Új Szó, 2000. február (53. évfolyam, 25-49. szám)

2000-02-01 / 25. szám, kedd

rl FISCHER^ln II. 2. GRAN CANARIA 1 hét all inclusive , 19 iao,­II. 2. DOMINIKAI KOZTARSASAÓ 1 hét all inclusive 34 790r­II. 3. IZRAEL - EILAT 1 hét reggelivel 16 790,­II. 4. TENERIFE 1 hét félpanzió 16 790 II. 5. GRAN CANARIA 1 hét all inclusive 21 590,­II. 6. MALLORCA 1 hét félpanzió 9 590,­BRATISLAVA Michalská 14-16, tel.: 07/54 41 89 90-3, KOSlCE Mlynská 7, tel.: 095/622 66 08, TESCO BRATISLAVA tel.: 07/52 93 28 17-9 LAST MOMENT < CO * >-i FISCHER 4i II. 7. 1 hét félpanzió II. 7. 1 hét félpanzió II. 8. MAROKKO 16 190.- FUERTEVENTURÁ 19.190, ; TUNEZIAI KORUt 1 hét teljes ellátás . 20 390,­II. 9. DOMINIKAI KOZTARSASAÓ 1 hét all inclusive 43 190,­11.10. IZRAEL -ElLAt 19.190, - MALTAI KORUt 16 790,­1 hét reggelivel II. 15 1 hét félpanzió BRATISLAVA Michalská 14-16, tel.: 07/54 41 89 90-3, KO§ICE Mlynská 7, tel.: 095/622 66 08, TESCO BRATISLAVA tel.. 07/52 93 28 17-9 LAST MOMENT Kedd, 2000. február 1. www.ujszo.com Ára 8,50 korona • 53. évfolyam, 25. szám Mai mellékletünk: ♦ Keresztrejtvények ♦ Fejtörők ♦ Gyerkőcöknek A sikeres megfejtők között ajándékokat sorsolunk ki. VÉLEMÉNY Államunk alapjai Ha volt még ebben az or­szágban olyan magyar vá­lasztópolgár, aki az MKP kor­mánytagsága feletti fanyal- gás, Koncos magánszámai és anyapártjának a legnagyobb és legkonokabb minisztere melletti hősies kiállása után is illúziókat táplált a balolda­li demokratákkal kapcsolat­ban, az végleg kijózanod­hat. 2. oldal POLITIKA Kelemen Hunor nyilatkozik Az RMDSZ eddigi legnagyobb eredményének mindenkép­pen a tanügyi törvény módo­sítását tartom, amelyet két­éves előkészítő munka előzött meg. A törvény most nem tilt­ja állami magyar egyetem lét­rehozását és működtetését, ezzel azonban a jelenlegi vá­lasztási ciklusban már nem számolhatunk. 5. oldal „Mára sikerült lehetővé ten­nünk az anyanyelvi oktatást az óvodától egészen az egye­temig." KULTÚRA Csépi Zsuzsa Megszállottan szereti a Csal­lóközt. Nagyszarván él, ahol éveken át a művelődési házat igazgatta, és a Csibészek báb­csoport játékát szervezte, ve­zette és rendezte. 10. oldal Jobbára derült lesz az égbolt. A kora délutáni hőmérséklet 3 és 7 fok között, Nyugat- és Közép-Szlovákia déli részén 9 fok körül alakul. 3. oldal Mától a Mediaprint Kapa a fő standi újságterjesztő Lesznek lapok a kioszkokban Pozsony. Tegnap 13 órakor bezártak a legnagyobb hazai lapértékesítő cég, az Első Lapterjesztő Vállalat standjai. ÖSSZEFOGLALÓNK A csődeljárás alatt álló részvény- társaság 1100 kioszkját mától a KT Print üzemelteti és a Mediaprint Kapa látja el sajtótermékekkel. A döntést a lapterjesztő cég hitelező­inek tanácsa hozta meg, mely a lapkiadók képviselőiből áll. A vál­lalat közel 500 millió koronás adósságot halmozott fel a kiadók­kal szemben, amelyek szerint a történtek a cég megszűnését jelen­tik. Ivan Kmotrik, a Mediaprint Ka­pa társtulajdonosa kijelentette: céljuk, hogy a kiadók ezentúl meg­kapják a lapok eladásáért járó A vállalat közel 500 mil­lió koronás adósságot halmozott fel. pénzt. „Ha minden a tervek szerint fog működni, hamarosan létrejön egy lapterjesztő társaság jelentős külföldi részvétellel” - nyilatkozta. Az Első Lapterjesztő Vállalatot 1998-ban a Danubiaprint nyomda privatizálta. Az