Új Szó, 2003. január (56. évfolyam, 1-25. szám)

2003-01-22 / 17. szám, szerda

10 TÉMA: ÉPÍTKEZÉSI ENGEDÉLYEK ÚJ SZÓ 2003. JANUÁR 22. A községek ugyanazokkal a problémákkal küzdenek, mint a többi hatáskör esetében Hivatali fejetlenség Pozsony. Január elsejétől az építkezéssel kapcsolatos hi­vatalos ügyintézés is a köz­ségi hivatalok hatáskörébe került. A hatáskör átadásáról ugyan több mint egy éve döntöttek, a községek mégis ugyanazokkal a problémák­kal találták magukat szem­be, mint a többi hatáskör esetében. ÚJ SZÓ-ÖSSZEFOGLALÓ Az önkormányzatok máig nem tudják, hány alkalmazottat vehet­nek fel erre a feladatra. Nem le­het tudni azt sem, hogy mekkora pénzösszegből gazdálkodhatnak majd a községek a feladat ellátá­sára. Ezt a problémát az építési törvénynek kellett volna orvosol­nia, amit azonban még nem foga­dott el a törvényhozás. A Szlová­kiai Városok és Falvak Társulása (ZMOS) már több minisztérium­mal is tárgyalt, eddig azonban eredménytelenül. Olga Gáfriko- vá, a társulás szóvivője szerint a probléma a belügyi, a környezet- védelmi és a pénzügyi tárcák közt oszlik meg, és éppen ez a szét­szórtság jelenti a probléma gyö­kerét. Probléma van az alkalma­zottak számával is. A ZMOS azt kérte az államtól, hogy a környe­zetvédelmi hivatalok mind a 440 munkatársa menjen át a községek hatáskörébe. Korábban csak 240 alkalmazottal számoltak, míg 200 alkalmazott továbbra is a já­rási hivatalokban maradt volna. Ez a 200 alkalmazott bírálta vol­na felül a községi alkalmazottak hibás döntéseit. A ZMOS-nak azonban, hosszas tárgyalások után sikerült elérnie, hogy mind a Az önkormányzatok má­ig nem tudják, hány al­kalmazottat vehetnek fel. 440 alkalmazottat megkapják a községek. Erre azonban megint csak az utolsó pillanatban került sor. Ráadásul még a parlament­nek is rá kell bólintania. Az idő ugyanakkor sürget, hiszen ha valamelyik község február végéig nem tudja biztosítani önerőből a fel­adat ellátását, akkor ez március 1­től a község járási székhelyének vá­rosi hivatalára száll át. Ezért azon­ban fizetnie kell a városnak, mégpe­dig abból a pénzcsomagból, amit a hatáskörök átruházásával együtt já­ró kiadások fedezésére kapnak az ál­lamtól. Összeállításunkból szintén kiderül, már most több község is úgy döntött, hogy közös hivatalt állíta­nak fel az építkezési engedélyek ki­adására. A problémát egyelőre a ki­sebb községek jelentik, ahol sok he­lyen nincs kihez fordulni az építke­zési engedély kiadásáért. Viera Kra- kovská, a ZMOS alelnöke reméli, hogy ezek esetében a járási környe­zetvédelmi osztályok még kiadják az engedélyeket. Szlovákia többi régiójához viszo­nyítva kicsit jobb a helyzet a fővá­rosban. Azzal, hogy az építkezési hivatal pecsétjéért folytatott harc­ból a fővárosi tanács került ki győztesen, a többi 17 városrész számára már nem volt kérdéses, hogy kivel alakítanak közös hiva­talt. Pozsony nagy részén tovább­ra is a járási hivatalokban intézik az építkezési engedélyek kiadá­sát, vagyis a lakosság számára semmilyen lényegi változásra nem került sor. (mi) Tardoskedd, Tótmegyer, Bánkeszi és Nagylót Érsekújvár és vidéke közös hivatalról tárgyal Néhány település kevesli az alkalmazottak számát ÚJ SZÓ-TUDÓSÍTÁS Érsekújvár. Az építési engedélyek kiadását intéző hivatalokat több módon valósítják meg az Érsekújvá­ri járásban. Pischinger Géza polgár- mester irányításával egy, a tardos- keddi, a tótmegyeri, a bánkeszi és a nagylóti községek polgármestere­iből összeállított munkacsoport ké­szíti elő az erre vonatkozó együtt­működési szerződést egy jövőbeni