Új Szó, 1999. január (52. évfolyam, 1-24. szám)

1999-01-13 / 9. szám, szerda

ÚJ SZÓ 1999. JANUAR 13. KULTÚRA Két film és egy harmadik. Vlagyimir Maskov nálunk is bemutatkozik. Szélhámosként, majd archeológusként Elhunyt Mányai Zsuzsa színművész Tragikus hirtelenséggel, 49 éves korában elhunyt Mányai Zsu­zsa színművész. Mányai Zsuzsa 1971-ben végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán. Pályája során több teátrumnak is tagja volt. Ját­szott a Nemzeti Színházban, a Vidám Színpadon, tagja volt a Magyar Filmgyártó Vállalat társulatának is. Utolsó szerződése az Operett Színházhoz kötötte. Színpadi és filmes szerepei sorában szinte minden műfajban bemutatkozott, hangját számos filmben kölcsönözte külföldi művésztársainak. Emlékezetes alakítást nyújtott Makk Károly Egy erkölcsös éjszaka című filmjében. (MTI) A BÖNGÉSZŐ nyertesei A Vasárnap 1. számában feltett kérdésre a héten 452 helyes megfejtés érkezett. A beküldők közül tegnap Klein Melinda, a VASARNAP szerkesztője sorsolta ki a szerencsés nyertesek ne­vét. E héten az 500-500 koronát Molnár Éva garamszentgyörgyi, Kónya Miklósné berencsi és Renács Gizel­la vágai olvasóink nyerték. Gratulálunk! A helyes megfejtés: Patrick Demphsy. (v) (A 286/1992 Tt. számú adótörvény 36.§-a alapján a nyeremé­nyek összegéből 15% jövedelemadót vonunk le.) Posztumusz költészeti díjat adtak át London. Ted Hughes, a tavaly elhunyt angol költő posztu­musz megkapta Nagy-Britannia legjelentősebb költészeti ki­tüntetését. A Birthday Letters (Születésnapi levelek) című versgyűjteményéért neld ítélték az 5000 font pénzösszeggel járó T.S. Eliot-díjat. A verssorozat 1998-ban Nagy-Britannia legkelendőbb verseskötete volt. A 88 költeményben Hughes az első feleségével, Sylvia Plath amerikai költőnővel való kap­csolatával néz szembe. Az asszony öngyilkosságot követett el, miután férje elhagyta egy másik nőért. Hughes, aki tavaly ok­tóber végén, 68 esztendős korában rákbetegségben hunyt el, költészetében évtizedeken át hallgatott erről a kapcsolatról. Most a házaspár közös leánya vette át a kitüntetést. (MTI) SZÍNHÁZ POZSONY SZLOVÁK NEMZETI SZÍNHÁZ: Hattyúk tava 19 HVIEZDOSLAV SZÍNHÁZ: Száll a kakukk fészkére 19 KIS SZÍNPAD: Kényes egyensúly 19 KASSA BORODÁČ SZÍNHÁZ: Oliver 10 KOMÁROM JÓKAI SZÍNHÁZ: Fekete gyémántok 11 MOZI POZSONY HVIEZDA: Dr. Dolittle (am.) 16, 18 Ha eljön Joe Black (am.) 19.30 OBZOR: Egyiptom hercege (am.) 16,18 Jó Will Hunting (am.) 20 MLADOSŤ: A suttogó (am.) 16.30, 19.30 CHARLIE CENTRUM: Tökéletes gyilkosság (am.) 18.30, 20.30 Nincs al­ku (am.) 16,18, 20 Petróleumlámpák (cseh) 19.30 Metró (fr.) 20 Örök történet (am.) 15.30,17 KASSA DRUŽBA: Ryan közlegény megmentése (am.) 16, 19 TATRA: Tökéletes gyilkosság (am.) 15.30,17.45, 20 CAPITOL: A kato­na (am.) 16, 18, 20 ÚSMEV: Dr. Dolittle (am.) 16, 18, 20 IMPULZ: Az angol beteg (am.) 16.15,19.15 DÉL-SZLOVÁKIA DUNASZERDAHELY - LUX: Dr. Dolittle (am.) 17.30, 20 GALÁNTA - VMK: Az utolsó dobás 17.30, 20 ROZSNYÓ - PA­NORÁMA: Egyiptom hercege (am.) 17, 19.15 LÉVA - JUNI­OR: Tiltott gyümölcs (am.) 16.30, 19 NAGYMEGYER - VMK: Dr. Dolittle (am.) 19 Ma délután 17 órakor nyitja meg Pozsonyban Makovecz Imre épí­tész Pásztor Péter kiállítását a Szlovákiai Műépítészek Egyesületének galériájában (Panská 15.). Makovecz Imre ma 14 órakor a Szlovák Műszaki Egyetem Építészeti Kara aulájában előadást tart. Pásztor Péter kiállítása január 30-ig tekinthető meg vasárnap és hétfő kivéte­lével 10-től 18 óráig. Képünkön Pásztor Péter tervei alapján készült hétvégi ház Mezőcsáton. Lenyelte a Nap atomj át Feladata a fasiszták megfigyelése volt Előbb az orosz kölni, aztán az orosz jégkrém, majd az orosz film fogyott el ittho­ni tájainkon. Csak az orosz vodka maradt. A Kraszivaja Moszkva éme­lyítően édes illata