Vasárnap - családi magazin, 2000. január-június (33. évfolyam, 1-26. szám)

2000-01-05 / 1. szám

Vasamap Szlovákiai magyar családi magazin január 5. • 33. évfolyam Sport Deutsch Tamás ifjúsági és sport- miniszter elárulta, miért nem 1 n hord fülbevalót. -L O Riport Hrabal a falon, avagy Tatiana Svatosová harminchárom napig festett. 40 oldalas színes magazin Heti tévé- és rádióműsor 2000. január 8-ától 14-éig Az új esztendőben új ígéretek, remények, torzsalkodások Madi Géza Új esztendő. Újra eljött. Az új esz­tendőben újabb ígéretek. Újra megtettük őket. Újabb remények. Újra hisszük, hogy valóra válnak. Újabb fogadalmak. Újra bizako­dunk, hogy teljesítjük mindegyi­ket. Újabb hazugságok. Újra re­ménykedünk, hogy nem lesznek. Újabb acsarkodások, kisstílű tor­zsalkodások. Újra várjuk, hogy megszűnnek. Újabb szerződések. Újra hisszük, maradéktalanul tel­jesítik őket. Az új esztendőben újabb koalíci­ós megállapodás? Újra nem tart­ják meg? Az új esztendőben újabb alkotmánybírósági bead­ványok? Újra a bűnösök mellé áll a taláros testület? Az új esztendő­ben újabb szlovák-magyar talál­kozók - parlamenti, államfői, kormányfői és alacsonyabb szin­ten? Újra sikerrel, hídújjáépítő szándékkal? Az új esztendőben újabb Koncos-ügy? Újra kompro­misszum, visszatáncolás? Az új esztendőben újabb megszégye- nülés? Újra elviseljük, mert úgyis •elfelejtik-elfelejtjük? Az új eszten­dőben újabb furcsa-érdekes talál­kozók? Újra csak a köztársasági elnök és az előző miniszterelnök között? Az új esztendőben újabb titkolózások? Újra nem tájékoz­tatnak? Az új esztendőben újabb mellébeszélések? Újra megfuta­modnak? Az új esztendőben újabb rossz dolgok és személyek közül kell választanunk? Újra kész tények elé állítanak bennün­ket, vagy - legkésőbb néhány megbízatási év elteltével - már nem erőszakolnak ránk kötelező választást? Az új esztendőben újabb kacsin- gatások Európa felé. Újra csak az az ábra: ha a nagyobbik rossz ka­csingat megint a hatalom felé, akkor hunyorognunk is felesleges Brüsszel irányában. Az új eszten­dőben újabb veszély leselkedik. Újra látja ezt a kontinens demok­ratikus része is. Az új esztendő­ben újabb hátrányok. Újra meg Az új esztendőben újabb kacsingatások Európa felé. kell győzni a külföldet, hogy a közvélemény-kutatási harminc- valahány százalék nem felel meg teljesen a valóságnak, vagy egyál­talán nem felel meg, mert máskü­lönben: ásó, kapa, nagyharang, és... Az új esztendőben újabb erőfecsérlés következik. Újra ez van. Az új esztendőben újabb saj­nálatos dolog. Újra bizonyítania kell az országnak. Az új esztendő­ben újabb bólogatások a visegrá­di négyek felé. Újra Csehország, Lengyelország és Magyarország kiállása kell, mert mi nem tudunk kiállni magunk mellett. Az új esz­tendőben újabb csúcstalálkozók Pozsony támogatására. Újra a Magas-Tátrában, esetleg alacso­nyabb csúcsok alatt. Az új eszten­dőben újabb végtelen tárgyalá­sok. Újra minden hónapra jut né­hány külföldi látogatás és néhány külföldi látogatása. Az új eszten­dőben újabb brüsszeli vizitek, lisszaboni és párizsi látogatások. Újra el kell ismételni, hogy Szlo­vákia végleg a demokrácia útjára lépett, és senki-semmi nem térít­heti le róla: sem kormánykoalíci­ós belviszályok, sem népi-nemze­ti ellenzéki támadások, sem idő előtti parlamenti választások. Az uj esztendőben újabb Fontána éttermek? Újra alvilági tömeg­mészárlásokról és tehetetlen ha­tóságokról szólnak majd a hírek? Az új esztendőben újabb pártfi­nanszírozási botrányok? Újra kell gondolnunk, melyik politikai erő támogatása kifizetődő? Az új esz­tendőben újabb ezrek gyarapít­ják a szegények táborát. Újra az ismétlődik meg, amit az előző új év elejéről már nagyon is jól is­merünk? Az új esztendőben újabb mélypontot értünk el - a gazdaságban, a társadalomban, az oktatásban, az egészségügy­ben, az emberi kapcsolatokban, mindenütt. Újra kérdezhetjük: ez már tényleg a gödör feneke? Az új esztendőben újabb kívánsá­gok, számtalan óhaj. Újra meg­számlálhatatlan kívánság; csak az évnek lesz megint pontos szá­ma: 2000. Az óhajoknak, kíván­ságoknak most sem. De ha csak kétezer kívánság teljesülne!... Kétezer kívánság Bécs belvárosában