Új Szó, 2003. június (56. évfolyam, 125-149. szám)

2003-06-10 / 132. szám, kedd

2 Vélemény és háttér ÚJ SZÓ 2003. JÚNIUS 1C KOMMENTÁR Kiimádkozott belépés NAGY ANDRÁS Ahhoz, hogy a lengyel népszavazás érvényes legyen, 15 millió ember­nek kellett az urnákhoz járulnia, ami annyi, mint Szlovákia, Szlovénia, Lettország, Litvánia, Észtország, Málta és Ciprus, tehát másik hét le­endő EU-tagállam teljes lakossága. így mindenki számára érthető, hogy miért állt el egész Európa lélegzete egy pillanatra, amikor kide­rült, az előzetes eredmények alapján Lengyelországban a kétnapos népszavazás első napján 18 százaléknál kevesebben mentek el voksol­ni. A kampányt kritizálok Lengyelországban is ugyanazt állítják, mint Magyarországon és nálunk, hogy a buta és szájbarágós jelszavak in­kább elriasztották az embereket, ezért a „csak” 59 százalékos részvéte­li arány. Ugyanúgy Lengyelországról is elmondható az, ami Szlovákiá­ról, a támogatást elutasító szavazatok segítettek hozzá ahhoz, hogy ér­vényes legyen a népszavazás, hiszen ha a 23 százalék nemmel szavazó inkább otthon marad, akkor most nem ünnepelnének északi szomszé­daink. A csadakozáspártiak ezzel szemben úgy vélekedtek, az ő kam­pányuk intelligensebb, mint a magyarországi és sokkal jobban vigyáz­tak a moratórium betartására, mint mi (ugye mindenkinek rémlik a május 17-i vasárnap délelőtt, amikor Szlovákia szinte valamennyi tévé és rádiócsatornája teljesen gátlástalanul részvételre buzdító kampányt folytatott). Varsóban a parlament mindkét házának kétharmados többségével kiváltható lett volna a sikertelen referendum, de biztos, hogy a mostaninál is nehezebb napok köszöntöttek volna Leszek Mil­ler kormányfőre. Egyébként a lengyeleknek is volt néhány érdekes húzásuk. Kicsit pi­kánsnak tűnik, hogy egy ügy érdekében kampányolt Lech Walesa volt államfő és forradalmár, valamint Wojciech Jaruzelski tábornok, a kommunista rendszer utolsó vezetője. II. János Pál, bár közvedenül nem kívánta befolyásolni a szavazókat, a lengyel népnek azt üzente, velük van, ami azért mindenki számára egyértelmű lehetett. A lengyel katolikus egyház is beleerősített még vasárnap, és a délelőtti miséken a papok is az urnák felé terelték a nyájat. A legolvasottabb lengyel na­pilap, a liberális hangvételű Gazeta Wyborcza is megtette a magáét, hiszen vasárnap délelőtt ingyen különszámot osztogattak országszer­te, melynek szalagcíme ennyi volt: Még kétszer ennyi kell. Néhány óra múlva Lengyelország is révbe ért, s a majdnem 39 milliós állam hosszú idő után területének, lakosságának és gazdasági erejé­nek kijáró pozíciót foglalhat el az európai államok közösségében. A szerző politológus hallgató Brüsszeli hullámhosz PÁKOZDI GERTRÚD Ha a kormány protokollgépe múlt heti lisszaboni fordulójának „csak” annyi haszna lesz, hogy a Mikuláš Dzurinda miniszterelnök útitársa­ként benne ülő miniszteriális fő- és szakhivatalnokok néhány órás ott- tartózkodásuk alatt a portugál példa alapján meggyőződhettek róla, már a csadakozás pillanatától teljesen kimeríthetők a brüsszeli alapok, nem volt „drága a benzin”. Portugália hasonló helyzetből startolt Eu­rópába, mint amilyenben Szlovákia most van. Azzal a kis „különbség­gel”, hogy ott nyilván a kezdetektől tudták, mi a teendőjük, ha uniós segítséggel akarnak utat, ipari parkot, gyárat, hidat stb. építeni, ma­gyarán: régiót fejleszteni. Néhány hónap, és Szlovákia teljes jogú uniós tag lesz. Az itteni átlag- polgár ebből egyelőre főképp