Új Szó, 2003. január (56. évfolyam, 1-25. szám)

2003-01-02 / 1. szám, csütörtök

9 "771335"705045' Új formában az Új Szó Az új évben ideiglenesen más nyomdá­ban készül az Új Szó, lapunkat ezért mától két részletben vehetik kézbe. Az első rész végén találják sportoldalain­kat, a második rész pedig mellékletün­ket és a tévéműsort is tartalmazza. A hozzáadottérték-adó emelkedése miatt a lap ára is változik. Mától 9,50-ért (elő­fizetőink 8,50-ért) juthatnak hozzá. Ja­nuár 10-étől a pénteki lapszámok - a műsorújsággal -11 (előfizetőinknek 10) koronába kerülnek. Reméljük, hogy olvasóink az áremelés ellenére is hűsé­gesek maradnak az Új Szóhoz. Szilveszteri szőlőnyelés Madrid. Sok spanyol szüveszterkor, a he­lyi toronyóra éjfélt kongató 12 ütésével szinkronban most is lenyelt tizenkét szem szőlőt. A szokást az elmúlt évszá­zad elején terjesztették el madridi gyü­mölcstermelők, hogy növeljék az eladott szőlő mennyiségét. A kezdeményezés el­nyerte a kereskedők tetszését, és az óév végén már sok üzlet kirakatában láthatók előre válogatott szőlőszemek tizenkettes csomagolásban. Aki a szilveszter éjféli szőlőnyelésnél hem volt képes lépést tar­tani a toronyóra kongatásával, annak balszerencsét hoz az új esztendő. (MTI) 2003. január 2., csütörtök www.ujszo.com Ára 9,50 korona (előfizetőknek 8,50 korona) 56. évfolyam, 1. szám Kevesebben ünnepeltek szilveszterkor az utcákon Szlovákia nagyvárosaiban; az óév pazar búcsúztatása a világban; a szlovák, a magyar és a cseh köztársasági elnök beszéde Újévköszöntés - jókedvvel és mesterlövészekkel Pozsony/Budapest/Prága/ Washington/London. Szlo­vákia három legnagyobb vá­rosában a korábbi évektől el­térően kevesebben ünnepel­ték az új évet az utcákon, jól­lehet, az idei január elseje egyben az önálló Szlovákia megalakulásának tizedik év­fordulóját is jelentette. ÖSSZEFOGLALÓNK Pozsonyban az Óváros önkormány­zata szervezte a belvárosi ünnepsé­get, amelyen becslések szerint 30- 40 ezren vettek részt. Az óévbúcsúz­tatón nem jelent meg sem az állam­fő, sem a házelnök, sem pedig a mi­niszterelnök. (A pozsonyi ünneplés­ről szóló képes riportunkat a 11. ol­dalon olvashatják.) Meglepően ke­vesen, éjfél előtt alig másfélszázan voltak Besztercebánya főterén, igaz, a tömeg az éjféli tűzijáték idejére félezresre duzzadt. A legtöbben ez­után a környékbeli mulatókba hú­zódtak vissza a hideg és a szél elől, így a köztéri koncertet csak mintegy kétszázan hallgatták. Ennek ellené­re hajnalra a város főterét vastag üvegcserép borította. A mínusz 10 fokos hideg és az erős szél „marasz­talhatta” otthon a legtöbb kassait is, mert míg a korábbi években tízezren ünnepeltek az utcákon, most rövid­del éjfél előtt alig háromszázan vol­tak a város központjában. Szilaj utcai mulatozás A világ nagyvárosaiban a hagyomá­nyoknak megfelelően tömegeket megmozgató szilaj utcai mulatozás­sal búcsúztatták a 2002-es eszten­dőt az emberek, de minden egyes helyszínre jellemző volt a biztonsá­gi erők fokozott jelenléte is. New Yorkban ezúttal is a Times Square volt az ünneplés központja. Félmil­lióan köszöntötték az újévet, és no­ha a hatóságokhoz nem érkezett jel­zés készülő terrorista cselekmény­ről, a teret övező házak tetején mes­terlövészek árgus szemekkel figyel­ték a környéket. A város fölött elre­pülő gépek 600 méternél nem ereszkedhettek alacsonyabbra. Lon­donban kétezer rendőr ügyelt arra, hogy a brit főváros lakosai önfeled­ten ünnepelhessenek. A jelentések szerint azonban a londoni szilvesz­ter