Vasárnap - családi magazin, 2000. január-június (33. évfolyam, 1-26. szám)

2000-06-14 / 24. szám

Kultúra 2000. június 14. 13 Bécsi séták címmel indult útjára az az ötlet, amely a császárváros kincseit tárja fel A titokzatos harmadik Almásy Katalin Bécs másképp, vagy a másik Bécs. Ezzel a címmel hirdeti ma­gát az osztrák kultúrváros. S most itt eltekintve mindenféle politikai színezettől, Bécs idén tavasszal valóban más! A prog­ramszervezők megpróbálják a turistacsalogató látványosságo­kat is a szabadba tervezni. Bécsi séták címmel indult útjára az az ötlet is, amely a város különle­gességeit, titkait, rejtett kincseit igyekszik feltárni a látogatók előtt. A séták címei már önma­gukban is figyelemfelkeltők. Be­harangozásul csak egypárat em­lítenék a harmincnyolc érdekes témából: a császári udvar mági­ája és erotikája, Bécs híres és hírhedt asszonyai. A titokzatos A kíváncsiak felfedez­hetik Harry Lime ti­tokzatos rejtekhelyét. opera, vagy a gourmand-ok szá­mára a bécsi kávéházak és iro­dalom kapcsolata. Ám a prog­ramfüzet első ajánlata az, ame­lyik számomra a legérdekesebb­nek tűnt. Ötvenéves „A harmadik ember”. Ugye, mintha Önöknek is rémle- ne valami? Ki is az a harmadik ember, és mi köze van Bécshez? A kíváncsiak felfedezhetik Harry Lime titokzatos rejtek­helyét. De hát ki is az a Harry Lime? Egy piti bűnöző, penicil­lincsempész, vagy az idő távla­tából nézve egy filmtörténeti hős? A filmrajongók számára is­mert Carol Redd 1950-ben ké­szítette el Graham Greene no­vellájából a háború utáni Bécs- ben, eredeti helyszínen A har­madik ember című filmjét. A film hőse Harry Lime - megsze­mélyesítője, Orsón Welles kitű­nően alalü'tja a gátlástalan peni­cillincsempészt. A film világ­szerte kasszasiker és a műfaj klasszikusa lett. A történet a második világháború utáni Bécsben játszódik, amelyet a megszálló hatalmak négy öve­Lőrincz Zsuzsa: Szorításban zetre osztottak. Ide érkezik meg az amerikai író, aki állítólag el­hunyt barátja után kezd nyo­mozni. Izgalmas, rejtélyekkel teli bűnügyet göngyölít fel, mi­közben újra és újra feltűnik az ismeretlen harmadik ember. Harry a film végén Bécs csator­narendszerébe menekül, nyo­mában rendőrök, s megkezdő­dik a filmtörténet egyik jelentős üldözési jelenete. S persze mint mindig, a rossz elnyeri bünteté­sét, Harry - a harmadik ember - az addig menedéket nyújtó csa­tornarendszer rabja és áldozata lesz. A film adott volt, a csatorna- rendszer pedig a mai napig léte­zik. Az osztrákoknak csak egy kicsit kellett gondolkodniuk, és máris megszületett a zseniális ötlet. Virtuális kirándulást, teld alatti rémsétát szerveznek Bécs belvárosa alatt. A több mint 125 éves csatornarendszerbe a város kellős közepén az Esperanto- platznál található kis házacska, az MA 30 alatt lehet lejutni. Az biztos, hogy aki e föld alatti ki­rándulásra készül, nem szabad félnie. A zárak becsukódnak, az ajtók kattannak, és máris a vi­zes, párás világban találja ma­gát az érdeklődő. A 10 fokos hi­degben kis zseblámpával indul­nak útjukra a csoportok, s pár lépés megtétele után egyre in­kább úgy érezhetik, mintha me­nekülniük kéne, mintha való­ban üldöznék őket. A csator­nákban kiáltások, sikolyok hangzanak el, s ha valaki nyi­tott füllel sétál Bécs utcáin, ilyen és hasonló hátborzongató hangokra lehet figyelmes. So­kan gondolhatnák, ki az, aki er­re kíváncsi. Nos, nagyon sokan. Harry Lime menekülése Euró- pa-szerte híres lett, turisták tö­mege érkezik Bécsbe - két és fél óra föld alatti borzongásért. A csatornarendszer nemcsak a film miatt nevezetes, hanem a mai napig jelentős funkciója is van. A múlt században épített rendszer feladata, hogy a város lakói állandóan friss ivóvízhez juthassanak. A több mint három kilométer hosszú csőhálózat fenntartása és felújítása évi öt- százmillió schillingbe kerül. Eddig a rendszer hatvan száza­lékát újították fel. A munkála­tok tovább folynak, s Bécs lako­A csatornarendszer nemcsak