is hóval búcsúzott az óév. Goethe szobrát azonban valószínűleg hidegen hagyta a dolog. tasR/AP-teivétei Vezércikk Hegyi beszéd helyett Kövesdi Karoly __________ A kedves olvasónak bizonyára tele a hócipője a század- és ez­redvégi, eleji dörgedelmekkel, jóslatokkal és hegyi beszé­dekkel. Talán magával a vitával is, mikor lépünk az új évezred­be, mikor zárjuk a régit. Egyben azért megegyezhetünk: az ez­redfordulón járunk, és a leges­legújabb kort (valóban, hogyan fogják nevezni, és mit jelölnek ki korszakfordulónak?) úgy sze­retnénk megélni, hogy béke van, emelkedik az életszínvo­nal, nem mélyül a szakadék sze­gény és gazdag között, hogy - József Attila szavaival - nem kell „gondok közt henyélni”, hogy tompul a fajgyűlölet és a nacionalizmus, egészségeseb­bek és boldogabbak leszünk. Bár az emberi boldogság elég megfoghatatlan kategória. Ta­lán nincs is olyan, csak a jól végzett munka elégedettsége, a munkáért kapott tisztességes bér fölötti jóleső érzés, a család és a társadalom békéje, szeret­teink egészsége. Ennyi is elég, többségünknek legalábbis. Arra azonban aligha számíthatunk, hogy olcsóbb lesz az élet, hogy Szlovákiában egy csapásra min­denjóra fordul, s a külpolitikai sikerek azonnal pénzre váltód­nak. Kemény esztendő vár ránk, de legalább reményked­hetünk, hogy nem történik semmi váratlan fordulat, hogy a „kisebbik rossz” szindrómát egyszer felváltja a jó és a még jobb. Az új évet, sajnos, mint tapasz­talták, nekünk is áremeléssel kellett kezdenünk. Nem szíve­sen tesszük, s amennyire lehet, kerüljük a szlovákiai gazdaság­ban tapasztalható nagyságrend­éi ugrásokat. A Vasárnap árá­nak 15-ről 16 koronára történő emelése mindössze (hajói szá­molom) hat és fél százaléknyi, tehát elmarad az infláció ará­nya mögött. Talán nem szüksé­ges megmagyarázni, miért kényszerül a kiadó erre a lépés­re, de ami nyilvánvaló szá­munkra, akik a lapot készítjük, talán kevésbé ismert az olvasók számára. Talán nem mondunk újdonságot azzal, hogy mi is (miért volnánk pont mi kivé­tel?) a lassan már kordivatnak is felfogható „alagútásás” áldo­zatai vagyunk: a hírlapterjesztő vállalat (PNS) sok millióval tar­tozik a kiadónak. Annak ellené­re, hogy a kiadó által kitermelt bevételek felét elvitte, az el­adott termékeink (Új Szó, Va­sárnap) után kegyeskedik hóna­pok óta nem fizetni, vagy csak alig valamit. Hogy miért, több­ször megírtuk. Ez a magyaráza­ta, hogy az olvasó kénytelen több reklámmal találkozni a lapban. Tulajdonképpen hosszú ideje a reklámokból élünk, ezek nélkül nem tudnánk bérleti dí­jat, béreket, nyomdát, terjesz­tést fizetni. Fogadják hát meg­értéssel, ha olykor „üres, sem­mitmondó, szép kirakattal” ta­lálkoznak a Vasárnapban (egyik olvasónk fogalmazott így). Sze­retjük, nem szeretjük, ez az ára, hogy megjelenhessen a remé­nyeink szerint tartalmas, tájé­koztató, szórakoztató olvas­mány is, hogy hétről hétre meg­kaphassák a tévéműsort, a ri­portot, a belpolitikai kommen­tárt, a sportéletről szóló cikke­ket és minden egyebet. Sajnos, attól az ideális helyzet­től messze vagyunk, hogy az ál­lami támogatásból olyan arány­ban jusson az Új Szónak és a Vasárnapnak is, ahogyan példá­ul a nyugati fejlett országok ki­sebbségi lapjainak jár alanyi jo­gon, pusztán azért, mert kisebb olvasóközönségnek készülnek, és kisebb piacukból nem tudná­nak megélni. Mi csak arra szá­míthatunk, hogy Ön megveszi a lapot, a lapterjesztő eladja, és tisztességesen kifizeti az eladás­ból befolyó haszon egy részét. Nem titok, hogy az Uj Szó és a Vasárnap példányszáma tavaly kissé csökkent az olvasói vásár­lóerő zuhanása miatt. Mert a kenyeret és a tejet, a szenet és a ruhát meg kell venni, az újság­ról le lehet mondani. A híreket meg legfeljebb megnézzük a te­levízióban. De nem ildomos si­ránkozással kezdeni az új évet. Ami bennünket, szerkesztőket, újságírókat illet, ebben az év­ben is igyekszünk mindent megtenni, hogy ne veszítsük el a bizalmukat, hogy friss és tar­talmas lapot csináljunk, az egy­re nehezebb körülmények elle­nére is. Üres ígérgetések helyett mi csak ennyit mondhatunk, s reméljük, Önök is megértéssel fogadják igyekezetünket.

Next

/
Oldalképek
Tartalom