Új Szó, 2000. október (53. évfolyam, 226-251. szám)

2000-10-02 / 226. szám, hétfő

Megjelent az IFI októberi száma! A tartalomból: Csepregi Éva beteljesült jóslata * Bulik az Eddával és a Bikinivel * Matt Damon - ör­dög vagy angyal? * A szerelem anatómi­ája * Kovács Ági, az új úszócsoda * Lá­zas viccek, játék, szórakozás - 48 oldalon. IFI - Ezt kár lenne kihagyni!!! co * > mobiltelefon szerviz Nevitel, s.r.o. Fő utca 65 Dunaszerdahely Pasi’ qj» ® NEVITEL Hétfő, 2000. október 2. www.ujszo.com Ára 8,50 korona 53. évfolyam, 226. szám Négy kajak-kenus egység és a fergeteges férfi vízilabda-válogatott a hét végén öt arannyal gazdagította Magyarország medálgyűjteményét Sydneyben Éremeső az olimpiai játékok zárónapján i SUPERLOTTO játék mai nyertese a 163 412 számú kártya tulajdonosa »Mikiül at« 9. OLDAL ♦ Viharos penrithi aranyvasárnap 10. OLDAL ♦ Örült az ezüstnek (is) 13. OLDAL ♦ Új edzővel nyertek a zsolnaiak 14. OLDAL ♦ Elfáradtak a hajrára 15. OLDAL ♦ Pólóarany­huszonnégy év után POLITIKA Huncík Péter nyilatkozik Tisztázni kell: az integráció nem asszimiláció. Ugyanak­kor minden társadalomban a többség diktálja a feltétele­ket. Az integráció nem arról szól, hogy a roma kultúrát, nyelvet, szokásokat, belső mentalitást megváltoztassuk, hanem arról, hogy pl. van egy törvény: ne lopj, vagy az ember akkor nem munkanél­küli, ha nyolcórás munkát vállal, vannak erkölcsi nor­mák stb. Tehát a többségi tár­sadalom megfogalmaz bizo­nyos szabályokat, melyeket be kell tartani, különben konfliktus lesz. 5. oldal „Hasonló folyamaton, egyfaj­ta traumán a fehér társadalom is átesett, amikor a rendszer- váltás után konfrontáltak ben­nünket Nyugat-Európával." Túlnyomóan felhős, helyen­ként borult lesz az égbolt, s mindenütt előfordulhat csa­padék, néhol zivatar is lehet. A nappali hőmérséklet 16 és 21 fok között alakul. 3. oldal 8 588001 690014 Sydney. Négy kajak-kenus egység és a férfi vízilabda-vá­logatott káprázatos győzel­mének köszönhetően a hét végén öt arannyal gyarapo­dott Magyarország éremgyűj­teménye a tegnap befejező­dött sydneyi olimpián. A ma­gyar sportolók az utolsó két napon tíz érmet szereztek. ÖSSZEÁLLÍTÁS Az aratás elsősorban a kajak-kenu­sok érdeme, akik a Penrith-tavon 4 aranyat, 2 ezüstöt és 1 bronzérmet lapátoltak össze. Elsőként a férfi kajaknégyes állhatott a dobogó te­tejére, majd Kolonics György (K-l), a Kammerer-Storcz kajak­és a Pulai-Npvák kenupáros követ­te a győztes kvartett példáját. A női K-4-es, valamint a Kovács- Szabó női K-2-es egység ezüstérmes lett, egy harmadik hely a Bártfai-Veréb férfi kajakkettősnek jutott. Huszonnégy év után újra olimpiai bajnoki címet szerzett a magyar férfi vízilabda-válogatott. Kemény Dénes védencei a döntőben hatá­rozott magabiztossággal, iskolajá­tékkal leckéztették meg orosz el­lenfelüket. Nem sikerült hasonló bravúrt elérnie a női kézilabdacsa­patnak, amely negyedórával a ta­lálkozó vége előtt még hat góllal vezetett a címvédő Dánia ellen, mégis kikapott. A második hely így is sporttörténeti eredmény, hiszen Magyarország most először jutott HÍRÖSSZEFOGLALÓ Pozsony. Tegnaptól a rendőrség őr­zi a mohi atomerőművet, mivel le­járt a védelmet ellátó G5 biztonsági szolgálat szerződése, és a kiszemelt őrző-védő cég nem felelt meg a kri­tériumoknak. Mohiban válságfor­gatókönyv van érvényben, de csak a legvégső esetben