Új Szó, 2002. március (55. évfolyam, 51-75. szám)

2002-03-20 / 67. szám, szerda

El Közélet ÚJ SZÓ 2002. MÁRCIUS 20. Megnyílt a pozsonyi iroda Pozsony. Sárközy Klára, az MKP parlamenti képviselője értesíti a választókat, hogy újonnan megnyílt pozsonyi iro­dájában szakmai tanácsadást nyújt minden szociális témájú kérdésben, illetve lakásügy­ben. Cím: Zámocká 3, Bratisla­va; telefon: 02/546-30-111; ügyfélfogadás: H: 10.00-16.00, K-P: 14.00-17.00. (ú) Jól járnak a községek Pozsony. A községi önkor­mányzatok előnyt élveznek majd a Szlovák Gázművek adósságállományának rende­zésében a magánosítást köve­tően. A kormány ezt a dönté­sét a Magyar Koalíció Pártja miniszteri klubjának javasla­tára hozta, s a célra 4,5 milli­árd koronát különített el; az összegből 2002júniusáig a Szlovák Gázművek részéről az önkormányzatokkal szemben az elmúlt évek gázművesítési programjai kapcsán kelet­kezett adósságot kifizetik, (ú) Pihen a nagyolvasztó Kassa. A U.S. Steel vállalat gyártási részlegén hétfőn este fél tízkor meghibásodott az egyik nagyolvasztó fúvóberen­dezése. Az elszivárgó folyé­kony fém szétégette a vezeté­keket, emiatt bizonytalan idő­re le kellett állítani a nagyol­vasztót. A vállalat szóvivője el­mondta, hogy személyi sérülés nem történt, jelenleg szakem­berek dolgoznak a hiba elhárí­tásán és az okozott kár nagysá­gának becslésén. Jozef Marko a vasmű másik két nagyolvasz­tója zavartalanul működik. (J) Vállalkozó zsarolt vállalkozót Privigye. Zsarolással vádoltak meg egy helybéli vállalkozót. A 28 éves férfi múlt héten arra kényszerített egy ugyancsak privigyei vállalkozót, írjon alá egy igazolást arról, hogy egyik alkalmazottja 15 ezer koronát keres havonta. Az igazolást egy lízingtársaság kérte a zsa­roló alkalmazottjától, aki va­lójában csak 5 ezer koronát keres. Ha beigazolódik bűnös­sége, hároméves szabadság- vesztésre is ítélhetik. (SITA) Tíz hónapra javítóintézetbe Pozsony. A Pozsonyi Kerületi Bíróság megerősítette a malac­kaijárásbíróság ítéletét, mely­nek értelmében a fiatalkorú pozsonyi Ján L. 10 hónapra ja­vítóintézetbe kerül. A fiatal­ember még 1999 augusztusá­ban három barátjával ellopott egy gépkocsit, mellyel később az autópályán karambolozott. A balesetben az egyik kiskorú fiú súlyos sérüléseket szenve­dett, melyek következtében lá­bai megbénultak, a három fiú pedig sorsára hagyta ót. (t) Felelnie kell a sápszedőnek Kassa. Hétfő óta vizsgálati fogságban van az a 25 éves kassai férfi, akit egy éjszakai bár tulajdonosának zsarolásá­val gyanúsítanak. A nyomozók szerint a férfi egyike annak a három elkövetőnek, akik még tavaly novemberben követel­tek védelmi pénzt a bár tulaj­donosával. Amikor nem kap­ták meg a kért 150 ezer koro­nát, szétverték a bár berende­zését, a tulajt pedig úgy meg­verték. A gyanúsítottat akár nyolc évre is ítélhetik. (SITA) Léván megnyílt a kismamaközpont, ahol az anyukákat gyereknevelési tanácsokkal látják el és szakértőktől leshetik el a csecsemők számára olykor elengedhetetlen masszázs alapfogásait (TASR-felvétel) A 27 kilométeres vízvezeték 4500 lakos életkörülményeit változtatná meg 21. századi vízfalcasztás Komáróc. A 2000-ben ala­kult Kanyapta menti falvak társulása egyebek mellett azt a célt tűzte ki maga elé, hogy kiépíti hat település csatornarendszerét. JUHÁSZ KATALIN Az „elfeledett” községekben a mai napig nincs vezetékes víz, a kutak vizének nitrát, mangán és ólom- tartalma pedig aggodalomra ad­hat okot. A nehézfémek jelenlété­ért a kassai vasmű közelsége és negyven éves üzemelése okolható, a vállalattal egyébként szintén együttműködést kezdeményezett a társulás. A Bódva-menti telepü­lésszövetség mellett működő tár­sulás elnöke, Szaniszló Sándor la­punknak elmondta, hogy a