Új Szó, 2002. június (55. évfolyam, 126-150. szám)

2002-06-01 / 126. szám, szombat

..RPOCjpy non CS ALÁDI KÖR I MÉTV«OI ....TI. I 9. OLDAL ♦ Foglalkoztató osztály autistáknak 10. OLDAL ♦ Gyerekbarát receptek 11. OLDAL ♦ Anyáknak gyermeknapon 12. OLDAL ♦ Családi mesetár 2002. június 1., szombat www.ujszo.com Ára 9 korona (előfizetőknek 8 korona) • 55. évfolyam, 126. szám Megkezdődött a 17. labdarúgó-világbajnokság, a Földön élő hatmilliárd ember közös ünnepe a béke, az egyetértés és a remény üzenetével Dzurinda levele Bombameglepetés a nyitómérkőzésen Szöul. Hatalmas meglepe­téssel kezdődött az ázsiai labdarúgó-világbajnokság: az abszolút újonc Szenegál 1:0 arányban legyőzte a cím­védő francia válogatottat. ÖSSZEÁLLÍTÁS Franciaország együttese kezdettől fogva szétesően, lassan, sok hibá­val játszott. A 90 perc alatt mind­össze két kapufára tellett az erejé­ből (az afrikaiak egyszer a felső lé­cet találták el). Szöulban Kim De Dzsung koreai elnök és Koidzumi Junicsiro japán miniszterelnök - közép-európai idő szerint tegnap délben - ünne­pélyes keretek között nyitotta meg a két ország közös rendezésében sorra kerülő 17. labdarúgó-világ­bajnokságot. „Szeretnénk, ha ez a világbajnok­ság a Földön élő hatmilliárd ember közös ünnepe lenne a béke, az Az élőképek a két ázsiai ország kultúráját igye­keztek bemutatni. egyetértés és a remény üzeneté­vel” - mondta Kim De Dzsung, s ezt a szándékot Koidzumi Junicsi­ro is megerősítette. A műsort megelőzően Joseph Blatter FIFA-elnök köszöntötte a 64 ezer szurkolót és köztük a ma­gas rangú vendégeket. A pályán színpompás nemzeti vise­Színpompás megnyitó Szöulban. A következő egy hónap két főszereplője: a labda és a tévékészülék letbe öltözött táncosok bemutatója következett, melyet rockzenével ötvözött tradicionális koreai és ja­pán zene kísért. A gyorsan váltako­zó élőképek a két ázsiai ország kul­túráját igyekeztek bemutatni, s az egymásba olvadó alakzatok a tör­ténelmi okokból egymást nem iga­zán kedvelő koreai és a japán nép egymásra találását jelképezték. A megnyitó, melyen a hagyomá­nyokat a modern technikával öt­(Reuters-fotó) vözték, 8 millió dollárba került. A Franciaország-Szenegál nyitó- mérkőzésről részletesen a 18. ol­dalon számolunk be. (m, ú) Meghívta Medgyessyt Pozsony. Mikulás Dzurinda kor­mányfő néhány nappal ezelőtt le­vélben invitálta pozsonyi hivatalos látogatásra Medgyessy Péter ma­gyar miniszterelnököt. „Biztosít­hatom afelől, hogy kormányom­mal együtt kész vagyok a jószom­szédi kapcsolatok elmélyítésére, a kölcsönös együttműködésre és az államaink és polgáraink közti ba­rátságra” - olvasható a levélben. Dzurindának meggyőződése, hogy a két szomszédos ország a kedvez­ménytörvény kérdésében is meg­egyezik. (ú) Pénzzé akarták tenni Szlovákiai briliánsok Moszkvában? Moszkva. Állítólag Szlovákiából származó 418 briliánst akart eladni az az ötvenéves moszkvai férfi, akit az orosz fővárosban csütörtökön tartóztatott le az ottani gazdasági rendőrség. A férfi azt állítja, hogy a csiszolt ékkövek Szlovákiából van­nak, s az ő feladata csupán az lett volna, hogy pénzzé tegye őket. Az orosz hatóságok vizsgálják, hogyan juthatott az „ékes” portéka az or­szág területére. A moszkvai szlovák külképviseletet tegnapig hivatalo­san nem értesítették, de az orosz rendőrség közvetlenül a szlovákiai