nem sikeredett a legvidámabb­ra, a hatóságok ráadásul - építési munkák miatt - lezárták a Trafalgar Square sétálóövezetét is. Nagy-Bri- tanniában a szüveszteri mulatozás­nak 5 halálos áldozata volt, s ötven embert vettek őrizetbe a közrend megsértéséért. Párizsban a szoká­soknak megfelelően a Champs Elysées volt az ünneplés szíve. Mintegy 450 ezer ember vetette be magát a szilveszteréjszakába, nem volt hiány sem pezsgőből, sem rendfenntartóból. Franciaország­ban kétszáz gépkocsit gyújtottak fel. Rómában a Vatikán, a repülőte­rek és az izraeli nagykövetség épü­lete kapott szigorú rendőri biztosí­tást. Sydneyben az emberek mit sem törődtek a hatóságok figyel­meztetésével. Egymüliónyian gyűl­tek össze az ausztrál város kikötőjé­ben, hogy gyönyörködjenek a nagy­szabású tűzijátékban. A nacionalizmus ellen A tíz évvel ezelőtt megalakult önálló Szlovákia annak köszönhetően is „állampolgárai biztonságának sza- vatolója” lehet, hogy békés a több­ség és a kisebbségek, illetve társa­dalmi csoportok együttélése, s a szomszéd államokkal is ilyen a vi­szonya - mondta újévi beszédében Rudolf Schuster. A köztársasági el­nök ennek a békés együttélésnek a fontosságát azzal is hangsúlyozta, hogy néhány más országban az el­múlt időszakban véres etnikai tisz­togatások folytak. A problémákról szólva a korrupcióról és az igazság­szolgáltatás visszás helyzetéről is említést tett, mondván: ez „fölösle­gesen rontja az ország jó hírnevét”. Az államfő támogatja a kabinet re­formlépéseit, de szerinte megfonto­landó, „milyen mértékben és időben Harminchét halott a puskaporrobbanásban Veracruz. Legalább 37 halálos áldozata van a mexikói városban teg­napra virradóra egy piacon bekövetkezett robbanásnak. A szeren­csétlenség a helyi petárdaárusok bódéjai között történt egy olyan he­lyiségben, ahol egy mozgóárus puskaporkészletét tárolta. Veracruz polgármestere úgy nyüatkozott, hogy a hatóságok már egy héttel ez­előtt el akarták kobozni a robbanóeszközöket az árusoktól, de azok nem engedtek, s kövekkel és botokkal támadtak a rendőrökre. (MTI) lépnek életbe”, úgy, hogy a polgárok számára is elviselhetőek legyenek. Arra szólította fel a lakosságot, ve­gyen részt az EU-csatlakozásról tar­tandó májusi népszavazáson. Nemzeti újraegyesülés A nemzeti és az európai sors egysé­gét hangsúlyozta újévi köszöntőjé­ben Mádl Ferenc köztársasági elnök, kiemelve: Európa újraegyesülése nemzeti újraegyesülésünk esélyét is ígéri. „Még egy év, és politikai, gaz­dasági értelemben is része leszünk annak az Európának, melyhez törté­nelmünk, kultúránk Szent István óta és ma is ezer szállal köt bennün­ket. Még egy év, és nemzeti sorsunk európai sors is lesz” - mondta a ma­gyar államfő az EU-csatlakozás 2004. május 1-jei időpontjára utal­va. Mádl Ferenc szerint Magyaror­szág előtt a nyugat-európai felemel­kedés lehetősége nyílik meg, de „raj­tunk is múlik, hogy az előnyök vagy a hátrányok fognak jobban érvénye­sülni”. Az utolsó köszöntő Utolsó újévi beszédét mondta el teg­nap Václav Havel cseh államfő. Meg­állapította: a csehek és szlovákok most közelebb állnak egymáshoz, mint bármikor korábban, nincs kö­zöttük semmilyen keserűség, és kö­zös célok kötik őket össze. Hangsú­lyozta, a csehek és a szlovákok egy­mást támogatva igyekeznek bekap­csolódni az integrációs folyamatok­ba. A közös állam kettéválásának hi­bájaként azt rótta fel, hogy nem a polgárok döntöttek róla népszava­zás útján, (s, m, t, ú) Alkalomhoz a szemüveg. Ünneplők New