egy csöppet sem hiányzik, az ostyalapok közé fagyasz­tott tejszínes fagyi csak egy kicsit, a jó orosz film viszont annál inkább. SZABÓ G. LÁSZLÓ Hemingway a negyvenes évek elején az FBI számára kémkedett önkéntes felajánlás alapján MTI-TUDÓSÍTÁS Ernest Hemingway, Nobel-díjas amerikai író - aki idén lenne százéves - a negyvenes évek ele­jén egy rövid ideig az FBI számá­ra kémkedett önkéntes felaján­lás alapján a spanyol fasiszta párt, a Falange egyes tagjai ellen Spanyolországban és Kubában ­írta az El Mundo keddi száma, Miamiból, az újság kiküldött tu­dósítójától származó hírében. Arról, hogy Hemingway önként jelentkezett az FBI-nál, egy ki­lencoldalas jelentés számol be, amelyet az USA havannai kon­zulja juttatott el Washingtonba. A jelentés - amely Interneten ke­resztül is hozzáférhető, a „www.smoking-gun.com" cí­men - emlékeztet, hogy az író meggyőződéses republikánus, és harcolt a polgárháborúban, vala­mint hogy több alkalommal részt vett FBI-ellenes kampá­nyokban. „Hemingwayt több­ször vádolták azzal, hogy kom­munista szimpatizáns, bár ő ezt tagadja" - így a jelentés. Az író feladata tehát a spanyol fasisz­rilisától nem tartott igényt az író szolgálataira, mondván, hogy általában túlságosan kevés in­formációt szolgáltat. Az El Mundo emlékeztetett arra, hogy Hemingway a North American Newspaper Alliance tudósítója­ként érkezett Madridba, de emellett fegyveresen is kivette részét a polgárháborúból, hi­szen kiképző feladatokat vállalt a Nemzetközi Brigádok sorai­ban. Hemingway mellett ilyen kettős életet élt a spanyol pol­gárháborúban George Orwell, a New Statesman tudósítója, aki beállt a katalán trockista csapa­tok soraiba. Kim Philby, a The Times tudósítója szovjet titkosügynökként dolgozott, Arthur Koestler, a London News Chronicle tudósítója pedig a Ko­mintern kémje volt. Az El Mundo befejezésül emlé­keztetett, hogy Hemingway Madridból Havannába települt át, „ahol élete végéig maradt volna, ha nem győz Fidel Castro. Végül is bebizonyosodott, hogy az író nem szívelhette a kommu­nistákat". Pavel Csuhraj alkotása, A szél­hámos az orosz filmgyártás ritka kincs lesz a hazai mozikban. Szerencsére nem jön egyedül. Roman Balajan Két hold, három nap című munkája lesz a párja, amely csak félig orosz, mert ugyanolyan mértékben ukrán is. A két film közös nevezője a mi­nőségben rejlik. Mindkét pro­dukció az orosz filmgyártás leg­jobb hagyományaira épít. Pavel Csuhraj annak a Grigorij Csuhrajnak a fia, aki a Ballada a katonáról című remekművet rendezte. Oscar-díjra jelölt alko­tása, A szélhámos a háború utáni időket idézi fel egy végzetes ta­lálkozás tükrében. Nagy Orosz Anyácska ölén, valahol az Urá­lon túl találkozik egy szép hadi­özvegy és egy fess katonatiszt. Munkát és lakást keres a nő, tár­sat a férfi. Egy kisvárosi társbér­letben be is rendezkednek, de nemsokára kiderül, hogy Toljan, a jó megjelenésű férfi katonai egyenruhába bújt közönséges szélhámos. Még pontosabban: csaló. Kisstílű tolvaj. Balajan Két hold, három nap cí­mű filmje a mai Moszkvában ját­szódik. Alekszejt, a disszertációs munkáján dolgozó rokonszen­; ves archeológust letaglózza a hír, mely szerint az öccse életét vesztette a szeparatisták sorai­ban Hiába nyugtatják őt bará­tai, kollégái, Alekszej nem tud várni. Halálért halált követel, és kinyomozza a moszkvai zsoldos címét. Toljan és Alekszej megformáló­ja, Vlagyimir Maskov első ren­dezését is bemutatta Karlovy Vary tavalyi fesztiválján. Ez a harmincöt éves szibériai színész ugyanis tele van közölnivalóval. 