Új Szó, 2003. március (56. évfolyam, 50-75. szám)

2003-03-01 / 50. szám, szombat

® HUSZARNAK NEVEZTÉK A FALUJÁBAN 3. OLDAL UJJ SZÓ SZLOVÁKIÁI MAGYAR NAPILAP MIKLÓS BÉLA: LAZSÁLVA NEM MEGY 5. OLDAL 2003. március 1., szombat www.ujszo.com Ára 9,50 korona (előfizetőknek 8,50 korona) 56. évfolyam, 50. szám A kormánykoalíció széthúzása és a kommunisták támogatása segítette a Hradzsinba; gyengült a szociáldemokrata Vladimír Spidla pozíciója, de a kormányfő nem mond le Václav Klaus győzött a cseh elnökválasztáson Újságírók gyűrűjében az új cseh köztársasági elnök (CTK-felvétel) Prága. Václav Klaus 61 éves volt kormányfőt, az ellenzéki Polgári Demokratikus Párt tiszteletbeli elnökét választot­ta meg tegnap a cseh parla­ment az ország új köztársasá­gi elnökévé. KOKES JÁNOS Klaust a harmadik elnökválasztás harmadik fordulójában 142 képvise­lő és szenátor támogatta; ez elegen­dő volt a győzelemhez. Jan Sokolra, a kormánykoalíció je­löltjére a sordöntő harmadik fordu­lóban 124 honatya szavazott. Klaus a 66 éves Václav Havelt, a február 2- án távozott államfőt váltja fel a prá­gai Hradzsinban, a cseh királyok és államfők hagyományos székhelyén, s a tízéves Csehország második el­nöke. Ha viszont a csehszlovák elnö­köket is beszámítjuk, akkor Klaus a tizedik csehszlovák-cseh államfő a Hradzsinban. Prágai megfigyelők szerint Klaus sikerét a hárompárti kormánykoalíció - különösen a szo­ciáldemokraták - belső megosztott­sága, valamint Cseh- és Morvaor­szág Kommunista Pártjának támo­gatása tette lehetővé. Vladimír Spidla kormányfő, aki az elsők kö­zött gratulált Klausnak, kijelentette: a kormánykoalíció jelöltjének siker­telensége ellenére sem tervezi, hogy benyújtaná lemondását pártelnöki vagy kormányfői tisztségéről. Ugyanakkor a választás tapasztala­tait a koalíció és a szociáldemokra­ták részletesen elemezni fogják, s le­vonják a megfelelő következtetése­ket. Klaus rövid felszólalásában megköszönte a bizalmat, s hangsú­lyozta: minden cseh állampolgár el­nöke kíván lenni, szorosan együtt akar működni mind a kormánnyal, mind a parlamenttel. Lubomír Zaorálek képviselőházi elnök beje­lentette, hogy március 7-re össze­hívta a parlamenti kamarák együt­tes ülését, amelyen ünnepélyesen beiktatják az új államfőt. Mindkét tegnapi fordulóban a képviselőház­ban Klaus, a szenátusban pedig Sokol kapta a több szavazatot. Ez megfelelt a várakozásoknak, s ugyanakkor egyértelműen jelezte: a titkos szavazás során a kormánykoa­líció egyes képviselői vagy szenáto­rai nem tartották magukat pártveze­tésük utasításaihoz, s nem támogat­ták Sokolt. Másrészt szinte bizo­nyosra vehető, hogy a kommunisták a jobboldali Klaus l támogatták, aki már korábban nyilvánosan biztosí­totta őket: ha ő lesz az új államfő, akkor Václav Haveltől eltérően telje­sen egyenjogú pártként fog tárgyal­ni a kommunistákkal is. Az egész tegnapi nap folyamán a kulisszák mögött lázas egyezkedések folytak a pártok és érdekcsoportok között. Különösen az első forduló után, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy a kormánykoalíció megint nem egysé­ges. Prágában nyílt titok, hogy Sokol balsikere jelentősen megrendítheti Spidla