év végén azonban a Monopóliumellenes Hivatal dön­tése nyomán ismét az állam kezé­be került, és röviddel ezután a fel­halmozott tartozások miatt csődel­járást indítottak ellene. A szlováki­ai sajtó élesen bírálta a kabinetet érdektelensége miatt, és emlékez­Hiányzik az új sajtótör­vény, és csődöt mondott a lapterjesztés. tetett, hogy a jelenlegi kormány­pártok a választások előtt maximá­lis támogatásukról biztosították a médiumokat. Az ígéretek azonban nem teljesültek, ehelyett a hozzáa- dottérték-adó 6-ról 10 százalékra emelkedett, hiányzik az új sajtó- törvény, és csődöt mondott a lap- terjesztés. A magánstand-tulajdonosok ma sem maradnak napi-, illetve hetilap­ok nélkül; a Mediaprint Kapánál a következő telefonszámokon jelent­kezzenek: Nyugat-Szlovákia - 0708/562 42 10, 0708/562 40 20, Közép-Szlová- kia - 0863/43 32 167, Kelet-Szlová- kia - 095/644 64 84. (c; s; ú) Hivatalos állásfoglalást adott ki tegnap a számvevőszék Újabb jogtalan jutalmak HÍRÖSSZEFOGLALÓ Pozsony. A számvevőszék jelenlegi vezetőségee nem hagyja annyiban a törvénysértést, és felszólította a hi­vatal korábbi vezetőit, bírósági eljá­rás nélkül adják vissza jogtalanul kapott jutalmukat - tájékoztatott Marián Varga, a számvevőszék saj­tótitkára. Elmondása szerint azon­ban az elnök és a két alelnök távozá­sakor végkielégítést nem kapott. (Részletek a 2. oldalon a Tallózó­ban.) A számvevőszék előző vezető­je, Stefan Balejík 1996 májusában levélben figyelmeztette Vladimír Meciar akkori kormányfőt: a mi­nisztereknek kifizetett jutalmak fo­lyósításával jogszabálysértés tör­tént, és arra kérte, mielőbb orvosol­ja a problémát. A kormányhivatal­ban az 1999. február 3-a és április 7- e között a számvevőszék által vég­zett ellenőrzés tárgyát nem a kor­mánytagoknak kifizetett jutalmak, hanem az átalánypótlékok képezték - áll a számvevőszék tegnap közzé­tett állásfoglalásában, (t; ú) Rendhagyó félévi bizonyítványosztás a féli alapiskolában - Szigeti László, az oktatási minisztérium államtitkára a nyolcadikosok körében „Köpésért” büntetlenség Június óta vártak rá Ung-vidék. Bizonyítványosztás napján Nagyszelmencen nem volt mit átadni a gyermekeknek. Teg­napig ugyanis nem érkezett meg az ottani iskolába a még júniusban megrendelt formanyomtatvány, így az osztályfőnökök csupán az ellenőrzőkbe írhatták be a félévi jegyeket. Az intézmény vezetői megpróbáltak utánanézni, miért késnek a bizonyítványok. Kiderült, hogy a járási hivatal oktatási osztá­lya nem fizette ki időben a bizo­nyítványokért járó összeget a nyomdának, vagyis 424 koronát. Az osztályon viszont ezt cáfolták, mondván: a tartozásról nincs tu­domásuk, ellenkező esetben ki- egyenlítése nem okozott volna kü­lönösebb gondot. Tehát valahol valakik hibáztak, hogy kik, az ta­lán hamarosan kiderül, (kát) GAÄL LÁSZLÓ Pozsony. A Mikulás Cérnák és tár­sai elleni per is bizonyította, hogy a jövőben az eddig nálunk szokat­lan bizonyítási eljárásokat is igénybe veszik a bűnüldöző szer­vek - jelentette ki tegnap Jaroslav Ivor tábornok. A belügyminisztérium vizsgálati főosztályának vezetője konkrétan a bűnügyi rendőrség által informa­tikai-műszaki eszközökkel beszer­zett bizonyítékokat, a nyomozási eredményeknek mint bizonyíték­nak az elfogadását, valamint a ta­núvédelem intézményét említette. Ez utóbbira