Új Szó, 2002. június (55. évfolyam, 126-150. szám)

2002-06-20 / 142. szám, csütörtök

ÚJ SZÓ 2002. JÚNIUS 20. Oktatás 9 Gondolatok a füleki gimnázium megalapításának 50. évfordulója alkalmából rendezett ünnepség kapcsán, melyen az iskola régi és mai diákjai, tanárai adtak egymásnak találkozót A kövek üzenete Az iskola régi épülete - Jacsmenyik József tusrajza . (Képarchívum) Furcsa dolog az emlékezés. A jobbára képzetbeli napló halványodó betűiből szavak, a szavakból mondatok, gon­dolatok állnak össze. A hi­ányzó részeket a képzelet, a vélt vagy valós események igyekeznek betölteni. Előtér­be kerül a jó, a szép, távolo­dik a kellemetlen, a rossz... Június 8-án Füleken az öreg­diákok megbízásából és tá­mogatásával a Pro Futuro Polgári Társulás jubileumi találkozóra hívta a füleki gimnázium egykori és mai tanárait, diákjait. PUNTIGÁN JÓZSEF A hontalanság évei után a losonci gimnáziumban a lakosság igénye és kérése ellenére sem nyitottak magyar osztályokat. Füleken 1949. szeptember 1-jén 98 gyer­mek érdekében 71 szülő intézett kérvényt a besztercebányai kerüle­ti iskolaügyi felügyelőséghez: „Alulírottak újból és ismételten kérjük, hogy gyermekeink anya­nyelvükön tanulhassanak...” A magyar tannyelvű alapiskolák után a füleki gimnázium alulról jö­vő kitartó kezdeményezések ered­ményeként 1951 szeptemberében nyílt meg egy osztállyal, 43 diák­kal. Igazgatója Matusek Rudolf lett, tantestületét dr. Molnár Zol­tán, Frenyo Győző, dr. Lóska Lajos, Tóth Lajos, Kuloványi Lajos és Pálenyík László alkották. Ez volt az ország második magyar tannyelvű gimnáziuma. 1953-ban már pár­huzamos osztályai is voltak, az el­ső diákok 1954-ben érettségiztek. 1953-ban a nemzeti iskola, közép­iskola és gimnázium összevonásá­val Füleken is tizenegy éves iskolá(ka)t hoztak létre. 1959/60- ban kötelezővé tették a 9. osztályt, és az iskolát alapfokú kilencéves iskolára és hároméves általános műveltséget nyújtó középiskolára osztották. A mai értelemben vett gimnázium alapítólevelét a Szlo­vák Szocialista Köztársaság Iskola­ügyi Minisztériuma 1970. decem­ber 1-jén adta ki visszamenőleges, szeptemberi hatállyal, „Gym- názium vo Fil’akove, Nová osada c. 1” címmel. 1973-ban a Kerületi Nemzeti Bizottság iskolaügyi szak­osztályának határozata alapján egyesítették a szlovák és magyar tannyelvű tizenegy éves iskolákat. Ezzel gyakorlatilag megszűnt az akkor már jó nevű, a régióban egyedüli magyar tannyelvű közép­iskola önállósága. Csökkentették a magyar osztályokat, korlátozták a szomszédos járásokból felvehető tanulók számát, a szlovák osztá­lyokat ugyanakkor mesterségesen töltötték fel. Az állapotot akkor mindkét oldalon kényszerházas­ságnak tartották, de 1990-ben, amikor felmerült a szétválás gon­dolata, az tartalmában elferdítve, nacionalista felhangokkal erősítve kapott nyilvánosságot. Teret adva a tanárok és az iskola elleni táma­dásoknak - így minden maradt a régiben. A gimnázium pályázat útján kine­vezett első igazgatója 1991-ben dr, Balogh Barnabásné lett, akit az 1994/95-ös tanév végén indoklás nélkül váltottak le. Miután a tilta­kozások minden formája ered­ménytelen maradt, az iskola élére 1995 júliusában először került nem füleki illetőségű, magyarul nem beszélő igazgató. Őt az isko­latanács javaslatára 2001 március végén váltotta le a Besztercebá­nyai Kerületi