választanák az erőmű leállítását a helyzet megol­dásaként. Az őrségváltás nyugod­tan zajlott, ám a lépés háttere ho­mályos. Eredetileg ugyanis a G5 nyerte meg az erőművi létesítmé­nyek őrzésére krt legutóbbi pályá­zatot. A Szlovák Villamos Művek igazgatótanácsa a pályázat ered­ményét azonban semmisnek nyil­vánította, és az erőmű védelmével a Dynasty nevű céget bízta meg. Ar­Pozsony. „Ha bebizonyosodna, hogy Alexander H., a Mikulás Cér­nák és társai ellen indított per koro­natanúja megváltoztatta vallomá­sát, az bizonyos körülmények kö­zött veszélyeztetné az eljárást” - vé­lekedett Ladislav Pittner. A belügy­miniszter azonban csak a sajtóból értesült a levélről,.melynek tartal­mát nem ismeri. Abban az esetben, ha Alexander H. vallomása vissza­vonásával megsértette a vele kötött tanúvédemi szerződést, elveszítheti a védett tanú „kiváltságait”. Viszont az illetékes bizottság eddig ezt nem be az olimpiai döntőbe. Szintén ezüstérmes lett Balogh Gábor férfi öttusázó. A hét végi eredmények jóvoltából Magyarország a tizen­nyolcadikról a tizenharmadik hely­re lépett elő az összesített éremtáb­lázaton. A mezőny élén az Egyesült Államok végzett Oroszország és Kí­na előtt. Alekszej Nyemov lett az olimpia legeredményesebb férfi résztvevője. Az orosz tornász 2 arany-, 1 ezüst- és 3 bronzérmet vi­hetett haza. Három aranya ellené­re Ian Thorpe ausztrál úszó Nye­mov mögé szorult, mert összesen „csak” öt érmet akasztottak a nya­kába. A hölgyeknél holtverseny­ben Marion Jones futó (3 arany, 2 bronz) és Dara Torres úszó (2 arany, 3 bronz) bizonyult a leg­jobbnak. Szlovákia számára nem sok babér termett a játékok végén. Csalódniuk kellett azoknak, akik érmet vártak a Riszdorfer Baca vi­lágbajnok kajakpárostól vagy az Atlantában ezüstérmet szerző Sla- vomír Knazovickytól. Riszdorferék 1000 méteren a hatodik, Kna- zovicky kenu 500-on az ötödik lett. A legsikeresebben a férfi kajakné­gyes szerepelt, amely Magyaror­szág, Németország és Lengyelor­szág mögött a negyedik helyen ért célba. Tegnap a nyitóünnepséghez hason­lóan parádés ceremóniával feje­ződtek be a XXVII. nyári játékok. A huszonnyolcadikat az olimpia böl­csőjében, Görögországban rende­zik - négy év múlva Athénban lob­ban fel a láng. (ú) ról tudni kell, hogy egyszer már képtelen volt eleget tenni a szerző­désbe foglalt feltételeknek, ezért a G5-tel aláírt szerződés érvényessé­gét három hónappal meghosszab­bították. Ez utóbbi vállalat az újabb rövid távú megoldással már nem értett egyet. A történésekkel kap­csolatban olyan vélemények láttak napvilágot, hogy a Dynasty politi­kai és gazdasági csoportok lobbizá­sának eredményeként került Mohi­ra. Az azonban biztos, hogy a válla­lat nem kapta meg a rendkívüli fontosságú objektumok őrzéséhez szükséges engedélyt az atom­felügyeleti hivataltól. Az engedély kiadására általában fél évet kell várni. Az állami rendőség feltehe­tően hat hétig marad az atomerő­műben. (s; c) javasolta. Alexander H. két hónap­pal ezelőtt juttatta el levelét a legfel­sőbb bíróságra, melyben magyará­zatot adott a Cemák-ügyben tett vallomására. A fellebbviteli bíróság­nak ezek után felül kell vizsgálnia a tanú megbízhatóságát. Daniel Lip- sic, az igazságügy-minisztérium hi­vatalvezetője szerint a bíróságnak ki kell derítenie, milyen körülmények között íródott a levél, illetve azt, hogy a tanúra nem