Új Szó, 2001. december, (54. évfolyam, 276-298. szám)

2001-12-03 / 277. szám, hétfő

L ÚJ SZÓ 2001. DECEMBER 3. Politika Az MKP elnökhelyettese szerint a jelöltek meg tudták fogalmazni elképzeléseiket, emberközelbe tudták hozni céljaikat Nem számítottunk ilyen sikerre Duka Zólyomi Árpád szerint meglepően jól szerepelt a párt a szombati megyei ön- kormányzati választásokon. A Magyar Koalíció Pártja (MKP) elnökhelyettesét a voksolás után kialakult hely­zetről és a további lépésekről kérdeztük. JUHÁSZ LÁSZLÓ Elégedettek az eredményekkel? A számunkra elfogadhatadan me­gyehatárok között fergeteges sikert ért el az MKP. Erre nem számítot­tunk, mert tudjuk, mekkora a ma­gyarság aránya az egyes kerületek­ben. Választóink azonban nagyon egységesen a jelölteinkre szavaz­tak. Két helyen kötöttünk koalíciót, a Kassai és a Pozsonyi kerületben, a többi helyen az MKP egyedül indí­totta jelöltjeit. Jó koalíciókat kötöt­tünk, meg kell dicsérni partnerein­ket is, hiszen választói egyértelmű­en elfogadták a mi jelölteinket is. Ennek ékes példája a pozsonyi si­ker, ahol a 46 megyei önkormány­zati mandátumból 40-et a közös koalíciónk jelöltjei szereztek meg, és ahol az MKP mind a hat jelölte bejutott a megyei parlamentbe. Minek tulajdonítható ez a siker? Nyilván a kampányunk is jó volt, hi­szen pozitív kampányt folytattunk, ellentétben más politikai erőkkel, amelyeknél gyakran megjelent a kampány ellenséges, rágalmazó formája. Erre jó példa a különleges nagyszombati szórólapok felbuk­kanása... ...amelyeken magyarul kam­pányolt a Vladimír Meéiar vezet­te Demokratikus Szlovákiáért Mozgalom (HZDS). Biztosan politikai erő van mögötte, annak ellenére, hogy civil szektor­beli szervezeteken keresztül igye­keztek ezeket megjelentetni felhí­» Sokkal hamarabb r föl kellett volna készíteni a lakosságot az önkormányzati- ság fontosságára. \ vásaikban. Pénteken találkoztam az Európa Tanács megfigyelőivel, velük is elemeztük a helyzetet. Ne­kik beszámoltam arról a teljesen elfogadhatatlan módszerről is, ahogy egyes regionális lapokban megjelent hirdetésekkel akarták a szlovák nemzetiségű szavazópol­gárokat manipulálni, azt mondták Duka Zólyomi Árpád: „Fergeteges gyei választásokon." nekik: rettegjetek, mert jönnek a magyarok. Hála istennek, ez nem jött be nekik. A lakosság nagy része meg tudja ítélni, kik azok, akik az européer fejlődés elveit tovább tudják vinni. Hogyan tovább? Aránylag jól választottuk ki a jelölt­jeinket, akik meg tudták fogalmaz­ni elképzeléseiket, emberközelbe tudták hozni céljainkat. Most az a fontos, hogy azok, akik bekerülnek a megyei parlmentekben, fel tudja­nak vállalni valamilyen szakterüle­tet, és ebben képezzék, műveljék magukat. Megkésve bár, de a szom­bati választásokkal az országban befejeződött a demokratikus ala­pok kiépítése. Végre Szlovákiában is van megyei önkormányzat, amely már régen hiányzott. Ez a demokratikus társadalom alapja, és az Európai Unió is ezt kívánja tő­lünk. Megnyüt annak a lehetősége is, hogy az EU strukturális alapjait a megfelelő testületeken keresztül tudjuk felhasználni; ezeket sem az állam kezeli többé. Tudatosítani kell, hogy az önkormányzatokban parlamenti munka folyik majd: lesznek frakciók, bizottságok; és a kultúrától, az oktatástól a kör- nyetzetvédelmen és a mezőgazda­ságon keresztül a szociális kérdése­sikert ért el az MKP a szombati me- (Somogyi Tibor felévtele) kig sok mindennel foglalkoznak majd. Erre szakszerűen kell fölké­szülni. A költségvetéseket is a me­gyei önkormányzatok fogják kezel­ni, ezért nem közömbös számunk­ra, hogy hány magyar képviselő van ott. Tudjuk, hogy a magyarok lakta járások szociális szempontból nagyon rossz helyzetben vannak. Most már képviselőinken a sor, hogy