a film mi­att nevezetes. sai még sokáig fognak földtú­rások mellett botladozni. Per­sze erről mit sem tudnak a Harry Lime-rajongók. Számuk­ra a csatorna egyfajta rejtélyes világ, labirintus, ahova vízhat­lan ruhában, csúszásbiztos ci­pőben és zseblámpával felsze­relkezve kell belépni. A harma­dik ember című multimédiás show-t naponta élvezhetik a csatornarajongók. Millennium Heti kultúra Könyvespolc Márai Sándor: Röpirat A magyar nemzeti eszme min­dig a minőség küzdelmének jegyében állott... A magyar szellemtörténet mindig teljes felelősséggel és egyénien fe­lelt Európa nagy kérdéseire. S mindig mértékkel és önis­merettel felelt. Amiből más­hol véres forradalom lett, az nálunk átalakult szellemi és erkölcsi vitaanyaggá. Egy olasz író egyszer beszélgetés közben azt mondotta e sorok írójának: Magyarország azon kevés európai ország egyike, ahol ma is érzik az életen és az emberek gondolkodásmód­ján, hogy Napóleon itt csak Győrig jutott el. Ez igaz: de talán nemcsak hadászati és történelmi véletlen. A ma­gyarság mindig egyénien vizs­gálta, szűrte meg az európai sorskérdéseket, és a nemzeti öntudat szűrőjén párolta le a kérdésekből rpindazt, amit a SÁNDOR RÖPIRAT a nemzetnevelés ügy ében ruuokoi maga fejlődése számára szük­ségesnek és alkalmasnak ítélt. A magyarság mint az európai keresztény műveltség, a hu­manizmus egyik utolsó keleti végvára, minőségi kultúrát épített az elmúlt évszázadok­ban, s ezt a művét leggyak­rabban történelmileg rendkí­vül kedvezőtlen feltételek kö­zepette végezte. Vasárnap Kisgaiéria elteszik, hogy szent Ist­ván csak most tette át székhelyét Esztergomból Székesfehérvárra, ahol a Duna völgyén át a Szentföldre vezető nagy út és a pesti átkelő­helyet Itáliával összekötő hadiút keresztezte egymást, és egy mo­csaraktól védett magaslaton már Géza nagyfejedelem létesített egy fejedelmi szállást. István király bizonyára ismerte és ki is tudta használni a közlekedési csomó­pont nyújtotta gazdasági előnyö­ket. A nyugat-keleti távolsági ke­reskedelemnek azonban csak cse­kély szerepe lehetett ebben, mert a pénzleletek és források egyhan­gú tanúsága szerint Magyaror­szág szerény közveden külkeres­kedelme a bizánci délre és a morva-lengyel északra korláto­zódott. Az utasoknak, akik most már egyre számosabban mentek át országán, István a keresztény világ szellemi kincseiért fáradoz­va látta különös hasznát. Követei útján már előzőleg sok személyes kapcsolatot létesített, a zarándo­kokkal, többnyire tekintélyes em­berekkel való gyakori érintkezése segített még szaporítani és elmé­lyíteni ezeket a kapcsolatokat. A Jeruzsálembe vagy Rómába való zarándoklás pedig mind a vezek- lés, mind a tökéletesedés egyik legjobb útjának számított. István, aki ellentétben későbbi krónikák állításával maga bizonyára sosem jutott el az örök városba, ezért tartotta kötelességének a zarán­doklatok támogatását. A római zarándokszállás mellett a Na­gyobb Legenda megemlíti még, hogy Jeruzsálemben egy kolos­Stephanus rex Történelem és legenda Bogyay Tamás 18.rész tort és Konstantinápolyban egy pompásan felszerelt templomot alapított. Állítólag kiszemelte magyar zarándokállomásnak, és megfelelő adományokkal látta el a Ravenna melletti S. Pietro in Vincoli templomot és kolostort is, ez a hagyomány azonban hiteles forrásokból nem igazolható. Nemcsak Rodulphus Glaber, ha­nem más kortársak is beszámol­nak a bőkezű támogatásról, amit Szent István az országán átvonu­ló nyugat-európai zarándokok­nak nyújtott. Cluny híres apátjá­nak, Odilónak egy hozzá intézett levele világít rá a legjobban arra, hogy mit akart elérni a magyar király személyes kapcsolataival, és hogyan terjesztették hírét a zarándoklók.,.Fráter O.” (Odiló) levele „urához, Isten békeszerető szolgájához, a kiváló S. (Ste- phanus) királyhoz” egy megálla­pítással kezdődik: „Hogy lelke­tlen mennyire elárad az isteni vallás és az istentisztelet iránti szeretet, szinte az egész vüág