Új Szó, 2002. március (55. évfolyam, 51-75. szám)

2002-03-01 / 51. szám, péntek

ÁRFOLYAMOK Valuta Árfolyam Magyar forint (100) 4 16,982 Angol font 468,318 Cseh korona t 1,319 USA-dollár 4 48,198 Svájci frank 428,269 Euró 441,725 Benne: Felvidék legcsinosabb lányai * Női harcok * Szex, de mikor? * A magyarigazol­vány * Tarot-kártya * Az Aranycsapat dicső­sége * A Dupla Kávé iskolás évei * Az igazi Yellewstone * A sztárok között: Pierrot, Ni­cole Kidman, Madonna... *IFI - mindenkinek! 2002. március 1., péntek www.ujszo.com Ára műsorújsággal 9,90 (előfizetőknek 9 korona) 55. évfolyam, 51. szám Az európai képviselők többsége szerint a Benes-dekrétumokat nem lehet összefüggésbe hozni a csatlakozással Megnyílt Pandora szelencéje? Pozsony/Brüsszel/Prága. A benesi dekrétumokkal kap­csolatban a szlovák fél azt ki­fogásolja, hogy a kérdést ösz- szefüggésbe hozták integráci­ós törekvéseinkkel. ÖSSZEFOGLALÓNK Diplomáciánk Günter Verheugen bővítési biztos kijelentését tartja mérvadónak, azaz a dekrétumok nem képezik a csatlakozási tárgya­lások tárgyát. A kollektív bűnösség problémájával kapcsolatban Edu­ard Kukán elismerte: ezzel valószí­nűleg foglalkozni kell, miközben Pozsony kitart amellett, hogy a dek­rétumok már „halottak“. A szlovák külügyminiszter szerint a visegrádi együttműködésnek olyan erős gyö­kerei vannak, hogy azt a benesi do­kumentumok sem veszélyeztethe­tik. Ezt bizonyítja, hogy a visegrádi munkacsoportok élénken együtt­működnek. „Pozitívan értékeljük, hogy a cseh és a magyar fél hajlan­dóságot mutatott az együttműkö­dés megújítására” - tette hozzá. „Martonyi János magyar és Jan Káván cseh külügyminiszter tegna­pi brüsszeli megbeszélése egyértel­műen aláhúzta, hogy a politikai pár­beszéd folytatása és a két ország együttműködésének kiszélesítése a közös érdek, ha vannak köztünk né­zeteltérések, azokat nem nyilatko­zatok útján kívánjuk rendezni” - tartalmazza Horváth Gábor magyar külügyi szóvivő nyilatkozata. Esze­rint a két külügyminiszter egyetér­tett abban, hogy a jövőben a viseg­rádi együttműködés keretében ere­detileg tervezett találkozókra sor kerül. A szóvivői nyilatkozat leszö­gezi: magyar részről senki és sem­milyen módon nem avatkozott be és nem is kíván beavatkozni Csehor­szág belügyeibe. Ténykérdés, hogy a Benes-dekrétumok a kollektív bű­nösség, a kollektív felelősség elvén alapulnak és diszkriminatívak. Milos Zeman cseh kormányfő koc­kázatosnak tartja az ellenzék javas­latát, hogy Csehország uniós csatla­kozási szerződésébe Prága próbál­jon meg beépíteni egy olyan biztosí­tékot, amely a jövőben lehetetlenné tenné a Benes-dekrétumok érvény­telenítését. Václav Klaus, az ellenzé­ki ODS vezetője nemrégiben java­solta a kormányfőnek, hogy a kabi­net kezdjen erről tárgyalásokat az EU-val. Zeman kifejtette: a Benes- dekrétumok nem akadályozzák Csehország EU-csatlakozását. Csehországnak és Szlovákiának nyi­latkozatban kellene érvényteleníte­nie a benesi dekrétumokat - jelen­tette ki Ursula Stenzel, az Európa Parlament (EP) osztrák néppárti képviselője, az Európai Parlament külügyi bizottságának tagja. A bi­zottság német elnöke, Elmar Brok szintén üdvözölné, ha Prága és Po­zsony Uyen politikai gesztust tenne, azonban azt is leszögezte, az elnöki rendeletek semmiféle