Új Szó, 2000. április (53. évfolyam, 77-99. szám)

2000-04-11 / 85. szám, kedd

Panoráma ÚJ SZÓ 2000. ÁPRILIS 11. Az amerikai puritanizmus sokadik megnyilvánulása Száműzik a „vizeletes” sört „Nevetséges" a kiállítás Eltűntek a törpék Párizs. Vasárnap eltűnt mintegy 20 kerti törpe a párizsi Bois de Bou­logne Bagatelle kastélyában meg­nyílt kerti törpe kiállításról. Az „el­tüntetést” a „Kerti Törpék Felszaba- dítási Frontja” (KTFF) elnevezésű szervezet vállalta magára. Közlemé­nyében a „a csúf kiállítás bezárását és a még fogva tartott kétezer kerti törpe szabadon engedését” követel­te. A szervezet azt állítja, hogy „a kerti törpék nevetségessé tétele el­len” harcol. (PAN) Etiópiában emberek ezrei érkeznek az Addis Abebától délnyugatra levő Dananba, ahol tábort hoztak a délke­leti országrészből menekülők számára. Az elmúlt hetekben a térségben több mint négyszáz személy - főként gyerek - pusztult el a szárazság által kiváltott éhínség következtében. (TA SR/EPA) Greta Garbo és a bizalmas hangvételű ötvenöt levél Barátnője zsarolta a híres filmszínésznőt? MTI-PANORÁMA London. Greta Garbót zsarolta az a hölgy, akivel a színésznő leszbi­kus kapcsolatot tartott fenn - je­lentette a londoni Sunday Teleg­raph legújabb száma. A lap értesülései szerint Mercedes de Acosta a hatvanas évek vége fe­lé kezdett pénzt követelni a szí­nésznőtől, azzal fenyegetőzve, hogy ellenkező esetben kiteregeti kapcsolatukat. De Acosta abban az időben beteg volt, súlyosan eladósodott és nem tudta fizetni orvosait. Konkrétan azt helyezte kilátásba, hogy közzé­teszi a hozzá intézett bizalmas hangvételű ötvenöt levelet, a- mennyiben Greta Garbo nem fizeti ki a kezeltetés költségeit. Garbo ugyan nem engedett a zsaro­lásnak, de a levelek mégsem kerül­tek nyüvánosságra. Mercedes de Acosta gyógykezeltetésének költsé­geit azonban valaki kifizette, aki­nek neve soha nem vált ismertté. A Sunday Telegraph a színésznő egykori barátjától, Sam Greentől szerezte értesülését. Ezek szerint „annak idején mindenki tudta, hogy Mercedes nehéz anyagi hely­zetben volt és pénzre volt szüksé­ge”. Green tudott arról, hogy töb­ben - köztük Cecil Beaton, az is­mert brit fotós - felkeresték Gar­bót, hogy pénzt kérjenek tőle Mer­cedes megsegítésére. Megmond­ták neki, hogy ha nem fizet, akkor Mercedes eladhatja a leveleket. A kérdéses leveleket különben je­lenleg a philadelphiai Rosenbach Múzeumban őrzik. Mercedes de Mercedes beteg volt, és pénzre volt szüksége. Acosta több, leszbikus hajlamait nem leplező színdarab szerzője, maga bízta a leveleket a múzeumra azzal a kikötéssel, hogy azok csak az ő és Greta Garbo halála után tíz évvel hozhatók nyilvánosságra. Mercedes de Acosta 1968-ban, Gre­ta Garbo pedig 1990-ben halt meg. A Sunday Telegraph úgy tudja, hogy idén április 18-án adják meg az en­gedélyt az 55 levél közzétételére. Brüsszel. Meztelenkedés mi­att három amerikai szövet­ségi államban betiltották azt a sörféleséget, amelynek címkéjén a híres brüsszeli vi­zelő kisfiú szobra, a Manneken Pis képe látható - jelentette a De Standaard cí­mű belga lap. • MTI-PANORÁMA Az ohiói, észak-karolinai és georgiai alkoholellenőrzési bizottságok arra hivatkoznak, hogy a felügyeletük alatti területeken terjesztett szeszes italok címkéje nem ábrázolhat vul­gáris vagy erotikus képeket. Úgy ítélték meg, hogy ebbe a kategóriá­ba tartozik a kisdolgát meztelenül végző kisfiúra hivatkozó ábra is. A Manneken Pis flamand név, szó szerint pisilő kisembert jelent. A bel­ga főváros híres bronzszobra egy apró természetes forrás fölött emel­kedik a brüsszeli főtér közelében. Eredetije 1619-ban készült, Jérome Duquesnoy alkotta, az egyik legen­da szerint III. Gottfriedet ábrázolja, akit édesapja, II. Gottfried még pi­ciny gyermekkorában magával vitt a ransbekei csatába, és a döntő pilla­natban éppen a megörökített