éva (Kármán József Szín­ház, Losonc) - Sobri Ilonka sze­repének megformálásáért A legjobb férfi alakítás díja Panyi Zoltán (És? Színház, Őrsújfalu) - Szedlacsek szerepé­nek megformálásáért A zsűri oklevele Fókusz Diákszínpad (Dunaszerdahely) - a folyama­tos megújulásért Teátrum Diákszínpad (Szene) - a csoportmunkáért A diákzsűri díja Maszk Diákszínpad (Érsekújvár) - a gazdag érzelemvilág megje­lenítéséért Egyéni díjak Részvétel a Pódium Színházi Társaság színész- és rendezőkép­ző táborában: Rakottyai Katalin (Apropó Diákszínpad, Fülek), Mikó Krisztina, Bodon Andrea (KGSZT, Kassa), Salgó Andrea, Valaška Rita (MASZK, Érsekúj­vár), Huber Gabriella (Fókusz, Dunaszerdahely), Erdei Gergely (Marianum, Komárom), Szabó Tünde (KÁOSZ, Királyhelmec) Könyvjutalom: Balázs Ildikó, Er­délyi Gábor (Kármán József Színház, Losonc), Kovács Zoltán (Poloska Színpad, Nagymegyer), Ábrahám György (MASZK, Ér­sekújvár), Radimák László (Te­átrum Diákszínpad, Szene), Veszelei Éva, Molnár Csaba (Bárka Színpad, Léva) ÉS? Színház, Őrsújfalu - fődíj Apropó Diákszínpad, Fülek - nívódíj (Milan Drozd felvételei) A svéd The Cardigans lesz a sztárzenekar Trencsénben Hajdani mesterek művei jeles művészek előadásában Két nap Pohoda Régi Zenei Napok STRIEŽENEC DÁVID Ebben az évben talán utoljára ren­dezik meg Trencsénben Szlovákia legnagyobb multikulturális meg­mozdulását, a Bažant Pohodát. A már átlagosnak mondható napi húszezres közönség idén sem érez­het hiányt európai és vüághírű sztá­rokból, hiszen a svéd The Cardigans mellett olyan nevekkel találkozha­tunk, mint az angol Kosheen, a bel­ga Hooverphonic vagy a hazánkban nagy népszerűségnek örvendő szerb Boban Markovics Orchestra. Persze, a nagymenők mellett július 18-án és 19-én több olyan zenekar is fellép, melyek nálunk nem igazán ismertek, de a saját műfajukban az elit kategóriába tartoznak. Ilyen a brit Dreadzone, a német Jazzanova, a jamaicai Skatalites, amelynek még Bob Marley is rajongója volt, vagy a japán technospecialista, Ta- kaaki Itoh. S hogy a fesztivál to­vábbra is megtartsa alternatív jelle­gét, szinte az egész szlovák és cseh underground élet képviselteti ma­gát. Csehországból többek között a The Ecstasy of Saint Theresa, a MIG 21, egy koncert erejéig pedig újra színpadra lép hazánk legnagyobb alternatív zenei legendája, a Bez ladu a skladu. Természetesen a Pohoda erőssége nem csak a zené­ben rejlik, sok látogatót a kísérőren­dezvények vonzanak. Idén is lesz filmsátor, benne sok fiatal tehetsé­ges rendező alkotásával, de Július Satinský emléke előtt tisztelegve a humorista két filmjét is bemutatják. Egy premiert is tartanak: itt mutat­ják be Szlovákiában először az idén hat Oscarral díjazott Chicago című filmet. A látogatók már megszokhat­ták, hogy a Pohoda része egy irodal­mi kávéház is: ezúttal Marián Varga zenész lesz a vendég, de képviselteti magát a szlovákiai irodalmi élet több neves alkotója is. Dušan Mita­nával, Ján Štrasserrel, Marian Jas- lovskýval is találkozhatnak az érdek­lődők. Emellett lesz fotókiállítás, Internet-hozzáféréssel felszerelt szá­mítógépcsarnok, bungee-jumping aás asztalifoci. Érdekesség, hogy egy finnországi szervezőiroda autóbuszt indít Trencsénbe. Állítólag már több mint harmincán jelezték részvételi szándékukat. Az utazási iroda egyetlen kérése az volt, hogy a fesz­tiválon lépjen fel a szlovák Chiki liki tu-a zenekar is. A szervezők eleget tettek kérésüknek, így idén a Poho- dán finn fesztiválozókkal is talál­kozhatunk. Mint ismeretes, két éve a rendezvényt elmosta az eső. En­nek megelőzésére most sokkal több óriás sátor és fedett terület várja a látogatókat. Új SZÓ-HÍR Pozsony. A Régi Zenei Napok ren­dezvénysorozata az elmúlt nyolc év alatt Pozsony zenei életének szerves részévé vált. Idén először nem ősszel, hanem már ezekben a napokban, június 28-áig élvezhetik a régi zene kedvelői a koncerteket, melyek színhelye a Pálffy-palota. Tavaly indult a Musica imperialis in Posonio című projekt, melynek ke­retében az osztrák császári udvar ünnepségein elhangzott zenemű­vek csendülnek fel. A projekt része­ként ma 19 órától a császári udvar zeneszerzőinek műveit szólaltatja meg Peter Guľas csembalóművész. Régi mesterek viola da gambára komponált műveivel lép fel szerdán Kézműves tábor Ipolyszalkán Július 27. és augusztus 4. közt tart­ja az Ipoly Menti Kulturális és Tu­risztikai társaság harmadik nyári ifjúsági kézműves táborát, amely­ben a résztvevők hazai és magyar- országi mesteremberektől tanul­hatják a legnépszerűbb kézműves mesterségeket. Jelentkezni Dikácz Zsuzsánál lehet: 0907/404576, il­letve dikacz@orangemail.sk . 19 órától az Orpheon Consort. A koncert előtt, 18 órától a kubai szü­letésű Jósé Vázquez tart előadást a viola da gambáról, a 17-18. század népszerű hangszeréről. Pénteken 10 órától Nigel North, a londoni Guildhall School of Music and Drama professzora tart workshopot a 17. század lantzenéjéről a Zene- művészeti Főiskolán. A klarinét a klasszicizmus kamarazenéjében a címe annak a hangversenynek, amely ugyancsak pénteken 19 órá­tól kezdődik, s amelyen Mozart és Beethoven egy-egy műve hangzik el Daniela_ Varínska, Róbert Šebes- ta, Peter Šesták és Peter Kiráľ tol­mácsolásában. Szombaton 19 órá­tól Nigel North ad ízelítőt a 16. és 17. század angol lantzenéjéből, (m) Kormorán felfedező tábor Vajkán A Kormorán Társulás augusztus 4. és 11. közt tartja nyári felfedező tá­borát a Duna mellékágrendszeré­ben. A résztvevők számára kerék­pártúrákat, csónaktúrát, számhá­borúkat és egyéb foglalkozásokat szerveznek. Jelentkezni Varga Ba­lázsnál lehet: 0905/986491, illetve balu76@post.sk . KÖZLEMÉNYEK Nánai Színjátszó Csoport - nívódíj

Next

/
Oldalképek
Tartalom