Új Szó, 2000. december (53. évfolyam, 277-300. szám)

2000-12-15 / 289. szám, péntek

Panoráma - hirdetés ÚJ SZÓ 2000. DECEMBER 15. Örömmel fogadta a jókívánságot, s mosollyal az ajkán halt meg Halálos születésnapi távirat MTI-PANORÁMA Valamiféle rugalmas mentális állapotról van szó Örökölhető a boldogság? NAPTÁR December T5 EGY GONDOLAT „Nincs oly szerény boldogság, amely kikerülhet­né a rosszindulat fogait.” Valerius Maximus NÉVNAP Valér Latin eredetű név, az eredeti­leg erős és egészséges jelen­tésű Valerius névből szárma­zik. Ma köszöntsük Detre és Ivica nevű ismerőseinket is! MAI ÉVFORDULÓINK 95 éve született Nagykanizsán Farkas Ferenc zeneszerző. Az 1942-ben komponált A bűvös szekrény című operája élete fő műve lett. Híres alkotása a Csí­nom Palkó című daljátéka is. 1942-ben Ferenc József-díjjal ismerték el tehetségét, később pedig minden kitüntetést meg­kapott, amit csak lehetett, Er- kel-díjat és Kossuth-dijat is. Idén októberben hunyt el. BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT! 55 éves Farkasházy Tivadar humorista. Ma ünnepel még: Don Johnson (1949) ameri­kai színész. NAPI VICC Egy néger pap egy fehér ven­déglelkészt mutat be a gyüle­kezetnek:- Testvéreim, a bőre színe ugyan fehér, de a szíve éppoly fekete, mint a mienk. London. Belehalt a századik szüle­tésnapjára kapott királynői üdvözlő távirat okozta izgalomba egy brit férfi. Robert Talley Kenningtonban (London egyik déli peremvárosá­ban) élte utolsó éveit egy öregek otthonában. „Elbűvölő személyiség volt, mindenki rajongott érte. Sze­rette a whiskyt, imádott fogadáso­kat kötni, mindig mindenkire Isten áldását kérte. Túlzottan is túláradó örömmel fogadta a születésnapján érkezett táviratot, de mosollyal az ajkán halt meg” - mondta róla az otthon vezetője. Hozzátette: Talley a saját centenáriumát nem igazán jó egészségi állapotban érte meg; Elbűvölő személyi­ség volt, mindenki ra­jongott érte. fertőzés támadta meg a tüdejét, s egy ideje légzési nehézségei voltak. Egyébként nem volt törékeny alkat: 1985-ben például rablótámadás ál­dozata lett, huszonkét késszúrást kapott, mégis felgyógyult. Igaz ak­kor még csak 85 éves volt, II. Erzsé­bet királynő távirata viszont 100 évesen érte. A Buckingham-palota szóvivője mindazonáltal örömmel nyugtázta, hogy az aggastyán még megérte a királyi jókívánságok megérkezését. „Az persze szomorú, hogy alig élte túl...” - idézté'a szóvivőt a francia AFP hírügynökség. Arról nem érke­zett jelentés, hogy a királynő ellen indul-e eljárás halált okozó születés- napi távirat küldéséért. Madrid. A boldogság rész­ben örökölhető, mivel nemcsak a lélektani kész­ségtől függ, hanem a DNS- től is - állítja egy spanyol pszichiáter. MTI-PANORÁMA Spanyolországban Boldogságunk címmel most megjelent könyvében Luis Rojas Marcos kifejti, hogy a boldog személyiség három össze­tevője a kedvező önbecsülés és a saját élet kézben tartásának érzé­se, az optimista és a kommunikáci­óra nyitott alkat, valamint az al­kalmazkodóképesség. A sevillai pszichiáter idézi a Chicagói Egye­tem pszichológia professzora, Csíkszentmihályi Mihály meghatá­rozását, amely szerint „a gyönyör időszakos érzés, a boldogság vi­szont olyan élmények nyomán je­lentkezik, amelyek