azt érzékeli, hogy „odafönt” megállás nélkül azon vitatkoznak, jogosak-e vagy sem azok a félelmek, hogy a brüsszeli lehetőségek töredékével sem tudunk majd élni... Csáky Pál szerint nem kell félni, hiszen ha a szükség úgy kívánja, úgy­mond bekeményít, és nem lesz különösebb gond az alapok igénybe vé­telével. Tény, hogy az előcsadakozási alapokat viszonylag jól kimerí­tettük, jóllehet a PHARE előcsatlakozási alapból közel 60 millió euró sorsa még bizonytalan. Most tisztázzák felhasználásának kritériumait. Nem kell rá sokat várni, hogy kiderüljön: a jövőt illetően a tamásko- dóknak lesz-e igaza, vagy a magukról minden bírálatot elhárítóknak. De az is kiderül, az integrációs pénzek lehívási feltételeinek megte­remtéséért felelősök megtesznek-e mindent annak érdekében, hogy a pénzekre váró régiókban is tájékozottak legyenek az emberek, hogy az önkormányzatok, a kis- és középvállalkozók is tudják, mit kell tenni­ük, ha brüsszeli pénzhez szeretnének jutni. Az egyes régiókból érkező hírek szerint még nem sokat tudnak. Nincsenek megfelelő forma- nyomtatványok, nem tudják, milyen feltételekkel kaphat egy-egy vál­lalkozás brüsszeli támogatást stb. Az érintettek érdeklődnek, de az in­formációk nagyon lassan és körülményesen jutnak el az egyes térsé­gekbe. Meglehet, a lisszaboni „gyorstalpaló” tanfolyamnak köszön­hetően is olyan fordulatot vesz uniós felkészülésünk, amely áttörést eredményez, és politikusaink és gazdaságpolitikusaink a portugálok­hoz hasonlóan mielőbb tisztázzák, mely területekre akarunk elsősor­ban összpontosítani, mert ennek tisztázása nélkül meddő minden to­vábbi vita. A kormány a múlt héten felkészülési válságtervet fogadott el az euroa- lapok eredményes lehívása érdekében. Nyolc hónapos késést kell fél év alatt behoznia. Ez nem vehető félvállról. Mivel a tervet válságterv­nek nevezték el, úgy tűnik, végre a kormányban is mindenki rájött, mi a tét. Csak ne bizonyosodjék be, hogy későn kaptak a fejükhöz. Az esedeges kudarcot ugyanis nem az emiatt távozni kényszerülő minisz­terek szenvednék meg, hanem a brüsszeli támogatások „beragadása” miatt hoppon maradt régiók, vállalkozók... FIGYELŐ LENGYEL LAPO K A hétfői lengyel lapokban az álta­lános eufória mellett is felhívták a figyelmet arra, hogy bár a részvé­teli arány kielégítő volt, a válasz­tók több mint 40%-a otthon ma­radt, ami nem csupán a közügyek iránti közömbösséget, hanem a patriotizmus csökkenését is jelzi. Lena Kolarska-Bobinska, a Köz­ügyek Intézete igazgatónője rá­mutatott, hogy a magas munka- nélküliség, a stagnáló gazdaság, a sok korrupciós botrány és a rossz kormányzási stílus ellenére az európai integráció társadalmi támogatottsága az elmúlt két év­ben stabil maradt, a lengyelek egy része az integrációt a jelek szerint orvosságnak tekinti az or­szág problémáira. Sokan abban bíznak, hogy a gyengén működő lengyel intézmények ugyanolyan hatékonnyá válnak majd, mint az Európai Unióé. Szerinte nagyér­deműk van a referendum sikeré­ben a közéleti személyiségeknek, első helyen is a pápának, aki sok ingadozót győzött meg. TALLÓZÓ ZIUA A Romániai Magyar Demokrata Sző vétség nélkül a romániai magyarsá; talán egy százalékát sem érte voln el annak, műit amire az elmúlt évek ben jutott, s az RMDSZ-szel a romá niai demokrácia is nyert - írta a ro mán napilapban Dán Pavel ismer politológus. A kisebbségek politika szervezetei ott jelennek meg, és ot van rájuk szükség, ahol a többsé; nem érdekelt a kisebbségek gondjai