Érsekújvár és vidéke közös hivatal létrehozásáról. A város polgármes­tere elmondta, azoknak a közsé­geknek a vezetőivel tárgyal, akik nyitottak e hivatal létrehozására, mivel ezt egyetlen községvezető számára sem tehetik kötelezővé. Ingyen és bérmentve a hivatal ren­delkezésére bocsátanak helyisége­ket, továbbá biztosítják azok műkö­dését. A fenntartással járó költsé­gekhez az állam hozzájárul, de nem számol a hivatal műszaki fel­szerelésével. Az ezzel járó kiadáso­kat elosztják egymás között. A járá­si hivatal két alkalmas munkaerőt bocsát a rendelkezésükre. A járás legnagyobb községének, Udvardnak a polgármesterétől Ká- lazi Józseftől megtudtuk, ha létre­jön a közös hivatal, és ők megkap­ják azt a pénzt, amivel hozzájárul­hatnak a költségek fedezéséhez, részt vesznek a közös munkában. Később azonban nem kizárt, hogy a több mint ötezer lakosú nagyköz­ség önállóan is fenn tud tartani egy építésügyi hivatalt, s a környező községek számára felajánlja a szol­gáltatásait. Hasonlóképpen véleke­dik Hóka László, Kürt polgármeste­re, akitől megtudtuk, az építkezési engedélyek kiadását intéző közös hivatalról az érsekújvári és a párká­nyi polgármesterrel egyaránt tár­gyaltak már, jelenleg keresik a szá­mukra legmegfelelőbb megoldást. Ha erre anyagi lehetőségük nyílik, egy saját hivatalt szeretnének létre­hozni, amely a közeli községek in­tézményévé válna. A járás közepén található község polgármestere szerint egyik városban létesítendő építésügyi hivatal sem könnyítené meg a kürti lakosok gondját, ha az ügyintézés miatt ismét utazniuk kellene. Ján Oravectől, Párkány polgármesterétől megtudtuk, az építkezési engedélyek kiadását in­téző hivatalnak és a gondozói szol­gáltatásoknak év elejétől kell működniük az önkormányzat ha­táskörében, holott csak december 30-án tájékoztatták őket arról, ho­gyan fog az átvétel megtörténni. Ugyancsak kiderült, hogy míg járá­si szinten tíz-tizenkét munkaerő vé­gezte az ezzel járó feladatokat, a ré­gióba csak hatot küldenek Pozbán, az Érsekújvári és a Lévai járás határán található ötszáz la­kosú községben az építkezési en­gedélyek kiadását intéző közös hi­vatalról a nagysurányi városi hiva­tal vezetésével tárgyalnak - állítja Valent Aranka polgármester. A legtöbb községi önkormányzat azonban a legszívesebben önálló hivatalt működtetne, hogy a lako­soknak ne kelljen továbbra is be­utazniuk a járási székhelyre, mint ahogy azt korábban tették. Bób Já­nos, Szímő polgármestere el­mondta, az építési hivatal műkö­déséről akkor tudnak dönteni, ha a delimitációból kapott összegből e célnak megfelelő irodát tudnak működtetni, (-száz-) (Somogyi Tibor illusztrációs felvétele) Négy alkalmazottal már megkezdte munkáját a komáromi közös hivatal Folyik az engedélyek kiadása ÚJ SZÓ-INFORMÁCIÓ Komárom/Karva. A városi képvi­selő-testület január 13-i, első mun- kajellegű ülésén módosította a vá­rosi hivatal szervezési struktúráját, mégpedig oly módon, hogy a hiva­tal eleget tudjon tenni a hatáskörök átruházásából eredő többletfelada­tainak. Átmeneti időszakra kibőví­tették a városfejlesztési osztályt, amely ezentúl építési osztályként is működik. Egyelőre egy szakember végzi az építési engedélyek kiadá­sát, őt a Tiszti Pavilon első emele­tén találják az ügyfelek. A közel­jövőben közös építési hivatalt kí­vánnak létrehozni a környező köz­ségek önkormányzataival. Hortai Éva alpolgármester szerint eddig hivatalosan három falu, Izsa, Pat és Vágfüzes kérte a város vezetését ar­ra, hogy csatlakozhasson a közös építési hivatalhoz, de szóban to­vábbi polgármesterek