Új Szó, 2000. március (53. évfolyam, 50-76. szám)

2000-03-01 / 50. szám, szerda

í PLUS R KONTO AUTOBÖRZE I. OLDAL ♦ Alfa Romeo 156: még mindig gyönyörű! II. OLDAL ♦ Nissan Primera Wagon III- OLDAL ♦ Tizenegy nap múlva rajt... IV. OLDAL ♦ Skoda Felicia LX Combi 1.6 o> o •í > PLUS R KONTO kamatlábak magánszemélyeknek 2000. III. 01-től 7 napos futamidőre 9,90% p.a. 1 hónapos futamidőre 11,50% p.a. 3 hónapos futamidőre 13,00% p.a. 6 hónapos futamidőre 14,00% p.a. 12 hónapos futamidőre 14,30% p.a. VSEOBECNÄ üverovA banka Szerda, 2000. március 1. www.ujszo.com Ára 8,50 korona • 53. évfolyam, 50. szám A földművelési miniszteren múlik, mikor lesz kinevezve Mészáros Győző utódja Könözsi László lesz az új államtitkár Lemondása után sem csókol neki kezet Európa (TA SR/EPA-felvétel) Elemzők szerint csupán taktikai lépésről van szó Jörg Haider lemondott VÉLEMÉNY Zsebmetszés A félszeg és felemás piacgaz­daság árapályos s olykor há­borgó nyílt vizeitől egy kissé félreeső helyen, a csallóközi, mátyusföldi, no meg „záhorák” ízek piaccsarnoka előtti téren felüti sátrát a Mozgalom aláírásgyűjtője. Nem korán, hisz’ van kofa, aki már hazafelé csomagol. Vezérével együtt a petíciós . aktivistának sincs sok válasz­tása, most meg éppenséggel csak ez az egy: az előreho­zott. 2. oldal Interjú Molnár Rozáliával Január elejétől új központi ál­lamigazgatási szervként meg­alakult a Közbeszerzési Hiva­tal. Elnökével, Molnár Rozáli­ával az intézmény küldetésé­ről beszélgettünk. 5. oldal Van egy euróbán megállapí­tott határérték, amely felett a pályázat kiírását külföldön is jelezni kell. GAZDASÁG Törvénysértések futószalagon Pozsony. Valószínűleg bíró­sági utóélete is lesz azoknak az égbekiáltó törvénysérté­seknek és túlkapásoknak, amelyeket az Állami Szám­vevőszék (NKÚ) az Állami Földalapnál (SPF) végzett el­lenőrzése tárt fel. A számve­vőszék az 1996-98-as idő­szakot vizsgálta. 7. oldal KULTÚRA Mitikus formákból építkezve Második alkalommal láthat kiállítást a közönség a szlo­vákiai organikus építészet­ről. Az Élő építészet 2000 cí­mű kiállítást anyagát Pásztor Péter és Istenes József mű­építészek, valamint kurátor­ként Kubicka Kucsera Klára művészettörténész állította össze. 10. oldal IDŐJÁRÁS c Borult égbolt, a hőmérséklet 6 és 11 fok körül között ala­kul. 3. oldal Pozsony. Könözsi László lesz Mészáros Győző földművelé­si államtitkár utódja, így döntött a Magyar Koalíció Pártjának elnöksége hétfői ülésén. ÚJ SZÓ-HlR Bugár Béla pártelnök lapunknak elmondta, a kétfordulós szavazá­son Könözsi László szerezte meg a szükséges szavazatszámot, vagyis az elnökségi tagok felének voksát plusz egy szavazatot. Könözsi László mellett elsősorban szakmai szempontok szóltak - mondta Bugár. Ismert mezőgaz­dasági szakember, és semmi két­ség, hogy meg fogja állni helyét az államtitkári poszton. Azt, hogy Pozsony. A legfelsőbb ügyészség javaslatod: tett a bűnvádi eljárás megkezdésére a zsolnai önkor­mányzat ellen, amiért az Tiso- emléktáblát akar elhelyezni a helyi Katolikus ház falán március 14-én, az egykori szlovák fasiszta bábál­lam kikiáltásának évfordulóján. Az ügyészség indoklása szerint az ön- kormányzat határozatával meg­sértette a büntető törvénykönyv 261-es paragrafusát, amely