nak megoldásában - hangsúlyozta Az, hogy az RMDSZ négy évig a kor mányban volt, majd 2000 után tör vényhozási koalícióra lépett a jelen légi kormánypárttal, hozzájárult ; demokrácia megszilárdításához, nö velte az ország integrációs esélyeit Szerinte ha 1990-ben a románia magyarok nem rendelkeztek voln: képviselettel a parlamentben, az ál lamapparátusban, akkor a Marosvá sárhelyen kiprovokált etnika összetűzések egész Erdélyre kitér jedve évekig elhúzódtak volna. Putyinnak nem a csecsen-kérdés a legnagyobb gondja, az orosz északon tíz évvel rövidebb az átlagéletkor Az igazán kemény dió Szibéria Nagyjából kétszáz esztende­je zajlik kisebb-nagyobb in­tenzitással a csecsenföldi há­ború. Ez volt a cárok gondja a XIX. század elejétől, Sztá­lin az egész népet kitelepí­tette, Hruscsov rehabiltálta a nemzetet, Brezsnyev nem törődött velük. Az új, az isz­lám által „szent háborúnak” hirdetett terrorizmus folyta­tódik. Putyin ígér, ígérget, a csecseneket pedig nem lehet megbékíteni. Erre figyel a nemzetközi közvélemény. E. FEHÉR PÁL Véget értek a szentpétervári szép napok, amikor Vlagyimir Putyin szülővárosában 45 állam- és kor­mányfőt köszönthetett, és a tévéka­merák előtt bizonyíthatta: semmivel sem kevesebb a reputációja Európa, az Európai Unió, illetve a NATO ve­zetői, és mindenekelőtt Schröder kancellár, illetve Bush elnök előtt, mint amilyen tekintélyt annak ide­jén Mihail Gorbacsov élvezett. (Per­sze, az igen befolyásos Moszkovsz- kije novosztyi, amely egyébként Pu- tyint szokta támogatni, arról ír, hogy a külföldi vendégek ellátásá­ban nem volt semmilyen hiba, vi­szont az ünnepi tengerészeti pará­déra kicsábított háromszázezer pé- tervári lakosnak elfelejtettek nyüvá- nos vécéket felállítani, ezért a Néva partja percek alatt egy tanganyikai falu klozetjára emlékeztetett.) Gor­bacsov abba bukott bele, hogy állan­dóan az állam nagyhatalmi szerepét igyekezett óvni a diplomácia eszkö­zeivel, alattvalói pedig vodkát sze­rettek volna inni, amelyet ő viszont betiltott. Arról már nem is beszélve - és egyáltalán nem megfeledkezve Gorbacsov felmérhetedenül nagy történelmi érdemeiről-, hogy Miha­il Szergejevics mindmáig ama tévhit rabja, hogy a demokráciát csak akarni kell, és azonnal meg is való­sulhat, hogy - ellentétben a Marxtól eredeztethető elmélettel - a forra­dalmat, a társadalmi viszonyok gyö­keres megváltoztatását „felülről” le­het kezdeményezni. Nem lehetett. Gorbacsov népszerű volt külföldön, nagyon népszerű, én is vettem Bécs- ben egy „Gorbi” feliratú kitűzőt an­nak idején, meg tetszett is, hogy amolyan szocdem rokonszenvei vannak, de a nép enni akart, s köz­ben Litvániában lövetett az önálló­ságot követelő népre, Karabah szin­te megoldhatatlan örmény-azerbaj­dzsán véres ellentétével nem tudott mit kezdeni, a csecsen kérdést admi­nisztratív, hogy ne újam rendőri ügyként kezelte. Putyin - úgy tetszik - belesétált ugyanebbe a zsákutcá­ba. Maradjunk csak a csecsen kér­désnél: alkotmányt dolgoztat ki, népszavazás lesz, minden bürokra­tikus intézkedés mintha megfelelne a demokratikus szabályoknak. Ezeknek az intézkedéseknek azon­ban egyetlen céljuk van: a nyugati világot - a terrorizmus világveszélye okán - a csecsének izgatják a legjob­ban, tehát Putyin gesztusokat tesz. Putyin igazi gondja azonban már régen nem az, hogy mi lesz a cse- csenekkel, vagy milyen a pravosz­láv egyház szerepe a mai oroszok életében, noha maga is vaskos gyertyákkal látogatja a székesegy­házakat