Új Szó, 2002. május (55. évfolyam, 101-125. szám)

2002-05-02 / 101. szám, csütörtök

..Qfrncn/ .cm / /., ÁR FOLYAMOK Valuta Árfolyam Magyar forint (100) 117,331 Angol font 168,098 Cseh korona 4 1,380 USA-dollár t 46,718 Svájci frank T 28,782 Euró T 42,128 UJSZO SZLOVÁKIÁI MAGYAI (Ti ‘Tin ín Firma: Veiké Budafa 66 <y^.^ 930 34 HoIice OLTOTT MÉSZ CSAK NÁLUNK SZLOVÁKIÁBAN ÉS EGYÉB ÉPÍTŐANYAGOK. Tel.: 031/554 52 00 Mobil: 0903/752 983 E-mail: stavebniny@bala.sk 2002. május 2., csütörtök www.ujszo.com Ára 9 korona (előfizetőknek 8 korona) ♦ 55. évfolyam, 101. szám Békés ünnepléssel, náciellenes felvonulással kezdődött a randalírozás Berlinben, kommunisták tüntettek Moszkvában „Duray ne szóljon a szlovákiai magyarság nevében" Mozgalmas május elseje (Reuters-felvétel) Nyílt levél az MKP-hoz ÚJ SZÓ-INFORMÁCIÓ Párizs/Berlin/Moszkva. Ber­linben két kerületben is ösz- szecsaptak a biztonsági erők és a radikális csoportok má­jus előestéjén. HÍRÖSSZEFOGLALÓ Egy asszony súlyos sérüléseket szenvedett, több mint hatvan rend­őr megsérült. Országszerte sok ezer rendőrrel többet vezényeltek az ut­cákra. A hatóságok tájékoztatása szerint a német főváros Prenzlauer kerületében 1998 óta nem voltak ilyen súlyos zavargások, mint szer­dán hajnalban. A május elsejei bé­kés ünnepség baloldali és nácielle­nes felvonulással kezdődött. Később anarchisták 500 fős csoportja jelent meg, amelynek tagjai tüzet gyújtot­tak a városrész főútvonalán, kövek­kel és üvegpalackokkal dobálták meg a tűzoltókat. Egy asszonyt fejen talált el egy palack. A rendőrség víz­ágyúkat vetett be a randalírozók el­len, s huszonkilenc személyt tartóz­tatott le. További huszonegy rendőr sérült meg a német főváros Kreutz­berg kerületében, ahol kifosztottak egy szupermarketet. A szomszédos Csehországban is parázs hangulat uralkodott: Brünnben anarchisták és bőrfejűek okoztak fejfájást a ha­tóságoknak. Alig több mint tízezer aktivista előtt tartotta meg százezresnek beharan­gozott május elsejei nagygyűlését a párizsi Opera téren Jean-Marie Le Pen, a francia szélsőjobboldal köz- társaságielnök-jelöltje. A francia rendőrség adatai szerint a Nemzeti Front tüntetői délelőtt 10 körül in­dultak trikolórok erdeje alatt Jeanne d’Arc szobrához, s a szoká­sos koszorúzás után az Opera Gamier elé vonultak. A demonstrá­cióval egy időben a Carrousel hídon mintegy ötezer ember tisztelgett Brahim Bouarram emléke előtt. A 30 éves marokkói férfit 1995-ben a Nemzeti Front május elsejei mene­téből kivált bőrfejűek onnan dobták a folyóba. Moszkvában több mint 150 ezer ember vett részt a Moszkva belvá­rosában zajló felvonulásokon. A baloldali ellenzék hívei szovjet Két rendőr, egy randalírozó zászlókkal, valamint Lenin- és Sztálin-képekkel, a Kreml-párti megmozdulás résztvevői pedig az orosz nemzeti trikolórral, és Vla­gyimir Putyin elnök arcképével vo­nultak fel az ünnepen. Komolyabb rendzavarás nem történt az orosz fővárosban, (m, t, ú) Pozsony. Küencven szlovákiai ma­gyar értelmiségi nyűt levélben for­dult a Magyar Koalíció Pártjához, felelősségteljesebb politizálást kö­vetelve az MKP-tól. A szerkesztősé­günkbe eljuttatott levél aláírói sze­rint Duray Miklósnak, az MKP ügy­vezető alelnökének „kétértelmű, nacionalizmust szító politikai kiszó­lásaival kapcsolatban” színt kell val­lania. A levelet kézjegyükkel ellátó írók, színművészek, pedagógusok, képzőművészek szerint „néhány Pozsony. Hétfő éjféltől szeptember harmincadikáig részleges nyilatko- zási tilalom érvényes a Magyar Koa­líció Pártjának képviselőire és el­nökségére - erről döntött hétfőn a párt elnöksége. Keddi sajtóértekez­letén Csáky Pál alelnök leszögezte: az MKP képviselőinek mostantól bármilyen érzékeny témával kap­csolatban tartózkodniuk kell a meg- nyüatkozástól. „Egyelőre