szerint tilos a fasizmus támogatása, pro­ÚJ SZÓ-TUDÓSÍTÁS Pozsony. - Azt, hogy a HZDS félmaffia és terrorista szervezet, nem most állítodam először, hanem már 1992 decemberében - mondta tegnap Milan Knazko kulturális mi­niszter, aki a tárca tegnapi sajtóérte­kezletén kitéd azokra a kijelentései­re is, amelyek a HZDS feljelentését vonták maguk után. Pár éve a maf­fia főnökeként az akkori miniszter­hány ellenjelölt, és konkrétan kik szálltak harcba az elnökségi tagok voksaiért, Bugár nem volt hajlan­dó elárulni, mondván, nem akarja őket felesleges kérdéseknek kiten­ni, hiszen a továbbiakban is szá­mítanak rájuk. Arra a kérdésre, hogy az utód személyének ismere­Az MKP máris tájékoz­tatta döntéséről Pavel Koncos minisztert. tében mikor távozik posztjáról Mészáros Győző, Bugár elmondta: az államtitkár korábban kijelen­tedé, abban a pillanatban kész tá­vozni, amint a földművelésügyi miniszter a kormány elé terjeszti pagálása, s az sem megengedhető, hogy valaki nyíltan hirdesse ehhez vagy más hasonló mozgalomhoz fűződő szimpátiáját. Milan Hanzel legfőbb ügyész el­mondta, a Tiso-emléktábla ügyé­ben tíznél több beadvány érkezett hivatalához. Azt is kijelentette, a zsolnai eset mellett megvizsgálják, nem történt-e törvénysértés Cse- kejen (Cakajovce), Nagybiccsén (Bytca) és Bánban (Bánovce nad Bebravou), ahol szintén Jozef Tisónak emléket állító jelképek ta­lálhatók. (TA SR, ú) elnököt, Vladimír Meciad nevezte meg. Szavait az isméd okok - a kü­lönböző bűntedek- miad ismételte meg. Elismede ugyan, hogy az álta­la említed törvénysértéseket a bíró­ság eddig még nem erősítede meg, ám szerinte ez csupán hetek, hóna­pok kérdése. Bíróság elé állítása ese­tén többek közöd Vacok és Simunic nyomozók vallomására fog támasz­kodni, akik ifjabb Michal Kovác el­rablásának felderítésén dolgoztak, az ő visszahívását, illetve utódja kinevezését. Mészáros terve ere­detileg az volt, hogy erre március 1-jével kerít sort. Mivel Farkas Pál, az Országos Tanács elnöke még tegnap tájékoztatta Pavel Koncos minisztert az elnökségi szavazás kimeneteléről, a tárcavezető akár már a mai kormányülésen előter­jesztheti a javaslatot - mondta Bugár Béla. A Magyar Koalíció Pártja Országos Tanácsa januárban vonta meg a bi­zalmat az általa delegált államtit­kártól, mivel Mészáros Győző egy olyan körlevelet írt alá, amely alapján szüneteltették a 1948 feb­ruárja előtt elkobzott földek visz- szaadását, s ez elsősorban a ma­gyar nemzetiségű állampolgárokat érinti, (szm) 's míg él nem vedék tőlük az ügyet, és tanúskodásra is felkéri őket. Szerint a HZDS annyiszor megsédede már meg a törvényt és az alkotmányt (elég a Gaulieder-ügyet említem), és annyi adócsalás terheli, hogy egy­általán nem tekinthetők túlzásnak a kijelentései. - Mély meggyőződé­sem, hogy egy olyan szervezetet, amely ilyen tevékenységet folytat, törvény útján kellene betiltani - je­lentedé ki Milan Knazko. (me) MTI-HÍRÖSSZEFOGLALÓ Bécs. Jörg Haider, aki 1986 óta állt az Oszdák Szabadságpád (FPÖ) élén, hétfőn este lemondod elnöki tisztségéről. Helyét a 39 éves Su­sanne Ries-Passer alkancellár fog­lalja el. Megfigyelők Haider lemon­dását annak beismeréseként érté- kelik, hogy jelenléte a pád élén túl­ságosan nagy nehézségeket tá­maszt