1997-ben forgatott filmje, A kazanyszki árva egy vonzó vidé­ki tanítónő történetét meséli el, aki férjhezmenése előtt, az óév utolsó napján próbálja kinyo­Ahhoz, hogy életben maradjak, el kellett követnem egyet s mast mozni, ki lehet az apja a három jelentkező közül. A varázsló, az ezredes vagy a szakács. Tudniil­lik mind a három férfi ugyanazt állítja: ő töltött el annak idején egy felejthetetlen Fekete-ten­ger-parti éjszakát a nő már nem élő édesanyjával. Ezt az érzel­mekkel teli lírai komédiát a tele­vízió tűzi majd műsorára. Vlagyimir Maskov 1990 óta ti­Szibériában senkinek sem könnyű a sorsa. zenöt filmben játszott. Szocsitól Genfig több fesztiválon díjazták alakításait. Jelenleg Oleg Tabakov moszkvai stúdiószín­padának tagja. Ő írta róla, hogy akkor lépett közönség elé, ami­kor az életet már nemcsak a szí­néről, hanem a fonákjáról is is­merte. „Igen, begyűjtöttem néhány nagy pofont. Fél évig még bör­tönben is ültem. Nem állítom, hogy ártatlanul, most már úgyis mindegy. Tapasztalat. Szibériá­ban senkinek sem könnyű a sor­sa. Tizenkét évesen, amikor ut­cára kerültem, még gyerek vol­tam. De ahhoz, hogy életben maradjak, el kellett követnem egyet s mást. Loptam is, ha úgy adódott. Elkötöttem néhány bringát. Átfestettem, továbbad­tam, pénzt kaptam, elköltöttem. Fáztam, örökké fáztam. Arra, fe­lénk mindig kegyetlen fagy volt. Ha kidobtak valahonnan, a düh­től aztán kimelegedtem. Sok helyről eltanácsoltak. Novo­kuznyeck, ahol felnőttem, arról volt híres, hogy a száműzöttek városa volt. Bányászok, kohá­szok és bűnözők lakták, tehát előttem is csak ez a három lehe­tőség állt. Beállok bányásznak vagy kohásznak, vagy fütyülök mindenre és gazember leszek." Novokuznyeckből Novoszibirsz­kig nem hosszú az út. Moszkva már messzebb van. „Előbb biológia szakra jelentkez­tem. Fel is vettek, de nemsokára úgy hajítottak ki, mint egy lyu­kas szűrcsizmát. Beálltam hát statisztálni az ottani színházba. Gondoltam, megtanulom a leg­alapvetőbb szakmai fogásokat, aztán irány Amerika. De rövid időn belül onnan is kivágtak. Ak­kor már elgondolkoztam egy ki­csit. Ha ez így megy tovább, gon­doltam, akkor nem marad más hátra, csak az alvilág. Aztán a börtön. Azt meg nem akartam. Fogtam magam, vonatra ültem, és felutaztam Moszkvába, Tabakov nagy hírű stúdiójába. Ott, furcsa mód, semmi baj nem volt velem. Én voltam a legve­szedelmesebb fenevad, de olyan idomárokat kaptam, mint Szmoktunovszkij, Kaljagin, hogy csak a legismertebbeket említ­sem. Ha csak Sztanyiszlavszkij (Zuzana Mináčová felvétele) könyveit bújtam volna, nem biz­tos, hogy színésszé válok. Ők hárman, Tabakov, Szmoktu­novszkij és Kaljagin tudták, hogy mit kell tenniük velem. Persze az atom akkor már rég bennem volt. Mert ahogy nálunk, Szibéri­ában mondják, ahhoz, hogy vidd valamire az életben, le kell nyel­ned a Nap atomját." Legújabb filmjében Pugacsovot, az orosz történelem híres-hír­hedt alakját játssza. Azt a hőst, akit eddig csak „a szovjet kultú­ra nemzeti művészei" formál­hattak meg. „Én viszont, mivel rengeteg tör­ténelmi forrást fellapoztam, rá­jöttem, hogy Pugacsov egy kö­zönséges bandita volt, aki mani­pulálni tudta a passzív tömeget. Egyszerűen meghipnotizálta őket. Az orosz néző bennem is a mágikus erőt látja. Legalábbis ilyesmiket hallok. S ha így van, akkor ennek nagyon örülök, és úgy gondolom, erre remekül építhetek." Tabakov írta róla azt is, hogy a vadsága, a kegyetlensége mö­gött mérhetetlen gyengédség rejlik. Amire Maskov ironikus mosollyal csak annyit mond: „Igaza van. Én valóban romanti­kus vad vagyok. Bizonyára ezért vonzanak a tragikomédiák. Sír­ni és nevetni egyszerre szeretek. Csak azt ne kérdezze tőlem sen­ki, hogy boldog vagyok-e, mert csak a bolondok boldogok." Hemingway barátaival ták megfigyelése volt: az infor­máció a havannai konzul közve­títéséveljutott el Washingtonba. Az El Mundo elmondta, hogy (Archív felvétel) Hemingway csak rövid ideig dolgozott az FBI-nak, és hogy az együttműködést „a bizalmatlan­ság jellemezte". Az FBI 1943 áp-

Next

/
Oldalképek
Tartalom