még korai szlovákiai magyar politikus csökö­nyös, a szlovák nemzeti öntudatot szándékosan provokáló nacionaliz­musa” hozzájárult ahhoz, hogy 1994-ben a meäarizmus a Szlovák Nemzeti Párt politikusainak segítsé­gével hatalomra juthatott. Felszólít­ják Duray Miklóst, „hagyjon fel a társadalmat megosztó közéleti sze­replésével, és ne nyilatkozzon többé a szlovákiai magyarság nevében”. Duray Miklós tegnap lapunk meg­keresésére nem volt hajlandó el­mondani véleményét a levélről. To­vábbi részletek a 3. oldalon, (ú) lenne megmondani, müyen intéz­kedéseket vezetünk be az ellen, aki ezt megszegi” - fogalmazott Csáky. Megjegyezte: minden pártnak van belső törvénye üyen esetekre. „Bizo­nyos szlovákiai politikai erőknek nincs más dolguk, mint az MKP-t tá­madni” - szögezte le Csáky, meg­magyarázva, miért hozták ezt a döntést. Hangsúlyozta: az MKP nem tekinthető a Szlovák Nemzeti Párt ellenpólusának. További részle­tek az alábbi beszélgetésben. (szge) Csáky Pál az MKP-beli részleges nyilatkozási tilalomról Csend a párt háza táján ÚJ SZÓ-TUDÓSÍTÁS A szakszervezetek a kormány ellen; ki tanácsokat, ki csomagolt kávét osztogatott Majálisok már a kampány jegyében Kisfiú a kazalban Hagyták (benn)égni Pata. Bennégett egy szalmakazal­ban egy 11 éves kisfiú a Galántai já­rás településén. A helyszínre érkező tűzoltók nem tudtak róla, hogy a fiú a kazalban van, s mint szokás, hagy­ták teljesen elégni a szalmát. A kis­fiú barátai, akik valószínűleg vele együtt gyújtották meg a szalmát és egész idő alatt figyelték a tüzet, sen­kit sem figyelmeztettek, (t) HÍRÖSSZEFOGLALÓ Liptószentmiklós, Pozsony, Besztercebánya, Kassa. A válasz­tási kampány jegyében ünnepelték tegnap a pártok és a szakszerveze­ti konföderáció május elsejét. Ivan Saktor Liptószentmiklóson 1500 ember előtt a kabinetet a félmegol­dások kormányának nevezte. A szakszervezeti vezér szerint ha a baloldal nem képes a választások előtt egyesülni, akkor az érdekvé­delmi szervezeteknek kell lépniük. Pavel Koncos, a Demokratikus Bal­oldal Pártjának elnöke úgy vélte, hogy „szociális államot csak a bal­oldal tud létrehozni”. A Beszterce­bányán gyűlésező Szlovák Nemze­ti Párt kész helyrehozni mindazt, amit a „farizeus” baloldal elrontott -jelentette ki Anna Malíková párt­elnök. A nemzetiek szerint Ma­gyarország határvidékén ipari zó­na alakul, s idő kérdése, hogy az ott dolgozó szlovákiai magyarok népszavazást kezdeményezzenek Dél-Szlovákia elszakadásáról. Besztercebányán Szociáldemokra­ta Alternatíva arra gyűjtött aláírá­sokat, hogy indulhasson a válasz­tásokon. A Demokratikus Szlová­kiáért Mozgalom a pozsonyi vi­dámparkban ünnepelt; aktivistái csomagolt kávét osztogattak Vla­dimír Meciar portréjával, (s, t, ú) Ismeretlenek szoborgyalázása a városi parkban Festékkel Kodály ellen ÚJ SZÓ-ÉRTESÜLÉS Galánta. Május elsejére virradó éj­szaka ismeretlenek szürke festékkel öntötték le a városi parkban Kodály Zoltán fekete márvány emlékmű­vét. „A városi rendőrök reggel érte­sítettek, hogy a parkban valaki fes­téket öntött a szoborra. Azonnal in­tézkedtem, hogy mossák le, de az egész emlékművet alaposan meg­tisztítják” - tájékoztatta tegnap la­punkat Záreczky János polgármes­ter. Zsillé Éva, a városi hivatal kultu­rális osztályának vezetője még teg­nap feljelentést tett a rendőrségen ismeretlen elkövető ellen. „Nemrég volt az kellemetlen esetünk, amikor a Csemadok-háznál levő kopjafa alól valaki a Matica-ház elé hordta át a koszorúkat, de a mostanihoz hasonló rongálás még sosem fordult elő Galántán” - tájékoztatott a pol­gármester, megjegyezve: szerencse, hogy nem közvetlenül a májusban sorra kerülő hagyományos Kodály- napok előtt követték el ezt a barbár­ságot. (gaál) ÚJ SZÓ-TUDÓSÍTÁS Kassa. Három iskolás okozta a csak­nem hárommillió koronás