Új Szó, 2002. január (55. évfolyam, 1-26. szám)

2002-01-19 / 16. szám, szombat

Panoráma ÚJ SZÓ 2002. JANUÁR 1S NAPTÁR Január 19 EGY GONDOLAT A nehéz ember annál könnyebben elviselhető, minél súlyosabb egyéniség. Horváth Imre NÉVNAP Sára és Márió A Sára héber eredetű név, a Bibliából is jól ismerhetjük. Jelentése: hercegnő. A Márió a latin Marius nemzetség­névből ered, s az olasz közve­títésével került nyelvünkbe. A név jelentése körül van némi bizonytalanság; egyesek sze­rint a férfi, mások szerint a tenger szóból származik. Ma köszöntsük Kenéz és Draho- míra nevű ismerősünket is! MA) .ÉVFORDULÓJUK 265 éve született Jasques Hen­ri Bernardin de Saint-Pierre francia író. A király füvészkert- jének igazgatója Rousseau ta­nácsára kezdett írni. Pál és Vir­ginia című gyermekregénye a maga korában példádan nép­szerűségre tett szert. 15 éve hunyt el Pándi Kardos Pál kritikus, irodalomtörté­nész, akadémikus. Az Új írás, majd a Kritika szerkesztője volt, legjelentősebb műve ha­talmas Petőfi-monográfiája. BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT! 30 éves Elena Kalinská szlo­vákkajakozó, a sydney-i olim­pián a szlalom 4. helyezettje. Stefan Edberg (1966) svéd te­niszező, amerikai, ausztrál és wimbledoni bajnok, a világ- ranglista egykori vezetője. Paul McCrane (1961) amerikai színész, a Vészhelyzet című so­rozatban a különösen utálatos Romano doktor alakítója. Katey Sagal (1956) amerikai színésznő, a Gazdagok és szé­pek című sorozat szereplője, az egyik magyar kereskedelmi té­vében most is futó Egy rém rendes család című filmsoro­zatban Peggy alakítója. Schubert Eva(1931) színésznő. NAPI VICC Ádám, az első éjszaka után:- Éva, mi most valami olyas­mit találtunk fel, amiért az emberiség a világ végéig há­lás lesz nekünk! John McLoughlin őrmester lányával és feleségével. A New York-i rendőrt tegnap engedték ki a kórházból, ő volt az utolsó, akit élve húztak ki a WTC romjai alól. (TASR/AP) HALLOTTA MAR? ♦ Újra szerelmes Mihail Gor­bacsov, volt szovjet elnök és pártvezető, aki tavaly volt 70 éves. Erről a Daily News című amerikai napilap számolt be csü­törtökön. Gorbacsov felesége, Raisza 1999-ben halt meg leuké­miában. A cikk szerint az exel- nök, akinek háza van San Fran­ciscóban, egy milliárdos kalifor­niai hölggyel él együtt. Diane Meyer Simon 50 éves, Gorba- csovhoz hasonlóan szenvedélyes környezetvédő. A Gorbacsov ál­tal alapított Green Cross Inter­national nevű nemzetközi zöld szervezet amerikai csoportját, a Global Green-t Diane Meyer Si­mon szervezte meg. ♦ Kilenc év után véget ér az X- akták. A sorozat sokat vesztett népszerűségéből a David Du- chovny által megformált Fox Mulder távozása után, ám a pro­ducerek még egy szériát leforgat­tak, amelyben Gillian Anderson mellé a Terminátor 2-ből ismert Robert Patricket szerződtették. Ám amikor a színésznő is beje­lentette távozási szándékát, megpecsételődött a sorozat sor­sa. Az X-aktákat gyártó Fox tár­saság bejelentette, hogy májustól megszűnik minden idők egyik legnépszerűbb televíziós soroza­ta. A kilenc évadot megélt X-ak- ták egy dupla epizóddal búcsú­zik a közönségtől. + Mel Gibson igazi szakértője lett a vietnami háborúnak, miután a háborús hős, akinek a figuráját játssza a We Were Sol­diers című filmben, ragaszko­dott hozzá, hogy a színész ol­vassa el az általa írt feljegyzése­ket és könyveket. Mel Gibson, aki Hal Moore ezredest alakítja az új filmben, maga is elismer­te, hogy hiányosak voltak az is­meretei a vietnami háborúról. Az ezredes elolvastatta könyve­it a sztárral. Gibson elragadta­tással nyilatkozik Moore-ról, aki segített neki megismerni a háború hiteles történetét. „Ő az a fajta fickó, aki hinni képes egy magánál nagyobb dologban, és ettől ideális harcossá válik. Tele van erővel és spirituális energi­ával. Körülbelül 80 éves, de az ember úgy érzi, mintha áram­ütés érte volna, ha kezet ráz ve­le” - meséli a Rettenthetetlen sztárja. A filmet márciusban mutatják be az Egyesült Álla­mokban. (o-o,w-n) Az első terápia, amely vissza tudja fordítani az infarktus okozta károsodást? Szívműtét őssejtekkel Bécs. Újra szenzációs