is jelezték ebbéli szándékukat. A komáromi képviselő-testület ezért úgy határo­zott, hogy a falvak igényeinek meg­felelően alakítja ki a hivatalt, ahol összesen négy szakember dolgozik majd. „Bár tudni lehetett, hogy 2003 januárjától mely jogkörök ke­rülnek az önkormányzatokhoz, az előző városvezetés nem igazán ké­szült fel ezekre a változásokra - utalt rá Hortai Éva. - Ezért csak most jelöltük ki azokat a helyisége­ket, ahol az építési hivatal megfe­lelő körülmények között működ­het. Minden valószínűség szerint a Tiszti Pavilon földszinti irodáiban kap majd helyet. Az alpolgármester elmondta azt is, hogy további ön- kormányzatok jelentkezését is vár­ják, ezzel is szeretnék szorosabbra fűzni a város és a környező telepü­lések viszonyát. „Karva Búccsal, Bátorkeszivel, Ma­dárral és Szilossal együtt hozott létre közös építési hivatalt, amely­nek Bátorkeszin lesz a központja” - tudtuk meg Tóth Tibortól, Karva polgármesterétől. Ennek a hivatal­nak egy alkalmazottja van, aki már megkezdte munkáját. Tóth Tibor azt nehezményezi, hogy az építési engedélyek kiadásával összefüggő hatáskörök január elsejével ugyan már átszálltak az önkormányza­tokra, arról viszont még senki nem értesítette őket, hogy mekkora összeget oszt le részükre az állam a pluszfeladatok elvégzésére, (vkm) Kassa-vidék: saját falujukban adják le a kérelmeket Szepsiben alakul hivatal Deáki, Pered, Zsigárd, Farkasd és Negyed megegyezett Egyedül általában senkinek nem éri meg ÚJ SZÓ-TUDÓSÍTÁS Negyed/Kajal. A Vágsellye-Ne- gyed útvonalon fekvő öt község, Deáki, Pered, Zsigárd, Farkasd és Negyed közös hivatalt hozott lét­re az építésügyi hatáskörök ellá­tására - tájékoztatta lapunkat Jancsó István, Negyed polgár- mestere. A hatáskörök ellátására egy szakembert alkalmaznak, aki eddig a járási hivatalban látta el ugyanezt a feladatot. A szakem­ber bérét az öt önkormányzat kö­zösen állja, a munkáját pedig meghatározott ügyintézési idő­ben felváltva végzi az egyes köz­ségekben. Hétfőn Negyeden, ked­den Deákin, szerdán Pereden, csütörtökön Zsigárdon, pénteken pedig Vágfarkasdon kereshetik őt fel a lakosok. Kosztolányi Tibor, a Galántával szomszédos Nemeskajal polgár- mestere arról tájékoztatta lapun­kat, hogy ők elfogadták a galántai önkormányzat felajánlását, így - további 7-8 községgel társulva - közösen tartanak majd fenn egy építésügyi hivatalt Galántán. Erről jelenleg folynak az egyezte­tések, és a kajali polgármester szerint január végéig beindulhat a közös hivatal. Ha addig valaki idevágó kérvényt nyújt be a községi hivatalhoz, a polgármesternek két lehetősége van: vagy saját maga „rágja át” magát a? anyagon, és saját fe­lelősségére kiadja a határozatot, vagy a törvény adta lehetőséget kihasználva 30 napig is vissza­tarthatja az ügyet, amíg a közös hivatal beindul. Kosztolányi szerint azonban ez utóbbi megoldás nem lenne he­lyes. Arra is lehetőség van, hogy az önkormányzat szakembert bíz­zon meg egy-egy határozat kidol­gozásával - például a járási hiva­tal építésügyi osztályáról az elbo­csátott és jelenleg munkanélküli szakembert. Persze, ezt a munkát meg kell fizetni, ám ez nem prob­léma, hiszen az önkormányzat egy-egy feladat elvégzésére hiva­talos szerződést köthet a szakem­berrel, a határozatot pedig úgyis a polgármesternek kell majd alá­írnia. (gl) ÚJ SZÓ-TU DÓSÍTÁS Dunaszerdahely. A Dunaszerda- helyi járás egyik legnagyobb sza­bású tervezete az építkezési tel­kek kiadása kapcsán kétség kívül az a több mint húsz falut magába tömörítő hivatal, amelynek köz­pontja a járási székhely városi