ezt a munkát megtanulják, és odafigyeljenek, hogy megfelelő arányban jussanak a javak és a tá­mogatások a magyarok lakta terü­letekre is. Választóink számára is nagy támasz lesz az a tudat, hogy ott ülnek a megyei önkormányza­tokban a képviselőik, hozzájuk for­dulhatnak minden ügyükkel, ba­jukkal, problémájukkal, ők pedig kötelesek foglalkozni a legkisebb gonddal is. Úgy tűnik, a megyeielnök-válasz- tás kétfordulós rendszerét, amely ellen az MKP is kardosko­dott, végül saját javára fordíthat­ja a párt, hiszen két elnökjelölt is bejutott a második fordulóba, mindketten a második helyen. Mi erre számítottunk is. Elméletileg persze az is lehetséges lett volna, hogy már az első fordulóban győz­zenek. Mivel mindkét kerületben a HZDS jelöltje végzett az első he­lyen; a két MKP-s megyeielnök-je- lölt feladata az lesz, hogy maguk köré csoportosítsák a demokratikus erőket, akik attól rettegnek, hogy a jövőben megerősödhet a HZDS, és ismét hatalomra juthat. Ezt kell majd kihasználni nagyon racionáli­san. Jelöltjeinknek a szlovákok kö­rében is el kell nyerniük a választók szimpátiáját és támogatását, és ak­kor még esély is van arra, hogy a második fordulóból az MKP me- gyeielnök-jelöltjei kerüljenek ki győztesen. A voksolók számaránya még a magyarok lakta járásokban sem emelkedett negyven százalék fö­lé. Ön minek tulajdonítja a cse­kély választási részvételt? Ez sajnálatos tény. A kampányuk olyan értelemben jó volt, hogy a szinte mindenhol telt ház előtt zaj­lottak a választások előtti kam­pánygyűléseink. Az okokat ott kell keresni, hogy néhány hónappal ez­előtt fogadtuk csak el a közigazga­tási reform öt törvényét. Nagyon kevés volt az idő arra, hogy felhív­juk az állampolgárok figyelmét az önkormányzatiság fontosságára. Erre már sokkal hamarabb föl kel­lett volna készíteni a lakosságot. Ez a kormánykoalíció mulasztása. Azt hiszem, az volt a fő hiba, hogy nem volt kellőképpen megszervezve ez a fölvüágosítás. A megyei és a helyi önkormányzati választásoknak az állampolgár szempontjából sokkal SS Jelöltjeinknek r a szlovákok köré­ben is el kell nyerniük a választók szimpá- . . tiáját. \\ nagyobb jelentőségük van, mint a parlamenti választásoknak. Az ön- kormányzati képviselők által a problémák megoldása is közelebb kerül az emberekhez, beleszólhat­nak az őket érintő kérdésekbe. Az MKP több jelöltje nem volt a párt tagja, még csak magyar nemzetiségű sem, mégis vállalta, hogy a Magyar Kolíció Pártjának színeiben induljon a választáso­kon. Ők a Pöstyéni, a Szenei és a Nagyszombati járásban nem jár­tak sikerrel. , Az MKP nagy sikere siker a szlovák nemzetiségű jelöltjeinknek is. Kö­szönjük nekik, hiszen sokat tettek azért, hogy a szlovák többség is el­fogadja, az MKP poltikája minden területre kiteljed, és nekünk is az az érdekünk, hogy az ország a he­lyes úton haladjon tovább. ÖK JUTOTTAK BE AZ MKP SZÍNEIBEN A MEGYEI ÖNKORMÁNYZATOKBA POZSONYI KERÜLET Pomothy László Lévaijárás Stubendek Mária Nem sertett Pozsony II. járás Zsillé Béla Andruska Csüla Tinta János Mészáros Alajos NYITRAI KERÜLET Bélik György KASSAI KERÜLET törvényt Wurster János Dolník Erzsébet Komáromi járás Gasparik Kálmán Tőketerebesi járás Pozsony. Nem sértette meg a kam­Pozsony IV. járás Angyal Béla Grébner Gyula Bajusz Barnabás pánycsendet a Szlovák Televízió Melicher Marianna Bastrnák Sándor Kuczman Imre Erdélyi Zoltán azzal, hogy csütörtökön élőben su­Bastmák Tibor Nagy Géza Feke Ferenc gározta a parlamentből a kérdések Pozsony V. járás Bölcs József Zachar Pál Kovács Gábor óráját, állapította meg szombati Beke Tibor Fehér Miklós BESZTERCEBÁNYAI Pásztor István ülésén a Központi Választási Bi­Hortai Éva Szúnyog Géza zottság. A közszolgálati intézmény Szenei járás Sebők