elsősorban azért van szükség, mert a szervezett bűnö­zéssel kapcsolatban a tanúk általá­ban félelemből hallgatnak. Jaroslav Ivor szerint hiányzik még a szlovák jogrendből a koronatanú intézménye. Ennek lényege, hogy ha valamelyik maffiatag hajlandó társai ellen tanúskodni, ezért cse­rébe teljes büntetlenségben része­sülhet. A tanúvédelmi törvény leg­feljebb a büntetés enyhítését teszi lehetővé. Ivor tábornok arról is tá­jékoztatott, hogy Mikulás Cérnák ellen további zsarolás ügyében is bűnvádi eljárás indult. Kérdésre válaszolva azt is el­mondta, hogy az illetékes vizsgá­lótisztnek nem kell leállítania a Jaroslav Svéchota ellen indított eljárást, hiszen ezt az alkotmány- bíróság határozata semmisnek nyilvánította. A vizsgálótiszt ezek után nem is állíthatná le, legfel­jebb ad acta tehetné az ügyet. Ivor szerint az alkotmánybírósági dön­tés olyan változást eredménye­zett, hogy Svéchota esetében gya­núsítottból tanú vált, de ifjabb Michal Kovác elrablásának kivizs­gálása tovább folyik. Tűzoltók viszik a vasárnap este Elefántcsontpartnál az óceánba zuhant Airbus 310-es roncsait. A repülőgép-sze­rencsétlenségről a 13. oldalon olvashatnak. (TA SR/EPA-felvétel) Bizonyítvány nélkül Ivor: Szlovákiában hiányzik a koronatanú intézménye Nem a jegy, a tudás a fontos BAROS RÓBERT Fél. Rendhagyó bizonyítványosz­tásban volt részük a helyi magyar, illetve szlovák alapiskola nyolca­dik osztályos tanulóinak - ezúttal Szigeti Lászlótól, az oktatási mi­nisztérium államtitkárától vehet­ték át félévi bizonyítványukat. Az államtitkár, aki eredeti foglalkozá­sát tekintve matematika-földrajz szakos tanár, átadta Milan Ftáénik üdvözletét. (Az oktatási miniszter tegnap szintén bizonyítványosztó „körúton” volt.) Szigeti László ez­után rövid beszédet intézett a gyermekekhez, gratulált nekik az elért eredményekhez. Mint mond­ta, a félévi bizonyítvány csak egy­fajta jelzés, amelyet azonban ko­molyan kell venni, a tanév máso­dik felében pedig még sokat lehet rajta változtatni. Ennek tekinteté­ben további igyekezetre buzdított. Hozzátette: nem a jegy, hanem a tudás a fontos, mert azt lehet az életben kamatoztatni. A gyengéb­beknek azt javasolta, tegyenek rá még egy lapáttal, hogy az év végén szebb bizonyítványt vehessenek át. A nyolcadik osztály 19 tanulója a bizonyítvány mellé tanszereket és egy zsebszámológépet is kapott, hogy .jobban menjen a matemati­ka”. A legjobb tanulmányi ered­ményt elért két tanulónak - Hor­váth Juditnak és Koller Katalinnak - egy-egy könyvet is ajándékozott. Amint azt Lengyel Zsuzsanna, a magyar iskola igazgatónője el­mondta, az intézményt jelenleg 140 tanuló látogatja, nemcsak a kétezer lelket számláló, többségé­ben magyarok lakta Félből, hanem a környező falvakból, Éberhardról vagy Újfaluból is. Szigetit elkísérte Peter Gabca, a minisztérium iroda­vezetője és Szalay József polgár- mester is. Már a két kettes is sikertelenség Kassa. Tegnap tízpercenként tárcsázták a gyermek-bizalomvona- lat. A fiatalok többsége iskolai problémáival és a bizonyítványosz­tással összefüggésbe hozható félelmeivel fordult a szakértőkhöz. Vlasta Kurucová szavai szerint sok tanuló már a két kettest is siker­telenségként könyveli el. (SITA) (Dömötör Ede felvétele) Szigeti László a nyolcadik osztályban

Next

/
Oldalképek
Tartalom