hi­vatalában lesz. Ezt legutóbbi ülé­sén megszavazta a dunaszerdahe- lyi képviselő-testület is. Ä tervezethez csatlakozó telepü­lések közé tartozik Egyházkarcsa, melynek polgármestere, Gódány László lapunknak elmondta, egyelőre próbaképpen egy évre írják alá a szerződést. Ha olyan körülményes ügyintézést, vagy korrupciót tapasztalnak, mint ko­rábban a járási hivatalban, akkor nem hosszabbítják meg részvéte­lüket. Tavaly ugyanis a járási hi­vatal bürokratikus ügyintézése miatt esett el a falu egy 4 millió koronás támogatástól. Nem sze­retnék, ha a polgárok fizetnének rá az átszervezésre, ezért min­denképpen rugalmasságot várnak el az új hivataltól. Nyomon köve­tik majd az eseményeket, s mivel a falut érintő maximum tíz en­gedély kiadására egy szakember munkába állítása túl költséges volna, szükség esetén magániro­dákat bíznak majd meg ilyen munkákkal. Az alig 900 lakost számláló Csiliz- nyárad is egy több települést összefogó hivatal létrehozásában látja a megoldást. Vida István pol­gármester szerint egy ilyen kis község számára nem előnyös az építkezési engedély kiadásával já­ró vizsgálatok, véleményezések önálló elvégzése. „Bőssel közösen is alakíthattunk volna egy ilyen hivatalt, de nem szeretnénk a csilizközi mikroré- gió egységét megbontani, így in­kább velük együtt egy több mint tíz települést magába foglaló hi­vatal létrehozását szorgalmaz­zuk. Ennek a hivatalnak a székhe­lye Nagymegyeren lesz, s nem­csak az építkezési engedélyek ki­adásával foglalkozik majd, ha­nem a szociális ügyek, így a gon­dozószolgálat is ide fog tartozni” - mondta Vida István, (bzs) ÚJ SZÓ-TU DÓSÍTÁS Kassa. Tizenegy Kassa-vidéki köz­ség decembertől a Szepsiben szé­kelő közös hivatal alá tartozik. Itt végzik az építkezési engedélyekkel kapcsolatos teendőket is. Az osztály két alkalmazottat foglalkoztat, egy alkalmazott félállásban dolgozik. A létszámot idővel hat főre emelik. Szaniszló Sándor komáróci polgár- mester elmondta, az építkezni kívá­nó polgárok saját falujukban adják le a kérelmet és fizetik az illetéket, a helyi hivatal feladata a papírok és a ÚJ SZÓ-TUDÓSÍTÁS Zselíz. Az Alsó-Garam Menti Regio­nális Társulás tegnapelőtt az új jog­körök átvételéről is tárgyalt, így a többi között az e jogköröket gyakor­ló, zseh'zi székhelyű közös iroda to­vábbi működéséről is. Mivel az épí­tési engedélyek kiadására, a környe­zetvédelmi feladatok ellátására nyújtott összeg rendkívül alacsony, pénz továbbítása Szepsibe. Jelenleg a falvak felével van internetes össze­köttetés. Tornán szintén tizenegy község engedélyeit intézik, Szanisz­ló szerint azonban ésszerűbb lenne, ha a Bódva-menti Településszövet­ség többi községe is a szepsi hivatal alá tartozna. Ez a hivatal egyébként évi 41 ezer koronás támogatást ka­pott az építkezési engedélyek inté­zésére. Két Bódva-völgyi község, Bu- zita és Perény sorsa egyelőre kérdé­ses, még nem döntötték el, hová sze­retnének tartozni. Erre február vé­géig van idejük, (juk) számos jogkört a társulást alkotó fal­vak többsége a központi irodára ru­ház át. Az építkezési engedélyeket már intézi egy alkalmazott a köz­ponti irodában, viszont egyelőre az ő bérkeretére sem futott be a pénz, a községek pedig majd e hónap végén, a költségvetés és a jogköröket átru­házó jegyzőkönyvek ismeretében tudnak dönteni, milyen összeggel já­rulnak hozzá a munkakörhöz, (bch) Zselíz: a bérkeretre még nem utalták át a pénzt Közös a bizonytalanság is Nem szeretnék, ha a polgár ráfizetne az átszervezésre Húsz falut tömörítő hivatalt létesítenek

Next

/
Oldalképek
Tartalom