kollégákhoz is fordulhat. (TASR) A csődbiztos lát esélyt a kisbefektetők részleges kártalanítására, ám a visszafizetendő összeget nem meri megsaccolni Jelentkezhetnek a Horizont Slovakia pórul járt ügyfelei Öt évig is eltarthat az élj árás a Horizont ügyében JUHÁSZ KATALIN Kassa. A kerületi bíróság május 28-án csődeljárást indított a Hori­zont részvénytársaság ellen, mivel bebizonyosodott a cég fizetőképte­lensége, illetve az, hogy a Hori­zont nem tudja teljesíteni kötele­zettségeit. A cég vagyonát illetően Vladimír Bajtos csődbiztos még mindig nem tud pontos összeget mondani, ám annyit elárult, hogy legfőbb ideje volt a csődeljárás ki­hirdetésének, mivel minden továb­bi késlekedés csökkentette volna a kisbefektetők reményeit. Bajtos szerint a Horizont-ügy Szlovákiai történetének legösszetettebb csőd­eljárása, részben a hitelezők nagy száma miatt, részben pedig azért, mert a cég vagyonának nagy része külfölcjön van, így figyelembe kell venni az államközi szerződéseket is. A legtöbb ország esetében az in­góságokat igen, az ingatlanokat viszont nem lehet visszaszolgáltat­ni, a romániai fogadóiroda-háló­zat pénzzé tétele szintén proble­matikusnak ígérkezik. Bajtos már két „segédet” is kért maga mellé; ők a Horizont húsz leányvállalatá­nak háza táján néznek szét. A le­ányvállalatok közül 4-5 mára szin­tén csődközeiben van, mivel éve­ken át csak „nyelték” a pénzt, ám nem termeltek nyereséget, ehe­lyett további befektetéseket eszkö­zöltek. Az eljárás megkezdésére azonban csak a vállalatok ügyvivői tehetnek javaslatot. A Horizont Slovakia Részvénytársasághoz ed­dig 1,375 milliárd korona értékben érkeztek keresetek, Vladimír Bajtos hatmilliárdra becsüli a cég kötele­zettségeit, A csődbiztos szerint az rt.-nek jelenleg is 180 alkalmazott­ja van, ám jó, ha 30 főt meg tudnak tartani, a korábbinál jóval alacso­nyabb fizetéssel. A cég dolgozói egyébként információink szerint havi 15-100 ezer korona közti ösz- szegeket kerestek, a középmene­dzserek végkielégítései pedig 5-7 millió korona körül mozogtak. A Horizont részvénytársaság meg­lehetősen hiányosan vezetett könyvelésének vizsgálata szintén sok időt vesz igénybe, Bajtos sze­rint az ügy akár 4-5 évig is eltart­hat. A csődbiztos mindezek ellené­re lát esélyt a kisbefektetők részle­ges kártalanítására, ám a visszafi­zetendő összeget nem merte meg­saccolni. A betétesek feladata, hogy az eljárás megkezdésétől szá­mított 60 napon belül igénylést nyújtsanak be a kerületi bíróságra. Az ehhez szükséges formanyom­tatványokat a bíróság épületében vehetik át, a helyes kitöltés módját pedig a jövő héttől kezdve az in­terneten is megnézhetik, a www. horizont.sk címen, illetve a napok­ban életbe lépő ingyenes telefon­számokon. A csődbiztost ugyan köti a titoktartás, ám elárulta, hogy a természetes személyek kö­zül az az illető veszíthet legtöbbet, aki 53 millió koronával szállt be a „vállalkozásba”. Zágráb kiadj a Fruniékat HÍRÖSSZEFOGLALÓ Zágráb/Split/Kassa. Horvátor­szág kiadja Pozsonynak a Hori­zont Slovakia és a BMG Invest két volt ügyvezetőjét, Vladimír Fru- nit és Marián Sebescákot. Ezt a horvát Legfelsőbb Bíróság erősí­tette meg azután, hogy megvizs­gálta a csődbe jutott pénzügyi szolgáltatók két ügyvezetője elle­ni vizsgálat eredményeit. A hor­vát legfőbb instancia a vizsgált nyomozati dokumentációval