Vasárnap - családi magazin, 2000. július-december (33. évfolyam, 27-52. szám)

2000-07-04 / 27. szám

...m ^ ® Va sarnap 58800 690311 Szlovákiai magyar családi magazin 2000. július 4. * 33. évfolyam Sport_______________ Csatát nyert a pozitív labdarúgás? Szabály­talan impressziók a futball Európa- -í /■ bajnokságról. JL O Riport______________ So kan siratják a Hatá­ron Túli Színházak Fesztiválját, pedig kell, fontos és q előremutató. O Heti tévé- és rádióműsor 2000. július 8-ától 14-éig 40 oldalas színes magazin Minden megváltozott körülöttünk, csak a szakszervezet a régi Abszurd logika Vojtek Katalin__________ „T egnap szakítottam a szakszer­vezettel!” - közli N., olyan drá­mai hangsúllyal, mintha élete legnagyobb szerelmével végzett volna. Aztán ömlik belőle a szó: „A legnagyobb fiam Prágában szeretne továbbtanulni. Intenzí­ven készült a felvételire, én még intenzívebben törtem a fejem, honnan teremtsem elő a prágai út költségeit. Kiszámítottam, hogy kétezer korona kellene - de honnan? Ha kifizetem, felbo­rul a családi költségvetés, nem lesz mit ennünk. Aztán támadt egy ötletem: szakszervezetünk nemrég megszavazta, hogy sür­gős és súlyos esetekben egyszeri gyorssegélyt ad a tagoknak. Kérvényeztem is rögtön az ösz- szeget, megjelölve az okot. Azt a választ kaptam, hogy az én ese­tem nem tartozik a sürgős rá­szorultság kategóriájába. Más volna persze, ha beteg volnék, és orvosságra kellene, vagy kö­zeli családtagom temetésére. Részleges hozzájárulás a felvé­teli vizsgával kapcsolatos kiadá­sok fedezéséhez szóba sem jö­het, még precedenst teremthet­ne. Ehhez mit szólsz?!” „Füttyentsd le, kölcsönzők ne­ked kétezer koronát” - mon­dom. N. kedvetlenül legyint: „Nem, köszönöm, már fülig el vagyok adósodva. Értsd meg, itt elvről van szó. Ez nem szakszer­vezet, hanem valami morbid társulás. Nem az életet támogat­ja, hanem a halált. Szívesen ad koszorúra, koporsóra, mert az nem teremt precedenst, egy em­bert általában csak egyszer szo­kás eltemetni. De mondd, van életbevágóbb dolog egy gyerek­ember jövőjénél? Sínre tenni egy tehetséges embert, segíteni megteremteni az egzisztenciá­ját, hogy a jövőben ne szoruljon segélyre - ez nem fontos, nem ér meg kétezer koronát? A köz­vetlen családtagomnak csak a temetésére kaphatok segélyt, az életére nem? Milyen abszurd lo­gika ez? Minden megváltozott Értelmes embernek aligha jelenthet vigaszt, hogy a bajban nincs egyedül. körülöttünk, csak a szakszerve­zet a régi. Tömegek csúsznak le a létminimum küszöbére, kerül­nek önhibájukon kívül válságos helyzetbe, de a szakszervezet még mindig kizárólag üdülés­ben, Mikulásban és temetkezési koszorúkban képes gondolkod­ni, mint a szocializmus idején.” Sajnálom, de nem tudom meg­vigasztalni N.-et. Értelmes em­bernek ugyanis aligha jelenthet vigaszt, hogy a bajban nincs egyedül. Rengetegen vannak N.-éhez ha­sonló helyzetben. Elég, ha csak azt a fiúcskát említem, akiről a pozsonyi balettkonzervatórium tanára beszélt. A tanár - szak­májának fanatikusa - minden évben felfedező körútra indul az alapiskolákba. Jó felépítésű, mozgékony gyerekeket keres, akik alkalmasak a táncospályá­ra. Hogy valóban alkalmasak-e, az a felvételi vizsgán dől el. Az egyik kisváros iskolájában felfi­gyelt egy élénk, jó mozgású fi­úcskára. Úgy tűnt, a jóisten is táncosnak teremtette. Megbe­szélte vele, hogy eljön a szülei­vel Pozsonyba, a konzervatóri­um felvételijére. Az adott napon azonban hiába kereste a jelent­kezők között. A tanárt nem hagyta nyugton az eset, s bár lezárult a felvételi vizsga, felhívta az iskolát. Kide­rült, hogy a gyereknek még két testvére van, apja is, anyja is munkanélküli. Segélyből élnek, amely elfogyott a felvételi idejé­re, így nem volt annyi pénzük, hogy valamelyik szülő felutaz­zon a gyerekkel Pozsonyba. A történetnek nincs happy endje. Lehet, hogy pár száz ko­rona miatt Szlovákia szegé­nyebb lett egy Nizsinszkijjel vagy egy Nurejewel. Vagy ha nem lett is volna a srácból világ­sztár, talán olyan emberré vál­hatott volna, aki