Új Szó, 2003. március (56. évfolyam, 50-75. szám)

2003-03-19 / 65. szám, szerda

Régió ÚJ SZÓ 2003. MÁRCIUS 14. Személycserék Rozsnyón Rozsnyó. A helyi képviselő- testület tegnap Dionyz Ke­ményt választotta alpolgár­mesterré. A korábbi főellenőr Ján Stefant városi elöljáróvá nevezték ki Szaniszló Pál he­lyett, aki február végén le­mondott tisztségéről. A testü­let egy része szerint Szaniszló azért nem tölthette be ezt a posztot, mert vállalkozóként is tevékenykedik. Az új főel­lenőr Katarina Bálázóvá lett, aki eddig a Rozsnyói Járási Munkaügyi Hivatal igazgató­nője volt. (kov) Az Ifjú Szivek Losoncon Losonc. Holnap a Timrava Vá­rosi Művelődési Központban este 19 órai kezdettel az Ifjú Szivek „Muzsikáltam én...” c. műsorát láthatják az érdeklő­dők. (puntigán) Érsekújvári járási népdalverseny Érsekújvár. A Czuczor Napok keretében tegnap tartották az alapiskolások járási népdal- versenyét. Az első kategória győztese Halasi Natália, a má­sodiké Dallos Réka lett, mind­ketten az Érsekújvárt Czuczor Gergely Magyar Tannyelvű Alapiskola tanulói. A verseny egyetlen fiú szereplője, Esek Márton a helyi nyolcéves gim­náziumból - ugyancsak máso­dik kategóriában - harmadik helyezést nyert. A harmadik, legerősebb kategóriában a há­romtagú zsűri a kurtaszok­nyás faluból, Kéméndről érke­ző Kovács Krisztinát találta a legjobb hangú népdalénekes­nek. A legidősebb tanulók kö­zött két második díjat osztot­tak ki Maly Ilonának és Bogyó Líviának, illetve két harmadik díjat Cser Adriannának és Mé­száros Rékának, (száz) Nincs ingyen támogatás Gyerk. Kilencszázhatvan korona ellopásával vádolják azt a helyi, 27 éves férfit, aki a múlt héten vasárnap a helyi kocsmában összevere­kedett a 72 éves szomszédjá­val. Az ittas állapotban lévő embertől száz koronát köve­telt azért, mert a múltban többször hazatámogatta. Az idős úr ezt visszautasította, a követelő fiatalabbik ezért a földre lökte, s kilopta a ka­bátjából a pénzt. A támadót előzetes letartóztatásba he­lyezték. (TASR) Országos továbbjutók Komárom. Tegnap tartották a Tompa Mihály Vers- és Prózamondó verseny kerületi fordulóját. Az országos ver­senyre továbbjutók: I. kate- Űgória vers: Kelemen Márk, Majer Kitti és Szabó Anasztá­zia, próza: Berkes Balázs, Du- rícek Tamara és Habenicht Dávid; II. kategória vers: Jó­kai Ágnes, Szalai Bence és Varga Katalin, próza: Gál Katalin, Gáspár Tünde és Varga Enikő; III. kategória vers: Bödök Zsigmond és Marko Nikolett, próza: Neu­mann Katalin; IV. kategória vers: Bohil Róbert és Meny­hárt Adrianna, próza: Dómján Ádám, Döme Sándor, Jezsó Tamás, Horváth Virág és Vajas Ferenc. Az ötödik kategóriá­ban csak versmondók indul­tak, valamennyien továbbju­tottak: Bahorecz Ágota, Bölcskei Elvira, Gál László, Szabó Csilla és Varga Emese. A megzenésített vers kategóri­ában a középiskolás diákok­ból álló Naccsönd formáció volt az egyedüli nevező és to­vábbjutó. (vkm) A gazdák országszerte javában metszik a gyümölcsfákat. így van ez az északabbi, hegyvidéki régiókban is. A hetvenéves zsolnai Jozef Korcek már a kertben serénykedik. (TASR-felvétel) A Matica az államfő közbenjárását kéri a Cirill és Metód-szoborcsoport ügyében Komárom már döntött Pozsony/Komárom. A Mati­ca slovenská tegnap levélben kérte Rudolf Schuster állam­főt, hogy csütörtöki, komá­romi látogatása során foly­tasson tárgyalásokat a városi képviselő-testülettel a Cirill és Metód-szoborcsoport köz­téri elhelyezéséről. ÚJ SZÓ-ÖSSZEFOGLALÓ A szoborcsoportot a Matica aján­dékozta a városnak, és jelenleg az evangélikus lelkészi hivatal udva­rán áll. A szlovák kulturális szerve­zet azonban továbbra is