á kormánynak. Lemondása ellenére bizonyos, hogy Haider megőrzi befolyását a pádban, hi­szen köztudod, hogy a pád Haider és Haider a pád. Wolfgang Schüssel oszdák kancellár „reméli, hogy Jörg Haider lemondásával bizo­nyos feszültségek elsimulnak, és le­hetővé válik, hogy a külföld a kor­mány munkáját nyugodtabban és objektívabban vegye szemügyre”. Schüssel kijelentedé, hogy a döntés az FPÖ-é volt, az Osztrák Néppád (ÖVP) nem gyakorolt ilyen irányú nyomást, bár ő maga elmondta Haidemak a véleményét bizonyos megnyilatkozásokról. Haider azzal indokolta lemondását, hogy fel akarja számolni a gyanút, miszerint árnyékkancellárként rátelepszik a kormányra, meg kívánja szüntetni azt a látszatot, hogy az FPÖ minisz­terei az ő marionedjei és nála kell engedélyt kérniük minden lépés­hez. Továbbra sem zárta ki azon­ban, hogy a következő választáson kancellár-jelöltként indul. Az FPÖ-n kívülről elhangzó első nyilatkozatok egyértelműen úgy látják, hogy Haider újabb taktikai lépéséről van szó: miután változat­lanul ő a párt erős embere, vissza­lépésével formailag megteremti magának a lehetőséget ahhoz, hogy újra mintegy ellenzéki sze­repben lépjen fel, s maga és a párt­ja esélyeit a következő választáso­kon ezzel, továbbá netán mártí- romságával növelje. Thomas Prinzhom, a parlament helyettes elnöke (FPÖ) azt mondta: ez egy lépés vissza, amely a következő két előre vezető lépéshez szükséges. Haider lemondása nem lesz kiha­tással azokra a büntetőintézkedé­sekre, amelyeket az Európai Unió vezetett be - közölte az unió soros elnökségét ellátó Portugáia kor­mányfője. Antinio Guterres rámu­tatott, hogy „a kulcskérdés nem Haider személye, sokkal inkább pártjának természete”. Izrael sem változtat az osztrák kormánykoalí­cióval szembeni magatartásán - szögezte le Dávid Lévi izraeli kül­ügyminiszter. További részletek a 6. oldalon. *122=3 TÁJÉKOZTATÁS A TIPPELŐKNEK VÁR HA TÓ NYEREMÉNYEK AZ ALÁBB! JÁTÉKOKBAN: S/INC^I MATES A Tiso-tábla elhelyezése a fasizmus propagálása Megkezdődik az eljárás ÖSSZEFOGLALÓNK Milan Knazko kulturális miniszter úgy véli, egyáltalán nem eltúlzottak kijelentései Be kellene tiltani a HZDS-t 33 éves férfi az áldozat Holttest a határban Érsekújvár. Tegnap délelőtt a vá­rostól másfél kilométerre a termő­föld közepén három férfi egy holt­testet fedezett fel. ,A férfi fején egy, testén két lövés volt. Egyelőre többet nem tudok mondani” - tájékoztatta lapunkat Jozef Krtosík, a kerületi vizsgálóhivatal osztályvezetője. Dél­utánra kiderült, hogy az áldozat Gabriel G. 33 éves érsekújvári lakos. A holttest mellett 6 darab 9 mm kali­berű töltényhüvelyt találtak, a gyil­kosság indítéka ismeretlen, (k, g) Nyugtatgat a vasút A sztrájk nem lesz drámai? Pozsony. A sztrájk sok kellemetlen­séget okoz majd, de nem lesz drá­mai hatással az utasokra - jelentette ki Milos Cikovsky, a vasút szóvivője. Ezt azzal indokolta, hogy a vasút utasforgalma csupán az összforga­lom 10 százalékát teszi ki, s messze elmarad az autóbusz-közlekedés mögött. A vasutat inkább a teherfor­galomban várható kiesés veszélyez­teti, a sztrájk következtében 41 mil­lió koronás kár érné naponta a te­herforgalom, 19 milliós a személy- forgalom kiesése miatt. (TA SR)

Next

/
Oldalképek
Tartalom