műtét­re vállalkoztak a bécsi Álta­lános Kórház (AKH) orvosai: egy szívinfarktust szenve­dett beteg szívizmát sikeres állatkísérletek nyomán már korábban is próbálták a be­tegtől vett őssejtekkel „kija­vítani”, akkor azonban ezt egy mellkasi műtét kereté­ben tették, most azonban egy különleges eljárással vá­gás nélkül, fecskendővel jut­tatták célba az őssejteket. MTI-PANORÁMA Az őssejtek bejuttatása nyomán az állatkísérletekben az elhalt szív­izomban újra kialakultak véredé­nyek, illetve átnőttek oda az izom egészséges részéből, s ennek kö­vetkeztében újra javult a szív szi­vattyúzó teljesítménye. A kísérleteket - amelyekhez elő­zőleg azonosítottak egy bizonyos fajta, a szívizom „kijavítására” al­kalmas őssejtet az emberi vérben - dr. Alfred Kocher, az AKH orvosa végezte az Egyesült Államokban, ahol az eljárás nagy feltűnést kel­tett, mivel az állatoknál a kísérletek a szív teljesítményének 35 százalé­kos javulásához vezettek. Dr. Kocher és munkatársaival ta­valy októberben egy bypass-műtét során egy beteg nőnél kísérletezett az őssejtek bejuttatásával. E műtét eredményeit még nem derítették fel teljesen, annyi azonban decem­berre már kiderült, hogy a saját őssejtek bejuttatása nem ártott a betegnek, viszont javult a szív szö­veteinek vérellátása és a jelek sze­rint a beavatkozás hatással volt a szív mikroméretű véredényeire is. Most azonban műtéti beavatkozás nélkül, a Johnson and Johnson cég különleges szívkatéter-vizsgálati módszerének felhasználásával először pontosan felmérték, az in­farktus érintette területek szélén hová kell az őssejteket juttatni, s ezt befecskendezés útján tetté meg. A különleges vizsgálat sorá: a szövet elektromos és mechani kus aktivitását érzékelő katéterre háromdimenziós képet kapnak a orvosok a bal szívkamráról, s me; tudják állapítani, hol vannak olya: szövetrészek, amelyek csak rész ben sérültek és alkalmasak az „új raélesztésre”. (Az eljárás angol ne ve: NOGA-Mapping.) A beavatkozásnál komplikációi Most az orvosoknak néhány hétig türelmesen kell várni. nem jelentkeztek, s most az orvo soknak néhány hétig türelmesei kell várni, amíg a remélt ered mény mérhető lesz. Ez lenne a vi lágon az első olyan terápia amely legalább bizonyos mérték ben vissza tudja fordítani az in farktus okozta károsodást. Lehetséges, hogy a vörös bombázó megbánja, hogy elhagyta az RTL Klubot Friderikusz elviszi Claudiát BLIKK Budapest. A hírek szerint Liptai Claudia egy napig sem lesz mun­kanélküli. Az RTL Klubtól való tá­vozása másnapján már biztosnak tűnik, hogy a művésznő a rivális csatornánál, a tv2-nél folytatja. Néhány napja az a hír járja a mé­diavilágban, hogy Liptai Claudia, az RTL Kiút) felfedezettje, a Csíí- íz! és a Pasik szereplője, a Talál­kozások sztármagazin egyik műsorvezetője megsértődött, mi­vel kolléganője, Barta Sylvia töb­bet szerepel a műsorban, mint ő. A vörös bombázó mindenesetre felmondott a csatornának és a tv2-nél folytatja. A hírek arról is szólnak, nem akármivel nyit a tv2-nél Claudia: Friderikusz Sándorral dolgozik majd együtt, Fridi Mónika-show jellegű új műsorában. A csinos hölgy beszélgetni fog a részt­vevőkkel, akik ezen a csatornán nem hétköznapi emberek, hanem sztárok lesznek. Sőt állítólag a Romantic együttes már fel is éne­kelte a főcímzenét. Friderikusz Sándor asszisztense, Máté Dorottya szerint a show­man nem tud semmiről. „Azt mondta, ő nem hallott semmiről“- magyarázta Dorottya. Pinté Dezső, a TV2 elnöke előrebocsá tóttá, arról, hogy milyen műsor ban látható majd náluk Lipta művésznő, nem kíván semmi mondani. Közlendője mindössz< ennyi volt: „Liptai Claudia, a ma gyár televíziózás egyik legragyo góbb egyénisége hamarosan i tv2 sztárja lesz”. Kolosi Péter, az RTL Klub prog ramigazgatója a következőke mondta: „Nagyon sajnáljuk, hog; Liptai Claudia elhagyja azt a csa tornát, amelyen karrierje el kezdődött. Lehet, hogy hamaro san ő is sajnálni fogja”. Művészi pályája és igazgatói tevékenysége elismeréséül kitüntetik Bodrogi Gyulát A Vidám Színpad örökös tagja ORIGO Budapest. Elsőként Bodrogi Gyula lesz a Vidám Színpad örö­kös tagja, 50 éves