befolyással nem lehetnek Szlovákia EU-csatla- kozására. „Úgy vélem, a cseh és a szlovák parlamentnek olyan nyilat­kozatot kellene kiadnia, hogy a csat­lakozással egyidejűleg a rendeletek hatályukat vesztik. Egyes dekrétu­mok ugyanis összeegyeztethetetle- nek az európai egyezmények szelle­mével” - nyilatkozta Stenzel. Ugyanakkor nem szeremé, ha a problémakört a csatíakozási tárgya­lásokon is napirendre tűznék. Az EU legfőbb végrehajtó testületét, az Eu­rópai Bizottságot azonban az euroképviselő a dekrétumokai kap­csolatos eddigi álláspontja felülvizs­gálatára szólította fel. „Ügy gondo­lom, senki sem mondhatja, hogy a csatiakozás politikai feltételei telje­sültek, mint ahogyan azt az EB tette. Ha ezek nem politikai feltételek, ak­kor mi számít azoknak?“ - tette fel a kérdést. Támogatja Brok javaslatát, hogy az EP függeden szakértőkből álló bizottsággal vizsgáltassa meg, összhangban vannak-e a dekrétu­mok az uniós jogrenddel. A felvetést az EP külügyi bizottságának többsé­ge támogatja, s ezt a cseh és a szlo­vák közvéleménynek is tudomásul kell vennie. Ezzel ellentétes Jan Ma­rius Wiersma, az EP szlovákiai je- lentéstevője álláspontra. Ellenzi, hogy a rendeletek joghatályát az EP különbizottsággal vizsgáltassa. „Számomra ez Pandora szelencéjé­nek a megnyitását jelentené” - mondta a jelentéstévő. A holland euroképviselő szerint Orbán Viktor brüsszeli kijelentései a dekrétumok­ról „nem voltak bölcsek. Helytelen a vitát az EU-tagsággal hozni össze­függésbe” - vélekedem Wiersma. A dekrétumok ügye az Európa Ta­nács főtitkára, Walter Swimmer és Jaroslav Chlebo külügyi államtitkár közti strasbourgi tárgyalásán is napi­rendre került. Mindkét fél egyetér­tett abban, hogy a dekrétumok körü­li hangulatkeltés politikai felelőtlen­ségről tanúskodik és veszélyes. A fő cél, hogy a magyar-szlovák ellenté­teket kétoldalú tárgyalásokkal old­ják meg. A szlovák álláspontot Chle­bo szerint az ET főtitkára megértés­sel fogadta, (sza, sita, mti) Kukán: a helyzet változatlan Pozsony. Nem történt változás a magyar kedvezménytörvény ügyé­ben, jelentette ki tegnap Eduard Kukán. A szlovák diplomácia már az utolsó simításokat végzi a Németh Zsolt levelére írt válaszon, melyet még a héten elküldenek Budapestre. Szlovákia továbbra is kitart a két alapelv (a területenkívüliség és a diszkrimináció elutasítása) mellett, és Kukán - saját bevallása szerint - nem érti, Magyarország­nak ez miért okoz problémát. „Az eddigi levelezésből nem úgy tűnik, hogy holnap vagy a jövő héten meg tudnánk egyezni. Nem kívánok arról találgatni, mi van ennek a hátterében. Fontos azonban, hogy a magyar félnek érdeke a tárgyalások folytatása” - jegyezte meg Kukán, aki már korábban sem zárta ki, hogy az igazi áttörés a státus­törvény ügyében csak a magyarországi választások után lesz. (sza) Brüsszelben megnyílt az EU-konvent történelminek számító első tanácskozása Európa arculatát formálják ÖSSZEFOGLALÓ Brüsszel. Az EU soros elnöki tisztét betöltő Spanyolország kormányfő­jének, Jósé Maria Aznamak a nyitó­beszédével kezdődött tegnap az EU- konvent történelminek számító első tanácskozása. A konvent fő feladata az Európai Unió jövőjével kapcsola­tos elképzelések kimunkálása, az in­tézményi reformok előkészítése. Az Európai Parlament épületében