Új Szó, 2001. augusztus (54. évfolyam, 176-201. szám)

2001-08-01 / 176. szám, szerda

9 ll77'V335ll70503811 1111111 AUT O- MOTOR y 9. OLDAL Citroen C5 2.0 HDi: extrák, alapáron 10. OLDAL BMW 3 compact 11 OLDAL Honda Stream, a sportos 12. OLDAL Audi A2 1.4 TDI: remek (és drága) kiskocsi UISZO SZLOVÁKIÁI MAGYAR NAPILAP fclMDÉKíJjf az és a vasárnap nyári játéka 2001. VII. ll.-vm. 8. ERTEKES AJÁNDÉKOK! 2001. augusztus 1., szerda www.ujszo.com Ára 9 korona (előfizetőknek 8 korona) • 54. évfolyam, 176. szám HATTER Változtasd meg a játszmát! Az MKP tevékenységét nem lehet csak pozitívan vagy ki­zárólag negatívan értékelni. Még furcsábban fogalmazva, mind a kilépéssel, mind a bennmaradással nyer és ve­szít az MKP. És most nem elemeztük azt, hogy az MKP kilépésével vagy bennmara­dásával mennyit nyer illetve veszít a kormánykoalíció, va­lamint az egész ország. Úgy tűnik, hogy az ilyen bonyo­lult helyzetekben a legké­zenfekvőbb megoldás a de­mokratikus, többségi elven alapuló szavazás. Ámde ez . tévedés. 2. oldal IDŐJÁRÁS MAI ÁRFOLYAMOK Valuta Árfolyam Magyar forint (100) i 17,488 Német márka | t 22,144 Osztrák schilling T 3,147 USA-dollár T 49,446 Ha külföldön nyoma veszik okmányainknak, késlekedés nélkül jelentsük a rendőrségen, és erről mindenképpen kérjünk igazolást Útlevél helyett pótútlevél Pozsony. Az is roppant nagy bosszúság, ha idehaza lop­ják el, vagy veszítjük el irata­inkat, de ha külföldön törté­nik üyesmi, az elronthatja egész nyaralásunkat. SZENTGÁLI ANIKÓ Ha külföldön nyoma veszik útleve­lünknek, késlekedés nélkül, ha le­het, reggel kilenc és délután három óra között jelentsük a rendőrségen, és erről kérjünk igazolást! Csak ez­után érdemes felkeresni a szlovák nagykövetséget, mert kizárólag az igazolás alapján állítható ki a haza­térési igazolvány. .Általában a rendőrség segít felvenni a kapcso­latot a nagykövetséggel, bár orszá­ga válogatja. Mindenesetre leg­alább a külképviseletünk telefon­számát meg kellene adniuk” - nyi­latkozta lapunknak Ernestína Federičová, a szlovák külügymi­nisztérium vízumrészlegének munkatársa. Nem árt, ha a külfödre utazó személy egy kicsit beszéli az ország nyelvét vagy az angolt, mert nem biztos, hogy tud­nak tolmácsot biztosítani. „Vagy kézzel-lábbal kell megértetnie ma­gát, ami nem egyszerű. Az egysze­rű turistának nem fognak szlová­kul beszélő személyt keresni. Tol­mácsra csak a hivatalosan feltar­tóztatott személynek van joga. Bár azt hiszem, Mexikóban, Törökor­szágban vagy más távoli országban még ilyen esetben sem egyszerű él­ni ezzel a joggal” - tette hozzá. Mi­előtt a nagykövetségen kiállítanák a helyettesítő úti okmányt, ellenőr­zik a kérvényező személyazonossá­gát. Ha tudja igazolni magát vala­milyen irattal, a pótúdevél egy-két órán belül elkészülhet. Bonyolul­tabb a helyzet, ha minden hivata­los okmányát elveszítette. „Ilyen­kor rövid kérvényt kell írni, feltün­tetni a saját és a legközelebbi roko­nai adatait, általában a szülőkét. Ezután felveszik a kapcsolatot a szlovákiai illetékesekkel, táviratoz­zék a kérvényt, idehaza pedig az azonosítás céljából felkeresik a hozzátartozókat. Ez jobb esetben órákig, rosszabb esetben napokig is eltarthat. Néha telefonon is le le­het bonyolítani az információcse­rét, viszont a tapasztalat azt mutat­ja, hogy a meglopott, pórul járt személyek a hivatalos munkaidő lejárta után jelentkeznek a nagykö­vetségen.” Külképviseleteink nem biztosítanak szállást, tehát előfor­dulhat, hogy miután kiraboltak va­lakit, hiába kért segítséget a nagy­követségtől, pénz és papírok nélkül a szabad ég alatt kell éjszakáznia. Néhány országban a szlovák nagy- követség kapcsolatot tart fenn va­lamilyenjótékonysági szervezettel, oda irányítják a rászorulót. De a helyettesítő okmány kiállításáig ál­talában mindenkinek saját magá­ról kell gondoskodnia. Pénzt a nagykövetségen nem kapunk, erre Szlovákiának nincs