kormányfő, szociáldemokra­ta pártelnök pozícióját. A legerő­sebb kormánypárt ugyanis nagyon megosztott, s a volt pártelnök és kor­mányfő, Milos Ze man hívei már je­lezték: a márciusi kongresszuson meneszteni kívánják Spidlát. Az sem titok, hogy ez a helyzet a kormányt sem hagyja érintetlenül, a kabinet­ben is változások történhetnek. Spidla a kiszivárogtatott informáci­ók szerint tegnap is lemondással fe- nyegetődzött, ami a hatályos cseh törvények szerint egyenlő a kor­mány lemondásával. Paradox mó­don az is igaz, hogy a jobboldali Klaus győzelme a kommunisták po­zíciójának erősödését jelenti. Mikulás Dzurinda szlovák kormány­fő reméli, hogy Václav Klaus megvá­lasztása tovább erősíti a két ország kapcsolatait, Rudolf Schuster köz- társasági elnök szerint Klaus vezeté­sével Csehország felvirágzása és megerősödése várható. Bugár Bélát, az MKP elnökét elégedettséggel tölti el az a tény, hogy Csehországnak új­ra van köztársasági elnöke. KI VÁCLAV KLAUS? A nemzetközileg elismert 61 éves közgazdász és pénzügyi szakértő az 1989-es rendszerváltás után lépett a politikába. Volt csehszlovák pénz­ügyminiszter (1990-1992), cseh kormányfő (1992-1998), képviselő- házi elnök (1998-2002), s megalakulásától kezdve tavaly decemberig az ország egyik legerősebb pártját, a Polgári Demokratikus Pártot ve­zette. Államfővé választása 14 éves politikai karrierjének egyértelmű kicsúcsosodását jelenti. Václav Havel volt államfővel és Milos Zeman volt szociáldemokrata kormányfővel együtt annak a triumvirátusnak a tagja, amelynek a legnagyobb befolyása volt az 1989 utáni események­re. Politikai stílusa miatt híveinek, illetve ellenfeleinek a tábora is igen nagy. Václav Klaus nős, több világnyelvet is magas színvonalon beszél. Felesége, Lívia ökonómus. Két felnőtt gyermekük van. (-kés) Irak megsemmisíti asz-Szamúd-2 rakétáit, az USA nem hatódott meg a döntéstől Nőtt az influenzások száma - a héten már meghaladta az elmúlt tíz év átlagát Moszkva vétóval fenyeget a BT-ben Két haláleset légúti betegség miatt ÖSSZEFOGLALÓ New York/Washington/Peking. Bagdad elfogadja az ENSZ illetékes bizottságának követelését, és meg­semmisíti asz-Szamúd-2 rakétáit - áll a Hans Blixnek, az ENSZ fegyver­zetellenőrei vezetőjének címzett ira­ki levélben. Csütörtökön késő este eredménytelenül zárult a Biztonsági Tanács ülése, diplomaták szörnyű­nek minősítették a négyórás, zártkö­rű tanácskozás légkörét. Az iraki rakéták megsemmisítését ma kell megkezdeni a Blix-felszó- lítás értelmében. A bagdadi döntés azért is érdekes, mert nem sokkal korábban Szaddgm Húszéin iraki el­nök még egészen mást mondott egy amerikai televíziónak adott interjú­jában. Colin Powell amerikai kül­ügyminiszter a bejelentés után azt mondta, figyelemelterelő hadműve­letről van szó. Hasonló értékelés hangzott el a hivatalos Párizs részé­ről is. Ezzel szemben Donald Rums­feld amerikai vcdtlmi miniszter nem lát változást az iraki politiká­ban. Kijelentette: az asz-Szamúd-2 rakéták esetleges megsemmisítése nem az együttműködés jele, Bagdad csak a nyomásnak engedett. Ameri­kai lapértesülés szerint az USA a háttérben zajló egyeztetések ered­ményeként