megtartott tanácskozáson a tagor­szágok és a tagjelöltek kormányait, illetve parlamentjeit képviselő 105 küldött vett részt. A szlovák kor­mányt Ján Figer külügyi államtit­kár, a törvényhozást pedig Irena Belohorská (HZDS) és Pavol Hamzík (SOP) képviseli. Az Európai Parlamentnek, valamint az Európai Bizottságnak is vannak képviselői a konventben, amelynek munkáját 12 tagú elnökség irányítja. Ennek élén Valéry Giscard d’Estaing egykori francia államfő áll, a hivatalos meg­nyitó után ő mondta tegnap a fő be­szédet. A koraesti órákban a testület megtartotta első munkaülését is, amelyen ügyrendi kérdésekkel fog­lalkoztak. A konvent munkája ma folytatódik. Hangsúlyozni kell: bár a konvent csak ajánlásokat dolgoz ki, azaz nincsenek jogkörei, s az ál­tala elfogadott tervezetek nem köte­lező érvényűek, munkájával nagy­mértékben hozzájárul Európa arcu­latának formálásához. A konvent­ben számos ország külügyminiszte­ri szinten képviselteti magát, így például Martonyi János, a magyar és Jan Káván, a cseh diplomácia ve­zetője is tagja a testületnek. „Hétfőn összeül a mi nemzeti kon- ventünk is, melyen képviselőink be­számolnak első tapasztalataikról, és ez alapján munkához látunk” - mondta Eduard Kukán. (TASR, sza) Szlovák Gázművek Csak egy érdeklődő Pozsony. Mindössze egyetlen véte­li ajánlatot nyújtottak be a Szlovák Gázművek privatizációjára. Robert Fico, a privatizációs bizottság tagja szerint a kormánynak nem szabad­na eladnia az SPP-t, mivel a vételi ár nem éri el a 200 milliárd koronát sem. Más véleményen van a priva­tizációs tanácsadó, a Credit Suisse First Boston (CSFB) képviselője. Michal Susák a levélbontás után ki­jelentette, az ár megfelelő, ám az összeget nem volt hajlandó elárul­ni. Az ajánlatot a Gaz de France, a Gazprom és a Ruhrgas közös kon­zorciuma nyújtotta be. Susák sze­rint az Európai Fejlesztési és Újjá­építési Bank részvényvásárlás út­ján szereme utólag bekapcsolódni az SPP magánosításába. A privati­záció menetéről a privatizációs bi­zottság a jövő héten kedden dönt. Részletek a 7. oldalon, (ú) Az EB perli a miniszterek tanácsát Brüsszel. Az Európai Bizottság úgy döntött, keresetet nyújt be a lu­xembourgi Európai Bíróságon az EU miniszteri tanácsa ellen, ami­ért a közelmúltban felülbírálta egyik rendelkezését. Az unió törté­netében eddig csak egyszer, 1994-ben fordult elő, hogy a végrehaj­tói szerepkört is betöltő bizottság perelte a tanácsot, vagyis rajta keresztül gyakorlatilag a 15 tagállamot. A két intézmény közötti vi­ta az állami támogatásokkal kapcsolatos. (MTI) NVEfJ OL° SP Mäsiarska 11. teL: ^ 50 Újabb elkeseredettek (TASR-felvétel) Ivan Simko: a kárvallottak ne tegyenek feljelentést A Sporoinvest sem fizet ÖSSZEFOGLALÓNK Pozsony. A Sporoinvest Rt. a követ­kező a pénzügyi szolgáltatók sorá­ban, amely leállította a betétesek pénzének kifizetését. A társaság ma és holnap nem nyitja ki irodáit. Állí­tólag tulajdonosváltás miatt. A Spo- roinvest tulajdonosainak első nyi­latkozata szerint a vevő az Entech, ám az cáfolta a hírt. Később a hír- ügynökségek Lubomír Hornákot je­lölték meg vevőként. Hornáknak egy holnapra Kassára összehívott sajtótájékoztatón kellene beszámol­nia terveiről. A Sporoinvest 10 ezer csendestársi szerződést kötött, ame­lyek alapján 