kárt a kassai zsidó temetőben. A hatósá­goknak rekordidő alatt sikerült rá­bukkanniuk a két héttel ezelőtti sír­rongálás elkövetőire. A rendőrség szóvivőjétől megtudtuk, hogy már az első helyszínelés nyomai alapján gyerekekre gyanakodtak, ezért hall­gatták ki a közeli iskola tanulóit, akik közül hárman - egy tizenhá­rom, illetve két tizenegy éves - be­vallották, hogy szórakozásból és ka­landvágyból döntögették le a 135 sírkövet. A rendőrség kizárta a rasz- szista indítékot, noha rongálás Adolf Hitler születésének 113. év­fordulóján történt. A szóvivő ezt a tényt véletlen egybeesésnek tartja, és elmondta, hogy mivel az elköve­tők kiskorúak, nem büntethetők. Egyedüli büntetésüket az iskolában kapják meg, hármas magaviseleti jegy formájában. A kassai zsidó hit­község még nem tudja, miből hoz­zák rendbe a sírokat, (juk) VILLÁMINTERJÚ Csáky Pállal, az MKP alelnökével Mit jelent a gyakorlatban a mo­ratórium, a részleges nyilatko- zási tilalom? Ahatározat egy gentlemen’s agreement, vagyis úriemberek megállapodása. Szakmai kérdé­sekre nyugodtan válaszolhatnak az MKP honatyái vagy képviselő- jelöltjei, politikai kérdésekben vi­szont csak azok nyilatkozhatnak, akiknek erre mandátumuk van. Ha olyan kérdéseket tesznek fel újságírók, amelyeket provokatív­nak tartunk, vagy amelyek nehéz helyzetbe hozhatják a megkérde­zettet, elnézést kérünk, de nem válaszolunk. Nem akarunk hoz­zájárulni a magyarellenes han­gulat gerjesztéséhez, és azt sem akarjuk, hogy valamelyik nemze­ti párt a mi hátunkon kerüljön be a parlamentbe. Önfegyelemre van szükségünk, nem hagyjuk magunkat kiprovokálni. Nem gondolja, alelnök úr, hogy ez a megállapodás meg­oszthatja az MKP-t? Nem hiszem, hogy megosztaná a pártot, hiszen ezzel a moratóri­ummal az MKP-nak lesz egy aranyszabálya, hogy a politikusa­ink csak akkor szólalnak meg, ha érdemi mondanivalójuk lesz, így elkerülendő a manipuláció lehe­tősége. A parlamenti választások előtt nagyon csúnya kampány lesz, gusztustalan provokációkra is számítunk, így szükség lesz az MKP önmérsékletére, hiszen va­lószínűleg megpróbálnak majd kiprovokálni bennünket. Még a demokratikus pártok számára is csábító lehet, hogy lefaragjanak néhány százalékot az MKP támo­gatottságából, ezt mindenkép­pen el kell kerülnünk. Ön kemény fellépést emlege­tett azokkal szemben, akik megszegik ezt a megállapo­dást. Milyen szankciókat foga­natosítanak velük szemben? Ez még korai kérdés, hiszen bí­zom benne, hogy üyesmi nem fordul elő. Az MKP minden poli­tikusának tudatosítania kell, hogy hibái visszahullhatnak a szlovákiai magyar közösségre. Remélem, mindenki be fogja tar­tani ezt az egyezséget nemcsak saját érdekében, hanem a párt és a szlovákiai magyar közösség egésze érdekében is. (jéel) 7-ÄW/S’-t 18. i VÁRHATÓ NYEREMÉNY AZ ALÁBBI JÁTÉKBAN: T1 P CD S www.tipos.sk Sir BINGO 2 V O in D 001 D Sk ) J A SELYE JÁNOS EGYETEMÉRT ALAPÍTVÁNY a BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR közreműködésével a 2002/2003-as tanévre a Komáromban nappali tagozaton induló MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK - HÁLÓZATTERVEZÉSI SZAKIRÁNYÁRA ■ Felvételi vizsgatárgyak: matematika, fizika. I A képzés egyetemi diplomát ad. ■ A diákok ösztöndíjban részesülnek. Jelentkezni a felvételi lapok leadásával 2002. június 21-ig lehet. A jelentkezési lapok beszerezhetők az iskolák pályaválasztási tanácsadóinál valamint irodánkban, ahol további információ kapható a képzésről. Címünk: Selye János Egyetemért Alapítvány, 94S 05 Komárno, Tiszti Pavilon, P.O.Box 71, Tel.: 035/790 30 II, 790 30 14, fax: 035/790 30 17 honlap: www.selye.sk , e-mail: tanulmanyi@selye.sk , szabon@selye.sk U-13 A rendőrség rekordidő alatt bukkant rá a sírrongálókra Kiskorú vandálok voltak

Next

/
Oldalképek
Tartalom