hir­deti, leginkább pedig azok tesz­nek róla bőséges tanúbizonysá­got, akik az Úr sírjától visszatér­nek. Mi magunk is fölötte tapasz­taltuk ezt, amikor méltóknak ta­láltattunk, hogy királyi adomá­nyokkal és ajándékokkal megra­kott követeidet fogadhassuk.” Odilónak egy köszönőlevelét M. clunyi szerzetes már előzőleg el­vitte Istvánnak. A mostani levél tárgya a magyar királynak az a kérése, hogy az apát küldjön neki szentek ereklyéit. Odiló válaszá­ban kifejti, hogy fiatal kolostorá­nak aránylag szerény az ereklye­kincse, kitér általánosságban az ereklyék értékére meg hatékony: ságára, és közli, hogy elküldte a királynak Szent Marcellus pápa testének egy részét és más újabb ereklyéket, amennyit csak tudott. Végül kéri Istvánt, hogy adjon tá­mogatást és útbaigazítást a leve­let vivő szerzeteseknek. Odiló apátról köztudott, hogy nagyon fontosnak tartotta a jó viszonyt kora hatalmasaival, akikre sok­szor nagy befolyása volt. anítványa és életrajzíró­ja, Iotsaldus, kiemeli személyes baráti érint­kezését a német császá­rokkal és családjukkal, továbbá beszámol arról, hogy levelezett a magyar István és a spanyol Sancho királlyal, akik ajándéko­kat küldtek neki, és kérték, hogy járjon közbe értük imáival. Tud­juk azonban azt is, hogy a misszi­ós hajlandóság, ami kitüntette a gorze-trieri reformmozgalmat, teljesen idegen volt a clunyieknek. Ezért érthető, hogy István király a ránk maradt levél tanúsága szerint Odüótól nem pa­pi munkatársakat kért, hanem ereklyéket. Ez különösnek látsz­hat a modern ember szemében, aki többé-kevésbé értetlenül áll szemben a középkori ereklyetisz­telettel. A keresztény ereklye azonban se nem fétis, se nem csak puszta emlékeztető. Kegye­lemhordozójelentőségének meg­van a dogmatikai alapja a diadal­mas és a küzdő egyház közössé­gében. A kegyelmi és csodatevő erő nem a tárgy anyagi valóságá­ban rejlik, hanem az Istennel való kapcsolatban, mert az Isten az, aki a Megváltó, az Istenanya vagy a szentek és boldogok kedvéért oltalmazza vagy kitünteti ereklyé­ik birtokosait és tisztelőit. Ez erek­lyék által tehát részesedni lehetett a „Thesaurus Ecclesiae”-ben, az Egyház kincsében, amelyet Krisz­tus, Szűz Mária, a szentek és bol­dogok halmoztak fel érdemeik­kel. István azonban nem az ő egyéni lelki üdve végett fordulha­tott Odüóhoz ereklyékért. Ugyan­is a 8. század vége óta előírás volt, hogy minden oltárban le­gyen ereklye. Szent István máso­dik törvénykönyvében pedig, amely mint kiegészítő novellák gyűjteménye uralkodása vége felé keletkezett, első helyen áll a ren­delkezés, hogy minden tíz falu építsen egy templomot, és bizto­sítsa a pap megélhetését, míg „ru­hákról és oltárterítőkről a király gondoskodjék, papról és könyvek­ről a püspök”. Habár a törvény­ben csak „ruhákról és oltárterí­tőkről” (vestimenta et cooperato- ria) van szó, a király nyilván az új Isten-háza felszerelésére vállalt kötelezettséget. Az egész felszere­lés és berendezés legfontosabb darabja, a templom szíve pedig épp az oltár volt. Szent Istvánnak ez a dekrétuma mindenesetre azt mutatja, hogy a püspökségek fel­állítása után hozzáláttak a plébá­niaszervezet kiépítéséhez. Az Odiló clunyi apáthoz intézett ké­rés bizonyára a sok új templom miatt megnövekedett ereklye­szükséglettel függ össze. Az ugyancsak nélkülözhetetlen litur­gikus könyveket - a régi magyar- országi rítus alaprétegének tanú­sága szerint - a nyugati frank- lotharingiai területekről szerezték be. A nyugati keresztény kultúrá­nak ez a termékeny melegágya és az újonnan megtérített Magyaror­szág között a jeruzsálemi zarán­dokút megnyitása úgy látszik, rendkívül megélénkítette a forgal­mat. 1026/27-ben Richard, a ver- duni St. Vannes-kolostor apátja és Eberwin, a trieri Szent Márton- apátság feje Magyarországon át zarándokolt a Szentföldre. Haza­felé jövet Antiocheiában hozzájuk csatlakozott a görög aszkéta, Si­meon. (folytatjuk) Roger F. Ballen: Fekete-fehér

Next

/
Oldalképek
Tartalom