Yorkban. (Reuters-felvétel) Rudolf Schuster államfő tegnap neves személyiségeknek adta át a Pribina-keresztet Grendel és Erdélyi kitüntetése HÍRÖSSZEFOG^LÓ Pozsony. Az önálló Szlovákia meg­alakulásának tizedik évfordulója al­kalmából tegnap Rudolf Schuster államfő az egyházak, a tudományos és a közélet 31 képviselőjének adta át a Pribina-kereszt három fokoza­tát. Az első fokozatot mások mellett Frantisek Tondra megyés püspök, a Szlovák Püspöki Konferencia elnö­ke, Július Filo, az evangélikus egy­ház főpüspöke, Grendel Lajos író, Jozef Golonka jégkorongozó és Ka­rol Virsík kutatóorvos vehette át. A Pribina-kereszt második fokozatá­val Rudolf Schuster Nyikolaj pra­voszláv metropolita, Ján Hirka gö­rög katolikus és Erdélyi Géza refor­mátus püspököt, Eubomír Feldek Az állam és egyház közti kedvező viszony kialakí­tására törekedett. költőt, Ladislav Ballek írót, Szlová­kia csehországi nagykövetét, Dusán Kovác történészt, Stanislav Danciak és Karol Machata színművészeket, valamint Juraj Jakubisko filmrende­zőt tüntette ki. Grendel Lajos Kos- suth-díjas író a szlovákok és a ma­gyarok emberi, szellemi és politikai közeledése érdekében végzett eddi­gi tevékenységéért részesült a ma­gas állami kitüntetésben, Erdélyi Géza református püspök pedig an­nak elismeréséül, hogy az állam és egyház közti kedvező viszony kiala­kítására törekedett, aktívan hirdette a tolerancia, az egyetértés, az em­berijogok tiszteletben tartásának és az ökumenizmusnak a gondolatát, valamint sikeres pedagógiai és tör­ténészi, művészettörténészi tevé­kenységet fejtett ki. (s, t) ÚJ SZÓ-TUDÓSÍTÁS Nagylég. Hétfő éjszaka a Felső Csal­lóközben gyenge, a Richter-skála szerint hármas erősségű földrengést észleltek; epicentruma Nagylég kö­zelében volt. Lapunk értesülését Peter Moczo, a Szlovák Tudományos Akadémia Geofizikai Intézete szeiz­mológiai osztályának vezetője erősí­tette meg. Szitási Ferenc, a Dunaszerdahelyi járásban levő tele­pülés polgármestere közölte: „Az emberek morajlást hallottak este fél tizenegy körül, amit egyesek robba­násnak véltek. Akadtak, akik riad­tan azt kérdezték, nem történt-e va­lamilyen terrorcselekmény. Az is gondot jelentett, hogy a pozsonyi in­tézetben senki sem vette fel a tele­font, ezért nem tudtunk semmi bizo­nyosat. Negyed órán belül aztán megnyugodtak a kedélyek közsé­günkben, szilveszterre pedig meg­tudtuk, hogy mi történt.” Engler Mária helyi lakos így idézte fel a tör­ténteket: „Tévét néztünk, amikor megbillent alattam a szék, és össze­koccantak a karácsonyfadíszek. Házsorunk szinte műiden lakója az utcára rohant.” Lelkes Vince, a szomszédos Dióspatony polgármes­tere elmondta, hogy náluk és Szentmihályfán is érezték a földren­gést, akár csak Nagyszarván és Doborgazon is, ahol többen attól is féltek, hogy a földmozgás kárt okoz­hat a közeli bősi vízerőművön. „Ag­godalomra semmi ok - felelte tele­fonhívásunkra Ján Blahuta, a létesít­mény üzemigazgatója. - Azóta a megszokottnál többször is megnéz­tük a feivízcsatoma és a talajvíz színijét ellenőrző megfigyelőrend­szerünk adatait, és a vízállásban semmüyen hirtelen változás nem következett be, minden a legna­gyobb rendben volt és van.” (Sz. J.) Uj ev - cél Ügydöntő népszavazás 2003. május 16-17-én: IGEN Szlovákia EU-csatlakozására! Jövő a fiataloknak! Jövő az elkövetkező nemzedékeknek! Jövő a mai generációknak! UP 831 A Richter-skála szerinti hármas erősségű hétfői földrengés nem okozott anyagi károkat Riadalom a Felső-Csallóközben

Next

/
Oldalképek
Tartalom