hu­szonhét kilométeres vízvezeték, amely 4500 lakos életkörülménye­it változtatná meg, hozzávetőlege­sen 80 millió koronába kerülne. A Kassát ellátó gerincvezetékre kap­csolódó vízvezeték annak idején előkelő helyen szerepelt a kerület vidékfejlesztési tervében, ám a tisztázatlan tulajdonjogi viszo­nyok miatt a munkálatokat nem lehetett elkezdeni. A gyakran csu­pán hat négyzetméteres „telkeket” összesen négyszáz tulajdonostól kell megvásárolni, majd újra beve­zettetni a telekkönyvbe. Az admi­nisztratív költségek nagyságren­dekkel meghaladják a telkek árait. Maga a felvásárlás 2000 koronába kerül, a dokumentumokért viszont 200 ezret kellett eddig kifizetniük. A vezeték lefektetését ráadásul a területen áthaladó kőolaj- és föld- gázvezetékek is megdrágítják, mi­vel néhol négy méteres mélység­ben kell áthaladni. A társulás a jö­vőben magyarországi települések­kel közösen szeretne pályázni az európai uniós fejlesztési alapok­nál, mivel a határ túloldalán a szennyvíztisztítás jelenti a legna­gyobb gondot. A határon átfolyó Bódva vize Borsod-Abaúj-Zemplén megye vízellátásában is nagyon fontos, a vízminőség javítása így közös érdek. Az elmúlt héten vala­mennyi érdekelt részvételével kon­ferenciát tartottak Szeszta község­ben. Szaniszló Sándor elmondta, a Kanyapta menti társulás a jövőben szeretné felmérni a vasműnek a ré­gió mezőgazdasági területeire gyakorolt hatását is. Ezen múlik ugyanis, hogy az iparba vagy a me­zőgazdaságba érdemesebb-e pénz fektetni ezen a vidéken. A mikrorégió gondjaival a parlament környezetvédelmi bizottsága is foglalkozik, és esély van rá, hogy a megye fejlesztési tervében is ki­emelt helyen szerepel majd a határ menti vidék. Rozsnyó öt közismert polgára nyilatkozatot adott ki a Rézműves-ügyben A rendőrök védelmére keltek A Komáromi járás településeinek közös bemutatkozása Népszerűsítik a járást ÚJ SZÓ-TUDÓSÍTÁS Komárom. „Üdvözöljük a Komáro­mi járásban” címmel ismeretter­jesztő kiadványt jelentettek meg a járási hivatallal együttműködve a járás városainak és falvainak ön- kormányzatai. A négynyelvű - szlo­vák, magyar, német, angol - kiad­vány ünnepélyes átadása alkalmá­ból rendezett fogadáson Keszegh Margit, a járási hivatal elöljárója el­mondta: a komáromi régió idegen- forgalomi szempontból kedvező adottságokkal rendelkezik, de ez önmagában nem elég. Nagyon fon­tos az itt fellelhető természeti és kulturális értékek minél szélesebb körű népszerűsítése. Az egyes tele­pülések már eddigi is több tájékoz­tató brosúrát, könyvet megjelentet­tek, hiányzott azonban egy, a mos­tanihoz hasonló közös kiadvány, amelyben a járás valamennyi tele­püléséről, tehát 38 községéről és 3 városáról egy helyen kaphatnak alapinformációkat az ide látogató turisták. Nem véletlen, hogy nem fűzött könyv, hanem közös borítóba helyezett, különálló lapok formájá­ban jelent meg a tájékoztató, mert így a jövőben rendszeres bővítésére nyílik lehetőség. Idővel helyet kap­hat benne az évről évre ismétlődő sport- és kulturális események ka­lendáriuma, a szálláshelyek jegyzé­ke stb. Az egyes települések jelleg­zetes épületeivel, emlékhelyeivel gazdagon illusztrált kiadványt egyelőre a községek önkormányza­ti hivatalaiban lehet megtekinteni, de a tervek szerint az információs irodákban, a turistaközpontokban is meg lehet majd vásárolni, (vkm) A kassai diákok a délelőtti ünnepségen vettek részt Tiltakozik az ipari ÚJ SZÓ-HÍR Kassa. A kassai Középfokú Iparis­kola vezetése tiltakozik a helytörté­neti társaság elnökének kijelenté­sei miatt. Halász György a honvéd­sírok koszorúzásakor mondott be­szédében hiányolta a tanárokat és a diákokat az eseményről, kiemel­te, hogy Magyarországról két autó- busznyi diák is érkezett Kassára. A Thália