kerete. „Vi­szont felveheti a kapcsolatot a csa­Az MKP a KDH nélkül is támogatja Kresák alkotmánybírósági beadványát Összezavart szakemberek ÖSSZEFOGLALÓNK Pozsony. Nem írják alá a keresz­ténydemokrata (KDH) képviselők Peter Kresák alkotmánybírósági beadványát, melyben a másodfo­kú önkormányzatokról szóló tör­vény Cuper-féle cikkeinek alkot­mányosságát kérdőjelezi meg. Daniel Lipšic, a KDH alelnöke sze­rint a jogi elemzés nem mutatott ki alkotmányellenességet. Az MKP hétfőn kijelentette, ha a KDH rábólint, a magyar képvise­lők is támogatják Kresákék kezde­ményezését. Ä KDH elutasító ál­láspontja ellenére az MKP- képviselők aláírják a beadványt, erősítette meg Kvarda József, az MKP közigazgatásért felelős alel­nöke. Bárdos Gyula frakcióvezető ezzel szemben az Új Szónak el­mondta, az MKP elnöksége hét­főn foglalkozik a kérdéssel, és a különböző szakértői vélemények elbírálása alapján fogalmaznak meg ajánlást a képviselőknek, bár mindenki saját lelkiismerete sze­rint támogathatja a kezdeménye­zést. Peter Tatár bízik benne, hogy meglesz a beadványhoz szükséges 30 aláírás. Nemcsak a beadvánnyal lehet el­távolítani az önkormányzatiság­gal ellentmondó cikkeket. Megol­dás lehet egy kis törvénymódosí­tás, vagy a törvény hatálybalépése után az önkormányzatok fordul­hatnak az alkotmánybírósághoz, ami hosszadalmas folyamat len­ne. Ladislav Scholtz igazságügyi államtitkár szerint a törvényt, mely még a törvénytárban sem je­lent meg, nem lehet módosítani, hiszen csak a regionális választá­sok megtartásával lép érvénybe. fEH=sr VARHATÓ NYEREMÉNY AZ ALÁBBI JÁTÉKOKBAN! www.tipos.sk 31 s­1. ŠPORTKA HÉT-šancaII mates v J v J ládjával, barátaival, akik küldhet­nek pénzt. A Tatra Bankán keresz­tül a világ 150 országába ma már nagyon egyszerűen lehet akár na­gyobb összeget is átutalni” - véli Federičová. A szlovák külügymi­nisztériumban is letétbe lehet he­lyezni az összeget, de ez bonyolul­tabb. A helyettesítő útlevelet nem egy napra állítják ki, emiatt nem kell megszakítani a nyaralást. Magyarország Szlovákiához ha­sonlóan gondoskodik bajba jutott állampolgárairól. A különbség annyi, hogy ha Magyarországgal határos államban veszíti el útleve­lét, nincs szükség hazatérési iga­zolványra, a határon elég az ok­mány elvesztését tanúsító rendőr­ségi igazolást felmutatni. Távolab­bi országokra ez nem érvényes, ha pedig vízumköteles országon ke­resztül kell hazautazni, még bo­nyolultabb a helyzet, mert a szük­séges vízumot is meg kell vásárol­ni. (Ugyanez vonatkozik a szlová­kiai állapolgárokra is.) Pénzsegélyt Magyarország sem nyújt. „Koráb­ban létezett turistakölcsön a mini­mális költségek fedezésére. Ez megszűnt, mert nehezen lehetett behajtani az összeget” - részletezte Váradi Lajos, Magyarország pozso­nyi nagykövetségének tanácsosa. A nagykövetségen állandó telefon­ügyelet működik. „Szerencsére ele­nyésző az útlevelüket elveszítő ál­lampolgárok száma, és a magyar turisták meglepően jól feltalálják magukat” - tette hozzá Váradi. Jobb, ha mindig nálunk van az útlevelünk (ČTK-felvétel) A gazdasági növekedés jövőre elérheti a 4,4, 2003-ra az 5,2 százalékot Pozitív jelentés Szlovákiáról Más vélemény szerint mindenkép­pen módosítani kell, mert addig nem lehetnek választások, sünig nem lép érvénybe a másodfokú önkormányzatokat meghatározó jogszabály. Nem lehet ugyanis olyan szervekbe választásokat tar­tani, melyek a választások pillana­tában nem léteznek. Az ellent­mondásos vélemények ellenére Jozef Migaš házelnöknek már au­gusztusban szándékában áll meg­hirdetni a választásokat. A kor­mányzaton kívüli szervezetek arra ösztönzik a polgárokat, független jelöltként ők is induljanak, próbál­janak bekapcsolódni régiójuk irá­nyításába, hogy a torzó reform legalább egy kevés pozitívumot hozzon. A harmadik oldal minél szélesebb pénzügyi decentralizá­ciót és a hatáskörök átruházását