együtt küldte meg állásfoglalását az ügyet korábban első fokon tár­gyaló spliti megyei bíróságnak. A március elsején nemzetközi elfo­gatóparancs alapján Split közelé­ben letartóztatott két férfi kiada­tásának időpontjáról a zágrábi igazságügyi minisztérium dönt. A Horizont Slovakia 47 ezer pó­rul járt ügyfele a május 28-tól számított hatvan napon belül je­lentkezhet kárigényével a Kassai Kerületi Bíróságnál (Stúr utca 29, Kassa 04 001). A jelentkezési la­pon fel kell tüntetni a csődbe ju­tott cég nevét, jelen esetben ez a Horizont Slovakia, a postázás dá­tumát, a károsult nevét, címét és a kárösszeg nagyságát. A jelent­kezési laphoz mellékelni kell a kárigény megalapozottságát alá­támasztó dokumentumot is, va­gyis a Horizonttal kötött szerző­dés fénymásolatát. Az ügyfelek személyesen és levélben is jelent­kezhetnek. (ú, t) Újabb rendőrbaleset Tizenhat közép-európai államfő kezdett kétnapos csúcstalálkozót Szlovéniában; tárgyalnak a globalizációról, a NATO- és EU-csatlakozásról Koccant a főkapitány gépkocsija Poprád. Több beosztottja után tegnap reggel Pavol Zajac országos rendőrfőkapitány is kisebb közle­kedési balesetnek lett a részese - igaz, önhibáján kívül. Egy szembejövő Seat Pick-Up elő­zés közben olyan közeire került a rendőrfőkapitányt szállító BMW- hez, hogy mindkét kocsi visszapil­lantó tükre letörött. Személyi sérü- - lés nem történt, az anyagi kár n húszezer korona. Egyik sofőr sem volt ittas. (TASR) Schuster és a Bozena. A 189 ezer dollár értékű berendezést jelenleg fő­leg ENSZ-akciók keretében használják. (TASR-fotó) Szlovák ajándék: Bozena aknaszedő ÖSSZEFOGLALÓ Brdo/Bled. Tegnap délután nyílt meg a tizenhat közép-európai ál­lamfő kétnaposra tervezett tanács­kozása a szlovéniai Brdo kastélyá­ban a földrész politikai integráció­járól. A házigazda, Milan Kucan mellett Ausztria, Bosznia és Herce­govina, Bulgária, Csehország, Hor­vátország, Jugoszlávia, Lengyelor­szág, Macedónia, Magyarország, Moldova, Németország, Olaszor­szág, Románia, Szlovákia és Ukraj­na köztársasági elnöke vesz részt az értekezleten. Rudolf Schuster ál­lamfő Bledben átadta a taposóak­nák áldozatainak megsegítésére létrejött nemzetközi alap (ITF) szá­mára Szlovákia ajándékát, egy Bozena-4 típusú aknaszedőt. A kö­zép-európai államfők 1993 óta évente egyszer összeülnek, igaz, az első találkozót még csak négyesben tartották, majd fokozatosan bővült a résztvevők köre. A mostani, sor­rendben 9. találkozón arról cserél­nek véleményt, milyen eredménye­ket értek el az egyes államok a tár­sadalmi-gazdasági berendezkedés átalakítása terén; milyen szerepet játszhat Közép-Európa a globa­lizáció feltételei között az egyesülő Európában; képes-e a kontinens be­folyást gyakorolni és felelősséget vállalni a globalizálódó világ jövő­jével kapcsolatban; tud-e a közép- európai térség saját tapasztalatai­ból választ adni az Európa és a világ jövőjével kapcsolatos kérdésekre; a NATO és az EU bővítésének folya­mata már ki tudja-e elégíteni a szel­lemileg, politikaüag, gazdaságilag és biztonsági szempontból egysége­sülő közösség iránti igényt? A talál­kozó két helyszínen zajlik: a Kranj melletti Brdo kastélya ad otthont a plenáris üléseknek, a hegyek koro­názta, festői környezetben találha­tó bledi tónál a kétoldalú találko­zókra kerül sor. (t, m)

Next

/
Oldalképek
Tartalom