gyakoroltak-e nyomást. Cérnák ügyvédje, Ján Gereg szerint Alexander H. nem módosította vallomását, ennek elle­nére védencének gyilkosság vádja alóli felmentését kéri. HÍRÖSSZEFOGLALÓ Pozsony. „A Magyar Koalíció Pártja nem gyakorol nyomást Mi­kulás Dzurinda kormányfőre, hogy váltsa le Pavel Koncos föld- művelési minisztert. A kérdés ki­zárólag a miniszterelnök hatáskö­rébe tartozik, és ha nem meneszti Koncost, őt terheli a felelősség” - jelentette ki tegnap Bugár Béla pártelnök a Markíza televízió Testreszabva című műsorában. Mint hozzátette, a tárcavezető to­vábbi sorsa nem lesz hatással az MKP és Dzurinda kapcsolatára. „Az MKP támogatja a kormányfőt, és esetleges kritikája konstruktív” - szögezte le Bugár. A magyar po­litikus attól tart, hogy noha a koa­líció alkotmányos többséggel ren­delkezik a parlamentben, fontos pontok esetében elveszíti. Ilyen kérdés az alkotmány módosítása, melynek támogatását az MKP is­mert követeléseinek teljesítésétől teszi függővé, de ez nem zsarolás. A közigazgatási reformmal és Ko­márom megye létrehozásával kap­csolatban Bugár kifejtette: ha a kormány nem partnerként tárgyal velük, kilépnek a kabinetből. A kérdésről azonban a kormány­pártok még nem tárgyaltak részle­tesen, így nem ismerik partnereik érveit, de azok nem lehetnek olya­nok, hogy az MKP letegyen Komá­rom megyéről. „Az IVÍKP érvei vi­szont elég meggyőzőek” - mondta Bugár. A párt országos tanácsának hét végi ülésén nem tesznek javas­latot a kilépésre, (s; ú) Nyoma sincs Lexának Keresik, de nem találják Pozsony. Az Interpolnak egyelőre nem sikerült Ivan Lexa nyomára bukkannia, így tovább folytatódik a szlovák titkosszolgálat volt veze­tője utáni nyomozás - nyilatkozta a hét végén Ladislav Pittner belügy­miniszter. Ha a világ 177 országá­ban kezdődött körözés sikerrel jár, az igazságügy-minisztérium kiada­tási kérelmet juttat el az adott or­szág illetékes szerveihez. Szintén az igazságügyi tárca feladata meg­vizsgálni, hogy azok a bűntettek, melyek elkövetésével Ivan Lexát gyanúsítják, bűncselekménynek minősülnek-e az adott országban. Mint ismeretes, a titkosszolgálat egykori igazgatójának jogi képvise­lői azt állítják, hogy a nemrég ki­adott nemzetközi elfogatóparancs érvénytelen. (SITA) Sikertelen landolás Könnyű gép nehéz útja Bolyk. Kényszerleszállás közben le­zuhant egy kétüléses repülő a bolyki repülőtéren. A szerencsét­lenség nem követelt emberáldoza­tokat. A hatóságok tájékoztatása szerint a 37 éves losonci pilóta könnyebb, 46 esztendős lévai útitár­sa súlyos sérüléseket szenvedett. Marta Illésová, a losonci járási rend­őrkapitányság szóvivője elmondta, hogy a légibaleset oka egyelőre is­meretlen; a keletkezett anyagi kár 300 ezer korona. (TA SR) Szombati hőemelkedése ellenére tegnap délelőtt végigfutotta a kassai maratoni távot Mikulás Dzurinda miniszterelnök, sőt több mint hat perc­cel megjavította eddigi legjobb idejét. (TA SR-felvétel) A hét végétől állami rendőrök védik az atomerőművet Furcsa mohi őrségváltás Levelet írt Alexander H., a Cernák-per koronatanúja Magyarázta vallomását SITA-JELENTES Parádés tűzijátékkal zárult a millenniumi nyári olimpia az ausztráliai Sydneyben. Kolonics György (a kis ké­pen) volt az utolsó nap egyik sztárja. (CTK/AP-felvételek) Bugár Béla, az MKP vezetője a Markíza televízióban Érvek ellenérvek ellen

Next

/
Oldalképek
Tartalom