kiáll szán­déka mellett, hogy a két szláv hit­térítő szobra méltó helyen, közté­ren kerüljön felállításra - fogalma­zott Stanislav Bajaník, a Matica szóvivője. „A városi képviselő-tes­tület már többször megerősített döntése értelmében a szoborcso­port a katonatemplomban kap he­lyet” - nyüatkozta a hírre reagálva Ándruskó Imre, az önkormányzat MKP-s frakciójának megbízott el­nöke. Hozzátette, a képviselők a Palatínus Polgári Társaság kérését is jóváhagyták, miszerint az Euró­pa Udvarban Európa más védő­szentjeinek szobraival együtt, ve­lük azonos méretarányban Cirill és Metód szobra is köztéri elhelyezés­re kerül. Ándruskó megjegyezte, hogy a városi képviselő-testület tagjait senki sem értesítette arról, hogy az államfő találkozni kívánna velük, és testületi ülést sem hívott össze senki. Információnk szerint a Matica eredetileg nem köztéri al­kotás elhelyezését kérte a várostól, ezért is határozott a testület már évekkel ezelőtt úgy, hogy a katona­templomban biztosít számára he­lyet. (s, t, vkm) MKP: tisztújítás Gömörben Bán Zoltán az új elnök Rimaszombat. Bán Zoltán szemé­lyében új elnöke van az MKP rima- szombati járási elnökségének. A volt járási elnök, Boros Zoltán to­vábbra is elnökségi tag marad. A járási elnökségen belül erősödött a vidék pozíciója, a Vály völgyének képviselője Máté Ferenc, Nagyba­logot és környékét Vítárius Gyula, Détért Zagyi István, a Medvesalját pedig Molnár Gyula, Tajti polgár- mestere képviseli. A párt Országos Tanácsába többek közt Simon Zsolt minisztert delegálták, (szászi) Galántai járás: továbbra is kényszerszünet több iskolában Tilos a beteglátogatás GAÁL LÁSZLÓ Vágsellye/Galánta. A Vágsellyei járásban tegnaptól már csak a felső­királyi óvodában tart az ifluenza miatt elrendelt kényszerszünet - tudtuk meg Iveta Sulekovától, a Közegészségügyi Intézet galántai járványügyi osztályának vezetőjé­től. A múlt héten a Vágsellyei járás összes óvodája, alap- és középisko­lája zárva volt a járvány miatt. A hi­vatal a Galántai járásban több óvo­dában és iskolában meghosszabbí­totta a kényszerszünetet. Az ottani 10 középiskola közül a múlt héten még 9 iskolában szünetelt a tanítás (kivéve a szeredi gimnáziumot), tegnaptól 5 középiskola újra műkö­dik. A járás 49 alapiskolája közül a múlt héten 14-ben volt kényszer- szünet, amelyet tegnap 10 iskolá­ban meghosszabbítottak. Eddig 13 óvodában szünetelt az oktatói-ne­velői munka, s ezek közül hét óvo­dában még tart a kényszerszünet. A Közegészségügyi Intézet az említett szünetet egyelőre máig hosszabbí­totta meg. A Vágsellyei és a Ga­lántai járás kórházaiban és a szociá­lis létesítményekben továbbra is ér­vényes a beteglátogatási tilalom. Felgyújtották a Czuczor-szobor elé helyezett koszorúkat Kegyeletsértő vandálok tette Érsekújvárott SZÁZ ILDIKÓ Érsekújvár. Ismeretlen tettesek a Csemadok helyi alapszerveze­tének székháza mellett található Czuczor Gergely szobor előtt fel­gyújtották a koszorúkat. Március 14-én a városi szervezetek, önkor­mányzati képviselők és a környező községek polgármesterei helyez­ték el koszorúikat a szobor előtt. „Folyamatosan zajlanak a Czuczor Gergely Napok, hétfőn nagy meg­döbbenéssel vettük észre, hogy ilyen csúfosan elbántak a virágok­kal” - panaszolta Farkas Margit, a Csemadok helyi szervezetének ve­zetőségi tagja. Elmondása szerint a korábbi években is előfordult, hogy elloptak vagy megrongáltak koszorúkat, de ilyen pusztításra nem emlékezik. A rimaszombati Fundament Polgári Társulás fehívása A régió j avára fordítj ák az egy százalékot SZÁSZI ZOLTÁN Rimaszombat. „Segítsünk magun­kon” - ez a jelszava a Rimaszombat­ban