már nyolc vokssal szá­molhat az amerikai-brit-spanyol határozattervezet elfogadásához szükséges kilencből az ENSZ Bizton­sági Tanácsában. De a határozatter­vezet akkor is elbukhat, ha összejön a kilenc szavazat, éspedig akkor, ha a BT öt állandó tagja közül valame­lyik vétót emel ellene. A BT-ben a katonai megoldást ellenzők táborát Franciaország vezeti, s ebbe a tábor­ba sorolják Németországot, Oro­szországot, Kinát és Szíriát. Igor Ivanov külügyminiszter tegnap először fogalmazta meg egyértel­műen: Oroszország élni fog vétójo­gával a világbéke megóvása érdeké­ben, ha szükség lesz erre, és úgy tartja: a jelenlegi helyzetben nincs szükség egy újabb BT-határozatra Irak ügyében, (m, ú) Behívó egy nyolcvanéves veteránnak is London. Katonai behívót kapott egy 80 éves brit veterán az Irak elleni háborúra készülődés jegyében. A már régóta nyugdíjas férfi 1942-ben részt vett az egyiptomi El Alámentnél a németek ellen vívott híres ütkö­zetben, így vannak sivatagi tapasztalatai. Gondban van viszont a fegy­verekkel: „Már nem vagyok éppen a legfiatalabb, és ma már minden túlságosan fejlett technikájú. Puskával és géppuskával tudok bármi, ra­kétákkal azonban nem” - mondta az idős Joe Steer. Mint kiderült, a 80 éves veteránt tévedésből hívta be a brit hadsereg. (MTI) Vladimír Mitro menesztette saját helyettesét és másokat is Titkosszolgálati takarítás SITA-JELENTES pl ■jÉF M­Mitro (Képarchívum) Pozsony. A titkosszolgálatban teg­nap fejek hullottak, ugyanis Vladi­mír Mitro több magas beosztású munkatársától megvált. A szolgálat igazgatója menesztette saját helyet­tesét, de a kémelhárítási osztály fő­nöke, és a technikai részleg vezetője is távozni kényszerült. Mitro szerint a világon sehol sem nevezik meg a titkosszolgálat vezetőit sem kineve­zéskor, sem távozáskor, s ez alól Szlovákia sem kivétel. Sajtóközle­ményében leszögezte: a híresztelé­sek ellenére még 1998-ban meg­kezdte az 1989 előtti rezsimet szol­gáló munkatársak elbocsátását, az­óta folyamatosan betartja az összes törvényt, hogy mindenképpen elő­segítse az ország csatlakozását a transzadanti szervezetekhez. „Az egykori titkosrendőrség volt tagjai a többi belbiztonsági szervben is jelen vannak, s inkább ott kellene utánuk kutatni” - áll a közleményben. HÍRÖSSZEFOGLALÓ Pozsony. Országos szinten tovább nőtt az influenzás betegek száma, az emelkedés azonban már kisebb ará­nyú volt, mint az elmúlt héten. A múlt héten ketten haltak meg akut légúti megbetegedésben, a halálese­teket jelenleg még vizsgálják. A be­tegek száma meghaladta az elmúlt tíz év átíagát, a legfertőzöttebbek közé tartozó keleti megyékben azonban már visszaszorulóban a be­tegség. A héten az eddig csendes Po­zsony és Nagyszombat megyében nőtt legnagyobb mértékben az inf­luenzás betegek száma - 69,3 és 74,9 százalékkal. Pozsony több kór­házában betiltották a látogatást. A betegek számának emelkedése elle­nére azonban kerületi szinten nem lehet járványról beszélni, a legfris­sebb adatok szerint a Pozsonyi kerü­letben mindössze 1185,9, a Nagy­Emelkedett a gázolaj ára Már drágább a benzinnél Pozsony. A Slovnaft tegnap 60 fil­lérrel emelte a gázolaj árát, így egy