szorgalmazza, (sza, TASR, SITA) MOLNÁR IVÁN Pozsony. A szovák gazdaság folya­matosanjavul, a költségvetés az el­várások szerint alakul, és az inflá­ciót sikerült ellenőrzés alatt tarta­ni, állítja a Nemzetközi Valutaalap (IMF) legfrissebb jelentése, amit az alap ügyvezető igazgatóinak ta­nácsa a múlt héten fogadott el. Eszerint - bár a szlovák kormány- koalíció a kormánypártok ingatag egyensúlyozásától függ - a kor­mánynak sikerült megőriznie a gazdasági reformok iránti elköte­lezettségét. Ezt az IMF szerint a külföld is értékeli, aminek legjobb bizonyítéka, hogy Szlovákiát fel­vették a világ legfejlettebb orszá­gait tömörítő Gazdasági Együtt­működési és Fejlesztési Szervezet­be (OECD), és gyors előrehaladást értünk el az Európai Unióval foly­tatott tárgyalások során is. Az IMF szerint a szlovák gazdaság növeke­dése jövőre megugrik, és elérheti a 4,4 százalékot; 2003-ra még ennél is nagyobb, 5,2 százalékos növeke­dést jósolnak az IMF szakemberei. Ezzel párhuzamosan az infláció mértékének csökkennie kellene, jövőre 5,8, 2003-ban pedig 4,5 százalékos pénzromlás várható. Ehhez azonban folytatni kellene a megkezdett reformokat. „Ha az or­szág elhalasztja a legfontosabb re­formlépéseket - a szociális biztosí­tás, a nyugdíjbiztosítás és az egészségügy reformját - akkor a felvázolt növekedés veszélybe ke­rülhet” - állítja az IMF. Ivan Miklós gazdasági miniszterelnök-helyet­tes szerint a nemsokára a parla­ment elé kerülő adócsökkentési ja­vaslatok is veszélybe sodorhatják az ország jövő évi pénzügyi tervét. A személyi jövedelemadó további csökkentése így szerinte jelentős akadályokba ütközhet. A külkereskedelmi mérleg hiánya idén elérheti a 70 milliárd koronát, ennél azonban fontosabb, hogy a folyó fizetési mérleg hiánya a brut­tó hazai termékhez képest 6-6,5 százalékos lesz, állítja Miklós. Ta­valy ez ugyancsak 3,6 százalékos volt, idén azonban a hiány fedezé­séhez nem vesznek igénybe hitele­ket, hiszen a privatizációs bevéte­lekből sikerül azt fedezni. A fizeté­si mérleg idei hiányának növeke­déséhez elsősorban a hazai keres­let megugrása járult hozzá. Kommandósok tették ártalmatlanná a buszeltérítőket Maruška a szóvivő Kiszabadított túszok MTI-HIR Moszkva. Orosz kommandósok tegnap este megrohamozták azt a buszt, amelyet aznap reggel csecsen fegyveresek kerítettek hatalmukba az ország déli részén. A 24 túsz ép­ségben kiszabadult. Az egyik túszej- tőt a roham során megölték, a mási­kat megsebesítették. A fegyveresek korábban egy hídon állították le az elrabolt buszt, azzal a céllal, hogy ne lehessen a közelükbe férkőzni. Á kommandósok akciójának kezdete­kor több robbanás hallatszott, és a buszból füst kezdett gomolyogni. Az egyik túszejtő kidugta a fejét a busz ablakán - ekkor találta el egy mesterlövész. A fegyveresek a cse­csen határhoz közel arra kénysze­rítették a menetrend szerint közle­kedő busz sofóijét, hogy a járművet Minyeralnije Vodi repülőtere felé vezesse. Az elrabolt buszt egy ideig az orosz rendőrség különleges egy­ségei kísérték, majd eltorlaszolták útját. A hatóságok több órán át al­kudoztak a túszejtókkel, akik estére tíz embert engedtek ki a buszból, köztük az egyik sofőrt, akinek átlőt­ték a lábát. Korábban repülőgép-el­térítésért elítélt öt csecsen elenge­dését, egy helikoptert és fegyvere­ket követeltek a túszokért cserébe. Fiťmová távozik Pozsony. Mától nem Miriam Fiť­mová a kormány szóvivője. Augusz­tus 1-jétől Martin Maruška váltja őt fel ebben a tisztségben, aki 1999. jú­nius 15-étől sajtótitkárként dolgozik a kormányhivatalban. „Már régóta fontolgattam, hogy elmegyek. Ez a munka teljes embert kíván, kis lazí­tásra van szükségem” - mondta Fiť­mová, aki az elkövetkező hetekben szabadságolni, pihenni kíván, nem akar visszatérni az újságíráshoz és az államigazgatásba. Mikuláš Dzu- rindától harag nélkül, közös meg­egyezés alapján távozik, (s)

Next

/
Oldalképek
Tartalom