szereti és tudja csinálni azt, amit csinál. Mert ez sem kicsiség. Ha az volna, nem úgy nézne ki ez az ország, ahogy kinéz. Rudolf Schuster köztársasági elnököt a múlt szerdától Innsbruckban gyógyítják. Állapota lapzártánk idején is válságos volt. tasR/AP-feivétei Vezércikk Állandó készültségben Kövesdi Karoly __________ Im már több mint két hete izga­lomban az ország, hogyan ké­pes megbirkózni Rudolf Schuster szervezete az alatto­mos betegséggel. Talán nem túlzás, ha azt állítjuk, hogy Szlovákia első, az ország pol­gárai által szabadon választott elnökének állapota senkit sem hagy hidegen. A fővárosban akadtak, akik szerda délután, Innsbruckba szállításakor ki­mentek a repülőtérre, hogy lássák, mi történik, s hogy né­mi reménysugarat nyerjenek, nem kell felkészülni a legrosz- szabbra. Mert ebben a kis or­szágban állandóan akad vala­mi stresszhelyzet, ami nem hagyja békén az embert. Ami­kor azt hinné, végre nyugodtan élhet, mindig beüt valami ménkő. Az aggodalom nem alaptalan, hiszen az ilyen ki­élezett helyzetekben derül ki, hogyan képes működni egy or­szág, stabil-e alkotmányos rendszere, szembe tud-e nézni a váratlan nehézségekkel. Ru­dolf Schuster betegsége egyút­tal egy nagyobb, komplexebb betegség diagnózisát is meg­mutatta. Kiderült, hogy az al­kotmány ugyan rendelkezik arról, hogy szükség esetén ho­gyan éljenek tovább az elnöki kompetenciák, mi az, ami a kormányra és a parlamentre hárul a jogkörökből, de azon­nal megmutatkozott az is, mekkora a bizonytalanság. Dzurinda miniszterelnök ugyan határozottan bejelentet­te döntését, hogy két fontos tör­vény aláírása várhat augusztus elejéig, de amit a polgárjoggal elvárhatott volna, az elmaradt. Az tudniillik, hogy nyilvánosan és világosan történjenek a dol­gok. Az elnöki jogkörök átvétele nem történhet úgy, ahogy ná­lunk történt. Az alkotmányban foglalt elveknek - miszerint „ha az elnök súlyos okok miatt nem képes ellátni hivatalát”, s a kompetenciák egy része a kor­mányra, más része a parlament­re hárul - nem kapkodással, to­tojázással kell érvényt szerez­ni, mint azt tapasztaltuk. Az el­nöki jogköröket hivatalos orvo­si jelentés után veheti át a kor­mány és a parlament, nem csak úgy ad hoc, ahogyan a történt. Nem csodálkozhatunk rajta, hogy a külföld aggoda­lommal figyeli a szlovákiai fej­leményeket. Azt, hogy az elnö­köt összevissza hurcolták egyik kórházból a másikba, hogy a belügyminisztérium kórházá­ban (ahol egyébként kiváló or­vosok vannak) hiányzik a meg­felelő műszaki ellátottság, s hogy az ország legfőbb közjogi méltóságával kapuk előtt kel­lett ácsorogni az éjszakában, hogy az egészségügyi minisz­ter enyhén szólva nem állt fel­adata magaslatán. Az aggoda­lom oka természetesen nem ezeknek a szlovákiai „speciali­tásoknak” szólt, hanem Rudolf Schuster személyének, aki a külföld szemében a szlovákiai stabilitást jelenti. Nem csoda, hogy az elnök állapota is hoz­zájárult a korona árfolyamá­nak eséséhez, az OECD-tagság további halasztásához. A kivá­ráshoz: mi fog történni. Nem túl megnyugtató érzés úgy élni egy országban, hogy a kormá­nyon belül harcok dúlnak, az egyik kormánypárt a koncra éhes ellenzékkel osztozkodik a kulisszák mögött, a másik se­gédletével azon ügyködik, ho­gyan lehetne (akár alkotmány- ellenes praktikákkal) a minisz­terelnököt adó pártot felbom­lasztani, ahol futni hagyják a legnagyobb bűnözőket, s ahol mindig attól kell tartani, hogy holnap ismét készülhetünk a visszarendeződésre, a diktá­tornak és csapatának visszaté­résére. A permanens feszültség állapotában természetes, hogy nem úgy működnek a dolgok, ahogyan kellene. Egy dologban úgy látszik, tel­jes az egység a kormányzó többségi urak táborában: múlt héten a kormány döntött az or­szág új közigazgatási felosztá­sáról. Mi, akik az alkotmány szerint nem vagyunk államal­kotó tényezők, ismét a rövideb- bet húzzuk. Ez a különös kon­tinuitás (prioritás?), vészhely­zet ide, stabilitás oda, állandó­an megmarad. A fóbia, szinte a stabilitás zálogaként.

Next

/
Oldalképek
Tartalom