liter már 30,90 koronába ke­rül. Az áremelés után ez az üzem­anyag már drágább, mint a 91-es és 95-ös oktánszámú motorbenzin (30,40 és 30,80 korona). Lubomír Zitnan, a vállalat szóvivője szerint a kőolaj világpiaci árának emelke­dése miatt drágult nálunk is a gáz­olaj, s a jelenlegi világpiaci ár 27 hónapos rekord. Elmondta, azért emelkedik gyorsabban a gázolaj ára a benzinénél, mert az előző iránt sokkal nagyobb a világpiaci kereslet. (TASR) szombatiban 1623,5 beteg jut száz­ezer főre. A Dunaszerdahelyi járás­ban influenzajárvány ugyan nem fe­nyeget, azonban a tavaszi szünet után, az oktatás újraindulásával so­kat romlott a helyzet. Az elmúlt hé­ten közel a duplájára nőtt az influ­enzában vagy ahhoz hasonló meg­A belügyminiszter is megbetegedett Pozsony. Az influenza nem ke­rülte el a belügyminisztert sem, Vladimír Palkó tegnap beláza­sodott, ezért kénytelen volt le­mondani tervezett programjait. A miniszternek csütörtökön még semmi baja nem volt. Ott­hon próbál gyógyulni, bízik benne, hogy hétfőn már újra munkaképes lesz. (TASR) ÚJ SZÓ-TUDÓSÍTÁS Pozsony. A politikusokra az utóbbi időben rájár a rúd. Csütörtökön Anna Záborská képviselő asszony (KDH) botlott meg a parlamentben és szenvedett ínszalaghúzódást, tegnap Robert Nemcsics gazdasági miniszternek (ANO) ment át a lá­bán saját szolgálati autója. „A kor­mánytagokat új BMW típusú gép­kocsik szállítják, melyek automati­kus parkolási rendszerrel vannak felszerelve, részben az okozta a balesetet, hogy a rendszer nem kapcsolt be, illetve a sofőr nem vál­tott parkolási fokozatra” - mondta Ján Packa, a közjogi méltóságok betegedésben szenvedők száma. Horony Terézia, a Dunaszerdahelyi Állami Közegészségügyi Hivatal jár­ványügyi osztályának vezetője la­punknak elmondta, hogy 1629 meg­betegedést jelentettek, főleg a 15 és 59 év közötti korosztály köréből. Komplikáció eddig 120 esetben lé­pett fel. Kassán az elmúlt héthez ké­pest nem rosszabbodott az influen­zahelyzet. A legfrissebb adatok sze­rint a betegek száma 3992. Legtöb­ben a 14-16 éves korosztály tagjai közül fordulnak orvoshoz. Olga Mináriková, a közegészségügyi hi­vatal járványügyi osztályának veze­tője szerint elképzelhető, hogy a ta­vaszi szünetnek köszönhetően Kas­sát elkerüli az influenzajárvány. A Rimaszombati és a Nagyrőcei járás­ban főleg az északi területeken ter­jedt az influenza,s több középiskolá­ban kényszerszünetet kellett elren­delni. (lpj, bzs, juk, szász) biztonságáért felelős hivatal veze­tője. Közrejátszott azonban a sofőr figyelmetlensége, és a miniszter is túl gyorsan szállt ki a limuzinból, így fordulhatott elő, hogy a gépko­csi áthajtott a sarkán. Robert Nemcsicset kollégája, Rudolf Zajac egészségügyi miniszter kísérte el az egyik kórházba, ahol megállapí­tották, hogy csak vérömleny kelet­kezett a lábán. A baleset miatt Robert Nemcsics egyórás késéssel, bicegve érkezett az érdekegyeztető tanács ülésére, de nem sokról ma­radt le, mivel a részvevők órákkal a tanácskozás kezdete után is csak az első pontnál tartottak. Részletek az 5. oldalon, (lpj) Záborská után Nemcsics is balesetet szenvedett Átment a lábán az autó

Next

/
Oldalképek
Tartalom