művészi pályá­ja, valamint 20 éves igazgatói te­vékenysége elismeréséül. A ki­tüntetést Schiffer János budapes­ti főpolgármester-helyettes va­sárnap adja át a teátrumban. A Főpolgármesteri Hivatal sajtóiro­dájának tájékoztatása szerint a Fővárosi Önkormányzat és a Vi­dám Színpad Kht. által alapított kitüntető címet a legalább 15 esz­tendeje e teátrumban játszó, ki­emelkedő teljesítményt nyújtó művészek kaphatják meg. A kitüntetési ünnepséget az „Ezt is túléltük!” című, a Vidám Szín­pad fél évszázados évfordulójára készült előadás keretében tart­ják, amelyben aznap este is ját­szik Bodrogi Gyula. Mint a méltatás tartalmazza: Bodrogi Gyula színész, rendező az elmúlt évtizedek egyik kiemel­kedő tehetségű, rendkívül nép­szerű művésze. Bodrogi Gyula 2Í évig a József Attila Színháznál volt tagja. Prózai és zenés, drá mai, valamint komikus szerepel sorát formálta meg színpadon filmeken, valamint tv-játékok ban. 1982-ben kérték fel a Vidán Színpad igazgatói posztjára amelyet 2001 végéig töltött be Igazgatása során tűzte műsorra i teátrum azokat a darabokat amelyek valóban színházzá avat ták a korábban szinte csak kaba réjeleneteket játszó együttest. HOROSZKÓP Kos: Nincs jó hangulatban, és már értelmetlen aprósá­gok miatt is összetűzés­be kerülhet szeretteivel. Rendez­ze gondolatait, próbáljon meg lehiggadni. Bika: Egy meggondolatlan megjegyzéssel megsért­heti kedvesét, és csak rendkívül nehezen tudja kien­gesztelni őt. Ne hagyja rábeszél­ni magát egy kockázatos lépésre. Ikrek: Legújabb terve túlságo­san kockázatos, ezért nem valószínű, hogy csa­ládja áldását adja rá. Egyik család­tagja felelőtlenül viselkedik, könnyen bajba sodorhatja magát. Rák: Délelőtt megpróbálja be­fejezni házimunkáit, hogy utána átadhassa magát a hétvége örömeinek. Sze­relme programot szervez, mely során sikerül kikapcsolódnia. Oroszlán: Tartalmas programot szervez kedvesének, mely során mindketten önfeledten szórakozhatnak. Mi­előtt fontos pénzügyi döntést hoz­na, beszélje meg családjával. Szűz: Egy helyi rendezvényen megismerkedhet néhány különleges emberrel, és új barátságok is kialakulhatnak. Kerülje az összetűzést barátai­val, legyen tapintatos. Mérleg: Egészségügyi problémá­it ne próbálja egyedül megoldani, amint lehet, forduljon orvoshoz. Kreativitá­sának ma nagy hasznát veheti egy probléma megoldásában. Skorpió: Családtagjai ma nagyon érzékenyek, ezért le­gyen különösen tapinta­tos, ha velük beszélget. Régi ba­rátja nem teljesíti ígéretét, és ez­zel csalódást okoz. Nyilas: Ha nem engedi, hogy fi­atal családtagja a saját elképzelései szerint irá­nyítsa életét, komoly összetűzés­be kerülhet vele. Közeli barátja nagy szívességre kéri. Bak: Néhány váratlan ese­mény miatt át kell szer­veznie a mai napját, de ennek ellenére remekül szóra­kozhat a családjával együtt. Az estét kedvesével tölti. Vízöntő: Ma megismerkedhet egy fontos emberrel, és ha ügyesen tárgyal vele, ta­lán ráveheti, hogy támogassa karrieije fellendítésében. Ne te­gyen meggondolatlan ígéreteket. Halak: Legyen megértő bajba jutott barátjával, tegyen meg mindent, hogy ki­kerüljön ebből a helyzetből. Dél­után kedvező pénzügyi híreket kap a távolból. IV1 a y;a •/, i i u i a k j o v ő 11 é ben tnogjolauő .8v.ámái)ól; ♦ Némelyik túlbuzgó egyházi ember a könyv azonnali betiltását követelte, mondván, hogy Harry Potter a boszor­kányságot, az okkultizmust és a fekete mágiát népszerűsíti. Pedig kész csoda tör­tént: önszántából olvas a gyerek! ♦ A nők bántalmazását társadalmunk még mindig családi ügyként könyveli el, és úgy véli, hogy ez nem tartozik a nagy nyilvánosságra. Pedig minden ötödik nő valamilyen erőszakos cselekedetnek van kitéve. ♦ 17 nap során öt országon át, 9500 ki­lométeren keresztül a Szaharával és a természet viszontagságaival megbirkóz­ni emberfeletti teljesítménynek számít. Hiába, a legendás Dakar-rali már csak iylen. ♦ Kevés pénzből jó filmet. Magyar, len­gyel, cseh és szlovák rendezőnek aligha van nagyobb vágya. Juraj Nvotának si­került, létrehozta a múlt év egyetlen szlovák játékfilmjét. A címe: Kegyetlen örömök.

Next

/
Oldalképek
Tartalom