műve­letet végezte. Az ohiói döntés nemtetszést váltott ki a belga sörgyártók körében, jólle­het azt senki nem vetette fel, hogy az aktus az Egyesült Államokban roppant népszerű németalföldi sö­rök ellen irányulna. A sörgyárosok egyesületének illetékese, Jan De Brabandere bejelentette, hogy érin­tett kollégájuk fellebbez a döntés el­len. A határozat ugyanis anyagi veszteséget jelent a cégnek mind ki­eső bevételben, mind pótlólagos hirdetési költségben. Az érintett sörféleséget Belgiumban Brüsszeli Világos néven terjesztik, és a legnépszerűbb szuvenírcikkek közé tartozik. Philippe Lefebvre, a gyártó cég vezetője elmondta, hogy a címkét azért hagyták meg a tenge­rentúlon is, mert egyfelől nosztalgi­A szeszes italok címkéje nem ábrázolhat vulgáris vagy erotikus képeket. át kívánnak ébreszteni a belga fővá­ros híres jelképét ismerőkben, más­felől fel kívánták keltem Brüsszel iránt az utazni szerető amerikaiak érdeklődését. Lefebvre egyébként az amerikai pu­ritanizmus sokadik és legutóbbi megnyilvánulását látja a tilalom­ban. Az amerikaiak „hagyják, hogy tizenkét éves gyermekek élesre töl­tött fegyverekkel játsszanak, de a Manneken Pis képét egy sörös­palackon nem bírják elviselni” - mondta Lefebvre. Nem cáfolta egyúttal, hogy borban az igazság, mivel - a kitiltás alapján - sörben biztos nincs, legalábbis a három amerikai szövetségi államban. Némely cég az állatorvosi költségeket is megtéríti Munkahelyi kutyanap MTI-AFP New York. Egyre több amerikai vál­lalat engedi meg dolgozóinak, hogy háziállataikat magukkal vigyék a munkahelyükre - állapította meg a William Mercer tanácsadó cég által elvégzett felmérés. Egyes high-tech cégek - a munka­erőhiány miatt - már odáig mentek, hogy megtérítik dolgozóiknak az ál­latorvosi költségeket is - olvasható a tanulmányban. Mi több, június 23- án az Egyesült Államok egész terü­letén akciónapot tartanak ezzel a mottóval: „Take Your Dog to Work Day” (Vidd magaddal munkahe­lyedre a kutyádat!). A tanulmány is­mertet néhány pro és kontra érvet is a négylábúak munkahelyi jelenlét­ének témakörében. A háziállatok munkahelyi jelenléte például hoz­zájárulhat ahhoz, hogy elejét ve­gyék a kollégák közötti konfliktusok kiéleződésének. A kutyus rendszeres „egészségügyi sétáltatása” a munka­idő alatt pedig növelheti a dolgozó produktivitását. Nem titkolja azon­ban a tanulmány, hogy a kutyus és a cicus jelenléte a munkahelyen koc­kázattal is járhat: nemcsak azért, mert egyes kollégák allergiásak le­hetnek a négylábúakra, hanem azért is, mert azok megharaphatják, illetve megkarmolhatják őket - ol­vasható az AFP jelentésében. Indiában az közben eléri évszakhoz képest szokatlanul meleg van: a hőmérséklet nap- a 41 fokot is. Jólesik egy kis frissítő hideg víz. (TA SR-/API) Állítólag jól olvasható Liliputi újság Brazüiaváros. Liliputi újsággal szí­nesedett a világsajtó: lapjai három és fél centi magasak és két és fél cen­ti szélesek. A tizenhat oldalas havilapot egy brazil kiadó jelenteti meg, amelynek tulajdonosa Dolores Nunes Schwindt. A hölgy hetvenöt éves családi álmot váltott valóra, il­letve folytatott a minilappal, amely megítélése szerint jól olvasható - még mikroszkóp nélkül is. Az újság „nagy” elődjét még az apja jelentet­te meg 1935-ben, ám az jóval na­gyobb volt: hét centiméter lapma­gasságú. Dolores Nunes Schwindt egyébként a harmincöt milliméteres mérettel nyomdatechnikai rekordot állított fel: ez jelenleg a lehető legki­sebb, még nyomható újságméret. A liliputi havilap példányszáma öt­ezer, éves előfizetési díja 5 dollár 70 centnek felel meg. A liliputi újság különösen metrón vagy az autóbuszban praktikus, mi­vel picike, nemigen lehet vele bete­ríteni az ülésszomszédokat, húsvéti ablakpucolásnál viszont legfeljebb az eldugott csücskökhöz ajánlható, no meg szemüveg és kontaktlencse tisztításhoz. (MTI) Kos: VH Ha a megérzéseire hall- gat, biztosan sikerül ki- választania a legjobb megoldást egy pénzügyi kérdés­re. Munkahelyén több apró vita is kirobban. Legyen óvatos. Bika: Ha követi a megérzéseit, ma számos sikeres üzle- tét bonyolíthat le. Egy titkos információ segítségével si­kerül némi plusz pénzre szert tennie. Merjen kockáztatni. Ikrek: ■■■ Egy befolyásos barát se- gít abban, hogy sikerre ■MM vigye azokat a munká­kat, melyekkel előbbre mozdít­hatja karrierét. Ne költekezzen feleslegesen. Rák: Semmi értelme a siet­ségnek, nem sürgeti senki, így nyugodtan és körültekintően dolgozhat, anél­kül, hogy kisebb hibákat vétene. Egy vállalkozása felfutóban van. Oroszlán: ■pH Használja ki az egyik ro- konának köszönhetően adódó lehetőséget, és most ne gondolkozzon azon, mi­ként fogja meghálálni. Hallgas­son kedvese tanácsára. Szűz: ■■■■ Egy befektetési tipp, me- lyet kollégáitól hall, kifi- zetődőnek tűnik, de vi­szonylag nagy tőkét igényel. Kapcsolatait kihasználva sikerül új támogatókat találnia. Mérleg: ■HH Magabiztos kollégái lát- tán Önnek is megjön az önbizalma, és belevág egy izgalmas vállalkozásba. Pénzügyeiben legyen nagyon alapos. Skorpió: Olyan változás van készülőban, mely nagy hatással lesz munkájára, ezért jobb, ha előre felkészül rá. Ellenőrizze otthoni pénzügyeit, rendezze adósságait. Nyilas: Ezen a napon a kemény és kitartó munka meg­hozza a gyümölcsét. Olyan információkhoz jut, mely­ből nagy hasznot kovácsolhat. Az estét jó hangulatban tölti. Bak: Társasági ember lévén remekül érzi magát egy baráti jellegű összejöve­telen, amelyen számos ismerős emberrel találkozik. Egy üzleti út során új lehetőséget kap. Vízöntő: Határtalan képzelőere­jének köszönhetően si­kerül olyan üzleti tervet kidolgoznia, mely minden körül­mény között megállja majd a he­lyét. Ne vesztegesse idejét. Halak: Minél pontosabban megtervezi mai prog­ramját, annál több sike­res üzletet köthet ma. Kerülje a hirtelen döntéseket, mivel nem sürgeti senki. NAPTÁR Április 11 EGYGONDOLAT ...érzéseinket nem szabad szégyellni akkor sem, ha méltatlanra pazaroljuk. Márai Sándor NÉVNAP Leó, Szaniszló A Leó görög név, oroszlánt je­lent. A Szaniszló a szláv Stanis- lawból származik. Jelentése: dicsőséges. Ma Július nevű is­merőseinket is köszöntsük! MAI ÉV FOR D U LÓI N K 95 éve született Budapesten József Attila költő. Tanárnak készült, de híres Tiszta szívvel című verse miatt a szegedi egyetemről eltanácsolta Hor- ger Antal úr. így aztán egész népét tanította, verseivel per­sze. Sokáig elsősorban azokat a költeményeit állították előtér­be, amelyek a két háború kö­zötti társadalmat bírálták, sok­kal népszerűbbek azonban sze­relmes versei. Labilis idegrend­szere nem tette lehetővé szá­mára a hosszú, alkotó életet. 100 éve született Kassán Márai Sándor író. Budapesten a né­met egyetemen tanult, majd Párizsban élt. Hazatérése után különböző lapok munkatársa volt, 1948-ban külfölre ment, 1952-től az USA-ban élt, ott is halt meg. Legismertebb művei az Egy polgár vallomásai, a Fél­tékenyek, a Vendégjáték Bolza- nóban, A gyertyák csonkig ég­nek és a San Gennaro vére cí­mű regénye, a Kaland és A kas­sai polgárok c. drámája. Érté­kesek Naplói. BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT! 60 éves Rusorán Péter vízilab­dázó. 70 éves Bradányi Iván dalszö­vegíró. 70 éves Carl Franklin ameri­kai színész és rendező. 50 éves Mészáros Ferenc lab­darúgó. NAPI VICC Az egyik rendőr a másikhoz: - Te, nem jut eszembe, pon­tosan mi is az a káosz, pedig ott van a fejemben. HOROSZKÓP Pipázók maratoni versenye Nő lett a győztes Lisszabon. Első ízben nyerte Por­tugáliában a pipázók maratoni versenyét nő. A lisszaboni orszá­gos viadalon Maria Luisa Cruz 1 ó- ra és 12 percen át füstölgőtt 3 gramm pipadohánnyal, maga mö­gé utasítva 49 vetélytársát.(PAN)

Next

/
Oldalképek
Tartalom