mentális és emocionális energiák befektetését követelik”. A boldogság ugyanak­kor nem pusztán lélektani jelen­ség, hiszen pontosan körülhatárol­ható központja van az agyban, amelynek biokémiai stimulálása hozza magával az érzést. Boldogságunk foka bizonyos mér­tékben, körülbelül 40 százalék­ban, a génjeinkben is benne van, ahogy ez a Minnesotai Egyetem pszichológia professzora, David Lykken egy- és kétpetéjű ikrekkel végzett kutatásaiból kiderült. A to­vábbi 60 százalék a környezettől függ, elsősorban a gyermekkori él­ményekből alakul ld (a védelmező, szeretetteljes, stimuláló környezet a legmegfelelőbb), de felnőttkor­ban tudatosan is befolyásolható, a munka minősége, a gazdag emberi és társadalmi kapcsolatok, a sza­badidő értelmes eltöltése és más tényezők által. Csíkszentmihályi 12 éven keresztül kutatta a bol­dogság témáját, és arra a követ­keztetésre jutott, hogy valamiféle rugalmas mentális állapotról van szó, amelyben úgy érezzük, hogy harmóniában vagyunk a világgal. Rojas Marcos szerint a boldogság másik fontos forrása a vallásos hit. Amennyiben egy jóságos, szeretetteljes, toleráns és védel­mező Istenben hiszünk, önbizal­munkkal sem lehet súlyos problé­ma. A hit túlmutat saját életünk lehatároltságán, és más perspek­tívába helyezi az élet tragikusnak látszó eseményeit is. A spanyol pszichiáter szerint a boldogság Boldogságunk foka bizonyos mértékben a génjeinkben van. tudatos elérésének legjobb útja a pozitív beállítottság. A boldogság elérésének legegyszerűbb recept­jei a következők: rendszeres test- gyakorlás, az összetett szénhidrá­tok (tésztafélék, rizs, hüvelye­sek) fogyasztása az egyszerűek­kel (cukorfélék) szemben, napi 2- 3 órás fényfürdő, még ha mester­séges fényről van is szó, pozitív hozzáállás és magunk elfogadá­sa, érzékeink felébresztése, a ba­rátság ápolása, az élet értelmé­nek felfedezése és az, hogy úgy cselekedjünk, mintha boldogok lennénk, még akkor is, ha ez pil­lanatnyilag nincs így. Luis Rojas Marcos szerint a négy legfontosabb „boldogságrabló” a félelem, a fájdalom, a depresszió és a gyűlölet. HOROSZKÓP Kos: |H| Olyan dologra készül, melyről tudja, hogy nem szabad megtennie, még­se bír ellenállni a csábításnak. Az estét egy baráti összejövetelen tölti kedvesével. Bika: ■■ Egy üzleti jellegű össze- jövetelen próbál új tá- ■mB mogatókat szerezni leg­újabb vállalkozásához, ám úgy tűnik, most senki se nyitott az öt­leteire. Ikrek: ■■■ Túlságosan fáradt ah- hoz, hogy a maximumot ■M nyújtsa munkahelyén, és ezt felettesei nem nézik jó szem­mel. Ma könnyen meggondolat­lan dolgot mondhat valakinek. Rák: ■■H Ne engedje, hogy bárki ,«,<9 is befolyásolja egy ma- ■m gánéleti döntés megho­zatalában. Ha szükségesnek tart­ja, kérje ki családtagjai vélemé­nyét is, de a döntés joga az Öné. Oroszlán: ■H Nehéz napnak néz elé- be, és nagyon keményen kell dolgoznia, ha ered­ményeket szeretne elérni. Dél­után vásárolni megy, megtalálja a tökéletes ajándékot. Szűz: VJB Sikerül hamar befejez­tél nie a munkáit, így ko- m® rábban eljöhet munka­helyéről. Az így nyert időt arra használja, hogy megkezdje a ka­rácsonyi ajándékok vásárlását. Mérleg: ■RB Családtagjainak számos jó ötletük van arra, mi- ként tudnák az ünne­pekre kidíszíteni