Színházban tartott péntek esti ünnepségen szintén az időseb­bek voltak többségben. Hlavács Mária igazgatóhelyettes elmondta, hogy a vendégdiákokat az iskola kollégiumában szállásolták el, az autóbuszokat pedig ingyen bocsá­totta rendelkezésükre a Rákóczi Szövetség. „A Tháliába azért nem vittünk diákokat, mert a színház 270 férőhelyes, és tanulóink kiszo­rították volna a kassaiakat. Dél­előtt iskolai ünnepséget rendez­tünk 1848 tiszteletére, ezen mis­kolci diákok is részt vettek” - mondta az igazgatóhelyettes, aki nem tartja fontosnak a három­négy hasonló ünnepségen való résztvételt. (juk) A rendőrnél is volt házkutatás a matricacsalás-ügyben Kérdés, mi volt a szerepe ÚJ SZÓ-HÍR Galánta/Pozsony. A nyomozók még mindig keresnek négy embert abból a tizenhat tagú bandából, akik ellen autópálya-marticákkal való csalás miatt indult eljárás, ép­pen ezért az ügy részleteit egyelőre nem hozhatják nyilvánosságra - közölte tegnap lapunkkal Robert Matton, a pozsonyi kerületi vizsgá­lóhivatal igazgatója. Megerősítet­te, hogy a letartóztatottak között van a galántai járási rendőrpa­rancsnokság közlekedésrendészeti osztályának alkalmazottja. A bíró tegnap hét gyanúsított vizsgálati fogságba vételét rendelte el. Egy­előre vizsgálják, hogy a galántai- rendőrnek milyen szerepe volt a csalásokat elkövető bandában, il­letve, hogy visszaélt-e hivtatali be- osztásval. A nagyszabású rendőri akció során 34 házkutatást is elvé­geztek, a rendőrnél is találtak bizo­nyos dolgokat. Hogy pontosan mit, azt a vizsgálóhivatal igazgatója nem mondta el. Mint mondta, a gyanúsítottak közül négyen még szabadlábon vannak, ezért nem árulhatják el nekik, hogy mit talál­tak meg és mit nem, nehogy a tet­tesek ez alapján próbáljanak meg­szabadulni a bizonyítékoktól, (gl) Még vizsgálják, mi játszódott le a családi ünnepségen A feleséget gyanúsítják ÚJ SZÓ-INFORMÁCIÓ Rozsnyó. A Rozsnyói Körzeti Rendőrparancsnokság brutalitás­sal vádolt dolgozóinak védelmére kelt a város öt közismert polgára. Juraj Dubovsky ügyvéd és önkor­mányzati képviselő, Boros Stefan optikus, Boros Zoltán orvos, vala­mint Eubomír Oravec és Ján Oravec vállalkozók nyilatkozatban tiltakoznak azoknak a polgárok­nak és médiának a viselkedése el­len, akik - az aláírók véleménye szerint - elfogultan és egyoldalúan tájékoztatták a nyilvánosságot a rendőrség Alexander Rézműves elleni „állítólagos” erőszakos fellé­péséről. A tiltakozók a közrend vé­delmét szolgáló polgári tagjaiként írták alá és hozták nyilvánosságra állásfoglalásukat. A kezdeménye­zés tagjainak meggyőződése, hogy az esetet gondosan ki fogják vizs­gálni az illetékes hatóságok, s az esetleges törvénysértés következ­ményei sem fognak elmaradni. „Nyugtalanít bennünket azoknak a polgároknak a viselkedése, akik rendbontó viselkedésükkel, ok nélküli támadásokkal, vandaliz­mussal megsértik a közrendet. Tudjuk, hogy a rendőrség munkája semmivel sem helyettesíthető, ér­tékeljük a rozsnyói rendőrök áldo­zatos munkáját és teljes támogatá­sunkról s elismerésünkről biztosít­juk őket” - írják a kezdeményezés képviselői. A rendőrség és a „közrend” védel­mezői kijelentették, elítélik a faji gyűlöletkeltés minden formáját, ugyanakkor figyelmeztettek arra is, hogy nem tolerálhatóak azok­nak a polgároknak a próbálkozá­sai, akik a rasszista motívum fel­emlegetésével akarják leplezni a rendbontásokat, (trik) TASR-HÍR Kassa. A rendőrség tegnap kihall­gatta azt a 30 éves fiatalasszonyt, akit férje megölésével gyanúsíta­nak. A férfit szombaton saját laká­sának fürdőkádjában szúrták le egy konyhakéssel. A rendőrség előbb testi sértés vádjával kezdett nyomo­zást, csak később terelődött a gya­nú a feleségre, aki az eset után ide­gileg összeomlott. A gyilkosság