és el nem mulasztana egyetlen találkozót sem II. Alekszij patriarchával (világi nevén Rüdi­ger úrral, aki egyenes leszárma­zottja annak a Rüdiger cári tábor­noknak, aki előtt Görgey Artúr 1849 augusztusában kapitulált). Még az sem érdekelte, hogy a Téli Palota kapujára a mostani jubile­um előtt visszaszerelték azokat a kétfejű sasokat, a cári címert, ame­lyet 1917-ben szereltek le onnan. Putyin igazi gondja az, hogy mi lesz északon. Mi lesz Szibériában? Azokon a vidékeken, ahol az év há­romszáz napjában nulla fok alá zu­han hőmérő higanyszála, ahol a la­kosság legnagyobb része az egyko­ri, Sztálin által odadeportált rabok leszármazottja és ahol az átlagélet­kor tíz évvel alacsonyabb, mint az európai Oroszország területén. (A félreértések elkerülése végett azt is tudni kell, hogy az orosz férfi lakos­ság átlagos életkora az európai te­rületeken sem éri el a hatvan évet. És ki kell egészíteni ezt az informá­ciót azzal, hogy a férfiak korai elha­lálozása az esetek hatvan százalé­kában, részeg állapotban elkövetett gyilkosság következménye.) Mi, közép-kelet-európaiak, akiknek szintén vannak tapasztalataik a sztálini diktatúráról, azért erről a rettenetről többnyire Lengyel Jó­zsef, Alekszandr Szolzsenyicin, Varlaam Salamov, Jurij Domb- rovszkij megrendítő alkotásaiból tudtunk. Vorkuta, Magadan, No- rilszk - ezek a városok és ezek a te­rületek a veszélyeztetett országré­szek. És innen származik - a nyers­anyag-kitermelés okán, aranyról, Észak-Szibériából szár­mazik az orosz nemzeti jövedelem egyötöde. földgázról, kőolajról van szó! - az oroszországi nemzeti jövedelem egyötöde, az orosz export hatvan százaléka! Putyin állama, természetesen, nem nélkülözheti ezeket a jövedelmeket. Különös tekintettel arra, hogy ép­pen ezekre alapozzák azokat a ter­veket, amelyek szerint, amennyiben az elkövetkező években folyamato­san lehetne számítani a nemzeti jö­vedelem 2,5 százalékos növekedé­sére, akkor az Orosz Föderáció hu­szonöt esztendő múlva elérheti Por­tugália mai színvonalát. Ugyanak­kor Putyin már nem alkalmazhatja Sztálin módszereit: nem szállíthat rabszolgákat Északra, tízmilliós nagyságrendben. Putyin nem alkal­mazhatja Hruscsov módszerét sem, aki megpróbálta a forradalmi lelke­sedés maradványait (a fiatalok to­borzása) egyesíteni az úgynevezett „északi pótlék” kapitalista ízű csábí­tásával, ami azt jelentette, hogy a Moszkvában végzett fiatal mérnök, ha négy-öt évet ledolgozott ezeken a vidékeken, akkor nyugodtan vehe tett magának egy jó lakást a főváros ban, mivel a pótlék a rendes szovjei bér sokszorosa volt. A privatizál] olaj- és aranykitermelő vállalatol azonban nem fizetnek semmilyer pótlékot. Kihasználják azt a szörnyé körülményt, hogy annak az észak területeken élő orosz lakosságnak illetve döntő többségének egyálta Ián nincsen lehetősége arra, hogy szülei eredeti lakhelyére visszaköl­tözzön és újra valamelyest ember körülmények között éljen. Pillanat­nyilag 600 ezer ember vár arra. hogy az északi területekről vissza­térhessen családja eredeti lakhelyé­re. Ennek az óriási lélekszámnak csak a töredéke rendelkezik olyan anyagi háttérrel, ami lehetővé tenne számára álmai beteljesedését. Szibéria, Észak - nagyon messze van. Az orosz sajtó, mármint az a része, amelyik veszi magának a bá­torságot, hogy az elnököt bírálja, éppen arra mutat rá, hogy a csecsé­nek problémái ugyan rendkívül fon­tosak minden szempontból, de a szibériai Észak gondjai egész Orosz­ország gazdásági és