működő Fundament Polgári Társulás kampányának, amely már­cius elején kezdődött. A kampány célja, hogy felhívja a Rimaszombati járásban élő adófizetők figyelmét és meggyőzze őket, hogy adójuk egy százalékát a járásban működő re­gisztrált polgári támlásoknak, szer­vezeteknek adományozzák. A társu­lás két éve megalapított Közösségi Alapja pozitív példa lehet a rima- szombatiaknak, ugyanis az elmúlt két évben 62 kezdeményezést támo­gatott összesen több mint félmillió koronával. Ezt az összeget önkor­mányzatok, civil szervezetek, polgá­ri társulások kapták környezetük szellemi és épített értékeinek men­tésére és fejlesztésébe. „Senki szá­mára nem lehet közömbös közvet­len életterének állapota. Az épített és szellemi környezet megőrzése, a lokálpatriotizmus megerősítése ér­dekében próbáljuk meggyőzni az adózókat, mennyire fontos, hogy adójuk egy százaléka itt maradjon az ő közvetlen környezetükben. En­nek a sok kis összegnek a felhalmo­zásával a Közösségi Alapot tudjuk gyarapítani. Az ott megítélt támoga­tások végeredményét, a megvalósí­tott pályázatok közvetlen hasznát pedig az adományozók rövid időn belül megtapasztalhatják” - mondta Hajdú István, a Fundament Polgári Társulás elnöke. EZ ITT A KÉRDÉS Mi a véleménye az iraki helyzetről, s tudja-e, veszély esetén mit tenne? Záhorsky Elemér, 72 éves, nyugdí­jas, Érsekúj­vár: Már aludni sem tudok nyugod­tan, féltem a gyermekeimet és az unokáimat. Szerintem beteg ez a világ! A háborúskodás mö­gött néhány ember meggazdago­dása áll, de miért kell ehhez so­kaknak szenvedniük? Mindkét félre nagyon haragszom, hogy nem tudnak békés utón meg­egyezni. Én bizony nem tudom, hol található Érsekújvárban óvó­hely, s ha tudnám is, gondolom, nem olyan korszerű, hogy az ben­nünket vegyi támadás esetében meg is tud védeni. Biztosan nem sokan fémek el benne, akkor meg mire jó? Tövis István, 50 éves, a nagykaposi Városi Művelő­dési Központ igazgatója: Számomra egy­értelmű, hogy ha Szaddam nem hagyja el Irakot, már nincs visszaút és csak a háború dönthet az új Irak sorsáról. Ami az esetle­ges háború itteni vonatkozásait illeti, véleményem szerint Szlová­kiának- ígéreteivel összhangban - csatlakoznia kell az Egyesült Államokhoz, ezzel is tovább erő­sítve a NATO és a világ előtt or­szágunkról kialakított képet. Egy esetleges támadás esetén ponto­san tudom, hová kell mennem a családommal, annál is inkább, mert az óvóhely éppen itt, a mű­velődési központ alatt van. a pi r e n d e Van, ahol csak a lakosság egy részének jutna óvóhely és gázálarc ÚJ SZÓ-ÖSSZEFOGLALÓ Bagdad ellenakciókat helyezett ki­látásba a világ különböző részein, ha az Egyesült Államok megtámad­ja Irakot. A Washington szövetsége­sének számító Szlovákiában éppen ezért óvintézkedések sorát léptet­ték életbe. A tájékozódás szándé­kával afelől érdeklődtünk, hogy Dél-Szlovákia egyes járásaiban a polgári védelem miként készült fel egy esetleges támadásra vagy más, a lakosságot veszélyeztető akcióra. MOHI ÉS A DUSLO KÖRNYÉKÉT EVAKUÁLNÁK Az Érsekújvári Járási Hivatal polgá­ri védelmi osztályán Peter Kollár ta­nácsadójától megtudtuk, a lakosság evakuálásának háromféle lehetsé­ges módjára készültek fel. Szükség esetén az Érsekújvári járásba telepí­tenék át a mohi atomerőmű húsz ki­lométeres körzetében lévő tíz köz­ség lakosságát. A vágsellyei Duslo vegyi üzem esetleges robbanásakor a Vágsellyei járás településeinek la­kosságát evakuálnák a járásba. A harmadik készültség a Liptovská Mara-i és árvái vízi erőműveket érinti, illetve a vágkirályfai víztáro­zót. Meghibásodásuk esetében Jat­tó, Tardoskedd, Tótmegyer és An- dód lakossága