800 millió koronát gyűjtött be a lakosságtól. Vádat emeltek a BMG Invest és a Horizont Slovakia három ügyvezető igazgatója ellen csalás, szabálysér­tés és nem engedélyezett vállalko­zás miatt. ,A- csalást csak akkor le­het leleplezni, ha már megtörtént“ - jegyezte meg a belügyminiszter a kénlésre, miért nem léptek a ható­ságok korábban. Ivan Simko beval­lotta: a három gyanúsított külföldre távozott, ám nem ^olt hajlandó el­árulni, hová. Szűkszavúan nyüatko- zott a hatóságok további intézkedé­seiről is. Megjegyezte: nem akadá­lyozható meg, hogy Frantisek Moj- zis, az egy hete összeomlott Drukos tulajdonosa is távozzon, mivel nincs ellene folyamatban eljárás. A két említett befektetési társaság képviselői 170 000 ügyféllel kötöt­tek 244 000 szerződést, és csaknem 17 milliárd koronát szereztek. Sim­ko kitérő választ adott a kérdésre, mikor zárolják a cégek számláit, annyit mondott: ez is a nyomozás egyik célja. A belügyminiszter bírá- lóan szólt beosztottjairól: a rendőr­ségnek szerinte nem volt szabad fi­gyelmen kívül hagynia a gyanús te­vékenységet. „Az emberek nem vol­tak tudatában a kockázatnak” - fo­galmazott. Leszögezte: a kárvallot­tak ne tegyenek feljelentést, egy hó­napon belül beidézik őket tanúval­lomásra. Szerinte Uyen esetben jobb közös jogi képviselőt kijelölni. Ellentmondásos hírek jelentek meg arról, megéri-e Drukos-részvények- re váltani a besztercebányai társa­ságban rekedt pénzeket. A szintén besztercebányai Znalekon társaság szerint az 1000 korona névértékű részvény 1,3-szorosát éri a piacon, azaz e gazdaságelemző cég ajánlja a részvényre váltást. Más banki elem­zők szerint a Drukos részvényeivel nincs üzletelés, értékük kétséges, annál is inkább, mivel még nem közölték, miből tevődik össze a cég alaptőkéje, ténylegesen mit birto­kol. A pénzügyi szolgáltatók pórul járt betétesei a következő napokra országos tiltakozó megmozduláso­kat terveznek. Lásd vonatkozó írá­sunkat az 5. oldalon, (szge, s-a) VÁRHATÓ NYEREMÉNY AZ ALÁBBI JÁTÉKOKBAN: www.tipos.sk SANCA MAT 24 230 OOP Skl Nyolc évet kapott Stefan Sz.r aki ittasan vezetve két gyermek halálát okozta Elítélték a tornalj ai ámokfutót ÚJ SZÓ-INFORMÁCIÓ Nagyrőce. Nyolc év és négy hónap feltétel nélküli szabadságvesztésre, valamint az autóvezetéstől való tíz­éves eltiltásra ítélte a Nagyrőcei Já­rási Bíróság Stefan Sz. 31 éves tor­naijai lakost. A férfi tavaly október­ben Tornaiján ittasan személygép­kocsijával elütött egy kerékpárost, valamint egy fiatalasszonyt két gyermekével. A baleset következté­ben a kétéves Olivér, s a hatéves Ré­ka belehalt sérüléseibe, édesanyjuk, a sajógömöri Rácz Andrea meden­cecsonttörést, a kerékpáros agyráz­kódást és nyűt csuklótörést szenve­dett. A katasztrófát követően az ámokfutó megpróbált elhajtani a tetthelyről, ebben végül egy házfal akadályozta meg. A bíróság alkohol hatása alatt elkövetett, halált okozó testi sértés, valamint súlyos testi sér­tés miatt találta őt bűnösnek. Tornaiján nagy felháborodást kel­tett annak idején a baleset, amely miatt szinte egész Sajógömör gyászba borult. A két gyermek gyászszertartásán több mint nyolc- százán vettek részt. A sajógömöri községi hivatalban megtudtuk, Rácz Andrea nemrég tért csak haza a kórházból, (trik)

Next

/
Oldalképek
Tartalom