emberi tartalé­kai szempontjából összehasonlítha­tatlanul nagyobb jelentőséggel bír­nak. Csak hát messze vannak azok az északi oroszok. Sztálin erőszak­kal telepítette be az Északot. A leg­szerényebb számítások szerint is ez az akció húsz millió ember életébe került. Most a megmaradónak éle­téről lenne szó. Putyinnak vagy arra kellene pénzt szereznie, hogy em­berileg elviselhetővé, következés­képpen gazdaságilag hasznossá te­gye ezeket az északi területeket, vagy pedig hagyja a sorsára ezt a vi­lágot. Csak ebben az esetben az a megkerülhetetlen kérdés: miből él majd meg Oroszország? És, persze, a csecsen problémát is meg kellene oldani. De nem olyan Patyomkin-módszerekkel, mint amilyen a szentpétervári ünnep­ségsorozat volt. Ha Bush vécére tud menni, de az egyszerű „pitye- ri” nem - az öreg hiba. Sokan bele­buktak ebbe. LEVELBONTAS A gímesi iskola sorsa Június 2-án a zoboraljai Gímes község önkormányzata nem sza­vazta meg a magyar szülők kér­vényét, a magyar igazgatóságú alapiskola létrehozását! A 9 tagú önkormányzatból a jelenlévő 8 képviselő a következőképp sza­vazott: 1 támogatta, 3 tartózko­dott, 4 ellene voksolt. Ezzel meg­pecsételődni látszik a gímesi ma­gyarság sorsa, választott képvi­selői úgy döntöttek, hogy Gíme- sen nincs szükség magyar iskolá­ra, elég a szlovák! Ugyanis az im­már jogalanyisággal rendelkező alapiskola alapító levele alapján már „csak szlovák iskola”, ahol magyar nyelven is van oktatás! De meddig lehet, és mely tantár­gyakat oktatják magyarul? Mert, ha az iskola igazgatója vagy igaz­gatósága csakis a magyar nyelvre és irodalomra korlátozzák a ma­gyar nyelven oktatást, ekkor sém sérti meg az alapító okiratot. Ha összevetem az önkormányzati választások és a testület szavazá­sának eredményét, akkor szá­momra felfoghatatlan a döntés! Az önkormányzati választások alapján 4 KDH-s, 4 MKP-s és 1 SDL-es képviselő van Gímesen. Ha 4 MKP-s képviselő van, akkor felmerül néhány kérdés:- hogy lehetséges, hogy csak 1 képviselő szavazott a magyar igazgatóság mellett?- milyen „magyar” jelölteket állí­tott a gímesi MKP az önkormány­zati választásokon?- mit tett a helyi MKP alapszer­vezet a gímesi magyar igazgató­ságért?- mit tettek a járási és országos MKP szervek a gímesi magyar igazgatóságért? Az utolsó két kérdésre egyér­telmű a válasz, a magyar igazga­tóságért semmit, ezt mutatja a szavazás eredménye! Ezek alap­ján valóban megásták az itt élő magyarság sírját, mert még az MKP képviselők sem álltak ki a magyar igazgatóságú iskoláért, annak ellenére, hogy a szavazás titkos volt! De a gímesi önkor­mányzat álláspontja nem csak a gímesi magyarságot érinti! Mivel központi iskoláról van szó, mely­nek magyar részlege van, idejár­nak a koloni, lédeci és zsérei ma­gyar gyerekek is. De csakis annak az önkormányzatnak a jogkörébe tartozik az iskola, melynek terü­letén van az épület, hiába van több diák a környező falvakból, ezeknek a községeknek nincs be­leszólása az iskola működésébe. Jelenleg megoldhatatlan a ma­gyar igazgatóságú iskola létreho­zása, mivel más községben nincs megfelelő épület. Újabb akadályt gördítettek a magyar szülők jo­gos kérése elé, de ez sem állíthat­ja le a kezdeményezést, hogy mi magunk szervezzük az oktatá­sunkat, magyar nyelven, magyar igazgatóságú iskolában. Balkó Gábor Kolon- Hiába szólítottál öreganyádnak, akkor sem keveredek adócsalásba. Ezért már az első kívánság után számlát kell adnom! (Lehoczki István rajza)

Next

/
Oldalképek
Tartalom