Hivatal. A siker tisza­virág-életű volt, lapunk olvasói bi­zonyára jól emlékeznek az egy év­vel ezelőtti, a mai napig ható füleki eseményekre. Alapításától 1964-ig az iskola az egykori „Katolikus Olvasókör” és a régi elemi iskola épületeiben mű­ködött. Két osztálytermét a diá­kok, pedagógusok és szülők a lo­sonci építészeti szakközépiskola segítségével építették fel, és kivet­ték részüket az Iskola utcai új épület építéséből is. Ide 1964-ben költözött át az iskola. Az újjászer­vezett gimnázium osztályai szá­mára 1971-tól ad otthont a jelenle­gi épület, az egykori Berchtold grófok által a 18. század végén épí­tett kastély. Igazgatók, tanárok... Minden korosztálynak megvan a maga tanárgenerációja. Tanárok, akikre szívesen emlékezünk, akik előtt évek múltán is meg-megre- meg a hangunk. Az iskola egykori diákjaként nekem is kijutott egy ilyen - számomra a legnagyobb! De talán nem csak nekem! Az ün­nepségen Böszörményi István kö­szöntötte a tanárokat, s emléke­zett azokra, akik már az égi kated­rákon oktatnak. A gimnázium „hőskorának” egyik meghatározó tanáregyénisége dr. Lóska Lajos író és tanár volt, a le­gendák gerincességét, nemzetisé­günk iránti elkötelezettségét eme­lik ki. A sok tantárgyat oktató dr. Molnár Zoltán, a „Doki“ a humort és tudást képviselte. Félelmetes szigorúságáról volt híres Tóth La­jos, aki egyik visszaemlékezésében így vallott pályafutása kezdeteiről. „Tanítottam magyart, földrajzot, történelmet, polgári nevelést, oroszt, testnevelést. Persze erre nem voltam előkészülve. Amikor megkértek az orosz nyelv tanításá­ra, alig tudtam valamit oroszul. Éj­szaka tanultam meg az ábécét és az alapokat, de a diákok nem jöt­tek rá, hogy alig értem, amit tanítok...” Ágoston Tibor földrajz­óráin sok valóságos és képzeletbeli utat jártunk meg, s emlékeimben megmaradtak füleki ihletésű fest­ményei is. Megható volt látni a megilletődés mosolyát a ma már nyugdíjas ta­nárok arcán. Nézve őket, azon gondolkoztam, hogy ugyan mit érezhetnek, amikor így, szemben állva a „hozzájuk öregedett” diák­jaikkal, ismét átélik az ütemes vas­tapsban kifejezett szeretetet és kö­szönetét. Átélik-e újra, s ugyan há­nyadszor az iskoláért való kiállá­suk, a katedrán eltöltött évtizedek alatt megélt problémák súlyát. Kálosi János, a tudásban, szigor­ban és emberségben is legmaga­sabb elismerést kiérdemlő mate­matikus tanár. Fehér László, aki a gerincességet Lóska Lajostól, hu­morát Molnár Zoltántól „örököl­te”, s azt magyar- és történelem- óráin emlékezetesen adta át. A szakmáját szenvedélyesen szerető és művelő kémikus Vassányi Aurél. Egykori osztályfőköm, Benko Jó­zsef, akiről a szerénysége, csen­dessége és kitartása maradt meg bennem, s aki több, mint egy évti­zeden keresztül igazgatóként irá­nyította az iskolát. Az „első fecs­kék” osztályából a tanári katedrá­ra visszaért Somogyiné Sörös Már­ta, aki azután is szeretettel gondolt és gondol az iskolájára, miután el kellett mennie onnan. És az álta­luk (is) nevelt mai tanári kar, amely mert és mer szembenézni az iskolát ért igazságtalanságokkal, kiállni a diákok, a gimnázium tisz­tességének védelméért. Böször­ményi István, Koronczi Ferenc, Szvorák Zsuzsa, Tomolya Róbert, Benko Pál, hogy csak a legismer­tebbeket említsem. ... a diákok... Úgy egy évvel ezelőtt az egyik kül­honi ifjúsági havilap ,Julianus