Zoltán KERÜLET pénteken kérte a bizottságot, hogy Agárdy Gábor Szabó Olga Nagyrőcei járás Kassa I. járás mondjon véleményt, mivel a csü­Duray Rezső Érsekújvári járás Csoki Lajos Szögedi Anna Albert Sándor törtöld adást követően több párt képviselője élesen elítélte a közve­títést, melyről állítólag a televízió NAGYSZOMBATI Bób János Rozsnyói járás KERÜLET Farkas Iván Nagykürtösi járás Prékop Péter központi igazgatója sem tudott. Dunaszerdahelyi járás Farkas Tibor Hamerlik Richárd Slovák Gyula Milan Materák két vezetőt is levál­Bemer Lajos Fekete László Jámbor László Szöllős János tott. Nem értesült a közvetítésről Domsitz Károly Keszegh Pál Forró László Hóka László Molnár Katalin Vasik János Mikuláš Dzurinda kormányfő sem, aki - mint mondta - csak a köteles­Marczell József Hugyivár Imre Losonci járás Kassa-kömyéki ségét teljesítette, amikor válaszolt Miklós Dénes Könözsi László Agócs József járás a képviselők kérdéseire. „Nem tud­Nagy Frigyes Nágel Dezső Csúsz Péter Bartók László tam, hogy élő közvetítés folyik, és Pázmány Péter Nagy Imre György Péter Csoltkó Jenő ilyet nem is kértem volna” - mond­Sárközy Klára Száraz József Zupko Mária Iván László Szaniszló Sándor ta a miniszterelnök. A Központi Választási Bizottság további nyolc Galántai járás Vágsellyei járás Rimaszombati járás Zachariáš István olyan beadvánnyal is foglalkozott, Berényi József Bukovszky János Bán Zoltán Zborai Imre mely a választási kampány tiszta­Bíró László Gyurovszky László Boros Zoltán ságát kérdőjelezte meg. A testület Juhos Ferenc Jancsó István Hacsi Attila Nagymihályi járás valamennyit alaptalannak találta, Pék László Szarka László Hunyák József Varga Imre mondta Gabriel Debnár, a bizott­ság elnöke, (t, ú) A tévé és a kampány RÖVIDEN Mobiltelefonok a választási bizottságoknak Pozsony. Jozef Líška, a belügyminisztérium főosztályvezetője szerint nem költötték feleslegesen az adófizetők pénzét a választások során. Liška egyes sajtóhíreket cáfolva elmondta, hogy a választási bizottsá­gok felszerelése mobiltelefonokkal nem 29 millió koronába, hanem csak 1,9 millióba került. Az 5812 választókörzet közül 3868 kapott kölcsönzött készüléket 500 koronás telefonkártyával. A mobiltelefo­nos megoldást azért részesítették előnyben, mert a hagyományos, föl­di vonalak áthelyezése drágább lett volna. (TASR) Mindkét továbbjutóval tárgyalnak Besztercebánya. „A második fordulóba bejutott mindkét jelölttel, a HZDS és a Smer támogatta Milan Marčokkal és az SDKÚ-KDH-DS- ANO által jelölt Jozef Mikušsal is tárgyalunk a támogatás lehetséges feltételeiről” - mondta Hamerlik Richárd, aki az MKP jelöltjeként har­madik helyen végzett a besztercebányai megyeielnök-választáson. Részletekről egyelőre nem nyüatkozott. Elmondta, örül annak, hogy a két továbbjutó jelölt sorrendjét a magyar választók döntik el. (TASR) A Szentírás a remény igazi forrása Pozsony. A remény - mely a karácsony fő gondolata - volt a vezér­fonala annak a pásztorlevélnek, mellyel a katolikus püspökök kö­szöntötték advent első vasárnapján a hívőket. A főpapok hangsú­lyozták, hogy valódi reményt nem ad a technika és a tudomány, csak a hit és a Szentírás. (SÍTA) Fél óra alatt eloltották a tüzet Pozsony. Az Istrochem vegyi üzemben szombaton kiütött tüzet fél óra alatt sikerült megfékezniük a vállalat és a főváros tűzoltóinak. Szerencsére senki sem sérült meg. A gumigyártó részlegen keletke­zett tűz oka ismeretlen, a károkat a szakértők még nem mérték fel. A lángok nem veszélyeztették a környék lakóit, és mérgező anya­gok sem kerültek a levegőbe. (TASR) Kevés idő telt el az „elmélet" és a „gyakorlat" között Strasbourg j elentést kap ÚJ SZÓ-TUDÓSÍTÁS Pozsony. A szavazás nyugodt lég­körben folyt, a választási bizottsá­gok