otthonukat. A legjobb, ha rájuk bízza a dolgot. Kellemesen meglepik Önt. Skorpió: ■■■■ Ha üzleti kapcsolatba KIÜ5 kerül egyik barátjával, ■■ azzal próbára teszi a kapcsolatukat, de úgy érzi, nincs mitől tartania. Délután találkoz­hat korábbi szerelmével. Nyilas: Kezd kialakulni a kará­csonyi programja, így lassan elkezdheti az előkészületeket. A mai napon nem számíthat segítségre, egye­dül kell boldogulnia. Bak: Korábban el tud jönni munkahelyéről, ezért több ideje marad szemé­lyes ügyei intézésére. Elkezdheti az ajándékvásárlást, amely nem is olyan könnyű feladat. Vízöntő: Ne tegye kockára eddigi eredményeit azzal, hogy gyanús ügyletekbe kezd a gyors haszon reményében. Egy rendezvényen megismerkedhet egy különleges emberrel. Halak: Jó hangulatban van, ne hagyja, hogy néhány el­lenségeskedő ember el­rontsa azt. Egy befolyásos ember remek üzleti lehetőséghez juttat­ja. Este maradjon otthon. ‘VASfl- í\[OV!A rP(RjLcLZI(T0 S*?: %-k. vyplníte tento kupon podia poéynov, Vas inzerát Sude uverejneny v dennítcu SME íri vypisovaní iupánu ntmusíu pisai sióvá akp prédám, kjipim... pretoze to typíyva z oznacenia rubrík, Zlsetríte si peniaze! □ Zamestnanie ■ hCadá □ Zamestnanie - ponúfa □ Kjtrzy - szoknia □ Oznámenia □ Spolocenskfi krónika □ Zoznámenia □ Byty - neknuteCnosti - ‘JQÍpa □ Byty - neknuteCnosti - Predaj □ 'Byty - neknuteCnosti- iPrenájom kCadá □ 'Byty - neknuteCnosti- Prenájom ponúkct □ Auto - moto - Predaj □ Auto-moto-iSfipa □ “Kßzne - ‘Predaj □ Ppzne - Kfipa □ SCuzby □ 'Erotika □ Straty a náCezy □ ‘Droßnockov □ Etnfim U t N N I K SME Kupon pre riadkovú inzerciu V'jTBft'i nuöxßfa TiscdcM/mm^wzi.'i&iidmzisid^m! obCiansky KOMERCN? □ 54,10 □ 184,50 □ 108,20 □ 369,00 □ 162,40 □ 553,50 □ 216,50 □ 738,00 □ 270,60 □ 922,50 □ 324,70 □ 1107,00 □ 378,80 □ 1291,50 □ 433,00 □ 1476,00 □ 487,10 □ 1660,50 □ 541,20 □ 1845,00 Vás inzerát uverejnúne v najblizsom máznom vydanú la vecny obsah uizercie nezodpovedáme. NezrozumiteCné oznámenia a oznámenia prieciace sa spolocenskej étiké neuverejnujeme. PRÍPLATOK ZA UVEREJNENIE V RAMCEKII priezvisko (názovfirmy) | ___|_ I___I uü ca/L: ESC/obec telefon rodné HsCo ICO (pre firmy) spősokúkmdy I___L I___I J___L J___L J___I___I___I I I I J___I___I___I___I___L □ 1 84,50 □ postovou poukázkpu □ BIŐ (pre firmy) v kotovosti Kazdému písmenu, interpunkcnému znamienku ci medzere medzi □ 54,20 slovami zodpovedá vzdy jedno pplícko. Rubriku ZOZNÁMENIA uverejnujeme len pod znackou. Názov znacky príplatok za uverfjnenie Fotografie si vo vsetkych nibrikách urcuje inzerent. ktory sa musí telefonicky „ , n a in en informovaf 0 doslych odpovediach. ' Vyslednú sumu zaslite poukázkou typu ,A" na úcet Grand Press, a. s., príplatok za uverfjnknie so znaCkou císlo úctu.: 2621043328/1100, Tatrabanka. Vypísany kupon s úplnym „ menőm a adresou zaslite na nasu adresu Grand Press as., Dostojevského 14,60 Ll 184,50 rád 1,811 09 Bratislava. Nezabudnite prilozif dokiad 0 zaplatení. Adresy inzerentov nevydávame VtSLEDNÁ CENA: □ prevodom na úcet Inzeráty prijímame osoóne na inzert nőm oddeíení dennífa Sd^CL: (Dostojevského rad 1, SÍI 09 Bratisíava, aíebo na fa vom císíe 07/52 92 13 72, spoíu s do jfadorn o zapíateni

Next

/
Oldalképek
Tartalom