ba­rátja” füleki élményeit írásban is megörökítette. Mi is tűnt fel neki? „... a fülekiek nem merülnek el le­tűnt korok idézgetésében. Meg­tudható, hogy mindenki, aki szá­mít a hat magyar hazában, füleki származású (Szvorák Katalin nép­dalénekes és a szlovákiai magyar értelmiség 105 százaléka), vagy ha nem itt született, akkor az itte­ni, most éppen magyar és szlovák tagozatos gimnáziumba járt (Du- ray Miklós, a szlovákiai magyar ér­telmiség fennmaradó része, és az egyetemes magyarság 30-40 szá­zaléka) .... Füleket szeretni kell .... a füleki gimnázium borzalma­san komolyan vett (fehér kesz­tyű!) szalagavató báljában kicsit még él a mi felvidékünk.. Somogyiné S. Márta - az „első fecskék" egyike, a jubileumi talál­kozók egyik szervezője Az idézetben ugyan van némi túl­zás, de az is tény, hogy a gimnázi­umnak van mire büszkének len­nie. Az ötven év alatt a nappali ta­gozaton 2599-en, az „esti iskolá­ban” pedig 80-an érettségiztek le, s lettek sokan humán vagy műsza­ki szakemberek, országosan is­mert személyiségek. Agócs Valéria (1963-ban érettségizett) és Mol­nár Judit (1987) a Pátria Rádió munkatársai, Alabán Ferenc (1969) a besztercebányai Bél Má­tyás Egyetem tanszékvezetője, Gál Jenő (1976) a prágai Károly Egye­tem hungarológusa, Pálházy Béla (1966) a lapunkból is ismert or­vos-pszichológus, Duray Miklós (1962) politikus, Varsányi Marika (1971) és Mák Ildikó (1972) szín­művészek, Kolozsváry András (1970) a Cseh Köztársaság buda­pesti nagykövetségének gazdasági és kereskedelmi titkára, Fodor Ka­talin (1978) képzőművész. Ádám Zita (1962), a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségé­nek elnöke a Szövetség megalaku­lásának 10. évfordulóján bizonyá­ra a Füleken eltöltött éveire is gon­dolt, amikor ezt mondta: „Egy ki­sebbségbe szorult nép életében embert próbáló idők vannak. Min­dennap meg kell harcolnia anya­nyelvében való megmaradásáért. Ez a küzdelem életformájává vált, kihegyezett figyelemmel kell élni. Sorsa a vártán állás, sorsa az éber­ség. Őrzők ők, őrzői vagyunk vala­mennyien anyanyelvűnknek, isko­láinknak, kapott szellemi öröksé­günknek. Számontartói és őrzői, de jövőjének mérnökei is...” Szvorák Katalinra (1977) nem csak a fülekiek büszkék. „Ha hal­kan is, de dalolj, énekelj a könnyek között is, mert aki szépen énekel, az kétszer imádkozik... a nótafák és bölcsőik a határon kívül reked­tek, ahol az ember ösztönösen csendesebben énekel..- mondta róla Gábor Bertalan nagykaposi esperes-plébános. Ajubileumi mű­sorban szinte észrevétlenül ment a színpadra. A nézőtér addigi halk zsongása templomi csenddé válto­zott. A gimnáziumban csodálattal lapozgattuk magyarirodalom-fü- zetét. A gyöngybetűk, a rajzok és képek megihlették osztályunkat. Többségünk az átlagosnál jóval nagyobb tisztelettel írta jegyzeteit. Biztató a jövő is. Néhány, a hon­lapjaikon közzétett vallomás leg­alább is erről tanúskodik. Zagyi Norbert (1999) „...a füleki gimná­zium aztán fordulatot hozott. ... nem volt semmi elképzelésem, mi­lyen pályát választok majd, ... a sorsdöntő napon - egy lyukasórán - egy haverommal bekéredzked­tem a lányok informatika órájára ... a haver előtt menőzve begépel­tem egy háromsoros basic progra­mocskát, amit a TP - nagyon önér­zetes lévén - nem volt hajlandó be­nyelni. Erre lépett oda Tomolya Róbert - oszt.fő és info. tanár - aki látva erőlködésemet - szánalom­ból elindított egy basic értelmezőt nekem. Innentől aztán felgyorsul­tak a dolgok ... gimi után egyetem jött, ahol most harmadéves vagyok ... elméleti síkon a párhuzamos számítások és algoritmusok a specializációm, míg gyakorlatban a számítógépes és programrend­szerek.” Kerekes Éva (1999) a pozsonyi színművészeti főiskola hallgatója. „... Ádám oldalbordája nem az én történetem. Egyszerű földi halan­dó lévén, anya és apa segédletével jöttem létre... Fülek ... ez a régi, történelmi felvidéki város, lakójá­vá fogadott. Ez nagy büszkeséggel töltött el, megfogadtam, hogy hírét viszem országszerte szülőföldem­nek ... Azt a bevált módszert vá­lasztottam, hogy ott nyüzsögtem minden lehetséges, működő kör­ben ... Megállás nélkül, állandóan úton ... a zongoraóra, a néptánc, az énekóra, a sport-talajtorna, a versmondás és a színjátszás...” ... és a nemzedékek! A „múltidéző” beszámolóban hangzott el, hogy a gimnázium ta­nárai és diákjai egy nagy családot alkotnak, melynek tagjai közül so­kan „fél szavakból” is értik egy­mást. Megható, s talán a sors idei jutalma is, hogy az idén érettségi­zett Jacsmenyik Veronika Lipták János (1954, az első osztály) uno­kája. A idén érettségizett diákok által megfogalmazott üzenet, a vi­rágcsokor, melyet nagyapjának adott át, rajta keresztül mindenki­nek szólt. Mindenkinek, akik tet­tek és tesznek azért, hogy unokáik értsék apjuk és nagyapjuk nyelvét. Még szélesebb ívű egy másik, az ünnepségen nem említett kapcso­lat is. Sörös Béla losonci reformá­tus lelkész, majd püspök, rövid ideig a losonci gimnázium vallás­tanára (1913/14) volt, munkája nyomán jött létre a losonci refor­mátus teológiai szeminárium. Leá­nya, Somogyiné Sörös Márta, a füleki gimnázium első osztályának diákja, s később hosszú ideig taná­ra is volt. Unokája, Somogyi Alfréd (1988) a Szlovák Rádió Magyar Adásának volt munkatársa, az idén már református lelkészként jött a jubileumi ünnepségre, hogy ott nagyapja nyomdokain (is) ha­ladva hirdesse az igét. Az érzések útjain A jubileumi ünnepség helyszíneit és gondolatiságát a „hála”, a „ra­gaszkodás”, a „kegyelet” és a „sze­retet” köré összpontosították. Jú­nius 8-án a füleki utcák, a temp­lom, a temető, a Vigadó termei va­lódi érzésekkel teltek meg. Valami egészen különleges hangulat vará­zsát élhették át azok, akik Fülektől Ausztráliáig eleget tettek a szerve­zők kérésének, s ellátogattak egy­kori Alma Máterük városába. A „hála" A múlt emlékei, az összetartás, a hit és megértés alkották a Benkocs Gábor (1974) és Urbán József (1955) által celebrált katolikus is­tentisztelet szentbeszédének ge­rincét. Ezt tették teljessé a Füleki Férfikar és Szvorák Katalin dalai. „Furcsa dolog történik itt ma ... is­kolánk épületei közül most egyik sem ad nekünk igazán otthont” - kezdte a mély indulatokat és érzé­seket kiváltó beszédét ifj. Somogyi Alfréd, aki a kövek jelképes jelen­téséről, a „hús-vér téglák” szerepé­ről szólt: „Megvan az ideje a kövek összerakásának - legyen vége a kövek szétszórásának”. Egykori munkatársa, Molnár Judit a napot záró beszélgetésen így szólította meg Somogyi Alfrédot: „Mindig Dr. Lóska Lajos meg akartam kérdezni tőled, hogy miért hagytál ott bennünket a rá­dióban. MátóJ tudom... hallgatta­lak a templomban,. és sírtam.” S vele együtt nagyon sokan. A „ragaszkodás" Urbán Aladár (1964), a Palóc Tár­saság elnöke szavalata után Fejes Lajos, a város polgármestere kö­szöntötte a jelenlévőket. Duray Miklós évszázadok ívelését, nem­zetek és nemzetiségek sorsát fo­galmazta meg. A kezdetekre emlé­kező kétnyelvű emléktáblát (Pe- rencsey László kőfaragó munkája) az első diákok közül dr. Balog Éva (1954) és Mede István (1954) lep­lezték le, a ragaszkodás koszorúját Répásné'Tóth Éva (1954) és dr. Tankó László (1954) helyezte el. Talán üzenetnek is tekinthető, hogy ekkor kondult meg a torony harangja! Mélyen, nagyon mélyen elgondolkoztató volt ugyanakkor az, hogy amellett, hogy a résztve­vők nem léphettek be a az iskola jelenlegi épületébe, az iskola jelen­legi megbízott igazgatója arra sem talált időt, hogy eljöjjön, s kö­szöntse az öregdiákokat. A „kegyelet" Szólt a harang a már az égi isko­lákban oktató egykori tanárokért, az égi utakat járó diákokért is. A füleki temetőben ezentúl kopjafa emlékezik Lóska Lajosra (Loson­con, egy lényegében névtelen sír­ban van eltemetve). Sorsát, emlé­két a jubileumi ünnepség gondola­tának egyik kezdeményezője és tá­mogatója, dr. Kovács János (1954) idézte fel. Néhány személyes gon­dolat megosztása után Galcsík Károly (1975) olvasott fel részletet az író Mégis felkél a nap című könyvéből. A kopjafa fáját Szabó László adományozta, egyszerű íve­it id. Somogyi Alfréd faragta meg. Az emlékezés és kegyelet érzése ezután az egész temetőt befogta. Sírjaik előtt sokan emlékeztek egy­kori tanáraikra. A „szeretet" A Füleki Női Énekkart Janousek Ágnes (1972) vezényelte. A Szózat után Tóth Árpád versét Nagy Gab­riella szavalta el. A gazdag múltat Böszörményi István (1965), az is­kola rangidős tanára idézte fel. Ko­rabeli levelek és dokumentumok, tanárok és tanáregyéniségek gon­dolatai, diákok és eredményeik, számok és adatok tárták szét a tör­ténelem szárnyait, s kerestek vá­laszt kimondott és ki nem mondott kérdésekre. Az idén érettségizett diákok nevében Jacsmenyik Vero­nika köszöntötte a jelenlévőket. A színpadon a nemzedékek tagjai váltották egymást, hogy versben, dalban és táncban szóljanak. Mol­nár Zsuzsanna (1974), Kerekes Éva, Danyi Irén, Kelemen Gábor (1979) és Kertész István (1980), Csák Ist­ván (1972) és felesége, a Simon család - János (1976), Ágnes (1977), fiuk, Péter -, Bálint Katalin és Balog Adrián (2001), Katona Kinga, Verebélyi Erika (2002) és Szvorák Katalin, Agócs Attila (1997) és Illés Gábor, Fekete Gábor - és az egészet csokorba fogó Mol­nár Judit. Majd egy számítógépes film évtizedeket átívelő képei idéz­ték fel a múltat. Néhány pillanatra élővé váltak az elhunytak, újra kö­zeliek lettek az iskola padjai, az osz­tálytársak, a kirándulások, a balla­gás pillanatai. Az ünnepség zárása­ként Molnár Judit „vándormikro­fonja” előtt egykori és mai tanárok és diákok idézték fel emlékeiket. Az évfordulóra kiadott jubileumi emlékkönyvet Böszörményi Ist­ván, Kósik Andrea (1992), Molnár László és Szvorák Zsuzsanna állí­totta össze. Az ezt is tartalmazó CD-t pedig Tomolya Róbert (1983) Böszörményi István, Molnár Lász­ló, Kerekes László, Szvorák Zsu­zsanna, Kerekes Éva, Magyar Csa­ba, Bálint Lóránt, Marko Adrián, Tóth László, Poroslai Tibor, Jancskár György, Koós Gábor, Ba­lázs Csaba és sokan mások. Az „első fecskék" ballagása 1954-ben

Next

/
Oldalképek
Tartalom