színvonalasan működtek, ám rövid volt az idő a megyékről szóló jogszabályok elfogadása és a vá­lasztások között - magyarázta a szavazók alacsony részvételi ará­nyát Gerhard Engel, az Európa Ta­nács (ET) megfigyelőinek vezetője. A18 fős csoport az ET helyi és regi­onális önkormányzati kongresszu­sának tagjaiból állt. Az alacsony részvételi arányt Engel érdemben nem kívánta értékelni, azonban le­szögezte, abban része lehet az elektronikus médiára vonatkozó kampánytilalomnak. A megfigye­lők az Eperjesi és a Kassai kerület kivételével minden régióban jártak, s 64 szavazóhelyiséget kerestek fel. A választásokról készülő jelentésü­ket az elkövetkező napokban teszik közzé az ET székhelyén, Stras- bourgban. Engel hangsúlyozta, a közvetlenül megtapasztaltakon kí­vül tanulmányozni fogják a kam­pányt és a választási törvényeket is. A jogszabályok elemzését a nálunk a státustörvény kapcsán ismertté vált jogelemző testület, a velencei bizottság is megkápja. „Szlovákia szabad ország, az ET nem kívánja a demokratizálódás útján »vezetni«, de Strasbourgnak érdeke, hogy a demokrácia regionális szinten is a lehető legjobban kiteljesedjék” - összegezte a megfigyelői misszió küldetését Engel, (kor) Megyei választások - Jan Marinus Wiersma csalódott Kissé több voksolót várt HÍRÖSSZEFOGLALÓ Brüsszel. Jan Marinus Wiersma, az Európai Unió jelentéstevője csa­lódottságának adott hangot az ala­csony választói részvétel miatt. „Habár nálunk, Hollandiában sem nagyobb a részvétel a regionális vá­lasztásokon 40-50 százaléknál, de ehhez hozzátartozik, hogy ott már több mint 100 éve tartanak ilyen választásokat” - mondta az EU- politikus. Nagyra értékelte azon­ban, hogy a választásokat követően létrejöhetnek a megyei önkor­mányzatok, melyek szerinte egy demokratikus ország politikai rendszerének fontos elemei. „Bí­zok benne, hogy a képviseleti rend­szer harmadik szintjének megala­kulását követően Szlovákiának nemsokára lehetősége lesz bekap­csolódni a negyedik szült munkájá­ba is” - jegyezte meg Wiersma, aki ezzel a 2004-es európai parlamenti választásokra utalt. Az ellenzéki si­kert szerinte nem szabad túlérté­kelni, mert a regionális és a parla­menti választások végeredménye sehol sem teljesen azonos, (s, ú) Kerekasztal-beszélgetések a megyeielnök-jelöltekkel Gyér civil érdeklődés ÚJ SZÓ-TUDÓSÍTÁS Kassa. A civü szervezeteket tömörí­tő harmadik oldal a Kassai kerület­ben háromszor rendezett kerek- asztalfórumot, amelyen alkalmat kínált a megyeielnök-jelölteknek programjuk ismertetésére és néze­teik ütköztetésére. Nemcsak a mű­sorvezető tehetett fel kérdéseket, hanem a választópolgárok is, akik képet kaphattak a jelöltek érvelési képességeiről és vitakészségéről. Ezzel a lehetőséggel Iglón 52, Nagymihályban pedig 57 fő élt, a résztvevők több mint felét mindkét helyen a civil szervezetek aktivistái tették ki. A szervezők szerint az ut­cáról betérő érdeklődők többsége nyugdíjas volt, főleg baloldali érzel­mű, a kommunista párttal szimpati­záló polgár. A fiatalokat nem érde­kelték a rendezvények, alig páran bukkantak fel a helyszíneken. Kas­sán, ahol egy helyi napilap társszer­vezésében rendeztek fórumot, 250 fő gyűlt össze, ami az előző két hely­színhez képest jó eredmény, ám a nagyváros szavazásra jogosult la­kosságának számát nézve már ke­vésbé tűnik sikernek. A 23 megyei- elnök-jelölt közül (egyikük a kam­pány ideje alatt visszalépett) tizen­nyolcán éltek ezzel a lehetőséggel, közülük azonban csak ketten, Ján Büek független jelölt és Pavol Mutafov, a szociáldemokraták em­bere volt jelen mindhárom fórum helyszínén. Öten egyszer sem jelen­tek meg potenciális választóik előtt, ők a kampányolás más módját vá­lasztották. (-juk-)

Next

/
Oldalképek
Tartalom