kerülne veszélybe. „Az egyszerű búvóhelyek a lakóhá­zak pincehelyiségei. Ugyanakkor tíz olyan óvóhelyről van tudomásunk a járásban, amelyek jogi személyek tulajdonát képezik, és az alkalma­zottak védelmére szolgálnak” - tá­jékoztatott Kollár. Gátasi Iréntől, az érsekújvári magyar alapiskola igaz­gatónőjétől megtudtuk, tegnap megkapták az esetleges evakuálás­hoz szükséges útmutatást. A pontos részletekkel az oktatási létesítmé­nyek vezetői a járási hivatal polgári védelmi osztályán egy március 20- ra tervezett értekezleten ismerked­nek meg. VÉDŐESZKÖZ CSAK A FELNŐTTEK FELÉNEK JUTNA A Rimaszombati járásban a lakos­ság számának megfelelő óvóhely és polgári védelmi eszköz áll ren­delkezésre. Ján Ivanik, a Rima­szombati Járási Hivatal polgári vé­delmi szakembere szerint az utób­bi napokban az iraki válság miatt megnövekedett a polgárok érdek­lődése a polgári védelem iránt. Mindenkinek azt ajánlja, hogy el­sősorban a lakóhelyén, a polgár­mesteri hivatalokban érdeklődjön, szükség esetén helyben milyen és mennyi civilvédelmi eszközhöz félhet hozzá. A járásban most több mint száz helyen vannak elraktá­rozva ezek az eszközök. Minden­hol van elég olyan helyiség, amely szükség esetén óvóhelyként hasz­nálható, sőt, több is, mint ameny- nyire a lakosság száma alapján szükség lehetne. A polgári védelmi eszközök közül a kiskorú gyerme­kek védelmét szolgáló úgynevezett védózsákokból van elegendő, s ezek az előírásoknak is megfelel­nek. Az iskolás gyermekek védel­mét szolgáló védőruházat és védő­álarc az érintett korosztály 81 szá­zalékának jutna, a felnőtt lakos­ságnak szánt eszközökből azonban már csak minden másodiknak jut­na. A legtöbb ilyen eszköz az 1960- as évek derekán készült, használ­hatóságukat folyamatosan ellenőr­zik, s a készlet az előírásoknak megfelelő. KASSÁN KEVESEKNEK JUTNA ÓVÓHELY Kassa területén található óvóhe­lyeken a lakosságnak alig 15 száza­léka, összesen 34 700 ember fér el. A Kassai Kerületi Hivatal polgári védelmi osztályának vezetője sze­rint ez jó aránynak számít egyes nyugat-európai nagyvárosok 4-5 százalékos óvóhely-kapacitásához képest. Andrej S aland elmondta, hogy a 78 légópince többsége még a karibi válság idején épült, a gyá­rakat pedig eleve óvóhelyekkel együtt építették. Az ilyen óvóhe­lyekből egyébként 182 van, me­lyekben mintegy húszezer alkal­mazott fér el. A U. S. Steel vállalat szükség esetén valamennyi dolgo­zóját el tudja helyezni saját pincéi­ben, másutt az alkalmazottak 70- 80 százaléka számára van hely. A civil lakosság részére fenntartott óvóhelyek többsége az Óváros te­rületén, a Fő utca és a Komensky utca házai alatt található; fűthető- ek és mellékhelyiségekkel is ellá­tottak. Tavaly összesen egymillió koronát költöttek a kassai óvóhe­lyek karbantartására. A gázálarcok pontos számát nem sikerült meg­tudnunk, a járási hivatalok illeté­kesei csak annyi közöltek, hogy a legújabb maszkok is húsz évesek, egy gázálarc tartozékaival együtt jelenleg négyezer koronába kerül. A rendelkezésre álló füterek több­sége csupán a rádioaktív por ellen nyújt védelmet. Információink szerint a Kassai ke­rület illetékesei annak idején el­döntötték, hogy egyes járásokban nincs szükség atombunkerekre, mivel a nukleáris támadás veszé­lye azokon a területeken teljesen Itizárt. Andrej Salanci megerősí­tette értesülésünket, ám nem árul­ta el, melyek ezek a járások. A ke­rületi hivatal polgári védelmi osz­tályvezetője szerint egy atomtá­madás nem másodpercek alatt tör­ténik, vagyis veszély esetén arra is bőven lesz idő, hogy a lakosságot más járásokba vagy kerületekbe szállítsák.

Next

/
Oldalképek
Tartalom