kö­rülményei egyelőre tisztázatlanok. A 34 éves áldozatnál szombaton családi ünnepség volt, de hogy pon­tosan mi játszódott le, azt még vizs­gálják. A szomszédok szerint a há­zaspár gyakran veszekedett, és akár a nézeteltérések is vezethettek a gyilkossághoz. Érthetetlen, hogy a diákok és pedagógusok miért kénytelenek kétszer fizetni a keletkezett szemét elhordásáért, a lakhelyükön és az iskolában is A magas szemétdíj az oktatásügytől vonja el a pénzt KOLLER PÉTER Párkány. A januárban bevezetett szemételhordási és -tárolási díj­szabási rendszer a tavalyinál átla­gosan 220 százalékkal nagyobb terheket ró az oktatási intézmé­nyekre. Az enyhítést célzó módo­sító javaslatot a városi képviselő- testület nem hagyta jóvá. A jelenleg érvényes díjszabás a párkányi gimnáziumot sújtja leg­inkább, ott a múlt évi 9200 korona helyett 41 ezer korona szemétel­hordási díj kifizetésére kaptak fel­szólítást. Ez 340 százalékkal na­gyobb kiadásokat jelent. „Az éven­te egyre csökkenő állami támoga­tásból a villamos energia és a fűtés kifizetése is nagy gondokat okoz, s szinte biztos, hogy a szemétdíjak ilyen mértékű emelésével nem fo­gunk tudni lépést tartani. A kisza­bott összeget azért sem tartom re­álisnak, mivel az év tizenkét hó­napjából a tanítási szünetek miatt mintegy 90 napon senki sem tar­tózkodik az iskolában, így szemét sem keletkezik. Élni fogunk min­den rendelkezésünkre álló le­hetőséggel, hogy az aránytalanul nagy mértékű áremelést valami­lyen módon mérsékeljük” - mond­ta az Új Szónak Bobor János, a pá- kányi gimnázium igazgatója. A magyar tanítási nyelvű alapisko­lában hasonló döbbenetét keltett a 78 ezer koronáról szóló fizetési fel­szólítás. A megközelítőleg 1100 személyre kiszabott összeg 210 százalékkal haladja meg a tavalyit. „A múlt évi 25 ezer koronás költsé­geket is csak úgy volt módunkban kigazdálkodni, hogy a nyári szü­nidő alatt egyáltalán nem igényel­tük a szemételhordást. Az idén be­fizetendő összeg mértékéről saj­nos csak most értesültünk, ezért nem tudom mekkora csökkentést sikerül kiharcolnunk” - számolt be Fodor Zsuzsanna, az alapiskola igazgatónője. A városi képviselő-testületnek be­nyújtott módosító javaslatot, amely szerint a szemételhordási díjat a jelenlegitől kissé eltérő mó­don, csak az intézmények alkal­mazottainak számából állapították volna meg, nem fogadták el. En­nek eredménye szintén egy kisebb, ám viszonylag elviselhetőbb mér­tékű áremelés lett volna. Érthetet­len az is, hogy a diákok és alkalma­zottak miért kénytelenek kétszer fizetni a keletkezett szemét elhor­dásáért, ha a bejelentett lakóhe­lyükön egyszer már megtették azt. A párkányi Papíripari Szakmun­kásképző Iskola igazgatója szerint az áremelés akár az oktatás minőségén is lecsapódhat, mivel ekkora anyagi teher mellett egyre kevesebb pénz jut az oktatáshoz el­engedhetetlenül szükséges eszkö­zök beszerzésére is. „Intézmé­nyünk esetében különösen irreális összegek kerültek számlázásra. Az iskola mellett működtetett kollégi­um esetében nem az ott elszállásolt 40 személyre kiszabott összeget vagyunk kénytelenek téríteni, ha­nem a diákszállás kihasználatlanul álló maradék 100 férőhelye után is fizetnünk kell. Ha a jelenlegi hely­zet nem változik meg, akkor az egyébként is tetemes összegű adós­ságunk még nagyobb mértékű nö­vekedésére lehet számítani” - mondta Valkó Ferenc igazgató. A párkányi gimnázium a rájuk rótt terhek ésszerű mértékű csökken­tését az aránytalanul magas ár­emelésre és a csökkenő állami tá­mogatások mértékére hivatkozva hivatalosan is kérvényezni fogja. Ha ennek ellenére az ügyben nem történik előrelépés, az intézmé­nyek akkor sem fogják tudni előte­remteni a költségek térítéséhez szükséges összeget.

Next

/
Oldalképek
Tartalom